17 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28710

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2011/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi)

Karar Sayısı: 2013/91

Karar Günü: 11.6.2013

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Alternatif ve Değişim Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELİ, Alparslan ALTAN, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet ERTEN, Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECİPOĞLU, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal TERCAN’ın katılımıyla 14.12.2011 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

2- Genel Merkez kesin hesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile bu belgelerin kaydedildiği defterlerin gönderilmesi için Partiye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,

OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Alternatif ve Değişim Partisinin, 2010 yılı kesin hesabı ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine verdiği belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren ve Raportör Selim ERDEM tarafından heyete sunulan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Sayıştay Başkanlığı tarafından Partinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, Partinin 2010 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığına ilişkin bir yazı gönderdiği tespit edilmiş ve konu 5.2.2013 günlü yazıyla Partiye sorulmuştur. Parti yetkilileri de göndermiş oldukları 21.2.2013 günlü, 2013/4 sayılı cevap yazısında, Partinin hiçbir il ve ilçede teşkilatlanmadığı, herhangi bir şekilde hazine yardımı almadığı, Partinin genel merkez olarak kullandığı yeri 2010-2016 yıllarını kapsamak üzere altı yıllığına kiraladığı ve kira bedellerinin üç yılda bir ödeneceğini belirtmişler, yazı ekinde de parti genel merkezi olarak kullanılan yere ait kira sözleşmesini sunmuşlardır.

2820 sayılı Kanun’un 8. maddesinde, siyasi partilerin Ankara’da genel merkezinin bulunacağı; 60. maddesinde, siyasi partilerin tutmak zorunda oldukları defterler sayılarak, bu defterlerin teşkilatın bağlı bulunduğu seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenip tasdik edileceği; 61. maddesinde, siyasi partilerin elde edebilecekleri gelirler sıralanarak, siyasi partilerin gelirlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı; 69. maddesinde, bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi partinin tüzelkişiliği adına elde edileceği; 70. maddesinde de siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Partinin genel merkez olarak kullandığı yeri 2010-2016 yılları arasında aylığı 100 TL olmak üzere altı yıllığına kiraladığı, kira bedellerinin üç yılda bir ödeneceği ve ilk ödemenin 2013 yılının 8., 9. veya 10. ayında yapılacağı, kiralanan yere ait elektrik, su ve aidat giderlerinin mal sahibine ait olduğu ve kiralanan yerle birlikte bir masa, dört sandalye ve bir koltuğunda Partinin kullanımına bırakıldığı, ayrıca Partinin 2010 yılında taşınmaz ve değeri 100 TL’yi aşan taşınır mal edinmediği anlaşılmaktadır.

Parti, genel merkez olarak kiraladığı yerin 2010 yılı kira bedelleri ile genel giderlerini 2013 yılında ödeyecek ve bu giderleri ödemenin yapıldığı o yılın kesin hesabında gösterecektir. Ayrıca, yapacağı bu ödemeleri karşılamak için sağlayacağı gelirleri de o yıl içinde tahsil edip kesin hesaplara dâhil edebilecektir.

Partinin 2010 yılı kesin hesabının bu haliyle, Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 17.10.2011 günlü kararı ile kabul edilerek onaylandığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Partinin 2010 yılı kesin hesabının 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Alternatif ve Değişim Partisinin 2010 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;

Partinin 2010 yılında herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı ve bu durumun Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karara bağlandığı anlaşıldığından, Partinin 2010 yılı kesin hesabının eldeki bilgi ve belgelere göre 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 11.6.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Serruh KALELİ

Üye

Mehmet ERTEN

 

 

 

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ

 

 

 

Üye

Recep KÖMÜRCÜ

Üye

Burhan ÜSTÜN

Üye

Engin YILDIRIM

 

 

 

Üye

Nuri NECİPOĞLU

Üye

Muammer TOPAL

 

 

Üye

Zühtü ARSLAN

Üye

M.Emin KUZ