11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

ileri Bakanl (G daresi Genel Mdrl)ndan:

L G UZMANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, il g uzman ve il g uzman yardmclarnn meslee alnmalar, yarma snav, komisyonlarn oluumu, yetitirilmeleri, yeterlilik snavlar, atanmalar, eitimleri, alma usul ve esaslar ile grev, yetki ve sorumluluklarn dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, G daresi Genel Mdrl tara tekilatnda istihdam edilecek il g uzman ile il g uzman yardmclarn kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayl Yabanclar ve Uluslararas Koruma Kanununun 119 uncu maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: ileri Bakann,

b) Daire bakan: Genel Mdrlk daire bakanlarn,

c) Genel Mdr: G daresi Genel Mdrn,

) Genel Mdrlk: G daresi Genel Mdrln,

d) Giri snav: l g uzman yardmcl iin yaplacak olan giri snavn,

e) Komisyon: Giri Snav Komisyonunu,

f) KPSS: Kamu Personel Seme Snavn,

g) Kurul: Yeterlik snav kurulunu,

) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

h) Uzman: l g uzmann,

) Uzman yardmcs: l g uzman yardmcsn,

i) Yeterlik snav: l g uzmanl yeterlik snavn,

ifade eder.

KNC BLM

Uzman Yardmclna Giri

Giri snav

MADDE 4 (1) Genel Mdrlk tara tekilatna uzman yardmcs olarak atanacaklar, kadro ve ihtiya durumuna gre Genel Mdrlk tarafndan uygun grlen zamanlarda alacak giri snav ile meslee alnr.

(2) Giri snav, yazl ve szl olmak zere iki aamal yaplr.

(3) Giri snav, renim dallar gz nne alnarak Komisyon tarafndan farkl alanlarda yaplabilir. Genel Mdrlk, ihtiya duyulmas halinde renim dallarna gre ayr ayr kontenjan belirleyebilir.

(4) Giri snav, Genel Mdrlke yaplr. htiya duyulmas halinde yazl snav, SYMye, niversitelere ya da dier kamu kurum ve kurulularna yaptrlabilir.

Giri snav bavuru artlar

MADDE 5 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerin aadaki artlar tamalar gerekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak.

b) Giri snavnn yaplaca tarih itibariyle otuz be yan doldurmam olmak.

c) Bavuru tarihinin son gn itibariyle geerlilik sresi dolmam KPSSden, giri snav duyurusunda belirtilen puan trlerine gre asgari puan alm olmak.

) Genel Mdrln kadro ve ihtiya durumuna gre; en az drt yllk lisans eitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler fakltelerinden veya Genel Mdrlke yrtlen hizmetlerin gerektirdii en az drt yllk lisans eitimi veren yksekretim kurumlar ile bunlara denklii kabul edilen yurt iindeki veya yurt dndaki retim kurumlarndan mezun olmak.

Giri snavnn duyurulmas

MADDE 6 (1) Giri snavna katlma artlar, bavuru tarihi ve yeri, bavuru ekli ve bavuru evraknn temin edilecei yer, KPSS puan trleri ve asgari puanlar, renim dallar ve kontenjanlar, bavuruda istenecek dier belge ve beyanlar, atama yaplacak kadro says, snf ve derecesi, snavn tarihi ve yaplaca yer, snava ka kiinin arlaca, giri snavnn ekli, snav konular, deerlendirme yntemi ile gerekli grlen dier hususlar snav tarihinden en az bir ay nce, Resm Gazetede, yurt dzeyinde gnlk olarak yaymlanan tiraj yksek ilk be gazetenin en az birinde ve Genel Mdrln internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giri snav bavuru ilemleri

MADDE 7 (1) Giri snav bavurusu, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtilmesi kaydyla Genel Mdrln internet sitesi zerinden yaplr.

