11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

ZEL HASTANELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hastaneler Ynetmeliinin 3 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Dayanak

MADDE 3 Bu Ynetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanununun 3 nc maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 40 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinde geen l ibaresinden sonra gelmek zere veya ile ibaresi eklenmi ve (g) bendinde geen Teknik ibaresi Ruhsatlandrma olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin bal zel hastane kadrolar eklinde deitirilmi, nc fkras ile drdnc fkrasnda geen ile baka bir ildeki zel hastaneye kadro devri ve karlkl olarak uzmanlk dal deiimi, ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Bakanlka Planlama ve stihdam Komisyonunun gr alnarak ilan edilen kadrolardan, bu kadrolar iin belirlenen kriterlere uygun olmak ve zel hastanenin bildirecei kadro iptal edilmek kaydyla, kadro tahsisi yaplabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin son fkrasnda geen Bu durumdaki ibaresi Tbbi hizmet birimlerinin bulunduu eklinde deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin drdnc fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlm, beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

n izin belgeleri devredilemez. Ancak Bakanlka mevcut ruhsatl zel hastaneler adna tanma amal dzenlenmi n izin belgesi veya mevcut ruhsatl tp merkezleri adna zel hastaneye dnm amal dzenlenmi n izin belgesi alm olan zel hastane ve tp merkezlerinde, ruhsat devri yaplmas halinde yeni sahiplik adna n iznin devam etmesine izin verilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Bakanlka ruhsatlandrlm zel hastanelerde, Bakanln veya mdrln izni alnmak ve binann imar mevzuatna uygun olarak kullanmna izin verilen toplam brt alann deitirmemek kaydyla, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayl mar Kanununun 21 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen tadilat ve tamiratlarn yaplmas halinde, gerektiinde yangn ve deprem ynnden uygunluunun da salanmas kaydyla belediyeden proje onay aranmakszn ruhsata esas son proje zerinde deiiklik yaplmasna izin verilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin ikinci blmnn balnda ve 11 inci maddesinde yer alan zel Hastaneler Teknik Komisyonu ibaresi zel Hastaneler Ruhsatlandrma Komisyonu eklinde deitirilmitir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Ruhsat bavuru dosyasna ek-10da yer alan belgeler eklenir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine aadaki paragraf eklenmitir.

Kardiyoloji uzmanlk dalnda kadro d geici statde hekim veya zel hastanede tek kardiyovaskler cerrahi uzman altrlmas durumunda koroner youn bakm nitesi ile kardiyovaskler cerrahi youn bakm nitesi kurulmas zorunlu deildir. Ancak koroner ve kardiyovaskler cerrahi youn bakm takibi ve tedavisi gerektiren durumlarda, ilgili Teblie gre ilem yaplr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin nc fkrasnn ikinci cmlesinde geen 19 uncu maddenin ikinci fkrasnn (a) veya (b) bendine gre alan ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin nc fkrasnda yer alan hijyenik ibaresi hepafiltreli eklinde deitirilmitir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Bir poliklinik muayene odasnda, alma sreleri belirlenmek kaydyla birden fazla klinisyen hekimin almasna izin verilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesinden sonra gelmek zere aadaki cmle eklenmi, beinci fkras yrrlkten kaldrlm ve onuncu fkrasnn birinci cmlesi ile onbirinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili ilemler, acil mdahale ve bakm salandktan sonra yaplr.

Birinci ve drdnc fkralara aykr davranldnn tespiti hlinde hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabul, gn sreyle valilike durdurulur ve mesul mdr uyarlr.

Acil servise bavuran hastann tedavisi birinci fkraya uygun olarak salanm olmakla birlikte, ikinci, nc ve altnc fkralara aykr davranldnn veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununa aykr ilave crete tabi klndnn tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul mdr uyarlr. Bir yl iinde nc tespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabul bir gn sreyle valilike durdurulur. Ayn yl iinde aykrln drdnc ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fkrasnda yer alan meyyideler birinci meyyide srasndan balamak zere srasyla uygulanr.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 64 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi yrrlkten kaldrlm, (e) bendinde geen bir aya ibaresi on be gne eklinde deitirilmi, (f) bendi aadaki ekilde deitirilmi, ayn fkraya aadaki bent ve fkrann sonuna aadaki cmle eklenmi, maddeye aadaki fkra eklenmitir.

f) Salk hizmeti alanlarn tedavilerini olumsuz etkileyecek durumlarn ortaya kmas halinde bu durum ortadan kaldrlana kadar,

g) Tanacak zel hastanenin talebinin bulunmas halinde, 65 inci maddede belirlenen sreleri amamak kaydyla yeni binasnda faaliyete balayncaya kadar,

(g) bendi kapsamnda sahiplik, mdrle tebligat adresi bildirerek hastane binasn boaltabilir.

