19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

BORSALAR VE PYASA LETCLERNN KURULU, FAALYET, ALIMA
VE DENET
M ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Genel Hkmler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sermaye piyasas aralarnn, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talarn ve Kurulca uygun grlen dier szlemelerin, belgelerin ve kymetlerin ilem grecei borsalarn kuruluuna, sermaye yaplarna, Kanun kapsamnda yrtecekleri borsaclk faaliyetleri ile bu faaliyetlerin denetimine, faaliyetlerinin geici ve srekli olarak durdurulmasna ve piyasa ileticisine ilikin ilke ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, sermaye piyasas aralar, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talarn ve Kurulca uygun grlen dier szlemelerin, belgelerin ve kymetlerin ilem grecei borsalarn ve piyasa ileticilerinin kurulu, faaliyet ve denetim esaslarn dzenler.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 65, 67 ila 73 nc maddeleri uyarnca hazrlanmtr.

Tanm ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen,

a) Borsa: Anonim irket eklinde kurulan, sermaye piyasas aralar, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talarn ve Kurulca uygun grlen dier szlemelerin, belgelerin ve kymetlerin serbest rekabet artlar altnda kolay ve gvenli bir ekilde alnp satlabilmesini salamak ve oluan fiyatlar tespit ve iln etmek zere kendisi veya piyasa ileticisi tarafndan iletilen ve/veya ynetilen, alm-satm emirlerini sonulandracak ekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylatran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve dzenli faaliyet gsteren sistemleri ve pazar yerlerini,

b) Borsa Ynetmelikleri: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanunu ve bu Ynetmelik uyarnca borsa tarafndan hazrlanacak ve Kurulca onaylanacak ynetmelikleri,

c) lgili Bakan: Sermaye Piyasas Kurulunun ilgili olduu Bakan,

) lem grecek aralar: Kanunda tanmlanan sermaye piyasas aralarn, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talar ve Kurulca uygun grlen dier szlemeleri, belgeleri ve kymetleri,

d) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

e) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

f) nemli Etkiye Sahip Ortak : Kanun uyarnca kurulmu olan borsalar ve T.C. Babakanlk Hazine Mstearl hari, bir borsa veya piyasa ileticisinde sermaye veya oy haklarnn dorudan veya dolayl olarak %5 veya daha fazlasn temsil eden paylar ile bu orann altnda olsa dahi ynetim kurullarna ye belirleme imtiyaz veren paylara sahip olan orta,

g) Piyasa ileticisi: Borsay veya borsann piyasalarn yneten ve/veya ileten anonim ortaklklar,

) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Anonim irketini,

h) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununu,

) ye: Borsada ilem yapma yetkisi verilenleri,

i) Ynetici: Ynetim Kurulu Bakan ve yeleri, Genel Mdr ve Yardmclar ile i kontrol, risk ynetimi, denetim ve gzetim birimlerinden sorumlu kii veya kiileri,

ifade eder.

KNC BLM

Kurulu ve Faaliyet lkeleri

Kurulu

MADDE 5 (1) Borsalarn ve piyasa ileticilerinin kuruluuna Kurulun uygun gr zerine Bakanlar Kurulu tarafndan izin verilir.

Kurulu artlar

MADDE 6 (1) Kurulu izni verilebilmesi iin, borsalar ve piyasa ileticilerinin;

a) Anonim irket eklinde kurulmalar,

b) Paylarnn tamamnn nma yazl olmas,

c) Paylarnn nakit karl karlmas,

) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmamas ve tamamnn denmi olmas,

d) Kurucularnn veya borsa veya piyasa ileticisi zerinde dorudan veya dolayl olarak nemli etkiye sahip olan ortaklarnn Kanunun 44 nc maddesinde yer alan artlar tamalar,

e) Esas szlemelerinin Kanun ve ilgili dzenlemelerde yer alan hkmlere uygun olmas,

f) Ortaklk yapsnn ak ve effaf olmas gerekir.

(2) Borsalar ve piyasa ileticilerinin kurulmasna izin verilirken, yurt ii ve yurt d finansal piyasalarn genel durumu ile sistemik risk unsurlar gz nnde bulundurulur.

(3) Borsalar ve piyasa ileticilerinin tzel kii kurucu ortaklarnn dorudan veya dolayl olarak nemli etkiye sahip ortaklarnn da bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fkralarnda yer alan artlar tamas zorunludur. Ayrca kamu tzel kiileri hari tzel kii kurucularn ve nemli etkiye sahip ortaklarn son yla ait bamsz denetimden gemi finansal tablolarn sunmalar gereklidir.

(4) Borsalar ve piyasa ileticilerinin yurt dnda yerleik kurucu ve ortaklar iin uygun olduu lde Trkiyede yerleik gerek ve tzel kiiler iin aranan artlarn tandna dair, bulunduklar lkenin yetkili makamlarnca onanm bilgi ve belgelerin noterce tasdikli evirilerinin veya geerlilii kanun veya uluslararas szlemelerle kabul edilen ekilde olduuna dair bilgi ve belgelerin sunulmas zorunludur.

Kurulu ilemleri

MADDE 7 (1) Kurulu izni bavurular borsa, piyasa ileticisi veya borsa adna piyasa ileticisi tarafndan yaplabilir.

(2) Kurucular, kurulu artlarna uygun olarak hazrlayacaklar esas szleme ve bu Ynetmeliin 6 ve 10 uncu maddelerinde ngrlen hususlar tevsik eden belgelerle birlikte Kurula bavuruda bulunurlar.

(3) Bu Ynetmeliin 5 inci maddesi uyarnca borsann veya piyasa ileticisinin kurulu izninin alnmasn takiben, kurulu ilemlerinin TTK erevesinde tamamlanmas iin Gmrk ve Ticaret Bakanlna bavuruda bulunulur.

Sermaye yaplar

MADDE 8 (1) Borsalarn sermaye yaplar esas szlemelerinde belirlenir.

