16 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28709

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SALIK KURALLARI BAKIMINDAN GNDE AZAM YED BUUK SAAT
VEYA DAHA AZ
ALIILMASI GEREKEN LER
HAKKINDA Y
NETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam ve Dayanak

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Ynetmelikte belirtilen ilerde, alanlarn salk kurallar bakmndan, alabilecekleri azami alma srelerini dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, salk kurallar bakmndan gnde ancak yedi buuk saat veya daha az allmas gereken ileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 30 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

KNC BLM

Genel Hkmler

Gnde azami yedi buuk saat allabilecek iler

MADDE 4 (1) Bir alann gnde ancak yedi buuk saat altrlabilecei iler aada belirtilmitir.

a) Kurun ve arsenik ileri:

1) Kurun retilen galenit, serzit, anglezit gibi cevherlerin karlmasna ilikin maden oca ileri.

2) Kurunlu madenlerden yahut iinde kurun bulunan kl, maden kp, kurun frn kurumu, stbe art ve benzeri maddelerden kurun retimi iin yaplan izabe ileri.

3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yaplan kurun alam ileri.

4) Kurun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurunlu boyalarn alevle yaklmas ileriyle levha, tel, boru, akmlatr, ie kapsl, yapm gibi kurun veya kurun alamyla allan iler.

5) stbe, slgen, kurun tetraetil gibi zehirli ve kimyasal kurun veya arsenikli bileiklerin hazrlanmas ileri.

6) inde kurun ve arsenik bulunan boya ve vernik gibi maddelerin kullanld emaye, gderi, mein, kauuk, ini, cam, yapma ss talar, yapma iek ve oyuncak yapm ileriyle bina, dokuma ve otomobil boyacl ile dar mekanlarda, i mekanlarda veya sala uygun olarak havalandrlmayan mekanlarda yaplan boyaclk, renkli bask ve harf matbaacl (tipografi) ileri.

7) Kurun levhalar birbirine kaynatma ileri.

b) Cam sanayii ileri:

1) Cam yapmnda kullanlan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, kartrma ve kurutma ileri (bu ileri yapmak zere tam kapal odalar iinde otomatik makineli tesisat veya alma ortamndaki tozlar salk iin tehlike oluturmayacak dzeye indiren havalandrma tesisat bulunmad takdirde).

2) Eritme ileri (otomatik besleme frnlaryla allmad takdirde).

3) Ateilik ileri.

4) fleme ileri (tamamen otomatik makinelerle yaplmad takdirde).

5) Basnla yaplan cam ileri (cam tazyiki ileri).

6) Ayna cam sanatnda potal cam dkm ileri (potalar kalp masasna mekanik aralarla tanmad takdirde).

7) Cam frn bandan alma ileri.

8) Yayma frnlarnda dzeltme ileri.

9) Tra ileri.

10) Asitle hak ve cilalama ileri.

11) Basnl havayla kum pskrten cihazlarla yaplan iler (alma ortamndaki tozlar salk iin tehlike oluturmayacak dzeye indiren havalandrma tesisat bulunmad takdirde).

12) Pota ve ta odalarnda grlen iler.

c) Cva sanayii ileri:

1) Cva amalgamlarndan altn ve gm ayrma ileri, akmlatrclkte inko amalgam ileri, har malzemesi yapmnda cval kurunlu yaplan lehimcilik ileri.

2) Cval aletler yapm ileri.

3) Cva buharl elektrik ampulleri yapm ileri.

4) Sblime, kalomel ve cva fulminat gibi cval bileiklerin hazrlanmas ileri ve laboratuvarlarda cvayla yaplan iler.

) imento sanayii ileri:

1) lkel maddeleri krma, ufalama, ezme, eleme ve kartrma ileri.

2) Otomatik frnlarda piirme ileri.

3) Klinkeri tme, eleme, torba ve flara koyma ileri (otomatik olarak tozun etrafa yaylmasn nleyici bir dzenleme yaplmad takdirde).

d) Kok fabrikalaryla termik santrallerdeki iler:

1) Ateilik, ocak temizlii, jeneratr, doldurma, boaltma ve temizleme ileri.

2) Kimyasal artma ileri.

3) Gazn getii cihaz ve borularn onarlmas ve temizlenmesi ileri.

4) Kok fabrikalarnda kmr ve ocak ileri.

5) Elektrik enerji retim santrallerinin kazan dairesindeki ateilik, kl ve kmrlerin tanmas ileri, (ateiliin elle yaplmas durumunda veya kl ve kmrlerin tanmasnda tozun etrafa yaylmasn nleyici tesisler olmad takdirde).

