19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

EGZOZ GAZI EMSYON LME CHAZLARI MUAYENE YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; egzoz gaz analiz cihazlar ve egzoz gaz duman koyuluu lme cihazlarnn muayeneleri ile bu muayenelerin kimler tarafndan, nerelerde ve nasl yaplacana ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; egzoz gaz analiz cihazlar ve egzoz gaz duman koyuluu lme cihazlarnn tamiri, bakm, ayarlanmas, muayenesi ve damgalanmas ile ilgili ilemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayl ller ve Ayar Kanununun 2 nci maddesi ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 2 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Askya alma: Bakanlka verilen belgenin geerliliinin belirli bir sre iin hkmsz klnmasn,

b) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

c) Cihaz: Egzoz gaz analiz cihazn ve/veya egzoz gaz duman koyuluu lme cihazn,

) Damga: Servisler tarafndan kullanlacak damgay; muayene sonucu uygun olduu anlalan cihazlarn dardan istenmeyen mdahalelere ak yerlerinin kapatlmas ve emniyet altna alnmas iin de kullanlan, zerinde bu Ynetmelikte belirtilen bilgilerin yer ald; yakma, asitle andrma, yaptrma, basma, vurma veya tele taklan kurunun sklmas suretiyle yaplan veya kendinden yapma zelliine sahip, kartldnda tahrip olan zel olarak hazrlanm holograml etiketi/sitikr veya elektronik olarak emniyet tedbirlerinin alnmasn salayan sistemi,

d) Doruluk muayenesi: Cihazn maksimum izin verilebilir hata paylar ierisinde alp almadnn tespiti amacyla yaplan muayeneyi,

e) Genel Mdrlk: Metroloji ve Standardizasyon Genel Mdrln,

f) l mdrl: Bilim, sanayi ve teknoloji il mdrlklerini,

g) Kanun: 3516 sayl ller ve Ayar Kanununu,

) Kullanc: Egzoz gaz analiz cihaz ve/veya egzoz gaz duman koyuluu lme cihaz kullanan gerek veya tzel kiiyi,

h) MH: Maksimum izin verilebilir hata paylarn,

) Muayene kart: Cihazn piyasaya arzndan sonraki muayenelerinin ne zaman ve kimler tarafndan yapldn gsteren belgeyi,

i) Optik filtre: I dalga boylarna gre tutan veya geiren, optik yolda kullanlan kaplamal dzlem cam veya plastik paralar,

j) Piyasaya arz: Cihazn tedarik veya kullanm amacyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer almas iin yaplan faaliyeti,

k) Referans gaz: TS EN ISO 6142 Gaz Analizi-Kalibrasyon Gaz Karmlarnn Hazrlanmas-Gravimetrik Metot standardndaki gaz karmn,

l) Servis: Cihazlarn tamiri, bakm, ayarlanmas, muayenesi ve damgalanmas ile ilgili ilemlerin yapld ve Bakanlk tarafndan yetkilendirilmi gerek veya tzel kiilere ait i yerini,

m) Servis hizmetleri yetki belgesi: Bu Ynetmelik hkmlerine gre uygun grlen servislere Bakanlk tarafndan verilen Egzoz Gaz Emisyon lme Cihazlar Servis Hizmetleri Yetki Belgesini,

n) Servis yetkilisi: Servisin, bu Ynetmelik kapsamndaki tm faaliyetlerinden sorumlu imza yetkisine sahip kiiyi,

o) Sitikr: Muayenesi yaplan ve uygun bulunan cihazlara yaptrlan, kartldnda tahrip olan, zel olarak hazrlanm kendinden yapkanl etiketi,

) Teknik personel: Cihazlarn tamiri, bakm, ayarlanmas, muayenesi ve damgalanmas ile ilgili ilemleri yapan ve serviste alan yetki belgesine sahip kiiyi,

p) Tip onay belgesi: Cihazn, piyasaya arzna ilikin olarak ilgili teknik dzenlemesine uygunluunu gsteren AT tip inceleme belgesini, AT tasarm inceleme belgesini veya ulusal tip onay belgesini,

r) Yetki belgesi: Bu Ynetmelik hkmlerine gre uygun grlen serviste alacak teknik personele il mdrl tarafndan verilen l ve l Aletleri Tamir ve Ayar Yetki Belgesini,

ifade eder.

KNC BLM

Muayene ve Damgalama lemleri

Muayene

MADDE 5 (1) Cihazlar, Kanunda belirtilen aadaki muayenelere tabi tutulur:

a) lk muayene,

b) Periyodik muayene,

c) Ani muayene,

) ikyet muayenesi,

d) Stok muayenesi.

Muayene iin temel gerekler ve sorumluluklar

MADDE 6 (1) Cihazlarn; ilgili teknik dzenlemesine uygun olarak tip onay alnm, muayene ilemleri, muayene iaretleri ve/veya damgalama ilemleri yaplm ve onaylanm kurulu veya muayene kuruluu ile ilemleri tamamlanm olarak piyasaya arz edilmesi gerekir.

(2) Piyasaya arz edilecek cihazlarn, yazlm da dhil olmak zere lm sonularn etkileyebilecek tm blmlerinin mekanik ve/veya elektronik olarak gvenlik altna alnm olmas gerekir.

(3) Cihazlarn, piyasaya arzndan sonraki muayene ilemlerinden kullanc sorumludur.

(4) Yaplan muayene sonucu uygun bulunan cihazlar bu Ynetmelik hkmlerine gre damgalanr.

(5) Servis tarafndan muayenesi yaplarak damgalanan her bir cihaz iin muayene kart dzenlenir ve grnecek ekilde cihaza ilitirilir.

(6) Cihazlarn tamiri, bakm, ayarlanmas, muayenesi ve damgalanmas ile ilgili ilemleri yapan servisler ile bu servislerde alan teknik personelin Bakanlka belgelendirilmi olmas gerekir. Bu ilemlerin yetki belgesine sahip olmayan servislerce ve kiilerce yaplmas yasaktr.

(7) Cihazlarn muayenesi ve damgalanmas ilemlerinde bu Ynetmelik gereklerinin ihlal edilmesi halinde, ilgili mevzuat hkmlerine gre yaptrm uygulanr.

(8) Cihazlarn muayene ilemlerine balamadan nce yaplan duyusal incelemelerde damgann olmad veya damgaya mdahale edildii veya damgas uygun olduu halde cihaza mdahale edildii tespit edilen veya bu kanaate varlan durumlarda cihazn muayenesi yaplmaz. Durum, nsha tutanakla kayt altna alnr. Servis, bir yaz ekinde bu tutanan bir nshasn ilgili il mdrlne, bir nshasn posta yoluyla iadeli taahhtl olarak kullancya, tutanan dzenlendii tarihi takip eden be i gn iinde gnderir veya elden verir ve bir nshasn da serviste muhafaza eder.

(9) l mdrlnce yaplacak inceleme ve deerlendirmeler sonucunda mevzuata aykr bir durum varsa gerekli kanuni ilemler yaplr. Cihazn kullanm mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama ilemlerinin yaptrlmasn mteakiben kullanmna izin verilir.

(10) Cihazlarn muayene ilemleri bulunduu yerlerde veya servislerde yaplr.

(11) Cihazlarn, yerinde yaplacak muayenelerinde muayene giderleri muayene talebinde bulunanlara aittir.

(12) Cihazlarn muayenesi ve damgalanmas ilemlerinde, Genel Mdrlk ve il mdrlnce gerekli grlmesi halinde retici, ithalat, servisler ile dier kurulularn laboratuvarlarndan yararlanlabilir.

lk muayene

MADDE 7 (1) lk muayene; yeni yaplan veya paralarn birletirilmesi suretiyle meydana getirilen cihazlarn sata veya kullanlmaya balanmalarndan nce veya ithal edilen cihazlarn yurda sokulmalar srasnda veya periyodik, ani, ikayet ve stok muayeneleri sonunda damgalar iptal olunan cihazlarn tamir ve ayarlanmalarndan sonra yaplan muayenedir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamndaki cihazlarn piyasaya arzndan nceki ilk muayenesi;

a) Onaylanm kurulutan AT tip inceleme belgesi veya AT tasarm inceleme belgesi alnan cihazlar iin onaylanm kurulu veya onaylanm kurulutan yetki alan reticisi tarafndan,

b) Bakanlktan ulusal tip onay belgesi alnan cihazlar iin, Bakanlk tarafndan veya Bakanlka yetkilendirilen gerek veya tzel kiiler tarafndan,

yaplr.

(3) Kullanmda olan cihazlardan muayeneleri sonucunda ayarnn bozuk olduu tespit edilerek tamiri yaplan ve tip onay deiiklii gerektirenlerin ilk muayenesi bu maddenin ikinci fkrasna gre yaplr.

(4) Kullanmda olan cihazlardan muayeneleri sonucunda ayarnn bozuk olduu tespit edilerek tamiri yaplan ve tip onay deiiklii gerektirmeyen cihazlar, servisler tarafndan bu Ynetmelikte yer alan ek-1in 13 nc maddesi veya ek-2nin 8 inci maddesi hkmlerine gre doruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanr. Uygun bulunmayanlar tekrar tamir ve ayar yaplmak zere ayrlarak bu fkrada belirtilen ilemler tekrarlanr.

Periyodik muayene

MADDE 8 (1) Periyodik muayene; belli srelerde olmak zere cihazlar iin yaplan genel muayenedir. Cihazlarn periyodik muayene sresi bir yldr. Bu sre tarih olarak deil yl olarak izlenir.

(2) Cihazlarn periyodik muayenesi ve damgalanmas ile ilgili ilemler servisler tarafndan yaplr.

(3) Cihazlarn periyodik muayenesinin yaptrlmasndan kullanc sorumludur. Sz konusu cihazlarn periyodik muayenesi iin, her yl ocak aynn bandan ubat aynn son gn mesai saati bitimine kadar servislere mracaat edilerek muayene gnn belirten bir belge alnr. ubat aynn son gnnn tatile rastlamas halinde mracaat, sonraki ilk i gnnn mesai saati bitimine kadar yaplr. Mracaat uygun bulunanlara servis tarafndan; cihazlarn markas, seri numaras, retim yl, kullanld yerin adresi, mracaat tarihi ve muayene yaplaca tarihi belirten bir belge verilir. Bu belge, cihazn muayenesi tamamlanncaya kadar istenildiinde ilgililere ibraz edilmek zere saklanr. Servisler, periyodik muayene mracaat sresinin bitimini takip eden ilk i gn mesai saati bitimine kadar tm mracaatlar elektronik ortamda ilgili il mdrlne bildirir. Ayrca bu mracaatlar yazl olarak da o yln en ge 15 mart tarihine kadar ilgili il mdrlne iletilir.

