17 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28710

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ MADDE VE MALZEMELERDEKİ VİNİL KLORÜR

MONOMER MİKTARI ANALİZ METODU TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/22)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/36)

MADDE 1 – 22/3/2002 tarihli ve 24703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Madde ve Malzemelerdeki Vinil Klorür Monomer Miktarı Analiz Metodu Tebliği (Tebliğ No: 2002/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.