19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-40

KONU : Gayrimenkul zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan; Bursa ili, negl ilesi, Yenice ky, Kyii mevkiinde bulunan 325 ada, 1 no.lu parseldeki 106.637,95 m2 yzlml gayrimenkuln daremizce hazrlanan ve YKnn 6/2/2012 tarih, 2012/19 sayl Karar ile onaylanan 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiikliine gre yaplan Parselasyon Plan sonucunda oluan parsellerden; 587 ada, 1 no.lu parseldeki 11.011,81 m2 yzlml gayrimenkuln Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

hale konusu gayrimenkuln 721.000.- (Yediyzyirmibirbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Uluda Rulman Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ne hale artnamesi erevesinde satlmasna, Uluda Rulman Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu gayrimenkuln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

YKnn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.