19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

KURUL KARARI

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

Karar No: 4460-8 Karar Tarihi: 20/06/2013

MADDE 1 (1) 9 Nisan 2007 tarihli ve 26488 sayl Resm Gazetede yaymlanarak yrrle giren 4/4/2007 tarihli ve 1153 sayl Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine likin Usul ve Esaslar Hakknda Kurul Kararnn 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 2 (1) Bu Karar, 5015 sayl Petrol Piyasas Kanununun 18 inci maddesi ile Petrol Piyasasnda Ulusal Marker Uygulamasna likin Ynetmelie dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) Ayn Kararn 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (), (i) ve (k) bentleri aadaki ekilde deitirilmi ve (k) bendinden sonra gelmek zere (l) bendi eklenmitir.

) Ulusal marker: Akaryakta, rafineri knda, gmrk giriinde, sanayide yan rn olarak veya dier ekillerde retilen veya tasfiye edilmi kaak akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olan akaryakta veya benzin trlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden nce eklenecek ve akaryaktn zelliklerini bozmayacak nitelii haiz kimyasal rn,

i) Kaak akaryakt: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu hkmleri uyarnca kaak olarak kabul edilen akaryakt,

k) Bamsz Gzetim Firmas: lgili lisans sahipleri tarafndan grevlendirilecek, petrol ve petrol rnlerinin miktar kontrol ile numune alm ve bu ilemler ile ulusal marker ekleme ilemlerine nezaret alanlarnda Trk Akreditasyon Kurumundan veya Trk Akreditasyon Kurumu ile karlkl tanma anlamas bulunan akreditasyon kurumlarndan akredite olmu ve Kurum tarafndan yetkilendirilmi kurulular,

l) Gzetim Yetki Belgesi: Kurum tarafndan bamsz gzetim firmalarna verilen belgeyi,

MADDE 3 (1) Ayn Kararn 4 nc maddesinin ikinci fkrasnn (a), (b) ve (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kuruma verilen pazarlama projeksiyonlaryla uyumlu olmak zere yurt iinde pazarlayacaklar akaryakt/akaryakta harmanlanacak rn/biodizel/tasfiye edilmi kaak akaryakt kapsamndaki akaryakt/4458 sayl Gmrk Kanununa gre tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kurulularnca tasfiyesi yaplan akaryakt miktarn iaretlemek iin gerekli olan ulusal markeri Ek-1e uygun olarak tanzim edecekleri Ulusal Marker Talep Formu ile yetkili kurulua ve belirlenen biimde Petrol Piyasas Bilgi Sistemi araclyla elektronik imza kullanarak Kuruma ilgili dnemden en ge 15 gn nce bildirir.

b) Tasfiye edilmi kaak akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olan akaryakt iin ulusal marker talebinde bulunmadan nce sz konusu akaryaktn ierdii ulusal marker orann yetkili kurulua tespit ettirir. Ulusal Marker Talep Formunu Kurumca belirlenen art ve seviyede ulusal marker ierecek ekilde ekleme yapmak iin gereken ulusal marker miktarna gre dzenler.

c) Kuruma sunulan pazarlama projeksiyonuna uygun olmas kaydyla ayn dnem iin en fazla iki defa ulusal marker talebinde bulunabilir. kinci talep, ulusal markerin tesliminin istendii tarihten en ge 3 i gn ncesinde yaplr. nceki dnemlerden kalan kullanlmayan ulusal marker miktarnn talep edilecek ulusal marker miktarndan dlmesi suretiyle hazrlanan Ulusal Marker Talep Formunu yetkili kurulua ve, ikinci talep tarihine kadar olan kullanma ilikin 6 nc maddenin drdnc fkrasnda yer alan belgeleri ekleyerek belirlenen biimde Petrol Piyasas Bilgi Sistemi araclyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirir.

MADDE 4 (1) Ayn Kararn 5 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve yedinci fkrasndan sonra gelmek zere sekizinci fkra eklenmitir.

(1) Yetkili kurulu tarafndan; Kurum koordinasyonunda Ulusal Marker Talep Formunda yer alan akaryakt/ akaryakta harmanlanacak rn/biodizel/tasfiye edilmi kaak akaryakt kapsamndaki akaryakt/4458 sayl Gmrk Kanununa gre tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kurulularnca tasfiyesi yaplan akaryakt miktarn iaretlemek iin gerekli olan ulusal marker, pazarlama projeksiyonu bildiriminde yer alan miktar ile kontrol edilir ve Ek-2de bulunan Ulusal Marker zleme izelgesi dzenlenerek Ulusal Marker Talep Formunda belirtilen tarihte ve ulusal marker teslim yerinde ilgili lisans sahibine Kurum adna teslim edilir.