6) Termik santraller ile her eit buhar kazanlarnn kazan dairesindeki ateilik, kl ve kmrlerin tanmas ileri. (ateiliin elle yaplmas durumunda veya kl ve kmrlerin tanmasnda tozun etrafa yaylmasn nleyici tesisler olmad takdirde).

e) inko sanayii ileri:

1) inko madeninin toz haline getirilmesi, kartrlmas, elenmesi ve frnlanmas ileri.

2) Damtma frnnn iletilmesi, frnlardan kllerin ve crufun kaldrlmas ileri.

3) inkoyla alam yaplmas ileri.

4) inko tozunun ambalajlanmas ileri.

5) Srekli olarak yaplan galvanizli demir lehimcilii ileri.

6) inko tozu kullanlan kimyasal ve snai iler.

7) Elektrolitik inko madeni retilen tesislerdeki iler.

f) Bakr sanayii ileri:

1) Bakr cevheri karlan maden ocaklarnda yaplan iler.

2) Cevherin kuru veya ya yntemle zenginletirilmesi ve elde edilmesi ileri.

3) Bakr fabrikalarnda cevherin ykama, flotasyon ve izabe ileri.

4) Hurda bakrn eritilerek dklmesi ileri.

g) Alminyum sanayii ileri:

1) Alminyum oksit retimi ileri.

2) Alminyum bronzu hazrlama ileri.

3) Alminyum madeni retimi ileri.

) Demir ve elik sanayii ileri.

1) Demir izabe fabrikalarnda cevherin demire evrilmesi ileriyle boru fabrikalarnn frn ve dkm dairelerinde yaplan iler.

2) elikhanelerin elik yaplan frnlaryla bunlarn teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki frnlarda ve konvertrlerde yaplan iler.

3) Sv haldeki demir ve eliin tesisat ve tehizatla veya mekanik olarak tanmasna ilikin iler.

4) Scak veya sv haldeki crufun tanmas ve ilenmesi ileri.

5) Haddehanelerde (souk demirle allan haddehaneler hari), frnlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kzgn veya sv elik yahut demirle besleyen tesisat ve aralarla grlen ilerle kzgn halde olan yar mamul paralarn kesilmesi ve hazrlanmas ileri.

6) Demir ve elik presleme makinelerinde yaplan ilerle bu makinelerin scak demir veya elikle beslenmesi ve yaplan scak paralarn kaldrlma veya tanmas ileri.

7) Crufun krlmas, ezilmesi, toz haline konulmas, tozlarn uvallara doldurulmas ve ykletilmesi ileri.

h) Dkm sanayii ileri:

1) Kalp kumunun hazrlanmas ileri.

2) Dkm kalp ve maalarnn yaplmas ve dkme hazr duruma getirilmesi ileri.

3) Dkm arjnn hazrlanmas ve her eit maden eritme (izabe) frnlarnn dkme hazr duruma getirilmesi ileri.

4) Maden eritme ve dkme ileri.

5) Kalplarn sklmesi ve dkmlerin temizlenmesi ileri.

6) Savurma ve dey dkm yapm ileri.

) Kaplamaclk ileri:

1) Parlak ve mat kaplama ileri (galvano).

2) Polisaj ileri.

3) Kalayclk ileri.

4) Doldurma yoluyla galvanizleme ileri.

5) Asitle yzey temizleme ileri.

i) Karpit sanayii ileri:

1) Kire ve kokun ark frnnda eritilmesi ileri.

j) Asit sanayii ileri:

1) Asit iin hammaddelerin hazrlanmas ileri.

2) Asidin yaplma safhalarndaki iler.

3) Asidin dinlendirilme, yklenme, boaltlma ve tanmas ileri.

4) Baca gazlarndan asit elde edilmesi ileri.

k) Akmlatr sanayii ileri:

1) Akmlatr yapm ve onarm ileri.

2) Akmlatr suyu hazrlama ve arj ileri.

l) Kaynak ileri:

1) Her eit koruyucu gaz altnda yaplan kaynak ileri.

2) Toz alt kaynak ileri.

3) Oksijen ve elektrik kayna ileri.

m) Madenlere su verme ileri:

1) Su verme ileri (sertletirme).

2) Semantasyon ileri.

n) Kauuk ilenmesi ileri:

1) Kauuk hamurunun kartrlmas, frnlanmas ileri.

