19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 18/7/2013

KARAR NO : 2013/B-K-38

KONU : Gayrimenkul zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Maliye Hazinesine ait iken, zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan; Artvin ili, Merkez ilesi, Seyitler ky, Suhzar mevkii, 1022 no.lu parseldeki 5.931,39 m2 yzlml spor alan imarl gayrimenkuln Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

hale konusu gayrimenkuln 603.000.- (Altyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Adem YLMAZa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Adem YLMAZn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 598.000.- (Beyzdoksansekizbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Nizamettin ALKANa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Nizamettin ALKANn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu gayrimenkuln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

YKnn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.