(8) Teslim alnan ulusal marker, Ulusal Marker Talep Formunda kullanlacann belirtildii dnemden nce kullanlamaz.

MADDE 5 (1) Ayn Kararn 6 nc maddesinin birinci ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) lgili lisans sahibi tzel kiiler, rafineri knda, gmrk giriinde, sanayide yan rn olarak veya dier ekillerde retilen veya tasfiye edilmi kaak akaryakttan teknik dzenlemelere uygun olan akaryakta veya benzin trlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden nce Kurumun belirleyecei art ve zellikte marker ekleyecektir.

(4) Akaryakt/akaryakta harmanlanacak rn/biodizel/tasfiye edilmi kaak akaryakt kapsamndaki akaryakt/4458 sayl Gmrk Kanununa gre tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kurulularnca tarafndan tasfiyesi yaplan akaryakt miktarna karlk kullanlmas gereken ulusal markerin, ait olduu dneme ait Ulusal Marker Talep Formu ve Ulusal Marker zleme izelgesi ile birlikte, iaretlenen akaryakt/akaryakta harmanlanacak rn/biodizel/tasfiye edilmi kaak akaryakt kapsamndaki akaryakt/4458 sayl Gmrk Kanununa gre tasfiyelik hale gelen ve ilgili kamu kurulularnca tasfiyesi yaplan akaryakta ait serbest dolama giri beyannamesi ve/veya sat belgesi veya sat belgelerine ait yetkililerce imzal ve kaeli sat detaylarn gsterir rapor, ulusal markerin eklendiine dair beyan ile ulusal marker ilemlerine ilikin bamsz gzetim firmas raporu, ilgili lisans sahibi tarafndan ait olduu dnemi takip eden ayn en ge be ign iinde Petrol Piyasas Bilgi Sistemi araclyla elektronik imza kullanarak Kuruma bildirilir.

MADDE 6 (1) Ayn Karara 6 nc maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmi ve mteakip madde numaralar buna gre teselsl ettirilmitir.

Bamsz gzetim firmalarna ilikin usul ve esaslar

MADDE 7 (1) Gzetim yetki belgesi verilmesi, gzetim yetki belgesi bavurusunun reddedilmesi ve verilmi olan belgenin iptal edilmesi ilemleri Kurul Karar ile olur.

(2) Bavuru sahibinin gzetim yetki belgesi alabilmesi iin aadaki koullar salamas gerekir:

a) Trkiyede yerleik, ticaret veya sanayi siciline kaytl ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanunu hkmleri dorultusunda anonim irket ya da limited irket olmas,

b) irketin veya ortaklarnn baka bir bamsz gzetim firmasnda ve/veya ulusal marker eklemekle ykml herhangi bir lisans sahibinde ortaklnn bulunmamas ve/veya irket ortaklarnn baka bir bamsz gzetim firmasnda ynetici veya alan unvan altnda almamas,

c) irketin petrol ve petrol rnlerinin miktar kontrol ile numune alm ve bu ilemler ile ulusal marker ekleme ilemlerine nezaret alannda Trk Akreditasyon Kurumundan veya Trk Akreditasyon Kurumu ile karlkl tanma anlamas bulunan akreditasyon kurumlarndan akredite olmas,

) irketin daha nce bu maddenin yedinci fkrasnn (d) bendine gre gzetim yetki belgesinin iptal edilmemi olmas,

d) irket ortaklarnn daha nce bu maddenin yedinci fkrasnn (d) bendine gre gzetim yetki belgesi iptal edilmi olan bir bamsz gzetim firmas orta olmamas.

