11 Temmuz 2013 Tarihli ve 28704 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARLARI

1044    İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1045    Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 05.09.2013 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Göç Uzmanlığı Yönetmeliği

—   İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği

—   Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—   Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik (SHY-SEYRÜSEFER)

—   Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Atatürk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

—   Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Celal Bayar Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—   Cumhuriyet Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kastamonu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—   Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2013/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 134)

—   Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

—   Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/7/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-37 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri