11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

AYAKTA TEHS VE TEDAV YAPILAN ZEL SALIK KURULULARI

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bu Ynetmelik, ayakta tehis ve tedavi hizmeti sunulan ve zel salk kuruluu olarak tanmlanan A Tipi, B Tipi ve C Tipi tp merkezlerini, A ve B tipi poliklinikleri, laboratuvar, messese ve muayenehaneler ile bu kurulularn iletenlerini kapsar.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayl Tababet ve uabat San'atlarnn Tarz crasna Dair Kanun, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayl Salk Hizmetleri Temel Kanunu, 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayl Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Dier Fizyoterapi Messeseleri Hakknda Kanun, 19/3/1927 tarihli ve 992 sayl Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yaplan ve Masli Teamller Aranlan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarlar Kanunu ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 40 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde geen l ibaresinden sonra gelmek zere veya ile ibaresi eklenmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Tp merkezi kadrolar

MADDE 6 (1) Tp merkezi kadrolar, Bakanlka belirlenen salk hizmet blgelendirmesine gre planlanan tabip/uzman says ve hizmet ihtiyac dikkate alnarak Bakanlka belirlenir ve yatrm listesinde ilan edilir.

(2) A ve B tipi tp merkezleri Bakanlka belirlenen kadrolarnda en az drt klinisyen uzmanla alr ve faaliyete getikleri tarihten itibaren iki yl iinde kadrolarn tamamlayabilirler.

(3) Salk kurulularnn kadrolar, Bakanlka Salk Kurulular Ynetim Sistemine kaydedilir. lan edilecek dnemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanmlanr ve tp merkezlerinin hekim ayrl ve balaylar ile poliklinik ve muayenehanelerin al ilemleri sistem zerinden yrtlr. Kadro ilaveleri, planlama erevesinde Bakanlka ilan edilecek dnemlerde tp merkezleri ve polikliniklerin tipleri dikkate alnarak yaplr.

(4) Bakanlka Planlama ve stihdam Komisyonunun gr alnarak ilan edilen kadrolardan, bu kadrolar iin belirlenen kriterlere uygun olmak ve A veya B tipi tp merkezinin bildirecei kadro iptal edilmek kaydyla, kadro tahsisi yaplabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafndan mtereken alabilen ve iletilebilen, hizmet birimleri dorudan birbiriyle balantl olacak ekilde oluturulan ve bu Ynetmelik ile belirlenen asgari artlar tayan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafndan mtereken iletilebilen salk kuruluudur.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) A ve B tipi tp merkezleri, mesleini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve di tabibi ortakl veya en az % 51 hissesi tabip ve di tabibi ortakl bulunan tzel kiiler tarafndan alabilir. C tipi tp merkezleri ise mesleini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve di tabibi ortakl tarafndan iletilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) Bakanlka aadaki amalar dorultusunda, faaliyetine ihtiya duyulan salk kurum ve kurulular ile bunlara ait salk insan gc, tbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji younluklu tbbi cihaz dalm alanlarnda kamu ve zel sektr kapsayacak ekilde planlama yaplr:

a) Salk hizmetlerinin, demografik yap ve epidemiyolojik zellikler de gz nnde bulundurulmak suretiyle kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli ekilde sunulmas,

b) Salk kurum ve kurulularnn hizmet kapasiteleri, salk insan gc ile ada tbbi bilgi ve teknolojinin lke dzeyinde dengeli dalmnn salanmas,

c) Koruyucu salk ve acil salk hizmetleri gibi ibirlii halinde hizmet sunumunun gerekli olduu alanlarda uygun kapasitenin oluturulmas,

) Kaynak israf ve atl kapasiteye yol almamas.

(2) Bakanlka, planlama kapsamnda lisanslandrlacak salk hizmetleri ve salk tesisleri belirlenir ve ilemler 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayl Resm Gazetede yaymlanan Salk Hizmetleri Lisans Ynetmelii hkmleri erevesinde yrtlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesinde geen Tp merkezi ibaresi A tipi tp merkezi eklinde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) A tipi tp merkezlerinde otopark, binann bulunduu ve imar yolu duvar gibi btnl bozacak uygulamalar bulunmamak kaydyla bitiik parsel zerinde de kurulabilir. B tipi tp merkezlerinde birinci fkrann (c) ve () bentleri hari dier bentlerinde ngrlen belgeler aranr. B tipi tp merkezlerinde, ilgili belediyece uygun grlen ve kurulua kolay ve gvenli ulam mesafesindeki bir otoparkta yer ayrlmak suretiyle otopark ihtiyacnn karlanmas ve bu durumun ilgili belediyece belgelendirilmesi gerekir. Ancak, B tipi tp merkezlerinin acil nitesi veya poliklinik nnde acil ve poliklinik hastalarna ynelik, trafii engellemeyecek ekilde en az adet ara bekleme alan oluturulur. Hasta ve hasta yaknlarnn aralarnn otoparka nakli hususunda gerekli tedbirler alnarak hizmet sunulur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