(4) Periyodik muayenesi yaplacak cihazn ncelikle ilgili teknik dzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmedii kontrol edilir. Bunun iin cihazn;

a) Tip onaynn bulunup bulunmad,

b) Etiket bilgilerinin ve iaretlemelerinin uygun olup olmad,

c) Damgasnn uygun olup olmad,

) Damgasna ve/veya kendisine mdahale edilip edilmedii,

kontrol edilir. Ayrca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatnda bahsedilen ve gerekli grlen dier kontroller de yaplr/yaptrlr.

(5) Bu maddenin drdnc fkrasnda belirtilen artlar salanyorsa servisler tarafndan bu Ynetmelikte yer alan ek-1in 13 nc maddesi veya ek-2nin 8 inci maddesi hkmlerine gre cihaz doruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanr. Uygun bulunmayanlar tekrar tamir ve ayar yaplmak zere ayrlr.

(6) Bu maddenin drdnc fkrasnda belirtilen artlar salanmyorsa cihazlarn periyodik muayenesi yaplmaz. Durum, nsha tutanakla kayt altna alnr. Servis, bir yaz ekinde bu tutanan bir nshasn ilgili il mdrlne, bir nshasn posta yoluyla iadeli taahhtl olarak kullancya, tutanan dzenlendii tarihi takip eden be i gn iinde gnderir veya elden verir ve bir nshasn da serviste muhafaza eder. l mdrlnce yaplacak inceleme ve deerlendirmeler sonucunda mevzuata aykr bir durum varsa gerekli kanuni ilemler yaplr. Cihazn kullanm mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama ilemlerinin yaptrlmasn mteakiben kullanmna izin verilir.

(7) Cihazlarn damga sresinin gemi olduu tespit edilmesi durumunda ise ilgili mevzuat hkmlerine gre cezai ilem yaplmak zere nsha tutanak dzenlenir. Servis, bir yaz ekinde bu tutanan bir nshasn ilgili il mdrlne, bir nshasn posta yoluyla iadeli taahhtl olarak kullancya, tutanan dzenlendii tarihi takip eden be i gn iinde gnderir veya elden verir ve bir nshasn da serviste muhafaza eder. Cihaz, servis tarafndan bu Ynetmelikte yer alan ek-1in 13 nc maddesi veya ek-2nin 8 inci maddesi hkmlerine gre doruluk muayenesine tabi tutulur ve uygun bulunanlar damgalanr. Uygun bulunmayanlar tekrar tamir ve ayar yaplmak zere ayrlr.

(8) Periyodik muayene sonucunda doru almad tespit edilen cihazlara herhangi bir cezai ilem uygulanmaz.

(9) Periyodik muayene ile ilgili giderler kullancya aittir.

Ani muayene

MADDE 9 (1) Ani muayene, Genel Mdrlk ve/veya il mdrlnn grecekleri lzum veya ihbar zerine, piyasaya arz edilmi olan cihazlarn bulunduklar yerlerde habersizce yaplan muayenedir.

(2) Ani muayeneye tabi tutulacak cihazn ncelikle ilgili teknik dzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmedii kontrol edilir. Bunun iin cihazn;

a) Tip onaynn bulunup bulunmad,

b) Etiket bilgilerinin ve iaretlemelerinin uygun olup olmad,

c) Damgasnn uygun olup olmad,

) Damgasna ve/veya kendisine mdahale edilip edilmedii,

kontrol edilir. Ayrca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatnda bahsedilen ve gerekli grlen dier kontroller de yaplr/yaptrlr.

(3) Bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen artlar salanyorsa Genel Mdrlk ve/veya il mdrl tarafndan bu Ynetmelikte yer alan ek-1in 13 nc maddesi veya ek-2nin 8 inci maddesi hkmlerine gre cihaz doruluk muayenesine tabi tutulur. lm sonular MH iinde ise cihazn doru alt kabul edilir. lm sonular MH iinde deilse cihazn kullanm engellenecek ekilde balanarak mhrlenir ve gerekli kanuni ilemler yaplr. Kullancs tarafndan cihazn tamir, bakm, ayar, muayene ve damgalama ilemleri yaplmak zere servise mracaat edilir. Servis, bahse konu cihaz ile ilgili yapt ilemler hakknda ilgili il mdrln yazl olarak bilgilendirir.

(4) Bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen artlar salanmyorsa cihazlar, kullanlmalar engellenecek ekilde balanarak mhrlenir ve gerekli kanuni ilemler yaplr.

(5) Ani muayene ile ilgili muayene giderleri Bakanlk tarafndan karlanr.

ikyet muayenesi

MADDE 10 (1) ikyet muayenesi, bir cihazn doru alp almadn tespit etmek zere, cihazn kullancs veya dier bir kimsenin yazl mracaat zerine yaplan muayenedir.

(2) Muayeneyi yapacak kii veya kurulu tarafndan, muayene giderlerinin miktar ve kimler tarafndan karlanaca konusunda mracaat sahibine bilgi verilir, kabul edilirse muayene gerekletirilir.

(3) ikyet muayenesine tabi tutulacak cihazn ncelikle ilgili teknik dzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmedii kontrol edilir. Bunun iin cihazn;

a) Tip onaynn bulunup bulunmad,

b) Etiket bilgilerinin ve iaretlemelerinin uygun olup olmad,

c) Damgasnn uygun olup olmad,

) Damgasna ve/veya kendisine mdahale edilip edilmedii,

kontrol edilir. Ayrca bu kontrollere ilave olarak ilgili mevzuatnda bahsedilen ve gerekli grlen dier kontroller de yaplr/yaptrlr.