(3) Gzetim Yetki Belgesi almak zere Kuruma yaplacak bavurularda aadaki bilgi ve belgeler aranr.

a) Bamsz gzetim faaliyetinde bulunmak istenildiine dair Ek-4te yer alan bavuru dilekesi,

b) irket ortaklarnn baka bir bamsz gzetim firmasnda ve/veya ulusal marker eklemekle ykml herhangi bir lisans sahibinde ortaklnn bulunmadna ve baka bir bamsz gzetim firmasnda ynetici veya alan unvan altnda almadna ilikin beyanlar,

c) irketin, petrol ve petrol rnlerinin miktar kontrol ile numune alm ve bu ilemlere nezaret ile ulusal marker ekleme ilemlerine nezaret alannda Trk Akreditasyon Kurumundan veya Trk Akreditasyon Kurumu ile karlkl tanma anlamas bulunan akreditasyon kurumlarndan akredite olduuna dair akreditasyon sertifikas ve ekleri,

) Ulusal marker ekleme ilemlerine nezaret alannda akredite olunan prosedrler ve alma talimatlarnn onayl rnei,

d) Son alt ay ierisinde dzenlenmi irkete ait oda sicil kayd,

e) Son alt ay ierisinde dzenlenmi irkete ait yetki belgesi,

f) irkete dorudan ortak olan gerek kiilerin ad ve soyad, T.C. uyruklular iin kimlik numaras, dierleri iin varsa edeer numara, hisse oran ve sermaye tutar bilgileri ile tzel kiiye dorudan ortak olan tzel kiilerin unvan, bal olduklar oda, oda sicil numaras, hisse oran ve sermaye tutar bilgilerinin beyan edildii veya bal olunan oda tarafndan bildirildii ortaklar hisse dalm beyan,

g) irket ortaklarnn daha nce bu maddenin sekizinci fkrasna gre gzetim yetki belgesi iptal edilmi olan bir bamsz gzetim firmas orta olmadna ilikin beyanlar,

) Gzetim yetki belgesi alma bedeli olan 10.000nn Kurum hesabna yatrldna dair belge.

(4) Gerekli koullar tayan ve bavuru belgelerini eksiksiz olarak Kuruma sunan irketlere Kurul Karar ile gzetim yetki belgesi verilir. Kurul Karar ile gzetim yetki belgesi almaya hak kazanan bamsz gzetim firmalar Kurum internet sitesinde yaymlanr ve irketlere bu yetkilerini gsteren birer belge verilir.

(5) Bamsz gzetim firmalarnn ulusal marker ekleme ilemlerine nezaret etmesi amacyla ulusal marker eklemekle ykml lisans sahipleri tarafndan grevlendirilmesinde hizmet szlemesi yaplmas esastr.

(6) Bamsz gzetim firmalar;

a) Ulusal markerin, ulusal marker kabndan alnmas, miktar olarak llmesi, enjeksiyon donanmlarna nakledilmesi, enjeksiyon donanmlarna boaltlmas, enjeksiyon donanmlar vastas ile akaryaktn ve/veya biyoetanoln ulusal marker ile iaretlenmesi, iaretlenen rnlerde ulusal marker konsantrasyonunun tespit edilmesi ve ilgili lisans sahibinin elinde kalan ulusal marker miktarnn tespiti ilemlerine nezaret etmekle,

b) Nezaret edilen ilemler ile ilgili rapor dzenlemek ve bu raporlar en az on yl sre ile saklamakla,

c) Kurumun talep etmesi halinde her trl bilgi ve belgeyi Kuruma salamakla,

) Gzetim yetki belgesi almak iin gerekli olan niteliklerden herhangi birinin kaybedilmesi durumunda Kurumu derhal bilgilendirmekle,

d) Nezaret ettikleri ilemlerde ilgili mevzuata aykr bir durum olumas halinde Kurumu derhal bilgilendirmekle,

ykmldr.

(7) Gzetim yetki belgeleri;

a) Bamsz gzetim firmasnn talebi,

b) Bamsz gzetim firmasnn iflasna karar verilmesi,

c) Bamsz gzetim firmasnn tzel kiiliinin sona ermesi,

) Bu maddenin ikinci fkrasnda belirtilen koullardan herhangi birini tamadnn ortaya kmas,

d) Bamsz gzetim firmas tarafndan hazrlanan belge ve/veya raporlar ile nezaret edilen ilemlerde, ilgili mevzuata kar hile veya gerek d beyanda bulunulduunun tespiti,

halinde Kurul Karar ile iptal edilir.

(8) Bamsz gzetim firmalarnn ykmllklerini yerine getirmemeleri halinde Kanunun 19 uncu maddesi hkmleri uygulanr.

MADDE 7 (1) Ayn Kararn ekinde yer alan Ulusal Marker Talep Formu ve Ulusal Marker zleme izelgesi, Ek-1 ve Ek-2de yer alan ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Ayn Karara Ek-3te yer alan Gzetim Yetki Belgesi Bavuru Formu Ek-4 olarak eklenmitir.