A ve B Tipi Tp merkezlerinde n izin

MADDE 11 (1) A ve B tipi tp merkezi almadan nce Bakanlktan n izin alnmas arttr. n izin iin, aadaki belgeler ile tam takm mimari proje, incelenmek zere Mdrlk vastasyla Bakanla gnderilir.

a) A ve B tipi tp merkezi binasnn bulunduu alann, 10 uncu maddenin birinci fkrasnda belirtilen artlar haiz olduuna dair yetkili mercilerden alnm belgeler,

b) A ve B tipi tp merkezinin hizmet birimlerinin yerleimi ile 10 uncu maddeye gre belirlenen otopark miktarnn, otopark ile ilgili dier hususlarn gsterildii, projeyi hazrlayan mimarn imzasnn olduu tam takm mimari proje,

1) 1/500 veya 1/200 lekli vaziyet plan,

2) 1/100 veya 1/50 lekli tm kat planlar,

3) Cerrahi uzmanlk dal olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geen en az iki kesit ve tm cepheleri.

(2) Birinci fkrann (b) bendinde yer alan mimari projeler, inceleme sonucunda Bakanlka uygun grlr ise, bavuru sahibi tarafndan imar mevzuatna uygun ekilde takm olarak hazrlanr. takm olarak hazrlanan mimari projeler, A ve B tipi tp merkezi binas ina edilecek yer, belediye ve mcavir alan snrlar iinde ise ilgili belediye; mcavir alan dnda ise valilik tarafndan onaylanarak Mdrlk vastasyla Bakanla gnderilir. Mdrlk ve Bakanlka teslim alnan evraklar, dizi pusulasna gre kabul edilir.

(3) n izin bavurusu, bu maddede saylan belgelerde eksiklik ve/veya bu Ynetmelie uygunsuzluk bulunmamas kaydyla, Bakanla intikal ettii tarihten itibaren en ge otuz gn ierisinde sonulandrlarak n izin belgesi dzenlenir veya n izin bavuru belgelerinde tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluk bavuru sahibine yazl olarak bildirilir.

(4) Ayrca, aadaki durumlarda da n izin alnmas zorunludur.

a) Baka amala ina edilmi binalarn, A ve B tipi tp merkezi binasna dntrlmesi halinde tadilat ilerine balanlmadan nce,

b) Bakanlk tarafndan n izin verilmi mimari projenin uygulanmas srasnda, bu projede bir deiiklik yaplmas durumunda,

c) Ruhsatlandrlm A ve B tipi tp merkezi binasna, 9 uncu maddedeki planlamaya uygun olmak artyla ilave bina yaplmak istenmesi halinde.

(5) n izin belgesi kurulu faaliyete geinceye kadar devredilemez.

(6) Bakanlka ruhsatlandrlm tp merkezlerinde, Bakanln veya Mdrln izni alnmak ve binann imar mevzuatna uygun olarak kullanmna izin verilen toplam brt alann deitirmemek kaydyla, tayc unsuru etkilemeyen nitelikteki esasl tadilat gerektirmeyen tadilat ve tamiratlarn yaplmas halinde, gerektiinde yangn ve deprem ynnden uygunluunun da salanmas kaydyla Belediyeden proje onay aranmakszn ruhsata esas son proje zerinde deiiklik yaplmasna izin verilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkras ve drdnc fkrasnn birinci cmlesi aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) A tipi tp merkezi mstakil binalarda kurulur. Ancak B tipi tp merkezleri binann giriinden itibaren tm blmleri asansr ve merdiven kullanm dahil btnlk ve mstakiliyet arz eden ksmnda da kurulabilir. Bu durumda, yangn ka merdivenlerine ulama dair uygunluk aranr. Cerrahi uygulama yapacak tp merkezlerinin A ve B tipi olmas zorunludur.

A tipi poliklinikler, aadaki artlar tayan binalarda kurulur:

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 12/A maddesinin bal A ve B tipi tp merkezlerinin zorunlu tbbi hizmet birimleri eklinde deitirilmi, ayn maddede geen tp merkezlerinde ibarelerinden nce gelmek zere A ve B tipi ibaresi ve birinci fkrasnn (c) bendinin sonuna aadaki alt bent eklenmi ve birinci fkrasnn (f) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

10) Merkez sterilizasyon nitesi: Sterilizasyon nitesinde kirli malzeme girii-ykama blm, n hazrlk-paketleme blm ve sterilizasyon ilemi-steril malzeme k blmleri olmak zorundadr. Kirli alanlar ile temiz alanlar arasnda sadece malzeme geii olmas ve bu iki alann ift ynl otoklav ile blnmesi gerekir. Tek ynl otoklavn kullanld durumlarda cihaz temiz blmde bulunmak zorundadr. Sterilizasyon nitesi hem ameliyathane steril koridoru hem de genel koridor ile balantl olur. Kirli blmne genel koridordan giri-k; temiz blmne de steril koridordan giri-k olmas gerekir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 12/B maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesinin bana A ve B tipi ibaresi eklenmi ve (a) ile (c) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Katlar aras sedye ile hasta tanmasna olanak salayacak ekilde merdivenin sahanlk ls en az 1,20 m. olmas gerekir. Merdiven rhtlarnn zrllerin kn zorlatrmayacak ekilde dz bir sathla bitirilmesi, merkez giriine zrller iin uygun eimli rampa yaplmas zorunludur.

c) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gcn en az % 70i orannda uygun g ve nitelikte olan bir jeneratr ile ilgili mevzuatna uygun bir adet sedye asansr bulunur. Ancak cerrahi uygulama yapmayacak tp merkezlerinde sedye asansr zorunlu olmayp hastann tekerlekli sandalye ile tanmasn salayacak ekilde ilgili mevzuatna uygun asansr olmas yeterlidir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 12/C maddesinin balnn bana A ve B tipi tp merkezlerinde ibaresi ve maddede geen Tp merkezlerinin ve Tp merkezlerinde ibarelerinden nce gelmek zere A ve B tipi ibaresi eklenmitir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 12/ maddesinin balna A tipi ibaresi ve maddede geen polikliniklerde ibarelerinden nce gelmek zere A tipi ibaresi eklenmi ve birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Poliklinik giri katta deilse, kuruluun bulunduu binada hastann tekerlekli sandalye ile tanmasn salayacak ekilde ilgili mevzuatna uygun asansr olmas gerekir. Merdivenin sedye ile hasta tanmasna olanak salayacak ekilde, merdiven ve sahanlk ls en az 1,20 m. olmas gerekir. Merdiven rhtlarnn zrllerin kn zorlatrmayacak ekilde dz bir sathla bitirilmesi, kuruluun giriine zrller iin uygun eimli rampa yaplmas zorunludur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(7) Bakanlk, salk kurulularnn ruhsatname ve faaliyet izin belgesi ilemlerini valiliklere devredebilir.

(8) A ve B tipi tp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, EK-5te gsterilen personelin says, ismi, unvan, uzmanlk dal veya meslek dier kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, kadro d alan tabipler de dahil olmak zere tabiplerle yaplm szlemelerin asl veya mesul mdr tarafndan tasdikli rnekleri Mdrle verilir. Mdrlk tarafndan personelini tamamlad tespit edilen tp merkezi, en ge be i gn ierisinde Bakanla bildirilir. Bakanlka, EK-2/cde rnei gsterilen Faaliyet zin Belgesi yedi i gn iinde dzenlenir ve bu belgenin verilmesi ile zel tp merkezi hasta kabul ve tedavisine balar.

(9) Bakanlka ruhsatlandrld tarihten itibaren alt ay ierisinde faaliyet izin belgesi alarak hasta kabul ve tedavisine balamayan A ve B tipi tp merkezinin ruhsatnamesinin hkm kalmaz ve verilen ruhsatname Bakanlka iptal edilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin drdnc fkrasnn (c) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(7) Asgari personel saysnn altna dlmesi veya bina tadilat durumlarnda tp merkezi ve polikliniklerin en fazla bir yl, laboratuvar ve messeselerin ise en fazla alt ay sreyle faaliyetleri askya alnabilir.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Tp merkezinde mdahale yaplan hastalarda mdahaleye bal olarak gelien komplikasyonlar ve/veya youn bakm hizmetine ihtiya olan durumlarda tp merkezi tarafndan, nceden belirlenmi, koordineli olarak allan ve bu hizmetlerin alnd zel veya kamu hastaneleriyle gereken koordinasyon salanarak hasta transfer edilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendinin bana A ve B tipi tp merkezlerinde ibaresi eklenmitir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin beinci fkrasnn sonuna aadaki cmle eklenmi, yedinci fkras yrrlkten kaldrlm, onuncu ve onbirinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

Hizmet bedelinin tahsiliyle ilgili ilemler, acil mdahale ve bakm salandktan sonra yaplr.

(10) Beinci fkrasna aykr davranldnn tespiti hlinde salk kuruluunun acil vakalar haricinde hasta kabul, gn sreyle valilike durdurulur ve mesul mdr uyarlr. Bu fkralara aykrln bir yl iinde tekrarnda salk kuruluunun acil vakalar haricinde hasta kabul on gn sreyle valilike durdurulur ve mesul mdrnn yetki belgesi iptal edilir. Bu fkralara aykrln bir yl iinde nc kere tespit edilmesi halinde, salk kuruluunun faaliyeti ay sreyle durdurulur ve mesul mdrnn yetki belgesi iptal edilir. Bu fkralara aykrln bir yl iinde drdnc tespitinde ise Bakanlka salk kuruluunun ruhsatnamesi iptal edilir.