Bina iinde bu Ynetmelie uygun olmayan bir deiikliin tespiti durumunda ilgili blmn faaliyeti bu Ynetmelie uygunluu salanncaya kadar valilike geici olarak durdurulur.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 65 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

Tanma amacyla faaliyetini askya alan zel hastaneler, bavuru tarihinden itibaren en ge iki yl ierisinde n izin belgesi ve n izin belgesinin alnd tarihten itibaren ise be yl ierisinde ruhsat almak zorundadr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin ek 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Yetki devri

Ek Madde 3 Bakanlk, zel hastane ruhsatname ve faaliyet izin belgesi ilemlerini valiliklere devredebilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin ek 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Ek Madde 4 Bakanlka aadaki amalar dorultusunda, faaliyetine ihtiya duyulan salk kurum ve kurulular ile bunlara ait salk insan gc, tbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji younluklu tbbi cihaz dalm alanlarnda kamu ve zel sektr kapsayacak ekilde planlama yaplr:

a) Salk hizmetlerinin, demografik yap ve epidemiyolojik zellikler de gz nnde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli ekilde sunulmas,

b) Salk kurum ve kurulularnn hizmet kapasiteleri, salk insan gc ile ada tbbi bilgi ve teknolojinin lke dzeyinde dengeli dalmnn salanmas,

c) Koruyucu salk ve acil salk hizmetleri gibi ibirlii halinde hizmet sunumunun gerekli olduu alanlarda uygun kapasitenin oluturulmas,

) Kaynak israf ve atl kapasiteye yol almamas.

Bakanlka, planlama kapsamnda lisanslandrlacak salk hizmetleri ve salk tesisleri belirlenir ve ilemler 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Hizmetleri Lisans Ynetmelii hkmleri erevesinde yrtlr.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin ek 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendinin (2) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmi ve fkraya aadaki bent eklenmitir.

2) cretli veya cretsiz izinli saylarak yurtdna gnderilen kamu grevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan ykmllkleri bulunan tabipler hari olmak zere, yurtdnda en az iki yl sreyle mesleini icra eden tabipler, yurtdndan dndkten sonra Trkiyede almak zere tercih edecekleri zel hastanede bir kereye mahsus olmak zere planlama hkmlerinden istisna tutularak meslek icra edebilir ve uzmanlk dallar faaliyet izin belgesine eklenerek alabilir.

m) Uzman tabip kadro says on be ve zerinde olan zel hastaneler, salk turizmi kapsamnda yabanc uyruklu hastalara ynelik hizmet sunmak amacyla, ayn il snrlar ierisinde olmak ve birden fazla olmamak kaydyla, yalnzca kadrosunda bulunan uzman tabiplerin grev yapabilecei muayene ve kontrol birimi kurabilir. Kadrolu uzman tabip says 15 ila 50 arasnda olan hastanelerin aacaklar birimlerde en fazla iki; 51 ila 100 arasnda olanlarda en fazla ve kadrolu uzman tabip says 100 zerinde olan hastanelerin aacaklar birimlerde ise en fazla drt uzman tabip grev yapar. Bu birimde ilgili mevzuatnda dzenlenen muayenehane fiziki artlarnn bulunmas ve yalnzca muayenehane kapsamnda yaplabilecek tehis ve kontrol ilemlerinin yaplmas zorunludur. Muayene ve kontrol birimi ama bavurular hastanenin bulunduu il mdrlne yaplr. Mdrlke, almas uygun grlen birim ve adresi hastanenin faaliyet izin belgesine ve Salk Kurulular Ynetim Sistemine (SKYS) ilenir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin ek 8 inci maddesinin birinci fkrasndaki retim yelerine olmak ibaresinden sonra gelmek zere ve sadece ibirlii yaplan hastanede almak ibaresi eklenmitir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin ek 10 uncu maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Konaklama tesislerinde sunulacak salk hizmetleri

EK MADDE 10 Be yz yataktan fazla yataa sahip Kltr ve Turizm Bakanlndan belgeli konaklama tesislerinde, salk nitesi kurulmas zorunludur. Salk nitesi almas zorunlu olmayan konaklama tesislerinde ileteninin talebi halinde salk nitesi kurulabilir.

a) Bulunduu ilde zel hastaneye bal kurulacak nite, bu kuruluun kadro ve kapasitesi kullanlarak planlamadan istisna olarak alabilir.

b) zel hastaneye bal kurulacak salk nitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kiilerin ani gelien salk problemlerinde ve acil durumlarda mdahale, muayene ve sevk ilemlerinin dzenlenmesi amacyla kurulan nitedir. Bu niteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay eriilebilir bir blmde kurulur. Ayrca bu niteler; ila, malzeme, tbbi donanm ve yaplacak tbbi ilemler asndan 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelikte muayenehaneler iin belirlenen asgari zellikleri ve muayenehaneler iin ngrlen muayene odas artlar salanr.

c) Konaklama tesisleri bnyesindeki salk nitelerinde tam zamanl alan asgari bir salk personeli bulunur.

) zel hastane birden fazla konaklama tesisinde salk nitesi aabilir. Ancak nite kurulacak tesis says zel hastanenin kadrolu hekim saysn geemez. Bu nitelerde alacak personelin isimleri ve alma programlar ilgili salk mdrlne bildirilir. Mdrlk tarafndan, bildirilen personeller iin alacaklar birimlere gre ayrca alma belgesi dzenlenir. alma belgeleri salk nitesinde grlecek bir yere aslr. Bu birimlerde alan hekim, ilgili mevzuata uygun olmak kaydyla ayn zamanda i yeri hekimlii de yapabilir.

d) Bir zel hastaneye bal olarak iletilen salk nitelerinin tm faaliyetlerinden bal olduklar zel hastane sorumludur.

Kltr ve Turizm Bakanlndan belgeli konaklama tesisinin bulunduu ildeki zel hastaneler kendi kadro ve kapasitesini kullanarak sadece akut tedavisi tamamlanm konaklama tesisinde konaklayan kiilere ynelik olmak kaydyla fizik tedavi ve rehabilitasyon veya obeziteyle mcadele, onkoloji ve diyabet hastalarna ynelik koruyucu ve destekleyici nitelikte birim aabilir. Bu birimleri ama bavurular ilde bal olaca zel hastanenin mesul mdrnce mdrle yaplr ve faaliyetlerinden bal olduklar zel hastane sorumludur.

Konaklama tesisleri bnyesinde kurulacak zel hastaneye bal birimde aadaki hususlar dikkate alnr:

a) Bu birimler, ilgili mevzuatta yer alan messese veya poliklinik fiziki ve tbbi donanm artlarn salamak, ilgili hekim gzetimi ve kontrolnde bulunmak zorundadr.

b) Kurulmas talep edilen birim ile ilgili olarak mesul mdr, iletmecinin konaklama tesisi yatrm iin Kltr ve Turizm Bakanlna mracaat ettiine dair bir belgeyle birlikte Bakanlktan izin talep eder.

c) Bakanlktan alnan izin belgesi zerine mesul mdr, birimi hazrlar ve faaliyet izin belgesi iin mdrle bavurur. Mdrlke faaliyet izin belgesi dzenlendikten sonra iletmeci, Kltr ve Turizm Bakanlna bu birimin turizm iletme belgesi kapasitesine alnmas iin bavurur.

) Konaklama tesislerindeki birimlerin alma saatleri, tesisin alma program ve saatleriyle uyumlu olarak dzenlenir. Acil durumlar iin hasta nakline uygun dzenlemeler yaplr.

d) Bu birimler konaklama tesisi dna veya baka bir konaklama tesisine tanamaz.

Konaklama tesislerinde sunulacak salk hizmetlerine ynelik dier hususlarda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Geici Madde 1 11/6/2009 tarihi itibariyle Bakanla bavuru yapm olmak kaydyla, 15/2/2008 tarihi ncesinde parsel imar planlarnda salk alanna evrilmi veya evrilme ilemleri balatlm ve ilgili belediyeden hastane yap ruhsat alarak hastane inaatna balam olanlarn bavurular, Planlama stihdam Komisyonuna sunulur. Komisyonca, hizmet verilecek uzmanlk dallar ve kapasitelerinin belirlenmesinden sonra bu hususlar ile geici 7 nci maddedeki muafiyetler de dikkate alnarak yaplacak proje incelemesine gre bu Ynetmelie uygun bulunanlarn n izin ilemleri balatlr.