(2) Giri snavna katlmak isteyen adaylar, Genel Mdrlk, l G daresi Mdrlnden veya Genel Mdrlk internet sitesinden temin edecekleri snav bavuru formunu doldurarak aadaki belgelerle birlikte bavurur:

a) Yksekrenim mezuniyet belgesinin asl veya onayl rnei; eitimini yurt dnda tamamlam olanlarn diploma denklik belgesinin asl veya onayl rnei.

b) adet vesikalk fotoraf.

c) KPSS sonu belgesinin asl veya bilgisayar kts.

) T.C. kimlik numaras beyan.

d) zgemi.

(3) Elden veya posta yoluyla yaplacak bavurularda ikinci fkrada saylan belgelerin son bavuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Mdrle teslim edilmesi veya ulatrlmas arttr. Bu belgeler, asl ibraz edilmek kaydyla, Genel Mdrlke de onaylanabilir. Postadaki gecikmeler ve giri snav duyurusunda belirtilen sre ierisinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz.

(4) Giri snav bavurusunun, Genel Mdrln internet sitesi zerinden yaplmas halinde, ikinci fkradaki belgeler szl snavdan nce Genel Mdrle teslim edilir.

Giri snav komisyonu

MADDE 8 (1) Giri Snav Komisyonu; Genel Mdr tarafndan belirlenen en az daire bakan dzeyindeki yneticiler ile niversite retim yeleri olmak zere bakan dhil en az be asil ve yedek yeden oluur. Kurum dndan snav komisyonuna grevlendirilen asil ye says ikiyi geemez. nsan Kaynaklar Dairesi Bakan komisyonun doal yesidir. Asil yelerin herhangi bir nedenle komisyona katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre komisyona katlrlar.

(2) Blmler itibariyle ayr ayr kontenjan belirlenmesi halinde her bir blm iin ayr komisyon oluturulabilir.

(3) Komisyon bakan ve yeleri; boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamazlar.

Komisyonun grevleri

MADDE 9 (1) Komisyon; yazl snavn yaplmas veya yaptrlmas, yazl snav sorularnn hazrlanmas veya hazrlatlmas ve cevaplarn deerlendirilmesi, szl snavn yaplmas, sonularn ilan edilmesi, itirazlarn sonulandrlmas ve snavla ilgili dier ilemlerin yrtlmesiyle grevli ve yetkilidir.

(2) Komisyon ye tam says ile toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylarn eitlii halinde Komisyon Bakannn bulunduu taraf ounluk kabul edilir. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Alnan kararlar kesindir. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

Giri snav n hazrlk almalar

MADDE 10 (1) Giri snav n hazrlk almalar nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

(2) nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl, ngrlen sre ierisinde yaplan bavurular inceleyerek adaylarda aranan artlarn mevcut olup olmadn tespit eder. Aranlan nitelikleri tayan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan trlerinden her puan tr iin ayr ayr en yksek puan alan adaydan balamak zere bir sralamaya tabi tutulur. Atama yaplacak kadro saysnn yirmi katn gememek zere, ilanda duyurulan sayda aday tutanakla belirlenir ve Genel Mdrlk internet sitesinde ilan edilir. KPSS puan tr itibariyle en son adayn ald puanla ayn puana sahip adaylar da giri snavna arlr.

(3) Adaylar, snav giri belgelerini snav saatine kadar elden teslim alrlar. Snav giri belgesinde, fotoraf, kimlik bilgileri, snav yeri, tarihi ve saati yer alr.

Giri snavnn konular

MADDE 11 (1) Yazl snav konular; mezun olunan blmlerin mfredat dikkate alnarak belirlenen alan bilgisi ve Genel Mdrln grev alanna giren temel konular olmak zere iki blmden oluur. Yazl snav konularnn alt balklar ve yazl snav sorularnn konu gruplar bakmndan hangi arlkta deerlendirmeye tabi tutulacana snav duyurusunda yer verilir.

(2) Lisans eitimine ait mesleki bilgilerin deerlendirilmesi; 5 inci maddenin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen retim kurumlarndan mezun olanlar iin, mezun olunan blmlerin mfredat dikkate alnarak belirlenen ve snav duyurusunda belirtilen alan bilgisi konularndan yaplr.