Pay devri ve esas szleme deiiklikleri

MADDE 9 (1) Borsalarn ve piyasa ileticilerinin esas szleme deiiklikleri, pay devirleri veya pay devri sz konusu olmasa dahi dorudan veya dolayl kontrol devri sonucunu douran her trl ilem Kurulun iznine tbidir. Kurulun izin vermedii esas szleme deiiklikleri, pay devirleri veya kontrol devri sonucunu douran ilemler borsa veya piyasa ileticisi zerinde idari adan hkm dourmaz. Bu hkme aykr pay devirleri ortaklk pay defterine kaydolunmaz ve bu ekilde yaplan kaytlar hkmszdr. Bu fkrann uygulanmasna ilikin usl ve esaslar Kurulca belirlenir.

(2) Pay devirlerinde, paylar devralacak gerek ve tzel kiilerin bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde saylan artlar mahiyetine uygun dt lde tamalar zorunludur.

Kurucularn, nemli etkiye sahip ortaklarn, yneticilerin ve ihtisas personelinin sahip olmalar gereken artlar

MADDE 10 (1) Borsalarn ve piyasa ileticilerinin kurucular, nemli etkiye sahip ortaklar, yneticileri ve kapsam borsalar tarafndan belirlenecek ihtisas personelinin;

a) Mflis olmamas, konkordato iln etmi olmamas ya da hakknda iflasn ertelenmesi karar verilmi olmamas,

b) Faaliyet izinlerinden biri Kurulca iptal edilmi kurulularda, bu meyyideyi gerektiren olayda sorumluluu bulunan kiilerden olmamas,

c) Kanunda yazl sulardan kesinlemi mahkmiyetinin bulunmamas,

) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayl deme Gl inde Bulunan Bankerlerin lemleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve eklerine gre kendileri veya orta olduu kurulular hakknda tasfiye karar verilmemi olmas,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 53 nc maddesinde belirtilen sreler gemi olsa bile; kasten ilenen bir sutan dolay be yl veya daha fazla sreyle hapis cezasna ya da devletin gvenliine kar sular, anayasal dzene ve bu dzenin ileyiine kar sular, zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, gveni ktye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kartrma, edimin ifasna fesat kartrma, biliim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya deitirme, banka veya kredi kartlarnn ktye kullanlmas, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama, kaaklk, vergi kaakl veya haksz mal edinme sularndan mahkm olmamas,

e) in gerektirdii drstlk ve itibara sahip bulunmas

zorunludur. (a) bendinde belirtilen artlar, iflasn kaldrlmasna, kapatlmasna veya konkordato teklifinin tasdikine ilikin kararn; (b) bendinde yer alan artlar ise buna ilikin kararn kesinleme tarihinden itibaren on yl gemesi hlinde, bu fkrann uygulamasnda dikkate alnmaz. Tzel kiinin ynetim kurulu yesi olarak atanmas halinde yukardaki artlar atanan tzel kii temsilcisi iin de aranr.

(2) Kurucularn ve nemli etkiye sahip ortaklarn ayrca gerekli mal gce sahip bulunmas art aranr.

(3) Borsa veya piyasa ileticisinin yneticilerinde deiiklik meydana gelmesi hlinde, durum grevden ayrlma nedenleri ile birlikte izleyen ilk ign iinde Kurula bildirilir. Borsa veya piyasa ileticisi yneticilerinin grevlerinin devam esnasnda Kanun ya da bu Ynetmelikte belirtilen artlar tamadklarnn tespiti ya da anlan artlar kaybetmeleri durumunda bu kiilerin grevleri ilgili borsa veya piyasa ileticisi tarafndan sonlandrlr. Borsa veya piyasa ileticisi, yneticilerinin bu maddede belirtilen artlar kaybedip etmediklerini takiple ykmldr. Bu tespitin Kurulca yaplmas halinde ilgililerin Kurulca grevden ayrlmalar talep edilir ve atamaya yetkili borsa veya piyasa ileticisi organlar tarafndan bu talep yerine getirilir. Grevden ayrlmas talep edilen kiinin ynetim kurulu yesi olmas halinde borsa veya piyasa ileticisi genel kurulu en ge otuz gn ierisinde ilgili ynetim kurulu yesinin grevden alnmas gndemiyle Kurulca olaanst toplantya arlr.

(4) Borsa ve piyasa ileticisinin ihtisas personelinin grev yapmas iin gerekli artlardan birini tamadnn sonradan tespiti veya ortaya kmas halinde ilgili personel atamaya yetkili organ tarafndan grevden alnr.

Faaliyet izni

MADDE 11 (1) Faaliyet izni bavurular borsa, piyasa ileticisi veya borsa adna piyasa ileticisi tarafndan yaplabilir.

(2) Kuruluuna izin verilen borsa veya piyasa ileticisinin 5 inci madde erevesinde kurulu izninin alnmasn takiben en ge bir yl iinde, Kurula faaliyet izni almak zere bavurmas arttr. Faaliyet izin bavurular, bavuru srasnda aranan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak Kurula sunulmasndan itibaren alt ay iinde Kurul tarafndan karara balanr ve keyfiyet ilgililere bildirilir. Kurulu izninden itibaren bir yl iinde Kurula bavuruda bulunmayan veya bavurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun grlmeyen kuruluun kurulu izni iptal olur. Bu sre, zorunlu artlarn varl veya bavuruda bulunulmamasnn kurulu izni alan kurulua hasredilemeyecek sebeplerin varl hlinde, Kurul tarafndan bir yl uzatlabilir.

(3) Faaliyet izninin verilebilmesi iin, Kurul tarafndan yaplan dzenlemelere uygun muhasebe kayt, bilgi ve belge sistemi ile dzenli i ak ve haberlemeyi salayacak yeterli bir organizasyonun kurulmu, teknik donanmn salanm, i kontrol, denetim ve gzetim birim ve sistemlerinin oluturulmu ve iler hale getirilmi olmas ve borsa veya piyasa ileticisi bnyesinde bulunacak nemli varlklarn korunmasna ilikin olarak gerekli sigortalar yaptrmak dhil tm gerekli gvenlik nlemlerinin alnm olmas gerekir.

Bilgi ilem altyaps

MADDE 12 (1) Borsalar ve piyasa ileticileri, ilem gren aralarn gvenilir, effaf, etkin, istikrarl, adil, drst ve rekabeti bir ortamda ilem grmeleri iin gerekli bilgi ilem sistemlerini ve teknolojik altyapy kurar ve ilerliini salar, buna ynelik gerekli dzenlemeleri yapar ve bilgi ilem altyapsn kt niyetli yazlmdan korumak da dhil tm nlemleri alr. Bilgi ilem sistemleri ve teknolojik altyaplara ilikin esaslar Borsa Ynetmeliinde dzenlenir. Ancak Kurul gerekli grd durumlarda konuya ilikin dzenleme yapmaya yetkilidir.

Borsalarn faaliyet ilke ve esaslar

MADDE 13 (1) Borsalarn faaliyetleri srasnda aada yer alan ilkelere uymas zorunludur:

a) lem grecek aralarn serbest rekabet artlar altnda kolay ve gvenli bir ekilde alnp satlabilmesini salamak,

b) Piyasalarda ayn niteliktekilere adil ilem ilkeleri gelitirmek, salkl fiyat oluumu iin elverili ortam hazrlanmasna dnk tedbirleri almak,

c) Oluan fiyatlarn tespiti ve ilan bata olmak zere borsada oluan ve yatrmclarn karar almalarn kolaylatracak yeterli nitelik ve kapsamdaki bilgiyi dzenli bir ekilde uygun aralarla aklamak,

) Borsa yelerinin borsa mevzuatna uyumu konusunda gzetim ve denetim yapmak, tespit edilen mevzuata aykrlklardan borsann yetkisinde olanlar hakknda yaptrm uygulamak, dier mevzuata aykrlklar ile mali bnyesinin zayflad belirlenen borsa yelerinin durumunu Kurula ve gerektiinde ilgili merkezi takas ve saklama kurulular ile Trkiye Sermaye Piyasalar Birliine bildirmek,

d) Borsa yeleri ve dier piyasa katlmclar arasndaki kar atmalarnn azaltlmas iin yetki alanna giren konularda gerekli nlemleri almak ve piyasann gelimesine katk salayabilecek yetki alan dndakiler de dhil tm konularda Kurula bilgi ve neriler sunmak,

e) Borsa ile yeleri ve dier piyasa katlmclar arasnda ve borsa ile Kurul arasnda dzenli ve sistematik bilgi akn salayacak mekanizmalar kurmak,

f) Yaplan dzenlemelere uyulmasn salayacak yeterli mali kayna tahsis etmek ve organizasyonu salamak,

g) Borsa dzenlemeleri ve bu dzenlemelerin uygulanmasnda yatrmclar, ihralar, yeler ya da dier piyasa katlmclar arasnda hakkaniyete aykr ekilde ayrmclk yapmamak,

) Borsann i ve ilemlerini Kurul ve finansal piyasalarn dier katlmclar ile ibirlii ve koordinasyon iinde yrtmek,

h) Sermaye piyasasnn gelimesine katk salamak iin Kurul ve piyasa katlmclar ile ibirlii ve koordinasyon iinde almak,

) Verilen hizmetler karlnda talep edilen cretlerde piyasa teamllerine uygun davranmak ve fahi fiyat uygulamamak,

i) yelerin disiplinine ynelik usul ve esaslar belirlemek ve bunlarn uygulanmasnda hakkaniyete uygun, eit ve adil ilemler tesis etmek,

j) Borsann mali yapsna, organizasyonuna ve piyasa faaliyetlerine ilikin bilgileri dzenli aralklarla kamuya aklamak,

k) Kanunun 72 nci maddesinin birinci fkras erevesinde borsa dzenlemelerinde Kurulun istedii deiiklikleri yapmak.

(2) Birinci fkrada saylan ilkeler sakl kalmak kaydyla, borsalar, kendilerine verilen grevleri ve yetkileri kendi sorumluluklar altnda bamsz olarak yerine getirirler ve kullanrlar.

Piyasa ileticisine ilikin zel hkmler

MADDE 14 (1) Borsalar, piyasalarn iletilmesi ve/veya ynetilmesi iin bir ya da birden fazla piyasa ileticisi ile anlama yapabilirler. Bu anlama Kurul onay olmakszn hkm ifade etmez. Kurul onay zerine piyasa ileticileri borsa ile yaplan anlama erevesinde borsann sahip olduu haklar kullanr ve borsa iin Kanunda ve ilgili mevzuatta ngrlen ykmllklerin yerine getirilmesini temin ederler. Bir piyasa ileticisi ile anlama yaplmas halinde borsa ilgili mevzuat kapsamnda mteselsilen sorumlu olmaya devam eder ve bu hususa taraflar arasnda yaplacak szlemede yer verilir. Dzenlenecek szlemede bu Ynetmelie aykr hususlara yer verilemez. Kurul bu szlemede deiiklik yaplmasn isteyebilir.

(2) Piyasa ileticisi, borsa ynetim kurulunun karar ve Kurulun onay ile deitirilebilir.

(3) Kanunda ve ilgili mevzuatta piyasa ileticisine dair bir hkm bulunmadnda ibu Ynetmelikte borsalara uygulanan hkmler kyasen uygulanr. Dzenlemelerle ve ilemlerle piyasa ileticisi iin tesis edilen haklar ve/veya ykmllkler ayn zamanda ilgili borsann haklar ve/veya ykmllkleri olarak da kabul edilir.

(4) Piyasa ileticisi ile borsa arasnda piyasann gven ve istikrar ierisinde ileyiini engelleyecek nitelikte zlemeyen anlamazlklarn ortaya kmas halinde, Kurul piyasa ileticisinin grevlerinin borsa tarafndan yerine getirilmesini ve/veya baka bir piyasa ileticisi ile anlama yapmasn borsadan isteyebilir.

(5) Borsa, borsann pay sahipleri ve/veya piyasa ileticisi arasndaki muhtemel kar atmalarnn nne geilmesine ilikin usul ve esaslar Borsa Ynetmelii ile belirlenir.

NC BLM

Borsa ve Piyasa leticisinin Organlar, Komiteleri ve Personeli

Genel kurul

MADDE 15 (1) Pay sahipleri borsa ilerine ilikin haklarn genel kurulda kullanrlar.

(2) Genel kurul, olaan ve olaanst toplanr. Olaan genel kurul, her faaliyet dnemi sonundan itibaren ay iinde toplanr. Olaanst genel kurul ise, borsa ilerinin gerektirdii zamanlarda ynetim kurulu, TTKda dzenlenen hallerde azlk pay sahipleri ya da gerek grd hallerde gndemi de belirlenmek zere Kurulun daveti zerine toplanr.