(11) Acil nitesine bavuran bir hastann, tedavisi bu maddenin beinci fkrasna uygun olarak salanm olmakla birlikte, altnc fkrasna aykr davranldnn veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununa aykr ilave crete tabi klndnn tespit edilmesi durumunda hastanenin mesul mdr uyarlr. Bir yl iinde nc tespitte hastanenin acil vakalar haricinde hasta kabul bir gn sreyle valilike durdurulur. Ayn yl iinde aykrln drdnc ve daha fazla tespitinde ise bu maddenin onuncu fkrasnda yer alan meyyideler birinci meyyide srasndan balamak zere srasyla uygulanr.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 27 nci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Elektronik ortamdaki kaytlar gvenli olmayan salk kurulularnda, yazl kayt tutulur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayl Elektronik mza Kanunu hkmlerine uygun elektronik imza ile imzalanm tbbi kaytlar, resmi kayt olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata gre yedekleme ve arivlemesi yaplr.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(8) A veya B tipi tp merkezleri C tipi tp merkezine dnemez.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin ek 1 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.

(1) Salk kurulularndan;

a) Tp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve messeselerin tanmak istenmesi halinde Bakanla bavurulur. zel salk kurulular, Bakanlka uygun grlmesi ve izin verilmesi kaydyla, tanma ilemlerini iki yl iinde tamamlar. Tp merkezi tanmalarnda ise iki yl ierisinde n izin belgesi almak ve n izin tarihinden itibaren yl ierisinde ruhsatlandrlmak zorundadr. Bu sre ierisinde salk kuruluu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askya alabilir ve Mdrle tebligat adresi bildirerek kurulu binasn boaltabilir. Tp merkezleri ve poliklinikler, tanma talebinde bulunduklar takdirde A veya B tipi tp merkezi ile A tipi poliklinik olarak ruhsatlandrlr. Ancak, il dndaki zel salk kuruluu ile birleme/tanma talebi halinde bavuru, Planlama ve stihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon bavuruyu, Bakanlka belirlenen planlama ilkeleri erevesinde salk kuruluu hizmeti sunulmas iin ngrlen asgari nfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen salk hizmetleri ile uzman/tabip dalm ynnden daha az younluklu blgeleri ncelikle dikkate alarak deerlendirir. Bavuru uygun grlr ise Bakanlka tanmaya izin verilir.

b) zel hastanenin bnyesine katlmalarda hastanenin fizik artlar yeterli deil ise, zel Hastaneler Ynetmeliine gre ek bina veya tadilat yaplmasna izin verilebilir.

c) Cerrahi mdahale birimi bulunan tp merkezlerine, kuruluta kadrolu grev yapan anestezi ve reanimasyon uzman bulunmamas halinde kuruluun ihtiyac ve talebi dikkate alnarak bu uzmanlk dalnda bir kadro verilebilir.

) Bakanlka verilen kadrolar, kadro devri yoluyla devredilemez. Ancak kurulu devri ve birlemeleri istisnadr.

(12) 1219 sayl Tababet ve uabat San'atlarnn Tarz crasna Dair Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydyla mesleini serbest olarak icra eden hekimler, muayenehanesine mracaat eden hastalarnn tehis ve tedavisini A ve B tipi tp merkezinde yapabilirler. Bu durumda hastalar, tedavi masraflarnn kendileri tarafndan karlanaca hususunda bilgilendirilir. Bu durumda, tp merkezinin mesul mdr her ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta says ve hekim ismini mdrle bildirir. Ayrca bu ekilde tedavi gren hastalara ayrntl fatura dzenlenir.

MADDE 25 Ayn Ynetmeliin ek 2 nci maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

Konaklama tesislerinde sunulacak salk hizmetleri

EK MADDE 2 (1) Be yz yataktan fazla yataa sahip Kltr ve Turizm Bakanlndan belgeli konaklama tesislerinde, salk nitesi kurulmas zorunludur. Salk nitesi almas zorunlu olmayan konaklama tesislerinde ileteninin talebi halinde salk nitesi kurulabilir.

a) Salk nitesi, konaklama tesislerinde konaklayan kiilerin ani gelien salk problemlerinde ve acil durumlarda mdahale, muayene ve sevk ilemlerinin dzenlenmesi amacyla kurulan nitedir. Bu niteler, konaklama tesisinde acil hasta transferine uygun, kolay eriilebilir bir blmde kurulur. Ayrca bu niteler; ila, malzeme, tbbi donanm ve yaplacak tbbi ilemler asndan muayenehaneler iin belirlenen asgari zellikleri tar. Bu Ynetmelikte muayenehaneler iin ngrlen muayene odas artlar salanr.

b) Bulunduu ilde salk kurulularna bal kurulacak nite, bu kuruluun kadro ve kapasitesi kullanlarak planlamadan istisna olarak alabilir. Bir salk kuruluuna bal olarak almak istenmeyen nitelerin kadrolar Bakanlka planlama erevesinde belirlenir. Bamsz olarak almak istenen birimler bir hekimin sorumluluunda kurulup iletilir.

c) Konaklama tesisleri bnyesindeki salk nitelerinde tam zamanl alan asgari bir salk personeli bulunur. Planlama kapsamnda bamsz olarak bir hekimin sorumluluunda alan salk nitelerindeki hekimler yalnzca bu nitenin sorumluluunu stlenebilir. Bir salk kuruluu, kadrolu hekim says kadar konaklama tesisinde salk nitesi aabilir. Bu nitelerde alacak personelin isimleri ve alma programlar ilgili salk mdrlne bildirilir. Mdrlk tarafndan bildirilen personeller iin alacaklar birimlere gre ayrca alma belgesi dzenlenir. alma belgeleri salk nitesinde grlecek bir yere aslr. Bu birimlerde alan hekim ilgili mevzuata uygun olmak kaydyla ayn zamanda i yeri hekimlii de yapabilir.

) Bir salk kuruluuna bal olarak iletilen salk nitelerinin tm sorumluluu bal olduu salk kuruluuna aittir.

(2) Kltr ve Turizm Bakanlndan belgeli konaklama tesislerinde sadece akut tedavisi tamamlanm konaklama tesisinde konaklayan kiilere ynelik olmak kaydyla fizik tedavi ve rehabilitasyon messesesi veya obeziteyle mcadele, diyabet ve ayaktan kanser tedavisi gren hastalara ynelik koruyucu ve destekleyici nitelikte poliklinikler planlama kapsamnda kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduu ildeki zel salk kurulular kendi kadro ve kapasitesi kullanmak kaydyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde birim olarak alabilir. Bu birimlerin bavurular ilde bal olaca asl salk kuruluunun mesul mdrnce mdrle yaplr ve faaliyetlerinden bal olduklar salk kuruluu sorumludur.

a) Bu fkrada kapsamndaki kurulu veya birimler aadaki ekilde alr. Bu kurulu veya birimler bu Ynetmelikteki messese veya poliklinik fiziki artlarn ile tbbi donanm tamak ve hekim gzetimi ve kontrolnde bulunmak zorundadr.

1) Konaklama tesislerinde hizmet sunulmas dnlen salk hizmetleri ve kurulmas talep edilen salk kuruluu veya birim iin, mesul mdr iletmecinin konaklama tesisi yatrm iin Kltr ve Turizm Bakanlna mracaat ettiine dair bir belgeyle birlikte Bakanlktan izin talep eder.

2) Bakanlk planlanma kapsamnda talep edilen salk kuruluunu yatak kapasitesi ve personel says asndan deerlendirir.

3) Bakanlktan alnan izin belgesi zerine mesul mdr salk kuruluunun fiziki artlarn hazrladktan sonra ilgili mevzuata gre ruhsatlandrlmas iin Bakanla mracaat eder. Bakanlka salk kuruluuna ruhsatname, birim iin ise uygunluk belgesi dzenlendikten sonra yatrmc, Kltr ve Turizm Bakanlna bu salk kurulularnn turizm iletme belgesi kapasitesine alnmas iin bavurur.

4) Bu kurulu ve birimlerin alma saatleri, tesisin alma program ve saatleriyle uyumlu olarak dzenlenir. Acil durumlarda hasta nakline uygun dzenlemeler bulunmas zorunludur.

5) Bu tr salk kurulular konaklama tesislerinin dna tanamaz ve dier salk kurulularyla birleemez.

(3) Konaklama tesislerinde sunulacak salk hizmetlerine ynelik dier hususlarda ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin geici 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 2 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelie gre alarak faaliyet gsteren tp/dal merkezleri, C tipi tp merkezi; poliklinikler B tipi poliklinik olarak kabul edilir. Bu madde yrrle girmeden nce tp/dal merkezleri ile poliklinikler iin Mdrlke dzenlenmi uygunluk belgeleri C tipi tp merkezi ve B tipi poliklinik ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi olarak kabul edilir.

(2) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce tanma talebi bulunan salk kurulular iin, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelik hkmleri uygulanr ve uygunluk belgesi tanzimi ilemleri Mdrlke sonulandrlr.

(3) Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren kadrolu klinisyen uzman says drdn altnda olan tp/dal merkezlerinin mevcut klinisyen kadro says asgari kadro says olarak kabul edilir ve bu ekilde faaliyetlerine devam etmelerine izin verilir.

(4) Tp merkezleri 31/12/2013 tarihi bitimine kadar, uzman kadrolar asgari kadronun altna dmemek kayd ile o il snrlar iinde baka bir tp merkezine veya zel hastaneye devredebilir veya tp merkezleri kendi aralarnda karlkl olarak uzmanlk dal deiimi yapabilirler. Baka bir ildeki zel hastane veya tp merkezine kadro devri ve karlkl olarak uzmanlk dal deiimi Planlama ve stihdam Komisyonunun gr alnarak Bakanlka uygun bulunmas halinde yaplabilir. 31/12/2013 tarihinden sonra planlama kapsamndaki merkezlerin devri ile kadro devri ve deiimi yaplamaz. Devir alnan kadrolar sebebiyle; zel hastane n izni, nite, birim, planlama kapsamndaki cihaz ilavesi hakk elde edilmi ise, bu kadrolarn 31/12/2013 tarihine kadar yeniden devri halinde kurulu bu kadrolardan doan haklarndan vazgemi saylr ve bu haklar der.

(5) A veya B tipi tp merkezi iin bu Ynetmelikte ngrlen n izin ve ruhsatlandrma artlarn tayan ve buna ilikin belgeleri bulunan mevcut tp/dal merkezlerinden, Mdrlke gerekli belgeler ile artlar tadklar belirlenenlere ruhsat harc alnmakszn Ek-2/a ve Ek-2/cye uygun olarak A veya B tipi ruhsatnamesi ve faaliyet izin belgesi dzenlenir.

(6) A tipi poliklinik iin bu Ynetmelikte ngrlen ruhsatlandrma artlarn tayan ve buna ilikin belgeleri bulunan mevcut polikliniklerden, Mdrlke gerekli belgeler ile artlar tadklar belirlenenlere ruhsat harc alnmakszn Ek-2/bye uygun olarak A tipi poliklinik ruhsatnamesi dzenlenir.

(7) 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ayakta Tehis ve Tedavi Yaplan zel Salk Kurulular Hakknda Ynetmelie gre alan salk kurulularnn denetimi, EK-6 ve EK-7/b sayl denetim formlarna gre yrtlr.

(8) Mevcut tp/dal merkezleri, bu maddenin yrrle girdii tarihte bnyesinde bulunan birimler ve bu madde yrrle girmeden nce bavuru yaplm olan birimler ile faaliyetine devam edebilir.

(9) Tp merkezi, poliklinik, laboratuvar ve messeselerin birbirleriyle ve/veya zel hastanelerle birleme/dnm talebiyle Bakanla bavuru sresi 31/12/2013 tarihi bitiminde sona erer. 31/12/2013 tarihinden sonra zel salk kurulular birleme/dnm talebinde bulunamaz. Birleme ilemi tamamlanan zel salk kurulular tekrar ayrlma talebinde bulunamaz. Bavurusu Bakanlka uygun grlen zel salk kurulular, Bakanlka verilen izin kapsamnda; birleme/dnm ilemlerini iki yl iinde tamamlar. Asgari drt klinisyen uzman kadrosu salanmak kayd ile tp merkezine birleme/dnm halinde ise iki yl ierisinde n izin belgesi alnmak ve n izin tarihinden itibaren yl ierisinde ruhsatlandrlmak zorundadr. Bu sre ierisinde salk kuruluu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya faaliyetini askya alabilir ve Mdrle tebligat adresi bildirerek kurulu binasn boaltabilir. Birleme/dnm suretiyle; tp merkezi olarak faaliyet gsterecek olanlar, A veya B tipi tp merkezi olarak, poliklinik olarak faaliyet gsterecek olanlar ise A tipi poliklinik olarak ruhsatlandrlmak zorundadr. Ancak, il dndaki zel salk kuruluu ile birleme talebi halinde bavuru, Planlama ve stihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon bavuruyu, Bakanlka belirlenen planlama ilkeleri erevesinde salk kuruluu hizmeti sunulmas iin ngrlen asgari nfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen salk hizmetleri ile uzman/tabip dalm ynnden daha az younluklu blgeleri ncelikle dikkate alarak deerlendirir. Bavuru uygun grlr ise Bakanlka birleme/dnme izin verilir.

(10) Tp merkezi ve poliklinikler tek bana veya (a) bendi kapsamndaki kurulularla birleerek zel hastaneye dnebilir. zel hastaneye dnm talebiyle Bakanla bavuru sresi 31/12/2013 tarihi bitiminde sona erer. Bavuru, Planlama ve stihdam Komisyonuna sunulur. Komisyon bavuruyu, Bakanlka belirlenen planlama ilkeleri erevesinde salk kuruluu hizmeti sunulmas iin ngrlen asgari nfus ve/veya ilde verilmesi hedeflenen salk hizmetleri ile uzman/tabip dalm ynnden daha az younluklu blgeleri ncelikle dikkate alarak deerlendirir. Bavuru uygun grlr ise Bakanlka zel hastaneye dnme izin verilir. zel hastaneye dnmde, bavuru tarihinden itibaren n izin ilemleri ilgili mevzuatna gre yrtlr. Bu sre ierisinde salk kuruluu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilir veya ruhsatlandrlncaya kadar faaliyetini askya alabilir ve Mdrle tebligat adresi bildirerek kurulu binasn boaltabilir.

(11) Onuncu fkra kapsamndaki kurulularn zel hastaneye dnebilmeleri iin kadrolu uzman says, o il iin Bakanlka izin verilecek hastane yatak saysnn asgar 1/3 oranndaki sayda olmas gerekir. Bakanlka belirlenen planlama ilkeleri erevesinde Planlama ve stihdam Komisyonu gr alnarak, o ilde kamu salk hizmetlerinin grdrlmesi iin yeterli uzman bulunmas halinde, zel hastaneye dnecek bu kurululara kadrolarnda bulunmayan; anestezi ve reanimasyon uzman, laboratuvar uzman ve radyoloji uzman kadrosu verilebilir veya kurulular bu ihtiyacn 6 nc maddeye gre kadro devralma yoluyla temin edebilir.

MADDE 27 Ayn Ynetmeliin geici 9 uncu maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 28 Ayn Ynetmeliin geici 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde ve nc fkrasnda yer alan on sekiz aylk sre ibaresi belirtilen sre eklinde deitirilmitir.

(1) 17/7/1964 tarihli ve 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanununun geici 20 nci maddesi kapsamndaki bankalar, sigorta ve reasrans irketleri, ticaret odalar, sanayi odalar, borsalar veya bunlarn tekil ettikleri birlikler personeli iin kurulmu bulunan sandklara ait salk birimleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun geici 20 nci maddesinde belirlenen srenin sonuna kadar faaliyet gsterir. Belirtilen sre sonunda kapatlmad tespit edilen birimler ilgili Salk Mdrlnce kapatlr.

MADDE 29 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Konaklama tesislerinde halihazrda alan hekimler

GEC MADDE 11 (1) Bu maddenin yrrle girdii tarihten nce son bir yl ierisinde en az alt ay konaklama tesisinde altn belgeleyen fakat baka herhangi bir zel salk kuruluu kadrosunda bulunmayan hekimler, bu madde kapsamnda konaklama tesisi bnyesinde kurulacak salk kuruluu veya salk nitesinde bir defaya mahsus olmak zere alabilir. Bu hekimler ilgili salk kuruluuna ilave kadro hakk vermeyip kadro d geici statdedir.

MADDE 30 Ayn Ynetmeliin EK-1/asnda yer alan 1- Tp Merkezlerinde Ruhsatname Bavurusu in Gerekli Belgeler bal 1- A ve B Tipi Tp Merkezlerinde Ruhsatname Bavurusu in Gerekli Belgeler eklinde ve ayn ksmn 3, 4, 6 ve 11 inci maddeleri ile 2- Polikliniklerde Ruhsatname Bavurusu in Gerekli Belgeler ksmnn 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

3) Binann yap kullanma izni belgesinin onayl rnei

4) Yangna kar gereken tedbirlerin alndna ilikin olarak ilgili mevzuata gre yetkili mercilerden alnm olan belge,

6) Tp merkezi ticaret irketi tarafndan alacak ise, irket ortaklarn gsterir ticaret sicili gazetesinin asl veya Mdrlk onayl rnei ile irket ortaklarndan tabip olanlarn tabip olduklarn belgelemek zere tabip ortaklarn diplomalarnn, varsa uzmanlk belgelerinin Mdrlke tasdikli suretleri, tp merkezi gerek kii/kiiler tarafndan alacak ise tp fakltesi diploma/diplomalar ve varsa uzmanlk belgelerinin Mdrlke tasdikli suretleri,

11) EK-5e gre tp merkezinde alacak asgari saydaki uzman/tabiplerin diplomalar/uzmanlk belgeleri, tabip odas kayt belgesi ile hizmet szlemeleri; tabip harici salk alanlarnn hizmet szlemeleri ve diplomalar veya Mdrlk tasdikli suretleri,

12) Poliklinikte alan hekimlerin tabip odas kayt belgeleri,

MADDE 31 Ayn Ynetmeliin EK-1/bsinde yer alan Salk Kuruluunun Devrinde Ruhsatname in Gerekli Belgeler ksmnn 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

2) Salk kuruluunun devrinin yapldn gsteren devir szlemesi yannda devralan ticaret irketi ise, irket ortaklarn gsterir ticaret sicili gazetesinin asl veya asl grlerek Mdrlk onayl rnei ile irket ortaklarnn tabip olduklarn belgelemek zere tabip ortaklarn diplomalarnn, varsa uzmanlk belgelerinin Mdrlke tasdikli suretleri, tp merkezi hari dier salk kurulular iin irket ortaklarnn tamamnn tabip olduklarn belgelemek zere ortaklarn diplomalarnn, varsa uzmanlk belgelerinin Mdrlke tasdikli suretleri,

MADDE 32 Ayn Ynetmeliin EK-1/csinde yer alan Salk Kuruluunun Baka Yere Nakli Durumunda stenecek Belgeler ksmnn 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

3) Tp merkezi iin, yap kullanma izni belgesinin ilgili belediye veya Mdrlke onayl rnei; poliklinik iin, mstakil binada ise salk kuruluu kayd olan, mstakil binada deil ise binann yap kullanma izni belgesinin onayl rnei;

MADDE 33 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-2/a, EK-2/b ve EK-2/c ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-5te yer alan Tp Merkezi blmnn II- Uzman Tabip, III-Tabip ile poliklinik blmnn II-Uzman Tabip/Tabip satrlar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn ekin Tp Merkezi blmnn VIII-Fizyoterapist satr ile poliklinik blmnn VI-Fizyoterapist satr yrrlkten kaldrlmtr.

II-UZMAN TABP

Hasta kabul ve tedavi edecei, asgar sayda her uzmanlk dalnda en az bir uzman tabip bulunur.

III-TABP

Acil nitesi bulunan salk kuruluunda bir pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlk dallarndan bir uzman tabip altrlr. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul mdrce dzenlenen nbet listesine gre acil nitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nbet tutabilir.

II-UZMAN TABP/TABP

Hasta kabul ve tedavi edecei, asgar sayda en az bir uzman tabip/tabip bulunur.

MADDE 35 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-6nn 1. Blm: Faaliyete Esas Bilgiler tablosunun Faaliyetine Esas Bilgi ve Belgeler ksmnn 5- irket ortaklarnda tabip/uzman/di tabibi olmayan var m? satr aadaki ekilde deitirilmi ve ayn ksmn sonuna aadaki satr eklenmitir.

5- A ve B tipi Tp merkezi hari salk kuruluunun ileteni irket ortaklarnda tabip/uzman/di tabibi olmayan var m? Tzel kiiler tarafndan alan A ve B tipi tp merkezlerinde tabip ortakl %51 in altnda m?

 

 

5 gn

Aykrlk giderilinceye kadar faaliyet durdurulur.

22- Cerrahi mdahale biriminde yaplan cerrahi ilemler esnasnda anestezi uzman veya teknisyeni var m?

 

 

Cerrahi mdahale biriminin faaliyeti eksiklik giderilinceye kadar durdurulur ve mesul mdr uyarlr.

 

kinci kez tekrarnda ilgili birimin faaliyeti 3 gn sreyle durdurulur. nc kez tekrarnda ise cerrahi mdahale birimi kapatlr.

 

MADDE 36 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-6/ann 1. Blm: Faaliyete Esas Bilgiler tablosunun 10 uncu satr aadaki ekilde deitirilmitir.

10-Muayenehanedeki matbu evraklar ve tantma ynelik uygulamalar 1219 sayl Kanuna, Tbbi Deontoloji Nizamnamesine ve Ynetmeliin 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara uygun mu?**

 

 

 

Sre verilmez. 1 gn kapatlr.

 

Muayenehanenin faaliyeti 5 gn sreyle durdurulur.

 

MADDE 37 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 38 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.

 

EK-2/a

T.C.

SALIK BAKANLII

TIP MERKEZ RUHSATNAMES

 

Ruhsat No :

Tarih ve Say :

Ad :

Tipi :

Adresi :

Sahipliin Ad :

Poliklinik Says :

Gzlem Yatak Says :

Acil Gzlem Yatak Says :

Mimari Proje Onay/Revizyon Tarihi :

Tp Merkezleri ile ilgili mevzuat hkmleri dhilinde yukarda ad yazl tp merkezinin Faaliyet zin Belgesi ile birlikte hasta kabul ve tedavi etmek zere faaliyet gstermesi iin ibu ruhsat verilmitir.

 

ONAY

 

EK-2/b

T.C.

SALIK BAKANLII

POLKLNK RUHSATNAMES

 

Ruhsat No:

Tarih:

 

 

Ad :

Tipi :

Adresi ve Telefonu :

leteni :

 

alma Saatleri :

 

Hasta Kabul ve Tedavi Edecei Uzmanlk Dallar:

 

Hizmet Birimleri (Uzmanlk dallarnn gerektirdii poliklinik odas haricindeki):

1) Laboratuvarlar:

2) Radyoloji grntleme cihazlar:

3) Szleme ile satn alnan tbbi hizmetler:

 

Yukarda ad ve adresi belirtilen polikliniin hasta kabul ve tedavi etmek zere faaliyet gstermesi Salk Bakanlnca uygun grlmtr.

 

ONAY

 

EK-2/c

Ruhsat No :

Tarih ve Say :

TIP MERKEZ FAALYET ZN BELGES

Ad :

Tipi:

Adresi :

Sahipliin Ad :

alma Saatleri :

 

HASTA KABUL VE TEDAV EDECE UZMANLIK DALLARI:

 

Kadrolu Uzmanlk Dallar :

 

HZMET BRMLER (Uzmanlk Dallarnn Gerektirdii Poliklinik Odas Haricindeki):

1) Laboratuarlar :

2) Radyoloji Grntleme Cihazlar :

3) Szleme ile satn alnan tbbi hizmetler :

4) Koordineli alaca hastane/hastaneler :

5) Dier hizmet birimleri :

Revizyon Onay Tarih-Say :

 

zel Tp Merkezleri ile ilgili Mevzuat hkmlerine gre hasta kabul ve tedavi etmek zere yukarda yazl zel tp merkezinin faaliyet gstermesi iin //. tarihinde i bu belge dzenlenmitir.

 

ONAY