2) Sala uygun olarak havalandrlmayan yerlerde, otomatik tesisat kullanlmadan yaplan scak vulkanizasyon ileri.

o) Yeralt ileri:

1) Maden ocaklar ileri (elementer cva bulunduu saptanan cva maden ocaklar hari), kanalizasyon ve tnel yapm gibi yer altnda yaplan iler.

) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yaplan iler:

1) 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayl Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Dier Fizyoterapi Messeseleri Hakknda Kanunun Ek 1 inci maddesinde yer alan hkmler sakl kalmak kaydyla doal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya btn dier korpskler emanasyon kaynaklar ile yaplan iler.

p) Grltl iler:

1) Grlt dzeyi en yksek maruziyet etkin deerini (8h=85 dB(A)) aan iler.

r) Su altnda basnl hava iinde almay gerektiren iler:

1) Su altnda basnl hava iinde almay gerektiren ilerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 kg/cm2 basnta yaplan iler (ini, k, gei dahil).

s) Pnmokonyoz yapan tozlu iler:

1) Pnmokonyoz yapan tozlarn bulunduu iyerlerindeki iler.

) Tarm ilalar:

1) Tarm ilalar kullanm ileri.

Gnde yedi buuk saatten daha az allmas gereken iler

MADDE 5 (1) Bir alann gnde yedi buuk saatten daha az altrlmas gereken ilerle bunlarn her birinde en ok kaar saat altrlaca aada belirtilmitir.

a) Su altnda basnl hava iinde almay gerektiren iler (ini, k, gei dhil):

1) 20-25 (20 hari) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hari) kg/cm2 basnta 7 saat.

2) 25-30 (25 hari) m. derinlik veya 2,5-3 (2,5 hari) kg/cm2 basnta 6 saat.

3) 30-35 (30 hari) m. derinlik veya 3-3,5 (3 hari) kg/cm2 basnta 5 saat.

4) 35-40 (40 hari) m. derinlik veya 3,5-4 (3,5 hari) kg/cm2 basnta 4 saat.

5) Dalglar iin bu sreler, 18 metreye kadar 3 saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.

b) Cva ileri:

1) Cva izabe frnlarnda grlen iler 6 saat.

2) Elementer cva bulunan ocaklarda grlen iler 6 saat.

c) Kurun ileri:

1) Kurun izabe frnlarnn teksif odalarnda biriken kuru tozlar kaldrma ileri 4 saat.

) Karbon slfr ileri:

1) Karbon slfrden etkilenme tehlikesi bulunan iler 6 saat.

d) nsektisitler:

1) Karbamatl ve organik fosforlu insektisitlerin yapm, paketlenmesi, zelti olarak hazrlanmas ve uygulanmas ileri 6 saat.

NC BLM

eitli Hkmler

Baka ite altrma yasa

MADDE 6 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren ilerde alanlar, 4 ve 5 inci maddelerde belirtilen gnlk azami i srelerinden sonra dier herhangi bir ite altrlamazlar.

Fazla alma yasa

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik kapsamna giren ilerde fazla alma yaplamaz.

Bildirim ykmll

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelikte saylan ilerden herhangi birinin veya birkann srekli olarak yapld iyeri iverenleri, bu ilerin eit ve niteliklerini, yaplma zamanlarn, anlan ilerde alanlarn erkek ve kadnlar ayr ayr gsterilmek suretiyle saylarn, ie balamadan nce iin yrtld yerin bal bulunduu alma ve Kurumu l Mdrlne yazl olarak bildirmekle ykmldrler.

tirazlar

MADDE 9 (1) yerlerinde yaplan ilerin 4 ve 5 inci maddelerde saylan ilerden olup olmadna ilikin itirazlar ile 4 ve 5 inci maddelerde yer almayan ilere ilikin bavurular, kullanlan maddelerin zellikleri, uygulanan teknoloji ve alnan teknik ve idari toplu koruma nlemleri de gz nnde bulundurulmak ve Salk Bakanlnn gr alnmak suretiyle alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan karara balanr.

DRDNC BLM

Son Hkmler

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 10 (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Kurallar Bakmndan Gnde Ancak Yedibuuk Saat veya Daha Az allmas Gereken ler Hakknda Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Bildirim ve muafiyet

GEC MADDE 1 (1) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Kurallar Bakmndan Gnde Ancak Yedibuuk Saat veya Daha Az allmas Gereken ler Hakknda Ynetmelik kapsamnda daha nce bildirim yaplm olan i ve iyerleri iin 8 inci madde hkmleri uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Ynetmeliin 8 inci maddesi yaym tarihinden itibaren ay sonra dier maddeleri yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.