Yrrlkten kaldrlm olan geici 6 nc madde kapsamnda n izin belgesi alm olanlar, ek 4 nc maddeden muaf olup bu muafiyet n izne esas projelerindeki kapasite ve belgeleriyle snrldr. Bu fkra kapsamnda n izin alanlar, n izne esas projelerindeki kapasiteleriyle snrl olmak ve nc fkrada ngrlen srelerde ruhsatname almak kaydyla ayn il ierisinde bu Ynetmelie uygun baka bir alana n iznini tayabilir.

Geici 8 inci madde, yrrlkten kaldrlan geici 6, geici 9 ve geici 12 nci maddeler uyarnca Bakanlka uygun bulunmak suretiyle n izin ilemleri devam edenler, bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren en ge iki yl ierisinde n izin belgesini almak ve n izin tarihinden itibaren ise be yl ierisinde ruhsat almak zorundadr. Bakanlktan n izin alanlar ile n izin aldktan sonra sresinde ruhsat alamayanlar ve sre nedeniyle n izin iptali yaplanlar ise bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren be yl ierisinde ruhsat almak zorundadr.

zel hastaneler, 31/12/2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadrolar ile planlama kapsamndaki merkezleri baka zel hastaneye devredebilir veya zel hastaneler kendi aralarnda karlkl olarak uzmanlk dal deiimi yapabilirler. Ancak baka bir ildeki zel hastaneye kadro devri ve karlkl olarak uzmanlk dal deiimi, Planlama ve stihdam Komisyonunun gr alnarak Bakanlka uygun bulunmas halinde yaplabilir. Kadro devri i ve ilemleri, mdrlke Salk Kurulular Ynetim Sistemi zerinden sonulandrlr ve Genel Mdrle bildirilir. 31/12/2013 tarihinden sonra planlama kapsamndaki merkezlerin devri ile kadro devri ve deiimi yaplamaz. Devir alnan kadrolar sebebiyle nite, birim, yatak artrm ile planlama kapsamndaki cihaz ilavesi hakk elde edilmi ise bu kadrolarn 31/12/2013 tarihine kadar yeniden devri halinde, hastane bu kadrolardan doan haklarndan vazgemi saylr ve bu haklar der.

Salk Hizmetleri Lisans Ynetmelii hkmleri uyarnca lisans verilenler hari olmak zere n izin verilenler, bavuru tarihinden itibaren en ge iki yl ierisinde n izin belgesi ve n izin belgesinin alnd tarihten itibaren ise be yl ierisinde ruhsat almak zorundadr.

Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce son bir yl ierisinde en az alt ay konaklama tesisinde altn belgeleyen fakat baka herhangi bir salk kuruluu kadrosunda bulunmayan hekimler, bu madde kapsamnda konaklama tesisi bnyesinde kurulacak salk kuruluu veya salk nitesinde bir defaya mahsus olmak zere alabilir. Bu hekimler ilgili salk kuruluuna ilave kadro hakk vermeyip kadro d geici statde deerlendirilir.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

Bu madde kapsamndaki zel hastaneler, talep etmeleri halinde uyum sresince hastanenin tamamnda faaliyetlerini askya alabilirler. Ancak bu hastaneler en fazla drt yl sreyle, yalnzca ek-13te belirtilen belgeleri salamak kaydyla bu Ynetmelikte ruhsatlandrlm hastaneler iin ngrlen muafiyet artlar da dahil olmak zere fiziki artlar tayan ayn il ierisindeki baka bir binada mevcut kadro ve kapasiteleriyle faaliyet gsterebilir. Bu hastanelerin mimari projesi mdrlke onaylanarak en fazla drt yl sreliine geerli olmak zere, ruhsat harc alnmakszn mdrlke geici ruhsatname ve geici faaliyet izin belgesi dzenlenir.

Drdnc fkra kapsamnda bulunmayan hastaneler talep edilmesi halinde en fazla drt yl sreyle mevcut kadrolar ile Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelikte yer alan poliklinik ve/veya laboratuvar fiziki artlar ile tbbi donanm salamalar kayd ile ayn il ierisinde ayakta tehis ve tedavi hizmeti sunabilir. Bu hastanelere en fazla drt yl sreyle geerli olmak zere, ruhsat harc alnmakszn mdrlke geici ruhsatname dzenlenir.