(3) Genel Kurul gndemi ve davet mektubu, gndemde grlecek hususlara ilikin her trl bilgi, belge ve ek ile birlikte Kurula toplant tarihinden en az hafta nce iadeli taahhtl olarak gnderilir.

(4) Kurul temsilcisi, oy hakk olmakszn genel kurula katlabilir.

(5) Ynetim Kurulu ortak olmayan yeler ile ihralar oy hakk bulunmakszn genel kurula davet edebilir.

(6) Genel kurul tutanaklar, bakanlk divan tarafndan imzalandktan sonra, izleyen ilk i gn Kurula gnderilir. Gndemde grlen hususlara ilikin her trl bilgi, belge ve ekler ile genel kurulda ynetim kurulu yesi seilmesi durumunda, ynetim kurulu yelerinin bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde ve 16 nc maddesinin birinci fkrasnda belirtilen nitelikleri tadklarn tevsik edici bilgi ve belgeler toplant tarihinden itibaren en ge be i gn ierisinde Kurula gnderilir. Kurulca sz konusu genel kurul kararlarna ilikin olarak ilave bilgi ve belge istenebilir. Ynetim kurulu yelerinin seimine ilikin genel kurul kararlarnn mevzuata aykrlk iermesi halinde borsadan veya piyasa ileticisinden bu aykrln giderilmesi istenir.

Ynetim kurulu yaps

MADDE 16 (1) Ynetim kurulu yelerinin iletme, iktisat, maliye, kamu ynetimi, uluslararas ilikiler, hukuk, mhendislik, sermaye piyasalar veya bankaclk alanlarnda lisans veya lisansst renim grm ve yksekrenim sonras en az on yllk mesleki deneyime sahip olmalar zorunludur.

(2) Ynetim kurulu yeleri en fazla yl iin seilirler. Sresi biten yenin tekrar seilmesi mmkndr. Sresi bitmeden ynetim kurulu yeliinin sona ermesi halinde ynetim kurulu tarafndan yaplacak ilk genel kurula kadar grev yapmak zere TTK hkmleri erevesinde yeni ye seilir.

(3) Ynetim kurulu yelerinin seimine ilikin ynetim kurulu karar alnd tarihten itibaren be i gn ierisinde ynetim kurulu yeliine seilen kiinin bu maddede ve bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde saylan artlar tadna dair belgeler ile birlikte Kurula bildirilir.

(4) Ynetim kurulunda Kanunun 73 nc maddesi uyarnca borsalar iin Kurulca belirlenecek olan Kurumsal Ynetim lkeleri erevesinde yeterli sayda Bamsz Ynetim Kurulu yesi bulunur.

(5) Genel mdr ynetim kurulunun doal yesidir.

Ynetim kurulu grev ve yetkileri

MADDE 17 (1) Ynetim kurulu TTKda belirlenen grev ve yetkilerinin yan sra;

a) Borsa tarafndan hazrlanmas gereken ynetmelikleri karara balamak,

b) Kota alnma, kottan karlma ile borsada ilem grme ve ilem grmenin durdurulmasn karara balamak,

c) Borsada ilem grecek aralarn ilem grecei piyasalar, pazarlar, platformlar ya da sistemler oluturmak ve dzgn ileyiini salamak,

) Borsa yelik bavurularn karara balamak ve gerektiinde borsa yelerinin yelikten geici veya srekli karlmasna karar vermek,

d) Borsada ilemlerin mevzuata ve kurallara uygun olarak dzenli bir ekilde yrtlmesini salamak,

e) Bu Ynetmelikte belirtilen gzetim sistemini kurmak,

f) Ynetmeliklerle belirlenmi veya ihtiya duyulabilecek komiteleri kurarak, yelerini semek ve alma esaslarn dzenlemek,

g) Borsada dzeni ve drstl bozan yeler hakknda disiplin cezas vermek,

) Ynetim kurulu kararlarnn ilgililere tebliini salamak, bu kararlarn gereinin yerine getirilmesini temin etmek ve uygulanmasn izlemek,

h) Borsa bltenini karmak, borsa tarafndan aklanmas gereken bilgilerin ve borsada teekkl eden fiyatlarn ve istatistiklerin dzenli olarak yaynlanmasn salamak,

) Borsann yllk faaliyet raporunu ve finansal tablolarn hazrlamak,

i) Borsann btesini ve personel kadrosunu karara balamak,

j) Borsa gelir kalemlerinin miktar ve oranlar ile bunlarn tahsil zaman ve ekillerini tespit etmek,

k) Borsa adna imzaya yetkili olanlar ve yetki snrlarn belirlemek,

l) Personel atamalarn yapmak,

m) Borsann grev ve yetki alanna giren hususlarda yerli ve yabanc kurulular ve uluslararas kurulularla anlama yapmak,

n) Borsa ilemlerinde kabilecek uyumazlklar inceleyerek sonulandrmak,

o) Hizmet birimlerinin yllk alma programlarn onaylamak ve gerektiinde deiiklik yapmak,

) Borsa tekilat ve hizmet birimlerinin alma ve faaliyet sonularn deerlendirmek; gzetim, denetim, inceleme, aratrma ve soruturma raporlarn karara balamak, sonulardan ve nerilerden gerekli grdklerinin uygulanmasn salamak,

p) Gzetim, denetim ve soruturma raporlarn karara balamak, sonulardan ve nerilerden gerekli grdklerinin uygulanmasn salamak,

r) Bu Ynetmelikle ve mevzuatla kendisine verilen sair grevleri yerine getirmek

ile grevli ve yetkilidir.

(2) Ynetim kurulu; TTK uyarnca mnhasran kendisine braklm grev ve yetkiler ile bu maddenin birinci fkrasnn (a), (), (e), (f), (g), (), (i), (j), (n), () ve (p) bentlerinde yer alan grev ve yetkisi haricindeki dier grev ve yetkilerini, yazl ve snrlar aka belirlenmi olmak ve esas szlemede hkm bulunmak artyla genel mdre devredebilir.

Ynetim kurulu toplant ve karar nisab

MADDE 18 (1) Ynetim kurulu, TTK hkmleri erevesinde toplanarak karar alr. Ynetim kurulu toplantlarnn gndemi, gn ve saati ynetim kurulu bakan tarafndan belirlenir ve ynetim kurulu toplantlar ynetim kurulu bakan tarafndan idare edilir. Genel mdr gerektiinde ynetim kurulu bakanndan toplant yaplmasn isteyebilir.