(4) Cihazn kullancs tarafndan yaplacak mracaatlar yazl olarak servislere yaplr ve aada belirtildii ekilde deerlendirilir:

a) Bu maddenin nc fkrasnda belirtilen artlar salanyorsa cihaz, servis tarafndan ek-1in 13 nc maddesi veya ek-2nin 8 inci maddesi hkmlerine gre doruluk muayenesine tabi tutulur. lm sonular MH iinde ise cihazn doru alt kabul edilir. lm sonular MH iinde deilse cihaza herhangi bir kanuni ilem yaplmaz; tekrar tamir, bakm ve ayar yaplmak zere ayrlr.

b) Bu maddenin nc fkrasnda belirtilen artlar salanmyorsa durum, nsha tutanakla kayt altna alnr. Servis, bir yaz ekinde bu tutanan bir nshasn ilgili il mdrlne, bir nshasn posta yoluyla iadeli taahhtl olarak kullancya, tutanan dzenlendii tarihi takip eden be i gn iinde gnderir veya elden verir ve bir nshasn da serviste muhafaza eder. l mdrlnce yaplacak inceleme ve deerlendirmeler sonucunda mevzuata aykr bir durum varsa gerekli kanuni ilemler yaplr. Cihazn kullanm mevzuata uygunsa gerekli muayene ve damgalama ilemlerinin yaptrlmasn mteakiben kullanmna izin verilir.

c) Muayene sonucunda genel olarak; cihazn trn/snfn, markasn, tipini, seri numarasn, retim yln, kullanld yerin adresini ve telefon numarasn ieren ve cihazn muayene sonucunu gsterecek ekilde dzenlenen nsha rapor, muayeneyi yapan teknik personel ve/veya servis yetkilisi tarafndan imzalanr. Raporun bir nshas kullancya, bir nshas il mdrlne gnderilir, bir nshas da serviste muhafaza edilir.

) Yaplan muayene sonucunun olumlu veya olumsuz olmasna baklmakszn tm giderler kullancya aittir.

(5) Cihazn kullancs dnda dier kiilerce yaplacak mracaatlar; mracaat yapann ad, soyad, T.C. kimlik numaras, adres bilgileri ve varsa ara plakas ile birlikte ikyete konu cihazn kullanld yerin adres bilgilerini ieren bir dileke ile il mdrlne yaplr:

a) l mdrlnce; mracaat deerlendirilir, varsa eksik olan bilgiler tamamlattrlr ve ilgili servis ile temasa geilerek bu maddenin nc fkrasnda belirtilen kontroller yaplr.

b) Bu maddenin nc fkrasnda belirtilen artlar salanyorsa cihaz, il mdrl tarafndan bu Ynetmelikte yer alan ek-1in 13 nc maddesi veya ek-2nin 8 inci maddesi hkmlerine gre doruluk muayenesine tabi tutulur. lm sonular MH iinde ise cihazn doru alt kabul edilir. lm sonular MH iinde deilse kullanlmalar engellenecek ekilde balanarak mhrlenir ve gerekli kanuni ilemler yaplr. Kullanc tarafndan cihazn tamir, bakm, ayar, muayene ve damgalama ilemi yaplmak zere servise mracaat edilir. Servis, bahse konu cihaz ile ilgili yapt ilemler hakknda ilgili il mdrln yazl olarak bilgilendirir.

c) Bu maddenin nc fkrasnda belirtilen artlar salanmyorsa il mdrlnce gerekli kanuni ilemler yaplr.

) Muayene sonucunda genel olarak; cihazn trn/snfn, markasn, tipini, seri numarasn, retim yln, kullanld yerin adresini ve telefon numarasn ierecek ekilde dzenlenen iki nsha rapor, muayeneyi yapan il mdrl eleman/elemanlar tarafndan imzalanr. Raporun bir nshas mracaat sahibine verilir ve bir nshas da il mdrlnde muhafaza edilir.

d) Muayene sonucunun olumlu olmas durumunda muayene ile ilgili giderler mracaat sahibi tarafndan; olumsuz olmas durumunda ise kullanc tarafndan karlanr.

Stok muayenesi

MADDE 11 (1) Stok muayenesi, ilk muayene damgasn tadklar halde satlmayp depo, atlye, imal ve sat yerlerinde veya kullanlmasna ihtiya duyulmayarak stok halinde bulundurulan cihazlarn periyodik muayene sreleri iinde tekrar tabi tutulduklar bir muayene eklidir.

(2) Cihazn stok muayenesi, bu Ynetmeliin 8 inci maddesine gre yaplr.

(3) Stok muayenesinin yaptrlmasndan cihaz bulunduran sorumludur.

Servisler tarafndan kullanlan damgalar

MADDE 12 (1) Servislerce yaplacak muayenelerde kullanlacak tm damgalar gvenilir ve izlenebilir olmaldr. Sitikr veya hologram etiket olarak kullanlacak damgalar, kendiliinden yapma zelliine sahip ve tahrip edilmeden kaldrlamayacak nitelikte olmaldr. Kurun damgalar, Babakanlk Hazine Mstearl Darphane Matbaas Genel Mdrlnde yaptrlr. Kullanlacak damgalarn yaptrlmas, gvenlii ve izlenebilirliinden servisler sorumludur. Damgalar yaptrlmadan nce Bakanla mracaat edilerek izin alnmas ve kaydettirilmesi gerekir.

(2) Servisler tarafndan kullanlacak damgada; servis tarafndan belirlenen servisi tantc iaret/logo, servisin kodu, damgann yapld yln son iki rakam ve muayeneyi yapan personele ait kodlamalarn bulunmas gerekir.

Muayene ve damgalama creti

MADDE 13 (1) Cihazlarn muayene ve damgalama ilemlerinden alnacak cretler, 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayl Resm Gazetede yaymlanan l ve l Aletlerinden Alnacak Muayene ve Damgalama cret Ynetmelii ile Bakanlka her yl yeniden belirlenir.

Mcbir sebepler

MADDE 14 (1) Cihazn periyodik ve stok muayene mracaatlarn ve/veya sz konusu muayenelerin yaplmasn engelleyecek yangn, deprem, sel gibi mcbir sebeplerin ortaya kmas durumunda bu ilemler Bakan onay ile ertelenebilir.

NC BLM

Servis Kriterleri, Mracaat ile ilgili lemler, Sorumluluklar ve Denetim

Servis kriterleri

MADDE 15 (1) Servisler aadaki kriterleri salarlar.

a) Servis, en az 20 m2 kapal alana, tabii veya mekanik havalandrma sistemine sahip olmaldr ve yeterince aydnlatlr.

b) yeri zemini, kolay temizlenebilen ve yanmaya kar dayankl malzemeden yaplr ve statik elektriklenmeye kar nlem alnr.

c) Serviste en az bir adet 6 kglk standardna uygun yangn sndrc ve bir adet ecza dolab bulunur.

) Serviste yetki belgesi alm en az bir elemann almas zorunludur. Servis yetkilisi ve yetki belgeli kii ayn kii olabilir.

d) Serviste hangi cihazlarn muayenesi yaplacaksa ona uygun izlenebilirlii salanm yeterli etalon ve ekipman bulundurulur.

e) Servisin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimlerinin yaplabilmesi iin; sz konusu servislerin Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarnn Yeterlilii in Genel artlar standardna gre akredite edilmi olmas veya ayn standardn 4.1 Kurulu, 4.13 Kaytlarn kontrol, 5.2 Personel, 5.3 Yerleim ve evre artlar, 5.4 Deney ve kalibrasyon metotlar ve metodun geerli klnmas, 5.5 Cihazlar ve 5.6 lmlerin izlenebilirlii maddelerine uygunluunun Trk Standardlar Enstits tarafndan raporlandrlm olmas gerekir. Sz konusu rapor, cihazlarn muayenelerinin bulunduklar yerlerde yaplmas durumlarn da kapsar. Trk Standardlar Enstits tarafndan yaplan bu incelemelere ilikin giderler mracaatlar tarafndan karlanr.

(2) Bu maddenin birinci fkrasndaki artlar salayan servislerin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimleri bu Ynetmelikte belirtilen hkmler erevesinde Genel Mdrlk tarafndan yaplr.

Mracaat

MADDE 16 (1) Servis hizmetleri yetki belgesi iin aada belirtilen belge ve bilgileri ieren dosya bir dilekeye eklenerek Genel Mdrle mracaat edilir.

a) Servis mracaat formu,

b) Servis sahibinin veya sahiplerinin noterden alnm imza sirklerinin asl veya Genel Mdrlk tarafndan yaplm ASLI GBDR onayl fotokopisi,

c) Servisin gncel adresini gsteren Esnaf Sicil Gazetesi veya Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

) Servisin ak adresi ve iletiim bilgileri,

d) Servise ilikin kullanm alanlarnn llendirilmi detayl yerleim plan,

e) Servis yetkilisinin ve teknik personelin belirtildii liste,

f) Servis hizmeti verilecek cihazlarn testlerinde kullanlacak olan referans gaz ve optik filtrenin izlenebilirliini gsteren belge,

g) Bu Ynetmeliin 12 nci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen servis tarafndan kullanlacak damgaya ait leklendirilmi izim ve kodlamalar,

) Servisin, bu Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendine gre Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan akredite edildiini gsteren belge veya Trk Standardlar Enstitsnden alnm Standarda Uygunluk Raporu,

h) Serviste, Bakanlktan alnm tamir ve ayar yetki belgesine sahip en az bir kiinin altrlacana dair beyan.

Mracaatn deerlendirilmesi, onay ve belgelendirme

MADDE 17 (1) Genel Mdrle yaplan mracaatlar, bu Ynetmeliin 16 nc maddesinde istenilen bilgi ve belgelerin tamam olmas halinde, yerinde yaplacak incelemeyle deerlendirilir. Yaplan deerlendirme neticesinde mracaatn bu Ynetmelie uygunluunun tespiti halinde, iki adet servis hizmetleri yetki belgesi dzenlenir. Dzenlenen belgelerden bir adedi ilgiliye verilir, dieri de Genel Mdrlkte alan dosyasnda muhafaza edilir. Bu belgelerde en az aadaki bilgiler yer alr:

a) Belgenin ad,

b) Belgenin verili/vize tarihi ve numaras,

c) Servisin ismi, unvan ve adresi, telefon ve/veya faks numaras,

) Servisin hizmet verecei cihazn cinsi/tr.

(2) Mracaat, bu Ynetmelik hkmlerine uygun bulunmazsa eksiklikler mracaat sahibine yazl olarak bildirir. Bu eksikliklerin ay ierisinde tamamlanmas halinde bu maddenin birinci fkrasna gre ilem yaplr. Eksikliklerin bu sre ierisinde tamamlanmamas halinde mracaat iptal edilerek dosya sahibine iade edilir.

Servislerin sorumluluklar

MADDE 18 (1) Servisler, muayene ettikleri cihazlarla ilgili bilgilerin kaydedilecei, i yerine ait olan ve Genel Mdrlke tasdik edilen bir defter tutmak ve bunlar denetimlerde ibraz etmek zorundadr. Bu deftere cihaz sahibinin ad, adresi, cihazn seri numaras, tr/snf, markas, tipi, retim yl ile muayene ve/veya tamirin yapld tarih ve yapan kiinin ad kaydedilir. Bu bilgiler istenildii takdirde elektronik ortamda da kayt altna alnabilir. Bakanlk tarafndan kurulacak olan elektronik kayt sisteminin devreye alnmasn mteakip defter tutma zorunluluu ortadan kalkar.

(2) Servisler, muayene ettikleri cihazlara ilikin bu maddenin birinci fkrasndaki bilgileri her yln aralk aynda il mdrlne elektronik ortamda gndermek zorundadr.

(3) Bakanlka verilen servis hizmetleri yetki belgesinin geerlilik sresi verili tarihinden itibaren yldr. Belgenin yllk srelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize ilemlerinde belge verili tarihi/son vize tarihi esas alnr. Vize ilemleri, belgelerin ilk veriliindeki artlarn salanp salanmad kontrol edilerek yaplr. Vizesi yaptrlmayan belgeler geersizdir.

(4) Servis hizmetleri yetki belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde deiiklik olmas veya i yerinin kapanmas veya yetki belgeli kiinin alt servisten ayrlmas halinde durum, en ge bir ay ierisinde ilgili servis tarafndan Genel Mdrle bildirilir. Bu deiiklikler yeniden belge dzenlenmesini gerektiriyorsa bu Ynetmelik hkmleri gz nnde bulundurularak yeniden belge dzenlenir.

(5) Serviste, Bakanlka belirlenen muayene ve damgalama cret tarifesi ile servis hizmetleri yetki belgesi ve tamir ve ayar yetki belgesi, mterinin grebilecei bir yerde asl bulundurulur.

(6) Servisler, Genel Mdrle gerekli bilgi ve belgeleri geree uygun ve eksiksiz olarak vermekle, incelemelere yardmc olmakla ve doru beyanda bulunmakla ykmldr. Servisin doru beyanda bulunmadnn sonradan ortaya kmas durumunda verilen belgeler iptal edilir ve servisler hakknda doru beyanda bulunmad iin Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur.

(7) Servislerin yeterlilik incelemesi ve periyodik denetimlerinde Bakanlk tarafndan grevlendirilecek personelin yolluk giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu hkmleri erevesinde servis sahipleri tarafndan denir.

Belgenin iptali

MADDE 19 (1) Servis hizmetleri yetki belgesinin verilmesine esas tekil eden artlarn ihlal edilmesi veya mevzuata aykr bir durum tespit edilmesi halinde ilgili yazl olarak uyarlr. Dzeltilebilecek aykrlklar iin aya kadar sre verilir. Bu sre ierisinde servis hizmetleri yetki belgesi askya alnr.

(2) Servis hizmetleri yetki belgesine sahip kiinin belge kapsamndaki ilemlerinde su phesi bulunmas halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruturma ve kovuturma sresince belge askya alnr.

(3) Belgesi askya alnan kiiye, bu maddenin birinci fkrasnda tespit edilen durumlar iin eksikliklerini tamamlayana kadar; bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen durumlar iin ise soruturma ve kovuturma sonulanncaya kadar yeni bir servis hizmetleri yetki belgesi verilmez. Bu sre ierisinde belge sahibi tarafndan cihazla ilgili hibir tamir, bakm, ayar, muayene ve damgalama ilemi yaplamaz.

(4) Bu maddenin birinci fkrasnda tespit edilen durumlar iin verilen sre ierisinde eksikliklerini tamamlayarak Genel Mdrle mracaat etmeyenlerin veya ayn aykrl iki kez tekrarlayanlarn servis hizmetleri yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yl sre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanlarn mracaatlar ilk mracaat olarak deerlendirilir. Belge iptalinin tekrar halinde yl sreyle belge talebinde bulunulamaz.

(5) Soruturma ve kovuturma sonucunda verilen kararn belge sahibi aleyhine kesinlemesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler be yl sreyle belge talebinde bulunamaz. Kararn belge sahibi lehine sonulanmas halinde, kararn Genel Mdrle ulamasn mteakip askya alma ilemi ortadan kaldrlr.

Denetim

MADDE 20 (1) Genel Mdrlk ve/veya il mdrl, bu Ynetmelik hkmlerinin yerine getirilip getirilmediinin kontrol amacyla; ylda en az bir kez cihazlar, servisleri ve bunlara ait her trl ilemleri denetlemekle ykmldr.

(2) Servis, denetimde bulunan kiilere uygun alma ortamn salamak, gerekli bilgi ve belgeleri geree uygun ve eksiksiz olarak vermek, incelemelere yardmc olmak ve doru beyanda bulunmakla ykmldr.

(3) Yaplan denetimlerde, bu Ynetmelik hkmlerine veya ilgili mevzuata aykr bir durumun tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

DRDNC BLM

Yetki Belgesiyle lgili lemler

Yetki belgesi alacak kiilerde aranan kriterler

MADDE 21 (1) Yetki belgesi alacak kiilerin, liselerin teknik eitim veren blmlerinden veya yksekokullar ile niversitelerin teknik eitim veren blmlerinden mezun olmas gerekir.