(3) Snav sorularnn % 80i lisans eitimine ait mesleki bilgilerden, % 20si Genel Mdrln grev alanna ait temel bilgilerden hazrlanr. Atama yaplacak kadro saysnn renim dallar itibaryla ayr ayr belirlenmesi durumunda, adaylarn hangi snav konularndan sorumlu olaca snav duyurusunda belirtilir.

Yazl snav

MADDE 12 (1) Yazl snava KPSS sonularna gre bavuran adaylardan, en yksek puana sahip olan adaydan balanmak zere atama yaplacak kadro saysnn en fazla yirmi katna kadar aday (son sradaki aday ile eit puana sahip adaylar dhil) arlr.

(2) Yazl snav; duyuruda belirtilen konularda klasik veya test eklinde yaplabilir.

(3) Snav sorularnn hazrlanmas, muhafazas ve sonularnn deerlendirilmesinde gizlilie riayet edilir. Hazrlanan sorular zarflar ierisine konularak kapatlp imzalanmak suretiyle giri snav komisyonu bakan tarafndan muhafaza edilir ve snav salonunda adaylarn huzurunda alr.

(4) Yazl snav, nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl tarafndan komisyon yelerinin gzetimi ve denetimi altnda yaplr.

(5) Yazl snavdan baarl saylmak iin her konu grubundan en az elli puan ve snav notu olarak en az yetmi puan alnmas arttr.

(6) Snavn balama ve biti saati, ka adayn katld, her adayn kulland cevap kd sayfas tutanakla tespit edilir. Toplanan cevap ktlar ve tutanaklar, zarf iine konularak kapatlp mhrlendikten sonra komisyon bakanna teslim edilir.

(7) Snavda kopya ekenler, ekmeye teebbs edenler veya kopya ektii tespit edilenler hakknda tutanak dzenlenir ve snav ktlar geersiz saylr.

(8) Tutanaklar salon bakan ile gzetim ve denetim grevlileri tarafndan imzalanr.

(9) Yazl snav sonular ve szl snava katlmaya hak kazananlarn listesi ile szl snavn yeri, gn ve saati Genel Mdrln internet sitesinde yaymlanmak suretiyle ilan edilir.

(10) Giri snavnn yazl ksmnn SYM, niversiteler ya da dier kamu kurum ve kurulularna yaptrlmas halinde, yazl snava ilikin hususlar Genel Mdrlk ve ilgili kurulu arasnda protokol ile belirlenir.

Szl snav ve deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Yazl snav sonucunda yetmi puandan az olmamak zere, en yksek puandan balanarak giri snav duyurusunda belirtilen gruplar itibariyle belirlenen kadronun drt katna kadar aday szl snava arlr. Son sradaki adayla ayn puan alan adaylar da szl snava arlr.

(2) Szl snav, adaylarn;

a) Yazl snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirilerek, ayr ayr puan verilmek suretiyle gerekletirilir.

(3) Adaylar, komisyon tarafndan ikinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir.

(4) Szl snavda baarl saylmak iin, komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

Snav sonularnn deerlendirilmesi ve ilan

MADDE 14 (1) Giri snavnda baarl olmak iin yazl ve szl snavlarn her bir aamasndan en az yetmi puan alnmas zorunludur. Baar sralamas yazl snav ile szl snav notlarnn aritmetik ortalamas alnarak belirlenir. Snav sonularna gre adaylarn yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamasnn eitlii durumunda yazl snav puan yksek olan aday; her iki puann da eit olmas halinde KPSS puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

(2) Adaylar, giri snav puan en yksek adaydan balamak suretiyle sralamaya konulur ve atama yaplacak kadro says kadar aday asil, giri snavnda baarl olmak artyla atama yaplacak kadro saysn gememek zere, Komisyonca belirlenecek sayda aday ise yedek olarak tespit edilir. Baar srasna gre oluturulacak yedek aday listesi, giri snav sonularnn ilanndan itibaren iki yl gememek zere bir sonraki giri snav ilan tarihine kadar geerlidir.

