17 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28710

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ MADDE VE MALZEMELERDEN GIDA MADDELERİNE

GEÇEN VİNİL KLORÜR MİKTARI ANALİZ METODU TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2002/23)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/37)

MADDE 1 – 22/3/2002 tarihli ve 24703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerden Gıda Maddelerine Geçen Vinil Klorür Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.