19 Temmuz 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28712

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

TEKRAR DOLDURULABLR DKSZ ELK GAZ TPLERNE DAR TEBL

(TS EN ISO 9809-3) (TEBL NO: MSG-MS-2013/15)

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl Ticarette Taiin Meni ve hracatn Murakabesi ve Korunmas Hakknda Kanun ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl Trk Standardlar Enstits Kurulu Kanununa dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 8/2/2012 tarihli ve 28198 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tekrar Doldurulabilir Dikisiz elik Gaz Tplerine Dair Tebli (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9802-2, TS EN ISO 9809-3) (Tebli No: MSG-MS-2012/01) ile mecburi uygulamaya konulan TS EN ISO 9809-3 Gaz Tpleri-Tekrar Doldurulabilir Dikisiz elik Gaz Tpleri-Tasarm, Yapm ve Deneyler-Blm 3: Normalize Edilmi elik Tpler standardnda ekil 7nin sol tarafna w 4t. ve w < D/8 ifadeleri eklenerek tadil edilmitir. Trk Standardlar Enstits (TSE) tarafndan tadil edilen standard imalat ve sat safhalarnda zorunlu olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) TS EN ISO 9809-3 standard kapsamna giren rnleri reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 4 (1) TS EN ISO 9809-3 standard, TSEnin merkez tekilatndan veya il temsilciliklerinden temin edilir. TSEnin ve il temsilciliklerinin iletiim bilgilerine TSEnin internet sitesinden ulalr.

MADDE 5 (1) Bu Tebli, yaym tarihinden onbe gn sonra yrrle girer.

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.