(2) Kurul, borsa esas szlemesinde arlatrlm toplant ve karar nisaplar ngrlmesini isteyebilir.

Komiteler

MADDE 19 (1) Borsada, ilgili mevzuat ve bu Ynetmelik ile ynetim kuruluna verilen grevlerin yerine getirilmesinde, ynetim kuruluna yardmc olmak zere iin niteliinin gerektirdii sayda komite kurulur.

(2) Komitelerin kurulmasna, yelerinin seilmesine, alma usul ve esaslarna ilikin ilkeler Borsa Ynetmeliinde gsterilir.

Genel mdr

MADDE 20 (1) Genel mdr, ilgili mevzuat ve ynetim kurulu kararlar dorultusunda kendisine braklm ve devredilmi ynetim ve temsile ilikin ileri yrtr.

(2) Genel mdrn yksekrenim sonras mal piyasalar, ekonomi, maliye, iletme, sermaye piyasalar, bankaclk veya finans alannda en az on yl deneyim sahibi olmas zorunludur.

(3) Genel mdr olarak atanacaklarn bu maddenin ikinci fkrasnda ve bu Ynetmeliin 10 uncu maddesinde aranan artlar tadklarn gsteren belgelerle birlikte Kurula bildirilmesi arttr. Genel mdrn atanmas, Kurul tarafndan bildirimin alnd tarihten itibaren on be ign iinde olumsuz bir gr bildirilmedii takdirde yaplabilir.

(4) Genel mdrn mnhasran bu grev iin atanm olmas zorunludur.

(5) Genel mdr, borsann ynetim, denetim veya sermaye ilikisinde bulunduu kurulular, bu kurulularn dorudan ya da dolayl olarak ynetim, sermaye veya denetim kontrolne sahip olduu kurulular ile borsalar ve tekilatlanm piyasalar, takas ve saklama kurulular ve Kurulca uygun grlecek dier finansal kurulularda, icrai nitelikte olmamak ve borsadaki grevin ifasnda zafiyete dlmemesi kaydyla, ynetim kurulu bakanl ve yelii gibi grevler alabilir.

Borsalarn tekilat ve personeli

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik ve ilgili mevzuatla borsalara verilmi grevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanlmasna ilikin hususlarn dzenlenmesine ynelik olarak; borsalarn tekilat, hizmet birimleri, organizasyonu, grev tanmlar, yetki ve sorumluluklar ile grevlilerin alma usul ve esaslar genel mdrn teklifi zerine ynetim kurulunca karar verilerek yrrle konulacak tekilat ynergesinde gsterilir.

(2) Borsa personelinin ie alnmalar, iten karlmalar, nitelikleri, ilerleme ve ykselmeleri, performans ltleri, dev, sorumluluk ve ykmllkleri, uymalar gereken yasaklar ile disiplin konular genel mdrn teklifi zerine ynetim kurulunca karar verilerek yrrle konulacak ynerge ile belirlenir.

Sr saklama ykmll

MADDE 22 (1) Borsalarn yneticileri, komitelerin yeleri ve tm personeli ile denetileri sfat ve grevleri dolaysyla rendikleri; borsaya ve borsayla ilikisi olan ortaklk, kurum ve dier her trl gerek ve tzel kiilere ait srlarn gizliliine uymak ve srlar kanunla grevli ve yetkili klnm kii ve mercilerden bakasna herhangi bir suretle aklamamak, kendilerinin veya nc kiilerin yarar ve zararna kullanmamakla ykmldrler. Bu ykmllk, ilgililerin borsadaki grevlerinden ayrlmalarndan sonra da devam eder.

(2) Borsalar, gzetim ve denetim faaliyetleri kapsamnda, yabanc borsalar ve uluslararas kurulular ile karlkllk ilkesi erevesinde ibirlii ve bilgi paylamnda bulunma yetkisine sahiptirler. Bu kapsamda yaplan ilem ve eylemler Kanun ve dier kanunlarda yer alan sr saklama ykmllne ve gizlilik kurallarna aykrlk oluturmaz.

Yasaklar

MADDE 23 (1) Borsa yneticileri ve personeli ile bunlarn eleri ve velayeti altndaki ocuklarnn, borsa bnyesindeki piyasa, pazar, platform ve sistemler ile Borsann piyasa ileticisi olduu baka borsalarn piyasalarnda alm-satm ilemi yapamazlar.

(2) Borsalarn genel mdr dahil tm personeli; greve balamadan nce maliki olduklar TCMB, Hazine Mstearl ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun erevesinde kurulan varlk kiralama irketleri tarafndan ihra edilen aralar ile emeklilik fon paylar dndaki, borsada ilem gren ortaklklara veya bunlarn itiraklerine ait her trl paylarn ya da menkul kymetlerini, eleri ve velayeti altndaki ocuklar dndakilere, grev srelerinin balamasndan itibaren otuz gn iinde satmak veya devretmek suretiyle elden karmak zorundadr.

(3) Bu madde hkmne aykr hareket eden ynetim kurulu yelerinin tespiti halinde borsa genel kurulu en ge otuz gn ierisinde ilgili ynetim kurulu yesinin grevden alnmas gndemiyle Kurulca olaanst toplantya arlr. Borsann dier ynetici ve personeli ise bu madde hkmne aykrln tespit edildii tarihten itibaren grevlerinden istifa etmi saylr.

DRDNC BLM

Borsa yelerine likin Esaslar

Borsa yeleri

MADDE 24 (1) TCMB, Kurul tarafndan Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri kapsamnda yatrm hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak zere faaliyet izni verilmi olan yatrm kurulular ile dier yetkili kurum ve otoriteler tarafndan kuruluuna izin verilenlerden Kurulca uygun grlenler borsalara ye olabilirler.

(2) yelie bavuru, yelie kabul, borsa yelik belgesi, yelerin temsili, ye temsilcilerinde aranacak art ve nitelikler, yelerin ve ye temsilcilerinin ykmllkleri ile bunlara verilecek disiplin cezalar, bunlarn durumlarnda meydana gelen deiikliklerin bildirilme esaslar, yelikten ayrlma, yelikten karlma, ye ilemlerinin tedbiren durdurulmas ve sair konularla ilgili usul ve esaslar borsalarn ynetim kurullarnca hazrlanarak Kurulun onay ile karlacak Borsa Ynetmeliinde gsterilir.

yelik teminat

MADDE 25 (1) Borsa yeleri, borsa ilemleri dolaysyla mterilerine, dier borsa yelerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karlk olmak zere, Trk Liras, TCMB tarafndan serbeste alm satm yaplan yabanc paralar, borsa adna bloke edilen Trk Liras ve dviz vadeli/vadesiz mevduat, kymetli madenler, devlet i borlanma senedi ya da banka teminat mektubu eklinde teminat yatrmak zorundadrlar. Bunlar dnda teminat olarak kabul edilebilecek varlklar, borsa ynetim kurulunca belirlenir ve Kurulca onaylanr.

(2) Yatrlan teminatn miktarna, teminatlarn tahsiline, eksik kalan ksmnn tamamlanmasna, kullanlmasna ve serbest braklmasna ilikin usul ve esaslar ile borsa yeliinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde yelik teminatnn geri verilme zaman ve artlar ile dier hususlar Borsa Ynetmeliinde gsterilir.

Zararlarn karlanmas

MADDE 26 (1) Borsa yelerinin borsa ilemlerinden dolay mterilerine, dier yelere veya borsaya verdikleri belirlenen ve kendileri tarafndan karlanmayan zararlara karlk olarak zarar grenlere yazl istekleri zerine, borsa tarafndan yaplacak inceleme sonucuna gre teminatndan deme yaplmasna ynetim kurulu karar verir. Yaplacak deme tutar yenin teminat ile snrldr.

(2) Teminatn zarar karlamamas halinde zarar grene, zararn genel hkmler uyarnca tazmin edebilecei bildirilir.

(3) Zararlarn teminatlardan karlanmasna ilikin usul ve esaslar ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

BENC BLM

lem ve Takas Esaslar

Borsalarda ilem grecek aralar

MADDE 27 (1) Borsalarda, borsa ynetim kurulunun teklifi zerine veya resen Kurul tarafndan belirlenen sermaye piyasas aralar, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talar ve Kurulca uygun grlen dier szlemeler, belgeler ve kymetler ilem grebilir. Kurul borsa baznda ilem grecek aralar belirleyebilir.

Borsada kotasyon ve ilem grme

MADDE 28 (1) lem grecek aralar ancak Kanuna dayanlarak karlan dzenlemelerde yer alan artlarn salanmas hlinde borsa kotuna alnabilir veya ilem grmeye kabul edilebilir. TCMB ve Hazine Mstearl tarafndan ihra edilmi sermaye piyasas aralarnn bavuru halinde borsa kotuna alnmas zorunludur.

(2) Borsa kotuna alp almama veya ilem grmeye kabul edip etmeme konusunda yetkili merci, ilgili borsann ynetim kuruludur.

(3) Borsalar, kota alnan veya ilem gren aralar ihra edenlerin Kurulca belirlenen kamuyu aydnlatma ykmllklerini yerine getirmelerini salamaya ynelik dzenlemeler yaparlar. Borsalar, kamuya aklanacak bilgilere eriim konusunda Kurulca belirlenen kurallara uymak zorundadrlar.

(4) Borsalar ve piyasa ileticileri, kotta bulunan veya ilem gren aralarn ilgili artlara uyduunu dzenli olarak gzden geirmeye ynelik gerekli dzenlemeleri yaparlar.

(5) Bir borsa kotunda bulunan ya da ilem gren ara, Kanun ve ilgili dzenlemeler erevesinde baka bir borsada da kota alnabilir ya da ilem grebilir.

(6) Borsa kotuna alma ya da ilem grme artlar, ihralarn veya ilem grecek aralarn trlerine gre ya da piyasa, pazar, platform veya sistemler baznda farkl kotasyon ve/veya ilem grme koullarnn belirlenmesi, kotasyon ya da ilem grme bavurusu, bavuru srasnda istenecek bilgi ve belgeler borsalar tarafndan yaplacak incelemeler, borsa kotunda kalma artlar ve sair konularla ilgili usul ve esaslar Borsa Ynetmeliinde gsterilir.

Emir ve ilem esaslar

MADDE 29 (1) Borsa emirlerine, ilemlere ve bunlarn iptallerine ilikin esaslar ilgili Borsa Ynetmeliinde dzenlenir.

lem grmenin durdurulmas ve/veya kottan karma

MADDE 30 (1) Borsa veya piyasa ileticisi, ilem gren aralarn ilemlerinin durdurulmas ve/veya kottan karlmas ile ilgili esaslar Borsa Ynetmeliinde dzenler. Borsa bu dzenlemelerde ngrlen artlarn olumas hlinde, ilgili aracn ilem grmesini durdurabilecei gibi kottan da karabilir. Bu durum derhl Kurula bildirilir ve kamuya aklanr.

(2) Kurulun ilem grecek aralarn borsada ilem grmesini durdurma ve borsa kotundan karma yetkisi sakldr.

(3) Borsalarda olaand olumsuz gelimelerin olmas halinde, ilgili borsalarda ilemlerin geici olarak durdurulmasna karar verilebilir. Borsalarda ilemlerin be i gnne kadar geici olarak durdurulmasna karar almak ynetim kuruluna aittir. Bu durum derhl Kurula bildirilir ve kamuya aklanr.

(4) Ynetim kurulunun talebi zerine borsalarda ilemlerin be i gnnden fazla durdurulmasna karar almak Kurulun yetkisindedir.

Takas ilemleri, takas merkezi, ilem teminatlar, temerrt ve garanti fonu

MADDE 31 (1) Takas ilemleri borsa bnyesinde yaplabilecei gibi, takas ilemlerini gerekletirmek zere bir merkezi takas kuruluu da grevlendirilebilir. Borsann bu konudaki karar Kurulun onayna tabidir.

(2) Takas ilemlerinin borsa bnyesinde gerekletirilmesi halinde borsa, 30/5/2013 tarihli ve 28662 sayl Resm Gazetede yaymlanan Merkezi Takas Kurulularnn Kurulu ve alma Esaslar Hakknda Genel Ynetmelik hkmlerine tabi olur ve ilem teminatlar, temerrt ve garanti fonu ve ilgili dier dzenlemeleri yapar. Merkezi Takas Kurulularnn Kurulu ve alma Esaslar Hakknda Genel Ynetmelik hkmleri dikkate alnarak, kymetli madenler, talar, metaller ve benzeri emtialarn takas ilemleri iin farkl esaslar belirlenebilir.

(3) Borsa dnda bir kurumun takas merkezi olarak belirlenmesi durumunda, borsa ile merkezi takas kuruluu arasnda her iki kurumun hak, ykmllk ve yetkilerinin belirlenecei ve taraflarn szlemeyle birbirlerine kar belirlenen mali ykmllkleri dnda Kurulca onaylanacak bir szleme yaplr.

ALTINCI BLM

Dier Hkmler

Bte ve personel kadrolar

MADDE 32 (1) Borsalar, btelerini ve personel kadrolarn esas szlemelerinde belirtilen organlar araclyla kendileri belirler.

Gelirler

MADDE 33 (1) Borsalarn verdikleri temel hizmetler kapsamnda olan ve bu hizmetlerin tek sunucusu olmaktan kaynaklanan statsne dayal olarak uyguladklar borsa pay dhil cret ve komisyonlar ile bunlarn tahsil zaman ve ekilleri ynetim kurulu tarafndan belirlenerek Kurul onayna sunulur. Kurulun onayna sunulan cret ve komisyonlara ilikin Borsa ynetim kurulu karar, Kurul tarafndan otuz gn ierisinde olumsuz gr bildirilmedii takdirde yrrle girer. Borsa tarafndan bavuruda sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi, belge ve almaya ihtiya duyulmas hlinde, borsa bilgilendirilerek eksikliklerin Kurulca belirlenecek sre ierisinde giderilmesi istenir. Bu takdirde, otuz gnlk sre sz konusu eksik veya ek bilgi, belge ve almalarn Kurula sunulduu tarihten itibaren ilemeye balar.

(2) Borsalarn faydalanlmas zorunlu olmayan temel hizmetleri ile ilgili cretler ise, ynetim kurulunca belirlenir ve Kurulun bilgisine sunulur. Borsalar tarafndan verilen eitim hizmetleri yelere zorunlu tutulsa da bu fkra kapsamnda deerlendirilir.

Borsann denetim ve dzenleme yetkisi

MADDE 34 (1) Borsalar, kendi bnyelerindeki piyasalarda faaliyet gsteren sermaye piyasas kurumlarnn, sermaye piyasas aralar borsada kote olan veya ilem gren ihralarn ve emir veren veya ilem yapan gerek ya da tzel kiilerin borsa kurallarna uyumunu dzenli ve etkin olarak izlemek ve ihllleri nlemek iin gerekli usl ve esaslar belirler. Borsalar; i ve ilemleri ile ilgili olarak gerekli grdkleri hususlarda yelerinden bilgi, belge istemek ve yeler nezdinde inceleme yapmak ve bu incelemeleri esnasnda tespit edilen mevzuata aykrlklarla ilgili olarak yaptrm uygulamakla grevli ve yetkilidirler. Borsalar kendi kurallarnn ar ihmal ve kastla ihll edilmesi hlinde Kurula bildirimde bulunurlar.

(2) Borsalar Kanunla ve dier mevzuatla kendilerine verilen yetki ve grevlerle ilgili olarak dzenlemeler yapmaya ve bunlar uygulamaya, bu dzenlemelere tbi kurum ve kurulular nezdinde sz konusu dzenlemelere uygun hareket edilip edilmediini ve kendilerine gnderilen bilgilerin doru olup olmadn denetlemeye grevli ve yetkilidir.

(3) Borsalar, sistemlerinin gvenli bir ekilde ynetilebilmesi iin gerekli dzenlemeleri yapar ve nlemleri alrlar.

Borsa ilemlerinin gzetimi

MADDE 35 (1) Borsalar ilemlerin gvenilir, effaf, etkin, istikrarl, adil, drst ve rekabeti bir ekilde gereklemesinin salanmas ve Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan dzenlemelere aykr olacak ekilde gerekletirilen ilemlerin tespit edilmesi amacyla bnyelerinde gerekli gzetim sistemini kurarlar ve her trl nleyici tedbirleri alabilirler. Borsalar gzetim konusunda kendilerine Kurulca verilecek dier grevleri de yerine getirirler.

(2) Borsalar bu maddenin birinci fkras kapsamndaki grevlerini dardan hizmet alarak yerine getirebilir. Hizmet alnacak kurumlarn faaliyet konular arasnda bu maddenin birinci fkrasnda yer alan hususlar yer alr. Bu kurumlarn faaliyet ve denetlenmesine ilikin esaslar Kurulca belirlenir. Bu kurumlar tek bir borsaya hizmet salayabilecekleri gibi birden fazla borsaya da bu hizmeti verebilirler. Borsalarn bu kurumlardan hizmet almalar grevleri ile ilgili sorumluluklarn ortadan kaldrmaz.

Borsa ve piyasa ileticilerinin denetimi

MADDE 36 (1) Kurul, borsalarn ve piyasa ileticilerinin borsaclk faaliyetlerinin dzenleme, gzetim ve denetim merciidir. Kurul, gerekli grd durumlarda borsalar nezdinde Kanunda belirlenen faaliyetler ile ilgili olarak inceleme ve denetim yapmaya yetkilidir. Borsalarn denetimle grevli personele uygun bir alma ortam salamalar zorunludur. Kurul, borsaclk faaliyetlerine ilikin olarak gerekli grd hususlarn yerine getirilmesini, her trl bilgi ve belgenin talebi zerine veya dzenli olarak gnderilmesini ve her trl teknik destein verilmesini borsalar ve piyasa ileticileri ile ilgili dier kurumlardan isteyebilir.

(2) Borsalarn ve piyasa ileticilerinin mal denetimi Kurulca iln edilen listede yer alan bamsz denetim kurulularnca yaplr. Bamsz denetim neticesinde hazrlanan rapor ezamanl olarak ilgili borsaya ve Kurula gnderilir.

(3) Borsalarn ve piyasa ileticilerinin bilgi sistemleri denetimine ve bu denetimi yapacak kurululara ilikin usl ve esaslar Kurulca belirlenir. Borsalarn ve piyasa ileticisinin bilgi sistemleri denetiminin nitelikleri Kurulca belirlenecek bamsz denetim kurulularna, ylda en az bir defa veya daha ksa zaman dilimleri ierisinde yaptrlmas zorunlu tutulabilir. Bamsz denetim neticesinde hazrlanan rapor ezamanl olarak ilgili borsaya ve Kurula gnderilir.

Uyumazlklarn zm

MADDE 37 (1) Borsa yelerinin kendi aralarnda veya mterileriyle Kanunun 67 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentlerinde yer alan borsa ilemlerinden doan uyumazlklarn zmlenmesine ilikin usl ve esaslar borsa ynetim kurullarnca belirlenir. Uyumazlk bavurusunun incelenebilmesi iin Kurulun onay alnmak suretiyle hizmet bedeli alnmasna borsa ynetim kurulunca karar verilebilir. Uyumazln zmne dair ynetim kurulu kararlarnn ilikin olduu tutarn Kanunun 84 nc maddesinin beinci fkrasnda yer alan tutardan fazla olmas hlinde bu karara kar, kararn tebliinden itibaren on be gn ierisinde borsa araclyla Kurula itirazda bulunulabilir.

(2) Uyumazlklar, Kanunun 74 nc maddesinin ikinci fkrasnn (g) bendi erevesinde tahkim yoluyla da zlebilir.

Borsalarn faaliyetlerinin durdurulmas ve faaliyet izninin iptali

MADDE 38 (1) Kurul, bu Ynetmeliin 6, 11, 12 ve 13 nc maddelerindeki kurulu ve faaliyet artlarnn kaybedilmesi ve bu Ynetmelie aykr hareket edilmesi durumunda fiilin nem ve mahiyetini dikkate alarak borsann faaliyetlerini ksmen veya tamamen geici veya srekli olarak durdurabilir.

(2) Kurulca verilen faaliyet izninin iptalinde Kanunun 41 inci madde hkm uygulanr.

birlii

MADDE 39 (1) Borsalar, borsaclk faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli grdkleri hususlarda bnyelerindeki piyasalarda faaliyette bulunmakla yetkilendirilmi sermaye piyasas kurumlar, sermaye piyasas aralar borsalarda kote olan veya ilem gren ihralar, kurucular ile emir veren veya ilem yapan gerek ve tzel kiilerden bilgi ve belge istemeye ve inceleme yapmaya yetkilidirler. lgililer incelemelere msaade etmek, borsa tarafndan grevlendirilen personele her trl kolayl gstermek ve yardmda bulunmak, istenen her trl bilgi ve belgeyi vermek ve tutanaklar imzalamakla ykmldrler. mzadan imtina edilmesi halinde bunun sebepleri tutanakta aka belirtilir. Bilgi ve belge istenen taraflar, borsalarn grev alanna giren hususlarda zel mevzuatnda yer alan gizlilik ve sr saklamaya ilikin hkmlere dayanarak bilgi vermekten imtina edemezler.

(2) Kanunda dzenlenen sular ile piyasa bozucu eylemlerin nlenmesi, gzetimi veya denetimi ile Kanuna dayanlarak yaplan dzenlemelerin etkin bir ekilde uygulanmas amacyla, Kurulca belirlenen usl ve esaslar erevesinde, borsalar ve dier ilikili kurumlar gerekli her trl teknik destek alp verme, yardm ve bilgi paylamnda bulunmakla ykmldrler.

Kurumsal ynetim esaslar

MADDE 40 (1) Kurumsal ynetim ilkelerine ilikin olarak Kanunun 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar, borsalara ve piyasa ileticilerine kyasen uygulanr.

Uygulama esaslar

MADDE 41 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini yorumlamaya, Ynetmelikte yer almayan ya da aklk bulunmayan konularda genel hkmleri de gz nnde bulundurarak karar vermeye, uygulamay dzenlemeye ve ynlendirmeye, gzetim ve denetim mercii olan Kurul yetkilidir.

Borsa stanbul Anonim irketine ilikin gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Borsa stanbul Anonim irketi, Kanunun 65 inci maddesinde yer alan borsalarn ve piyasa ileticilerinin kuruluuna ve faaliyetine ilikin izni alm saylr.

(2) Borsa stanbul Anonim irketinin mevcut yneticileri iin, Kurulca, ynetici olarak seilme veya atanma artlarn tadklarna dair tevsik edici bilgi ve belge istenmez.

(3) Borsa stanbul Anonim irketinin hesap ve ilemlerinin denetiminde Kanunun 138 inci maddesinin onbirinci fkra hkmleri uygulanr.

(4) Bu Ynetmeliin 15 inci maddesinin be ve altnc fkralar, 16 nc maddesinin bir ve nc fkralar ve 22 nci maddesi hari olmak zere nc blm ile 8 inci maddesi Borsa stanbul Anonim irketine uygulanmaz. Bu hususlarla ilgili Borsa stanbul Anonim irketi esas szlemesi hkmleri uygulanr. Sz konusu 8 inci madde ve nc blm hkmleri bu Ynetmeliin yaymlanmasndan sonra kurulacak borsa ve piyasa ileticileri iin geerlidir.

Ynetmelie uyum salanmas ve ynetmelikte ngrlen dzenlemelerin yaplmas

GEC MADDE 2 (1) Borsa stanbul Anonim irketi tarafndan bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren bir yl iinde bu Ynetmelie uyum salanr. Kurulca uygun grlmesi durumunda bu sre uzatlabilir.

(2) Bu Ynetmelik uyarnca Borsa stanbul Anonim irketi tarafndan yaplmas gereken dzenlemeler bu Ynetmeliin yaymlanmasndan itibaren alt ay iinde yaplr.

(3) stanbul Menkul Kymetler Borsasna ve stanbul Altn Borsasna ilikin mevcut dzenlemelerin bu Ynetmelie aykr olmayan hkmleri, bu Ynetmelik uyarnca yaplacak dzenlemeler yrrle girene kadar uygulanmaya devam olunur.

(4) Mevzuatta stanbul Menkul Kymetler Borsasna ve stanbul Altn Borsasna yaplan atflar ilgisine gre Borsa stanbul Anonim irketine yaplm saylr.

Yrrlk

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.