(3) Snav sonular, komisyon tarafndan tutanaa balanr. Baar sralamasna gre oluturulan liste Genel Mdr tarafndan onaylandktan sonra Genel Mdrlk internet sitesinde ve Genel Mdrlk hizmet binasnda ilan edilir. Ayrca, asil ve yedek listede yer alan adaylara bildirilir.

(4) Giri snavnda yetmi ve zerinde puan alm olmak, asil ve yedek listelere giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

Atamadan nce istenecek belgeler

MADDE 15 (1) Uzman yardmcl giri snavnda baarl olan adaylardan aadaki belgeler istenir:

a) Erkek adaylarn askerlik durumuna dair yazl beyan.

b) Drt adet vesikalk fotoraf.

c) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan.

) Grevini devaml yapmaya engel olabilecek akl hastal olmadna dair yazl beyan.

d) Mal bildirimi.

e) Kamu etik szlemesi.

Uzman yardmclna atanma

MADDE 16 (1) Giri snavn kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardmcs kadro says kadar aday, baar sralamasna gre uzman yardmcs olarak atanr. Asil listeden uzman yardmcln kazanan adaylardan eitli sebeplerle greve balamayanlarn veya atamas yaplp herhangi bir sebeple grevden ayrlanlarn yerine, yedek aday listesinden renim dallar itibariyle baar srasna gre atama yaplabilir.

(2) Gerekli belgeleri sresinde ibraz etmeyenlerin atamalar yaplmaz.

(3) Snavda baarl olanlardan, atama artlarn tamadklar sonradan anlalanlarn snav sonular geersiz saylarak atamalar yaplmaz, yaplm olsa dahi iptal edilir.

(4) Atamalar yaplan uzman yardmclarnn greve balamalarna ilikin olarak, 657 sayl Kanunun 62 ve 63 nc madde hkmleri uygulanr.

Geree aykr beyan

MADDE 17 (1) Giri snavn kazananlardan snav bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snav sonular geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenler hakknda su duyurusunda bulunulur.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 18 (1) Atamas yaplanlarn snavla ilgili belgeleri, ilgililerin zlk dosyalarnda; baarsz olanlar ile baarl olduu halde herhangi bir nedenle atanamayanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar Genel Mdrlke saklanr.

NC BLM

Uzman Yardmcl Dnemi ve Uzman Yardmclarnn Yetitirilmesi

Uzman yardmcl sresi ve alma dzeni

MADDE 19 (1) Uzman yardmcl dnemi en az yldr. Bu srenin hesabnda aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri dikkate alnmaz.

(2) Uzman yardmclar, grevlendirildikleri il mdrlkleri birimlerinde, il mdrne veya il mdr tarafndan belirlenen uzmann refakatinde ve gzetiminde alrlar.

Uzman yardmclarnn yetitirilme ilkeleri

MADDE 20 (1) Uzman yardmcs olarak atananlar bu kadroda bulunduklar srece uzmanln gerektirdii bilgi, beceri ve etik deerleri kazanmalar amacyla, verilecek grevlerin yan sra;

a) Genel Mdrln tekilat yaps, grevleri ve alma dzeni hakknda bilgi edinilmesini,

b) Rapor yazmak, inceleme ve aratrma yapabilmek ve analitik dnebilmek iin gerekli bilgi ve donanmn kazanlmasn,

c) Genel Mdrlkle ilgili mevzuat ve bu mevzuatn uygulanmasna ilikin yazma yntemi ile dier bilgi ve becerilerin edinilmesini,

) Mesleki konularda bilimsel alma ve aratrma alkanlnn edinilmesini, inceleme ve aratrma teknikleri konularnda gerekli bilgi ve yetenein kazanlmasn,

d) Yabanc dil bilgisinin gelitirilmesini,

e) Genel Mdrln alma alanyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararas konferans, seminer ve eitim programlarna katlm ve temsil kabiliyetinin gelitirilmesini,

f) Genel Mdrlk grev alanyla ilgili faaliyette bulunan kurulularda, staj, eitim, inceleme ve aratrma yaplmasn,

salamaya ynelik almalarda bulunur.