Bu madde kapsamnda hastanenin tamamnda faaliyeti askda bulunan hastaneler mevcut kadrolarn en fazla drt yl sreyle baka zel hastanelere geici olarak kullandrabilirler.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan ek-9, ek-10 ile ek-11in b-) Enfeksiyon Hastalklar Hastanesi blmnn 2 nci maddesi ekteki ekilde deitirilmi ve Ynetmelie ekteki ek-13 eklenmitir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin geici 8 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan ve tanmalar ibaresi; geici 14 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi ile ikinci fkras; geici 3, geici 4, geici 6, geici 9, geici 10, geici 11 ve geici 12 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 26 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 27 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

Ek-9

MTEREK TEKNK RAPOR

Al Yaplacak Hastane veya Ek Binalarna Ynelik Mterek Teknik Rapor

Ruhsat talebi ile bavuran hastane binasna veya ek binalarna ait projelerin, binann mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleimlerinin yerinde uygunluu oluturulacak Mterek Teknik Komisyon tarafndan incelenir.

Mterek Teknik Komisyon, il salk mdr veya grevlendirecei bir salk mdr yardmcs ile mdrlkten bir personel, birer mimar, makine mhendisi, elektrik mhendisi ve inaat mhendisinin katlm ile oluturulur. Komisyona il evre ve ehircilik mdrl ve/veya belediyelerden teknik ye katlabilir.

Mterek Teknik Komisyon aadaki hususlar inceler:

1) Yer seimi uygun mu? (l trafik komisyonu raporu eklenir.)

2) n izin belgesi var m?

3) Bina zel hastane olarak m ina edilmi?

4) Hasta odalar, koridorlar, merdivenler, asansrler ile ilgili mevcut durum nedir?

5) Poliklinik muayene odalar, Ynetmeliin 23 nc maddesine uygun mu?

6) Ameliyathaneler, Ynetmeliin 24 nc maddesine uygun mu? Ameliyat salon ykseklii ve net kullanm alanlar uygun mu?

7) Youn bakm niteleri, Ynetmeliin 25 inci maddesine uygun mu?

8) Gzlem odalar, Ynetmeliin 25/A maddesine uygun mu?

9) Acil nitesi, Ynetmeliin 26 nc ve 39 uncu maddelerine uygun mu?

10) Eczane, Ynetmeliin 27 nci maddesine uygun mu?

11) Laboratuvarlar, Ynetmeliin 28 inci maddesine uygun mu?

12) Istma, havalandrma ve aydnlatma artlar, Ynetmeliin 32 nci maddesine uygun mu?

13) Morg, Ynetmeliin 35 inci maddesine uygun mu?

14) Mutfak ve amarhane, Ynetmeliin 36 nc maddesine uygun mu?

15) Ambulans, Ynetmeliin 40 nc maddesine uygun mu?

16) Tbb kayt ve ariv sistemi 48 inci, 49 uncu ve 50 nci maddelerine uygun mu?

17) Jeneratr, Ynetmeliin 31 inci maddesine uygun mu?

18) zrllere ilikin dzenlemeler, Ynetmeliin 31 inci ve 34 nc maddelerine uygun olarak yaplm m?

19) Tbb atklar iin 33 nc maddeye uygun dzenlemeler yaplm m?

20) Telefon santral var m?

21) Yangn merdiveni var m? Yangna kar gereken nlemler alnm m?

 

 

ncelemeyi yapan yetkililerin

Ad-Soyad-Unvan-Grevi-Kurumu

mza

 

Aklama: Mterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlk onayl mimari projeye atf yaplarak hastanenin hizmet vermek istedii; binann nitelii, kat says, tm katlardaki hasta odalarnn, teknik ve hizmet birimlerinin yerleimi ile oda, koridor, merdiven lleri ile asansr says ve nitelikleri, yatak says ve snflar, btn birimlerdeki tefri ve tbb donanmn asgari standartlara inceleme yaplan mimari projesine uygunluu gibi hususlar detayl olarak belirtilir.

Ruhsatlandrlm Hastane veya Eklerinin

Tadilatlarna Ynelik Ksm Mterek Teknik Rapor

Tadilat sonras tadilat yaplan alanlarn mevcut durumunu ve tadilat yaplan birimlerin kat ve yerleimlerinin yerinde uygunluu, oluturulacak Mterek Teknik Komisyon tarafndan incelenir.

Mterek Teknik Komisyon, il salk mdr veya grevlendirecei bir salk mdr yardmcs ile mdrlkten bir personel, birer mimar, makine mhendisi, elektrik mhendisi ve inaat mhendisinin katlm ile oluturulur. Komisyona il evre ve ehircilik mdrl ve/veya belediyelerden teknik ye katlabilir.

Ksm Mterek Teknik Komisyon aadaki hususlar inceler:

1) Tadilat yaplan alanlar Ynetmeliin ilgili maddelerine uygun mu? (Ynetmeliin ilgili maddelerine ayr ayr atf yaplarak ayrntl belirtilir.)

2) Tadilat yaplan alanlarda yangna kar gereken nlemler alnm m?

3) Bakanlka/Mdrlke onayl tadilat projesine uyumlu mu?

4) Tadilat alanlar dndaki alanlarda deiiklik var m?

 

ncelemeyi yapan yetkililerin

Ad-Soyad-Unvan-Grevi-Kurumu

mza

 

Aklama: Ksmi mterek teknik raporda incelemeye esas Bakanlka/mdrlke onayl mimari tadilat projeye atf yaplarak tadilat yaplan alanlarn; hasta odalar, teknik ve hizmet birimlerinin yerleimi ile oda, koridor, merdiven lleri ile asansr says, hasta yatak says ve snflar, youn bakm yatak saylar, birimlerdeki tefri ve tbb donanmn asgari standartlar ile incelemeye esas mimari projesine uygunluu gibi hususlar detayl olarak belirtilir.

 

Ek-10

ZEL HASTANE AILIINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER LSTES

zel hastane ruhsatlandrma bavurusunda bulunmas gereken belgeler

Ruhsat bavuru dosyasnda bulunmas gereken bilgi ve belgeler unlardr:

a) Hastanenin adn, hastanenin yerini, ak adresini, telefonunu, hastane sahibinin ak ismini, hastane yaps ve yapnn niteliklerini, hastanede hangi uzmanlk dallarnda hasta kabul ve tedavi edileceini, hastanenin hasta yatak says, youn bakm yatak says ile gzlem yatak says belirtilir bavuru dilekesi,

b) Bakanlk tarafndan verilmi n izin belgesi,

c) Binann projesini hazrlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata gre belediye veya valilik tarafindan onaylanm tam takm mimari proje iinde; 1/500 veya 1/200 lekli vaziyet plan, 1/100 veya 1/50 lekli tm kat planlar, bir tanesi ameliyathaneden geen en az iki kesit ve tm cephelerin yer ald en son onayl takm mimari proje,

) mar ile ilgili mevzuata gre alnm olan yap kullanma izni belgesinin her iki taraf belediyece ya da mdrlk onayl rnei,

d) Yangna kar gereken tedbirlerin alndna ilikin olarak ilgili mevzuata gre yetkili mercilerden alnm olan belge,

e) zel hastane bir irket tarafndan alacak ise sermaye durumunu ve irket ortaklarn gsteren ticaret sicil gazetesinin asl veya mdrlke onayl rnei veya vakf tarafndan alacak ise vakf senedinin mdrlke onayl bir rnei,

f) zel hastane ama ruhsat harcnn tahsil edildiine ilikin vergi dairesi alnds,

g) zel hastane al ruhsat bedeli alnds,

) lgili mevzuata gre yetkili merciden alnm olan depreme dayankllk raporu ve raporun niversite harici merciden alnmas halinde raporu dzenleyen kurum/kurulu ve imzalayan kii veya kiilerin onayl yetki belgeleri rnekleri,

h) Mesul mdr ile ilgili olarak;

1) zel hastanede mesul mdr olarak alacana ilikin mdrlke tasdikli mesul mdrlk szlemesi,

2) Trkiyede en az be yl tabiplik yaptn gsteren belgelerin asl veya mdrlke onayl rnei,

3) Resm veya zel baka herhangi bir ite almadn beyan eden dilekesi,

4) T.C. kimlik numaras beyan,

5) Diplomas ile var ise uzmanlk belgesinin mdrlke tasdikli birer rnei,

6) Tannmasna engel olmayacak ekilde ekilmi iki adet vesikalk fotoraf,

7) Adli sicil kayd beyan,

8) Tabip odas kayt belgesi,

9) Adres beyan,

) lgili mevzuata gre dzenlenmi tbb atk raporu,

i) Hastanenin gndelik yatak cretleri teklif belgesi.

 

Mdrlk tarafndan eklenecek bilgi ve belgeler unlardr:

a) l salk mdrnce, zel hastanenin hasta kabul ve tedavi edecei her uzmanlk dalndan en az bir uzman tabip grevlendirilmek suretiyle oluturulan bir ekip tarafndan hazrlanan, zel hastanenin btn tbb nitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Ynetmelik ile ngrlen tbb donanma sahip olup olmadklarn gsteren ilgili dal uzmanlar raporu,

b) Hastanenin hizmet verecei tm laboratuvar, nite, birim ve branlarda ek-3e gre bulunmas zorunlu tbb ara ve gerelerin eksiksiz ve tam olduuna dair mdrlke onaylanm belge,

c) Hastanenin hizmet verecei tm laboratuvar, nite, birim ve branlarda ek-4e gre bulundurulmas zorunlu ilalarn eksiksiz ve tam olduuna dair Mdrlke onaylanm belge,

) Hastanenin hizmet verecei tm laboratuvar, nite, birim ve branlarda ek-5e gre acil nitesinde bulunmas zorunlu ilalarn eksiksiz ve tam olduuna dair Mdrlke onaylanm belge,

d) Hastanenin hizmet verecei tm laboratuvar, nite, birim ve branlarda ek-6ya gre acil nitesinde bulunmas zorunlu ara ve gerelerin eksiksiz ve tam olduuna dair Mdrlke onaylanm belge,

e) Ek-9a uygun olarak mtereken dzenlenen ve bina standartlarn gsteren mterek teknik rapor.

zel hastane faaliyet bavurusunda bulunmas gereken bilgi ve belgeler

a) Hastanenin adn, ak adresini ve telefonunu, hastane sahibinin ak ismini, hastanenin ne kadar kapasite ile faaliyete geirileceini belirtilir bavuru dilekesi,

b) Ambulans uygunluk ruhsatnn veya ambulans hizmetleri szlemesinin onayl rnei,

c) Mesul mdr deiiklii yaplacak ise ruhsat bavuru dosyasnda bulunmas gereken bilgi ve belgelerden mesul mdr iin talep edilen belgeler,

) Mesul mdr yardmcs ile ilgili olarak;

1) zel hastanede mesul mdr yardmcs olarak alacana ilikin mdrlke tasdikli mesul mdrlk szlemesi,

2) Trkiyede en az be yl tabiplik yaptn gsteren belgelerin asl veya mdrlke onayl rnei,

3) T.C. kimlik numaras beyan,

4) Diplomas ile var ise, uzmanlk belgesinin mdrlke tasdikli birer rnei,

5) Tannmasna engel olmayacak ekilde ekilmi iki adet vesikalk fotoraf,

6) Adli sicil kayd beyan,

7) Tabip odas kayt belgesi,

8) Adres beyan,

d) amarhane ve mutfak hizmetleri hastane bnyesinde karlanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak salanacana dair mesul mdrlk taahhtnamesi veya sz konusu hizmetlerin dardan satn alnmas halinde, taraflar arasnda yaplan szlemenin rnei ve hizmet veren irkete ait ticaret odas faaliyet belgesi,

e) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri iin irket diyetisyeninin szleme rnei ve diplomasnn rnei,

f) Hastanenin hizmet verecei grntleme cihazlarnn ilgili kurumlarca dzenlenmi onayl izin belgeleri rnekleri,

g) Ek-1de gsterilen personelin says, ismi, unvan, uzmanlk dal veya meslek dier kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geici zamanl alan tabipler de dahil tabiplerle yaplm szlemelerin asl veya mesul mdr tarafndan tasdikli rnekleri ile konsltan hizmet verilecek uzmanlk dallarnn listesi.

 

2) Hasta yatak says 100 ve zeri olan hastanelerde solunum yaltm gereken hastalar iin en az bir yaltm odas ayrlr.

 

Ek-13

GEC RUHSATNAME VE GEC FAALYET ZN

BELGES N GEREKEN BELGELER LSTES

Bavuru dosyasnda bulunmas gereken bilgi ve belgeler

a) Hastanenin adn, yerini, ak adresini, telefonunu, sahibinin ak ismini, hastane yaps ve yapnn niteliklerini, hastanede hangi uzmanlk dallarnda hasta kabul ve tedavi edileceini, hasta yatak says, youn bakm yatak says ile gzlem yatak says belirtilir bavuru dilekesi,

b) mar ile ilgili mevzuata gre alnm olan yap kullanma izni belgesinin her iki taraf belediyece ya da mdrlk onayl rnei,

c) Yangna kar gereken tedbirlerin alndna ilikin olarak ilgili mevzuata gre yetkili mercilerden alnm olan belge,

) lgili mevzuata gre yetkili merciden alnm olan depreme dayankllk raporu ve raporun niversite harici merciden alnmas halinde raporu dzenleyen kurum/kurulu ve imzalayan kii veya kiilerin onayl yetki belgeleri rnekleri,

d) Ulam artlar, ulam noktalar asndan uygun ve ulalabilir olduunun il trafik komisyonu veya belediye ulam koordinasyon merkezi raporu ile belgelenmesi,

e) Mesul mdr ve mesul mdr yardmclar belgesi,

f) lgili mevzuata gre dzenlenmi tbb atk raporu,

g) Hastanenin gndelik yatak cretleri teklif belgesi,

) Ambulans uygunluk ruhsatnn veya ambulans hizmetleri szlemesinin onayl rnei,

h) amarhane ve mutfak hizmetleri hastane bnyesinde karlanacak ise hizmetlerin eksiksiz, tam ve kesintisiz olarak salanacana dair mesul mdrlk taahhtnamesi veya sz konusu hizmetlerin dardan satn alnmas halinde, taraflar arasnda yaplan szlemenin rnei ve hizmet veren irkete ait ticaret odas faaliyet belgesi,

) Hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri iin irket diyetisyeninin szleme rnei ve diplomasnn rnei,

i) Hastanenin hizmet verecei grntleme cihazlarnn ilgili kurumlarca dzenlenmi onayl izin belgeleri rnekleri,

j) Ek-1de gsterilen personelin says, ismi, unvan, uzmanlk dal veya meslek dier kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, geici zamanl alan tabipler de dahil tabiplerle yaplm szlemelerin asl veya mesul mdr tarafndan tasdikli rnekleri ile konsltan hizmet verilecek uzmanlk dallarnn listesi.

Mdrlk tarafndan eklenecek bilgi ve belgeler

a) l salk mdrnce, zel hastanenin hasta kabul ve tedavi edecei her uzmanlk dalndan en az bir uzman tabip grevlendirilmek suretiyle oluturulan bir ekip tarafndan hazrlanan, zel hastanenin btn tbb nitelerinin yerinde incelenmesi suretiyle bu Ynetmelik ile ngrlen tbb donanma sahip olup olmadklarn gsteren ilgili dal uzmanlar raporu,

b) Hastanenin hizmet verecei tm laboratuar, nite, birim ve branlarda ek-3e gre bulunmas zorunlu tbb ara ve gerelerin eksiksiz ve tam olduuna dair mdrlke onaylanm belge,

c) Hastanenin hizmet verecei tm laboratuar, nite, birim ve branlarda ek-4e gre bulundurulmas zorunlu ilalarn eksiksiz ve tam olduuna dair Mdrlke onaylanm belge,

) Hastanenin hizmet verecei tm laboratuar, nite, birim ve branlarda ek-5e gre acil nitesinde bulunmas zorunlu ilalarn eksiksiz ve tam olduuna dair Mdrlke onaylanm belge,

d) Hastanenin hizmet verecei tm laboratuar, nite, birim ve branlarda ek-6ya gre acil nitesinde bulunmas zorunlu ara ve gerelerin eksiksiz ve tam olduuna dair mdrlke onaylanm belge,

e) Binann mevcut durumunun ve birimlerin kat ve yerleimlerinin ayrntl olarak gsterildii, bu Ynetmelikte ruhsatlandrlm hastaneler iin ngrlen muafiyet artlar dahil olmak zere fiziki artlara uygunluunu gsteren, il salk mdr veya grevlendirecei bir salk mdr yardmcs ile birer mimar, makine mhendisi, elektrik mhendisi ve inaat mhendisinin katlm ile oluturulan hasta ve youn bakm yatak saylar ile mahallerin ayrntl olarak belirtildii Teknik Komisyon tarafndan dzenlenen rapor,

f) Bina ile birebir uyumlu olarak mellif mimar tarafndan onaylanm tam takm mimari proje iinde; 1/500 veya 1/200 lekli vaziyet plan, 1/100 veya 1/50 lekli tm kat planlar, bir tanesi ameliyathaneden geen en az iki kesit ve tm cephelerin yer ald onayl takm mimari proje.