MADDE 9 (1) Bu Kararn 6 nc maddesi 1/9/2013 tarihinde, dier maddeleri yaymland tarihte yrrle girer.

MADDE 10 (1) Bu Karar kapsamnda Petrol Piyasas Bilgi Sistemi araclyla elektronik imza kullanlarak ilgili lisans sahipleri tarafndan Kuruma yaplacak bildirim ykmllkleri 1/9/2013 tarihinde balar.

MADDE 11 (1) Bu Karar, Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.

 

EK-1

ULUSAL MARKER TALEP FORMU

1. lgili Lisans sahibinin Bilgileri

Lisans Numaras

 

Ad

 

Adres

 

Telefon ve Faks

 

 

2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryaktn

Cinsi/Tr

 

Miktar (M ton) / (m3)

 

 

3. thalatn yaplaca 1

Antrepo letmecisinin Lisans Numaras

 

Gmrk daresinin Ad2

 

Antrepo Ad 2

 

 

4. Ulusal Marker Eklenecek Biodizelin

retici leme Lisans Numaras

 

retim Tesisi Adresi

 

 

5. Ulusal Marker Eklenecek Harmanlanan rnn

Cinsi/Tr

 

Miktar (M ton) / (m3)

 

 

6. Ulusal Marker Eklenecek Tasfiye Edilmi Kaak Akaryakt Kapsamndaki Akaryakt / 4458 Sayl Gmrk Kanununa Gre Tasfiyelik Hale Gelen ve lgili Kamu Kurulularnca Tasfiyesi Yaplan Akaryakt

Cinsi/Tr

 

Miktar (M ton) / (m3)

 

Ekleme Yaplacak Tesis Ad ve Lisans Numaras

 

 

Ulusal Markerin Tesliminin stendii Tarih:

Ulusal Markerin Kullanlaca Dnem :

 

MZA

.//..

Lisans Sahibini Temsile Yetkili Kii

Not: 1. Sadece ithalat durumunda doldurulacaktr.

2. thalatn yaplaca Gmrk Mdrlnn veya antreponun ad tam olarak yazlacaktr.

3. Ulusal Marker Talep Formu Bilgisayar ortamnda doldurulacaktr.

EK-2

ULUSAL MARKER ZLEME ZELGES

 

1. Ulusal Markeri Teslim Alan

Lisans Sahibinin Ad

Lisans Numaras

 

Sorumlu Kiinin

Ad ve Soyad

 

Teslim Alnan Ulusal Marker Miktar

 

 

2.Ulusal Marker Eklenecek Akaryakt/Biodizel/Harmanlanacak rn/ Tasfiye Edilmi Kaak Akaryakt Kapsamndaki Akaryakt/4458 Sayl Gmrk Kanununa Gre Tasfiyelik Hale Gelen ve lgili Kamu Kurulularnca Tasfiyesi Yaplan Akaryakt

Cinsi/Tr

 

Miktar (M ton) / (m3)

 

Rafineri/Antrepo/Biodizel retim Tesisi / Depolama Tesisi Ad ve adresi

 

 

3. Ulusal Markeri Teslim Eden

Yetkili Kurulu

 

Sorumlu Kiinin Ad ve Soyad

 

 

Teslim Edilen Ulusal Marker Miktar (kg)/(lt):

 

Ulusal Markerin Kullanlaca Dnem:

MZA

ONAY

.//..

Markeri Teslim Eden Markeri Teslim Alan

.. Adna .. Adna

 

Ad Soyad Ad Soyad

 

Not: 3 Nsha Dzenlenecektir

 

 

EK- 3

 

GZETM YETK BELGES BAVURU FORMU

 

 

T.C.

ENERJ PYASASI DZENLEME KURUMU BAKANLIINA

 

09/04/2007 tarihli ve 26488 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren 1153 sayl Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine likin Usul ve Esaslar Hakknda Kurul Kararnn 7 nci maddesinde yer alan nitelikleri tadm ve ilgili tm mevzuata uygun davranacam beyan ve taahht eder tarafma Gzetim Yetki Belgesi verilmesini arz ederim.

 

 

 

BAVURU SAHBNN

UNVANI

:

 

 

ADRES

:

 

 

TELEFON NUMARASI

:

 

 

FAKS NUMARASI

:

 

 

NTERNET ADRES

:

 

 

E-POSTA ADRES

:

 

 

VERG DARES VE NUMARASI

:

 

 

 

 

 

 

 

TEMSLE YETKL K VEYA KLERN

ADI-SOYADI

TARH

MZA

KAE