11 Temmuz 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların disiplin amiri ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bu yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 20/12/1994 tarihli ve 22147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK-1

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

A-MERKEZ TEŞKİLATI

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

 

GENEL MÜDÜRLÜK

 

Genel Müdür

Bakan

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Müşavir ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Şube Müdürü

Genel Müdür

-

Genel Müdüre doğrudan bağlı Şube Müdürlüğü personeli

Şube Müdürü

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısına bağlı diğer personel

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

 

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

-

Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanı

 

Genel Müdür

Diğer personel

Teftiş Kurulu Başkanı

Genel Müdür

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

I. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

Diğer personel

I.Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

 

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

 

İç Denetçi (Başkan)

Genel Müdür

-

İç Denetçi

Genel Müdür

-

Diğer personel

İç Denetçi (Başkan)

Genel Müdür

 

DAİRE BAŞKANLIKLARI

 

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Daire Başkanlığına bağlı diğer personel

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Şube Müdürüne bağlı personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

 

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Diğer personel

Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı

Döner Sermaye İşletme Müdürü

 

 

 

B-TAŞRA TEŞKİLATI

 

BİRİMLER VE PERSONELİ

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bölge Müdürü

Vali

Genel Müdür

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Vali

Şube Müdürü

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Meydan Meteoroloji/Meteoroloji Müdürü

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Bölge Müdürlüğü diğer personeli

Şube Müdürü

Bölge Müdür Yardımcısı

Meydan Meteoroloji/ Meteoroloji Müdürlükleri diğer personeli

Meydan Meteoroloji/ Meteoroloji Müdürü

Bölge Müdür Yardımcısı

 

MEYDAN METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ/METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ (İL)

 

Meydan Meteoroloji/ Meteoroloji Müdürü

Vali

-

Diğer personel

Meydan Meteoroloji/ Meteoroloji Müdürü

Vali

 

MEYDAN METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ/METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ (İLÇE)

 

Meydan Meteoroloji/ Meteoroloji Müdürü

Kaymakam

Vali

Diğer personel

Meydan Meteoroloji/ Meteoroloji Müdürü

Kaymakam