(2) Yetki belgesi talebinde bulunan kiilerin; yurt ii veya yurt dnda faaliyet gsteren imalatlarda, konu ile ilgili uygunluk deerlendirme kurulularnda, muayene ve deney laboratuvarlarnda veya bu konuda hizmet veren servislerde en az iki ay sre ile eitim aldklarna dair eitim sertifikasna sahip olmalar gerekir.

Mracaat

MADDE 22 (1) Yetki belgesi talebinde bulunan kiiler, aada belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte bir dileke ile i yerinin bulunduu il mdrlne mracaat eder:

a) T.C. kimlik numaras beyan,

b) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce belge alm olanlar hari, belge talebinde bulunanlarn; liselerin teknik eitim veren blmlerinden veya yksekokullar ile niversitelerin teknik eitim veren blmlerinin birinden mezun olduuna dair renim belgesi veya diplomann il mdrl tarafndan yaplm ASLI GBDR onayl fotokopisi,

c) Son alt ay ierisinde ektirilmi iki adet vesikalk renkli fotoraf,

) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce belge alm olanlar hari, bu Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen teorik ve pratik eitim aldn gsterir imzal ve kaeli eitim sertifikas veya sertifikann il mdrl tarafndan yaplm ASLI GBDR onayl fotokopisi,

d) Mracaat sahibinin, taksirli sular hari olmak zere be yldan fazla hapis cezasna hkm giymediine yahut basit ve nitelikli zimmet, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, grevi ktye kullanma, gveni ktye kullanma, kaaklk, hileli iflas, ihale ve alm satmlara fesat kartrma, sutan kaynaklanan malvarl deerlerini aklama veya vergi kaakl sularndan mahkm olmadna ilikin yazl beyan,

e) alaca servise ait servis hizmetleri yetki belgesinin sureti,

f) Tamir ve ayar hizmetlerini yapaca cihazlarn muayeneleri iin yeterli miktarda etalon ve ekipmann kendisine veya alaca i yerine ait olduunu gsteren belge,

g) yeri kendi adna kaytl ise servis hizmetleri yetki belgesi; i yeri kendi adna kaytl deilse o i yerinde altna ilikin servis hizmetleri yetki belgesi sahibi ile yaplm szleme.

(2) stenilen belgelerin yabanc dilde olmas durumunda bu belgelerin yeminli tercme brolarndan yaptrlm Trke tercmeleri ibraz edilir.

(3) Bu maddeyle istenilen belgelerin asllarnn ibraz edilmesi halinde ASLI GBDR kaesiyle onaylanmak kaydyla fotokopileri veya suretleri de kabul edilir.

Belgenin dzenlenmesi ve geerlilik sresi

MADDE 23 (1) Bu Ynetmeliin 22 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin uygun grlmesi halinde iki adet yetki belgesi dzenlenir. Belgelerden biri il mdrlnde muhafaza edilir ve dieri ilgiliye verilir. Belgenin geerlilik sresi verili tarihinden itibaren yldr. Belgenin yllk srelerle vize ettirilmesi gerekir. Vize ilemlerinde belge verili tarihi/son vize tarihi esas alnr. Vize ilemleri, belgelerin ilk veriliindeki artlarn salanp salanmad kontrol edilerek yaplr. Vizesi yaptrlmayan belgeler geersizdir.

(2) Yetki belgesi ile ilgili bilgi ve belgelerde deiiklik olmas veya yetki belgeli kiinin alt servisten ayrlmas halinde durum, en ge bir ay ierisinde ilgili servis tarafndan il mdrlne bildirilir. Bu deiiklikler bildirilmedii takdirde servis hizmetleri yetki belgesi geersiz saylr. Bu durumda tekrar belge talebinde bulunanlarn mracaatlar ilk mracaat olarak deerlendirilir. Sresi ierisinde bildirimde bulunanlar iin, deiiklikler yeniden belge dzenlenmesini gerektiriyorsa bu Ynetmelik hkmleri gz nnde bulundurularak yeniden belge dzenlenir.

Belgenin iptali

MADDE 24 (1) Yetki belgesinin verilmesine esas tekil eden artlarn ihlal edilmesi veya mevzuata aykr bir durum tespit edilmesi halinde ilgili yazl olarak uyarlarak aykrln giderilmesi iin aya kadar sre verilir. Bu sre ierisinde, yetki belgesi askya alnr.

(2) Yetki belgesine sahip kiinin belge kapsamndaki ilemlerinde su phesi bulunmas halinde bu durum derhal adli makamlara bildirilir. Soruturma ve kovuturma sresince belgesi askya alnr.

(3) Belgesi askya alnan kiiye, bu maddenin birinci fkrasnda tespit edilen durumlar iin eksikliklerini tamamlayana kadar; bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen durumlar iin ise soruturma ve kovuturma sonulanncaya kadar yeni bir yetki belgesi verilmez. Bu sre ierisinde belge sahibi tarafndan cihazla ilgili hibir tamir, bakm, ayar, muayene ve damgalama ilemi yaplamaz.

(4) Bu maddenin birinci fkrasnda tespit edilen durumlar iin verilen sre ierisinde eksikliklerini tamamlayarak il mdrlne mracaat etmeyenlerin belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilenler, iptal tarihinden itibaren bir yl sre ile belge talebinde bulunamaz. Bir yl dolduktan sonra tekrar belge talebinde bulunanlarn mracaatlar ilk mracaat olarak deerlendirilir. Belge iptalinin tekrar halinde yl sreyle belge talebinde bulunulamaz.