Yetitirilme ekli ve esaslar

MADDE 21 (1) Uzman yardmclar, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik erevesinde, temel eitim, hazrlayc eitim ve staj eitimine tabi tutulur.

(2) Uzman yardmclarnn temel eitim ve hazrlayc eitim programlarndan sonra il mdr veya il mdrnn belirleyecei uzman refakatinde aratrma ve incelemeler ile dier almalara itirak ederek, mesleki uygulamay renmelerinin yan sra, yurt iinde ve yurt dnda dzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eitim almalarna katlmalar yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerinin artrlmas salanr. Ayrca bu srete, bu Ynetmelikte saylan grevlere ilikin rapor yazmak, inceleme ve aratrma yapmak konularnda bilgi ve becerilerini artracak almalara arlk verilir.

DRDNC BLM

Yeterlik Snav

Yeterlik snav kurulu

MADDE 22 (1) Yeterlik snavnn yaplmas ile sonularnn aklanmas ve itirazlarn incelenerek karara balanmas Yeterlik Snav Kurulu tarafndan yaplr.

(2) Kurul, Genel Mdr tarafndan en az daire bakan seviyesindeki yneticiler arasndan belirlenen be yeden oluur. Kurul bakan, Genel Mdr tarafndan belirlenir. Gerekli grlmesi halinde Kurulda yksekretim kurumlarndan retim yeleri de grevlendirilebilir. Ayrca, ayn usul ile drt yedek ye tespit edilir.

(3) Kurul bakan ve yeleri; boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamaz.

(4) Gerekli grlmesi halinde ayn usulle farkl alanlarda olmak zere birden fazla yeterlik snav kurulu oluturulabilir.

Yeterlik snav

MADDE 23 (1) Yeterlik snav Genel Mdrlke uygun grlecek tarihte yazl olarak yaplr.

(2) Uzman yardmcs, ay geen yurtd eitim ve grevler ile aylksz izin, toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari en az yl fiilen almas kaydyla yeterlik snavna girmeye hak kazanr.

(3) Yeterlik snav, Genel Mdrlk mevzuat ile Genel Mdrln grev alanna giren ve snavdan en az alt ay nce ilan edilen konulardan yaplr. Yeterlik snavnn tarihi, Genel Mdr tarafndan belirlenir.

(4) Uzman yardmcsnn baarl saylmas iin yelerin verdii notlarn aritmetik ortalamasnn yz zerinden en az yetmi puan olmas arttr.

(5) Yeterlik snavnda baarl olamayan veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

(6) Yeterlik snav sonunda; kurul bakan, her bir yenin verdii notu gsteren bir izelge ve snav tutana tanzim ederek sonucu nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlna bildirir. Sonular, Genel Mdrn onayndan sonra nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl tarafndan ilgililere tebli edilir.

BENC BLM

Atama, Grev, Yetki ve Sorumluluk

Uzmanlk iin aranan artlar ve atanma

MADDE 24 (1) Uzman yardmcsnn, uzman olarak atanabilmesi iin yeterlik snavnda baarl olmas arttr.

Baarszlk hali

MADDE 25 (1) Verilen ilave sre ierisinde, ikinci snavda baar gsteremeyen veya ikinci snav hakkn kullanmayanlar uzman yardmcs unvann kaybeder ve Genel Mdrlkte durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanr.

Uzman ve uzman yardmclarnn grev ve sorumluluklar

MADDE 26 (1) Mevzuatla Genel Mdrle verilen aadaki grevler uzman ve uzman yardmclar tarafndan yerine getirilir:

a) Kendisine verilen konulara ait almalar Genel Mdrln alma esas ve ilkeleri ile stratejik plan ve yllk programlarna gre yrtmek.

b) Genel Mdrln grev alanna giren ve uygulamay dorudan veya dolayl olarak etkileyebilecek konular izlemek, aratrmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasna ve gncelletirilmesine ynelik almalar yapmak.

c) Kendisine verilen konularla ilgili inceleme ve aratrma yapmak, projeler hazrlamak, hazrlanan projelere destek salamak, alt birimin hizmet kapasite ve kalitesinin artrlmasna ynelik almalar yapmak, yaplan almalara katlmak ve bu konulara ilikin raporlar hazrlamak.

) Mevzuat hazrlanmasna ve uygulanmasna, i ve ilemlerin gelitirilmesine ilikin nerilerde bulunmak.

d) Genel Mdrlk ve illerdeki toplant, seminer ve eitim programlar ile alma gruplarnda grev almak ve sonularn rapor halinde amirine sunmak.

e) Grevlendirildikleri birimin gnlk, ksa ve uzun vadeli ilerine katk salamak.

f) Uygulamalarda karlalan aksaklk ve sorunlar tespit etmek, bunlar gidermek iin gerekli tedbirleri almak ve kendi yetkisi dnda bulunanlar iin neride bulunmak.

g) Verilecek benzeri nitelikteki grevleri yerine getirmek.

(2) Uzmanlar, uzman yardmclarnn yetitirilmelerine katkda bulunurlar.

(3) Verilen ileri mevzuata, stratejik plan ve yllk programla uygun olarak ve sresi iinde yerine getirmekten dolay uzmanlar il mdrne kar, uzman yardmclar ise birlikte altklar uzmana ve il mdrne kar sorumludur.

(4) Uzman ve uzman yardmclar grevlerini tarafszlk, gvenilirlik ve sr saklama ilkelerine gre yrtmekle ykmldr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Hizmet ii eitim

MADDE 27 (1) Uzmanlar ve uzman yardmclar, Genel Mdrln grev ve faaliyetleriyle ilgili gelimelerin izlenmesi ve deerlendirilmesi, analizlerin yaplmas, strateji hazrlanmas ve politika oluturulmas konularnda bilgi, birikim ve yeteneklerinin gelitirilmesi amacyla ihtiya duyulan zamanlarda hizmet ii eitime tabi tutulur.

(2) Gerektiinde hizmet ii eitim, niversiteler ve ilgili dier kurum ve kurulular ile ibirlii iinde yaplr veya yaptrlr.

(3) Hizmet ii eitimlerde Genel Mdrlk hizmet birimleri, eitici ve eitim ierii destei verebilir.

Yurtdnda eitim

MADDE 28 (1) Uzmanlar ve uzman yardmclar, ihtiya duyulan konularda eitim, staj, aratrma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttrmak amacyla 657 sayl Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde yurt dna gnderilebilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelikte yer alan komisyon ve kurullarn sekretarya hizmetleri, nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlnca yrtlr.

Kariyer d uzman atanamayaca

MADDE 30 (1) Uzmanlk kadrolarna, bu Ynetmelik hkmleri dnda atama yaplamaz.

Yeniden atanma

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre uzman unvann kazandktan sonra Genel Mdrlkten eitli sebeplerle ayrlanlardan uzmanla atanmak isteyenler, durumlarna uygun bo kadro bulunmas ve gereken nitelikleri kaybetmemi olmalar kaydyla ve Genel Mdrln ihtiyalar erevesinde yeniden atanabilirler.

Snav sonularna itiraz

MADDE 32 (1) Giri snavna katlacaklarn listesi, giri snav ile yeterlik snav sonularna yedi gn iinde itiraz edilebilir. tirazlar, ilgisine gre komisyon veya kurul tarafndan yedi gn ierisinde sonulandrlarak ilgiliye tebli edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 6458 sayl Kanun ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Kamu Grevlerine lk Defa Atanacaklar iin Yaplacak Snavlar Hakknda Genel Ynetmelik hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini ileri Bakan yrtr.