(5) Soruturma ve kovuturma sonucunda verilen kararn belge sahibi aleyhine kesinlemesi halinde belge iptal edilir. Bu sebeple belgesi iptal edilenler be yl sreyle belge talebinde bulunamaz. Kararn belge sahibi lehine sonulanmas halinde, kararn il mdrlne ulamasn mteakip askya alma ilemi ortadan kaldrlr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Gei hkmleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaymland tarihten nce piyasaya arz edilen cihazlara aadaki ilemler uygulanr.

a) 1/1/2009 tarihinden nce piyasaya arz edilmi egzoz gaz analiz cihazlar iin tip onay art aranmaz. Ancak sz konusu cihazlarn 18/11/1997 tarihli TS ISO 3930 Karayolu Tatlar-Benzin Motorlu-Bakm veya Denetim Srasnda Egzoz Gazndaki Kirleticiler in lme Ekipmanlar-Teknik zellikler standardna uygunluunun belgelendirilmesi gerekir. Sz konusu belgeyle birlikte hazrlanacak damga planlar ile Bakanla mracaat edilir. Uygun grlenlerin damga planlar onaylanr. Bahsedilen ilemlerin, bu Ynetmeliin tm maddelerinin yrrle girecei 1/9/2014 tarihine kadar tamamlanm olmas gerekir. Damga planlar onaylanan cihazlar iin, servislere mracaat edilerek muayene ve damgalama ilemlerinin yaptrlmas zorunludur. Bu ekilde mracaat etmeyen kullanclara, ilgili mevzuat hkmlerine gre cezai ilem uygulanr ve cihazlar kullanmdan men edilir.

b) 1/1/2009 tarihinden sonra piyasaya arz edilmi egzoz gaz analiz cihazlarnn 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayl Resm Gazetede yaymlanan l Aletleri Ynetmeliine (2004/22/AT) uygun olmas gerekir.

c) 3/7/2002 tarihinden nce piyasaya arz edilmi egzoz gaz duman koyuluu lme cihazlar iin tip onay art aranmaz. Ancak sz konusu cihazlarn TS ISO 3996 Sktrma ile Atelemeli ten Yanmal Pistonlu Motorlar-Egzoz Gazlarnn Opaklklarn lme ve Ik Absorplama Katsaylarn Tayin Etme Cihazlar standardna uygunluunun belgelendirilmesi gerekir. Sz konusu belgeyle birlikte hazrlanacak damga planlar ile Bakanla mracaat edilir. Uygun grlenlerin damga planlar onaylanr. Bahsedilen ilemlerin, bu Ynetmeliin tm maddelerinin yrrle girecei 1/9/2014 tarihine kadar tamamlanm olmas gerekir. Damga planlar onaylanan cihazlar iin, servislere mracaat edilerek muayene ve damgalama ilemlerinin yaptrlmas zorunludur. Bu ekilde mracaat etmeyen kullanclara, ilgili mevzuat hkmlerine gre cezai ilem uygulanr ve cihazlar kullanmdan men edilir.

) 3/7/2002 tarihinden bu Ynetmeliin yaymland tarihe kadar piyasaya arz edilmi egzoz gaz duman koyuluu lme cihazlar, 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayl Resm Gazetede yaymlanan Motorlu Aralarda Kullanlan Dizel Motorlardan kan Kirletici Emisyonlara Kar Alnan nlemler ile lgili Tip Onay Ynetmeliinde (72/306/AT) tanmlanan zelliklere uygun olmak zorundadr. Bu cihazlar iin hazrlanacak damga planlar Bakanla onaylattrlr. Bahsedilen ilemlerin, bu Ynetmeliin tm maddelerinin yrrle girecei 1/9/2014 tarihine kadar tamamlanm olmas gerekir. Damga planlar onaylanan cihazlar iin, servislere mracaat edilerek muayene ve damgalama ilemlerinin yaptrlmas zorunludur. Bu ekilde mracaat etmeyen kullanclara, ilgili mevzuat hkmlerine gre cezai ilem uygulanr ve cihazlar kullanmdan men edilir.

d) Bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren piyasaya arz edilecek egzoz gaz duman koyuluu lme cihazlar iin, 17/10/2008 tarihli ve 27027 sayl Resm Gazetede yaymlanan l ve l Aletleri Tip Onay Ynetmelii hkmlerine gre ulusal tip onay belgesi alnmas zorunludur.

e) Egzoz gaz analiz cihaz ve egzoz gaz duman koyuluu lme cihazndan oluan kombine sistemlerde; egzoz gaz analiz cihazlar iin bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde, egzoz gaz duman koyuluu lme cihazlar iin bu maddenin (c), () ve (d) bentlerinde istenen artlar aranr. Bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren piyasaya arz edilecek olan kombine sistemlerin ise l ve l Aletleri Tip Onay Ynetmelii hkmlerine uygun olarak piyasaya arz edilmesi gerekir.

(2) 4/4/2009 tarihli ve 27190 sayl Resm Gazetede yaymlanan Egzoz Gaz Emisyonu Kontrol Ynetmeliinin 11 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen artlara gre alnm eitim sertifikasna sahip personel, bu Ynetmeliin 21 inci maddesi hari dier artlar salamas halinde tamir ve ayar yetki belgesi alabilir. Bunun iin, bu Ynetmeliin yaymland tarihten itibaren bir yl ierisinde mracaat edilmesi gerekir. Bir yl ierisinde mracaat etmeyenlere bu Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 25 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 5 inci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci maddeleri ile geici 1 inci maddesinin birinci fkrasnn (a), (c), () ve (e) bentleri 1/9/2014 tarihinde,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 26 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri