11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

YATIRIM HZMETLER VE FAALYETLER LE YAN HZMETLERE

LKN ESASLAR HAKKINDA TEBL

III-37.1

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanm ve Ksaltmalar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, yatrm kurulularnn faaliyet izni almasna ilikin esaslar, yatrm hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ve bunlarn sunumu srasnda uyulacak ilke ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 37, 38, 39, 45 ve 128 inci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Arac Kurum: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasndaki yatrm hizmet ve faaliyetlerinden (a), (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanlar mnhasran yapmak zere Kurul tarafndan yetkilendirilen yatrm kuruluunu,

b) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununda tanmlanan mevduat bankalar ve katlm bankalar ile kalknma ve yatrm bankalarn,

c) Birlik: Trkiye Sermaye Piyasalar Birliini,

) Borsa: Anonim irket eklinde kurulan, sermaye piyasas aralar, kambiyo ve kymetli madenler ile kymetli talarn ve Kurulca uygun grlen dier szlemelerin, belgelerin ve kymetlerin serbest rekabet artlar altnda kolay ve gvenli bir ekilde alnp satlabilmesini salamak ve oluan fiyatlar tespit ve iln etmek zere kendisi veya piyasa ileticisi tarafndan iletilen ve/veya ynetilen, alm-satm emirlerini sonulandracak ekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylatran, 6362 sayl Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve dzenli faaliyet gsteren sistemleri ve pazar yerlerini,

d) Datm Kanallar: Bilgiye geni bir kitle tarafndan ulalmasna imkn salayan veya salayabilecek nitelikte olan her trl iletiim aracn,

e) Finansal Varlklar: Sermaye piyasas aralar, para piyasas ara ve ilemleri, nakit, dviz, mevduat, katlma hesab ile Kurulca uygun grlen dier varlk ve ilemleri,

f) hra: Sermaye piyasas aralarnn ihralar tarafndan karlp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satn,

g) Kaldral ilem: Yatrlan teminat tutar karlnda, dviz ve kymetli madenler ile Kurulca belirlenecek dier varlklarn kaldral olarak elektronik ortamda oluturulmu bir platformda alm satm ilemlerini,

) Kanun: 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununu,

h) Karlatrma lt ve eik deer: Kurulun bireysel portfylerin ve kolektif yatrm kurulularnn performans sunumuna, performansa dayal cretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilikin dzenlemelerinde belirtilen lt ve deeri,

) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

i) MKK: Kanunun 81 inci maddesinde tanmlanan Merkezi Kayt Kuruluu Anonim irketini,

j) zsermaye: Kurulun arac kurumlarn sermayeleri ve sermaye yeterlilii ile ilgili dzenlemeleri uyarnca hesaplanan zsermayeyi,

k) Profesyonel ve genel mteri: Kurulun yatrm kurulularnn kurulu ve faaliyet esaslarna ilikin dzenlemelerinde tanmlanan profesyonel ve genel mterileri,

l) Sermaye Piyasas Aralar: Menkul kymetler ve trev aralar ile yatrm szlemeleri de dahil olmak zere Kurulca bu kapsamda olduu belirlenen dier sermaye piyasas aralarn,

m) Tekilatlanm dier pazar yerleri: Borsalar dnda sermaye piyasas aralarnn alc ve satclarn bir araya getiren, alm ve satmna araclk eden, bunlar iin sistemler ve platformlar oluturan ve bunlar ileten alternatif ilem sistemlerini, ok tarafl ilem platformlarn ve tekilatlanm dier piyasalar,

n) Tezgahst Piyasa: Borsalar ve tekilatlanm dier pazar yerleri dnda kalan piyasalar,

o) Tezgahst lem: Borsalar ve tekilatlanm dier pazar yerleri dnda kalan piyasalarda gerekletirilen ilemleri,

) Trev Ara: Aada saylan veya Kurulca bu kapsamda olduu belirlenen dier trev aralar,

1) Menkul kymetleri satn alma veya satma veya birbirleri ile deitirme hakk veren trev aralar,

2) Deeri, bir menkul kymet fiyatna veya getirisine; bir dviz fiyatna veya fiyat deiikliine; faiz oranna veya orandaki deiiklie; bir kymetli maden veya kymetli ta fiyatna veya fiyat deiikliine; bir mal fiyatna veya fiyat deiikliine; Kurulca uygun grlen kurumlarca yaynlanan istatistiklere veya bunlardaki deiiklie; kredi riski transferi salayan, enerji fiyatlar ve iklim deikenleri gibi lm deerleri olan ve bu saylanlardan oluturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki deiiklie bal olan trev aralar, bu aralarn trevlerini ve saylan dayanak varlklar birbirleri ile deitirme hakk veren trevleri,

3) Dviz ve kymetli madenler ile Kurulca belirlenecek dier varlklar zerine yaplacak kaldral ilemleri,

p) Yatrm Kuruluu: Arac kurumlar, bankalar ve yatrm hizmeti ve faaliyetinde bulunmak zere kurulu ve faaliyet esaslar Kurulca belirlenen dier sermaye piyasas kurumlarn,

r) Ynlendirici Nitelikte Yorum ve Tavsiye: Yatrmclara ynelik olarak sunulan, belirli sermaye piyasas aralarnn alm satmn tevik edici ifadeler ieren veya baka bir surette yatrmc kararlarn etkileyebilecek yorum ve tavsiyeleri,

s) YTM: Kanunun 83 nc maddesinde tanmlanan Yatrmc Tazmin Merkezini,

ifade eder.

KNC BLM

Yatrm Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler

Yatrm hizmetleri ve faaliyetleri

MADDE 4 (1) Kuruldan izin almak kaydyla yaplabilecek ve bu Tebli ile dzenlenen yatrm hizmetleri ve faaliyetleri unlardr:

a) Sermaye piyasas aralaryla ilgili emirlerin alnmas ve iletilmesi.

b) Sermaye piyasas aralaryla ilgili emirlerin mteri adna ve hesabna veya kendi adna ve mteri hesabna gerekletirilmesi.

c) Sermaye piyasas aralarnn kendi hesabndan alm ve satm.

) Bireysel portfy yneticilii.

d) Yatrm danmanl.

e) Sermaye piyasas aralarnn halka arznda yklenimde bulunularak sata araclk edilmesi.

f) Sermaye piyasas aralarnn halka arznda yklenimde bulunmakszn sata araclk edilmesi.

g) ok tarafl alm satm sistemlerinin ve borsa d dier tekilatlanm pazar yerlerinin iletilmesi.

) Sermaye piyasas aralarnn mteri namna saklanmas ve ynetimi.

h) Kurulca belirlenecek dier hizmet ve faaliyetlerde bulunulmas.

Yatrm hizmet ve faaliyetleri iin izin alma zorunluluu

MADDE 5 (1) Bu Tebli ile dzenlenen yatrm hizmetleri ve faaliyetlerinin her birinin dzenli ura, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi iin Kuruldan izin alnmas zorunludur.

(2) Yatrm hizmetleri ve faaliyetleri ancak yatrm kurulular tarafndan yerine getirilebilir. Yatrm ortaklklar ile portfy ynetim irketlerine ilikin hkmler sakldr.

(3) Yatrm kurulularnn mterileri dndaki taraflarla herhangi bir yatrm hizmet ve faaliyeti sunma amac olmakszn kendi portfyleri iin sermaye piyasas aralarna ilikin ilem yapmalar Kurul iznine tabi deildir.

Yan hizmetler

MADDE 6 (1) Yatrm kurulularnn yetkili olduklar yatrm hizmet ve faaliyetlerine bal olarak yapabilecekleri yan hizmetler unlardr:

a) Sermaye piyasalar ile ilgili danmanlk hizmetleri sunulmas.

b) Yatrm hizmetleri ve faaliyetleri ile snrl olarak kredi ya da dn verilmesi ve dviz hizmetleri sunulmas.

c) Sermaye piyasas aralarna ilikin ilemlerle ilgili yatrm aratrmas ve finansal analiz yaplmas veya genel tavsiyede bulunulmas.

) Araclk ykleniminin yrtlmesi ile ilgili hizmetlerin sunulmas.

d) Borlanma veya baka yollardan finansman salanmasnda araclk hizmeti sunulmas.

e) Servet ynetimi ve finansal planlama yaplmas.

f) Kurulca belirlenecek dier hizmet ve faaliyetlerde bulunulmas.

(2) Portfy ynetim irketlerinin bulunabilecekleri yan hizmetlere ilikin mevzuat hkmleri sakldr.

Yan hizmetler iin bildirim zorunluluu

MADDE 7 (1) Yan hizmetler, yatrm kurulular tarafndan ayrca bir yetki belgesine tbi olmakszn Kurulca belirlenen esaslar erevesinde yaplr.

(2) Yatrm kurulular, faaliyet izni bavurular srasnda sunmay planladklar yan hizmetleri de Kurula bildirmekle ykmldrler. Faaliyet izninin alnmasndan sonra, baka yan hizmetlerin de sunulmak istenmesi halinde, bunlar iin de ayrca Kurula bildirimde bulunulur.

(3) Kurula yaplan bildirimi takiben 20 i gn iinde Kurulca aksi ynde gr bildirilmedike, bildirimde bulunulan yan hizmetler bu Teblide belirtilen esaslara uygun olarak yrtlmeye balanr. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmas iin geen sreler bu srenin hesabnda dikkate alnmaz.

Arac kurumlarn gruplandrlmas

MADDE 8 (1) Arac kurumlardan;

a) Emir iletimine araclk ve yatrm danmanl faaliyetlerinden herhangi birini veya tamamn yrtecek olanlar dar yetkili,

b) lem aracl, en iyi gayret aracl faaliyeti, snrl saklama hizmeti ve portfy yneticilii faaliyetinden herhangi birini veya tamamn yrtecek olanlar ksmi yetkili,

c) Portfy aracl faaliyeti, genel saklama hizmeti ve araclk yklenimi faaliyetinden herhangi birini veya tamamn yrtecek olanlar geni yetkili,

olarak adlandrlr.

Yurtdnda yerleik kurulularn faaliyetleri

MADDE 9 (1) Trkiyedeki yerleik kiilere ynelik tantm, reklam ve pazarlama gibi faaliyetlerde bulunulmamas artyla, yatrm kurulular da dahil Trkiyede yerleik kiilerin tamamen kendi inisiyatifleri dorultusunda, yurt dnda yerleik finansal kurululardan aldklar her trl yatrm hizmet ve faaliyeti ile bu kurulular nezdinde atklar hesaplar, sz konusu hesaplara gnderilen nakit ve dier kymetler ile bu hesaplar zerinden gerekletirdikleri ilemler bu Tebliin kapsam dndadr.

(2) Birinci fkrann uygulanmas kapsamnda yurt dnda yerleik kurulular tarafndan, Trkiyede i yeri almas, Trke internet sitesi oluturulmas, sunulan yatrm hizmet ve faaliyetlerine ilikin olarak Trkiyede yerleik kii ya da kurumlar araclyla ve/veya dorudan tantm ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulmas durumlarndan herhangi birinin varl halinde faaliyetlerin Trkiyede yerleik kiilere ynelik olduu kabul edilir ve ilgili mevzuat hkmleri uygulanr. Faaliyetlerin Trkiyede yerleik kiilere ynelik olduunun tespitine ilikin ilave kstaslar Kurul tarafndan belirlenir.

NC BLM

Alm Satm Aracl Faaliyeti

Alm satm aracl faaliyeti

MADDE 10 (1) Alm satm aracl faaliyeti, bu Teblide tanmlanan ve Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan emir iletimine araclk, (b) bendinde yer alan ilem aracl ve (c) bendinde yer alan portfy aracl faaliyetlerinin tmn birlikte ifade eder.

Emir iletimine araclk faaliyetinin tanm

MADDE 11 (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda emir iletimine araclk faaliyeti sermaye piyasas aralarna ilikin mteri emirlerinin yatrm kurulular tarafndan;

a) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) veya (c) bendi kapsamnda yetkilendirilmi bir yatrm kuruluuna veya,

b) Kaldral ilemler hari olmak zere ilgili lkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni alm yurt dnda yerleik bir kurulua,

iletilmesini ve emirlerin sonularna ilikin bilgilendirme yaplmasn ifade eder.

(2) Aadaki faaliyetler de emir iletimine araclk faaliyeti kapsamnda saylr:

a) Halka arz, tahsisli sat veya nitelikli yatrmclara sat srasnda taleplerin toplanmasyla ilgili olarak taleplerin ilgili yatrm kuruluuna iletilmesi ve mteriler tarafndan ilgili sermaye piyasas aracnn bedeli olarak tevdi edilen nakdin tahsili veya geri denmesi gibi ilemleri kapsamak zere gie hizmeti verilmesi.

b) Lehine faaliyet gsterilen ilem ve/veya portfy araclna yetkili kuruluun sunabilecei yatrm hizmetleri ve faaliyetlerinin yatrmclara tantlmas, szleme akdedilmesine arac olunmas.

c) Szleme yapmak isteyen taraflarn komisyon karlnda bir araya getirilmesi faaliyetleri.

(3) kinci fkrada saylan hizmetler mterilerle ereve szleme imzalanmakszn sunulabilir.

Emir iletimine araclk faaliyetinde bulunabilecek yatrm kurulular

MADDE 12 (1) Emir iletimine araclk faaliyeti Kuruldan izin almak kaydyla arac kurumlar ve kaldral ilemler hari olmak zere bankalar tarafndan yaplabilir.

Emir iletimine araclk faaliyetinde bulunmak iin aranan zel artlar

MADDE 13 (1) Emir iletimine araclk faaliyetinde bulunulmasna izin verilebilmesi iin Kurulun yatrm kurulularnn kurulu ve faaliyet esaslar ile ilgili dzenlemelerinde faaliyete gemek iin aranan genel artlara uyulmasna ek olarak yatrm kurulularnn,

a) Kurulun arac kurumlarn sermayeleri ve sermaye yeterlilii ile ilgili dzenlemelerinde bu faaliyet iin ngrlen asgari zsermaye ykmlln yerine getirmi olmas,

b) Emir iletimine araclk faaliyetlerinin yrtlmesinden sorumlu olacak birimi de ieren organizasyon yapsn oluturmu ve birim yneticisini istihdam etmi olmas,

c) Emir iletimine araclk faaliyetlerinin yrtlecei merkez veya merkez d rgtlerinde alacak yeterli sayda ihtisas personelini istihdam etmi olmas,

) Emirlerin iletilecei ilem veya portfy araclarnn listesi ile bu srecin nasl ileyeceine ilikin irket politikasn belirlemi olmas,

zorunludur.

(2) Bankalarn emir iletimine araclk faaliyeti bavurularnda birinci fkrann (a) bendi hkm aranmaz.

Emir iletimine araclk faaliyetinin yrtlmesine ilikin ilke ve esaslar

MADDE 14 (1) Emir iletimine araclk faaliyetinin yrtlmesi srasnda yatrm kurulularnn aadaki ilke ve esaslara uymalar zorunludur:

a) Emir iletimine araclk yapacak yetkili kurulu ile lehine faaliyet gsterilecek her bir kurulu arasnda taraflarn hak ve ykmllklerinin belirlendii bir szleme imzalanmas arttr.

b) Hem emir iletimine aracla yetkili kuruluun hem lehine faaliyet gsterilen yetkili kuruluun ilemlere balamadan nce mteri ile ayr ayr ereve szleme imzalamas esastr. Ancak her iki yetkili kuruluun mutabakat ve yetkilendirmesiyle emir iletimine araclk ve ilem aracl faaliyetlerine ilikin esaslara ayn szlemede yer verilmesi halinde tek ereve szleme yaplmas mmkndr.

c) Mterilere ait hesap ve ilemlerin lehine faaliyet gsterilen kurulu nezdinde mteri baznda izlenmesi gerekir.

) ereve szlemeler ile risk bildirimleri dahil lehine faaliyet gsterilen yetkili kurulua iletilen emirlere ilikin belgeler ile kaytlarn birer rneinin emir iletimine araclk faaliyetine yetkili kurulu nezdinde saklanmas gerekir.

d) Kurulun belge ve kayt dzenlemeleri uyarnca mteriye yaplacak bildirimleri lehine faaliyet gsterilen kurulu yapmakla ykmldr. Ancak mterilerin talep etmesi halinde, hesaplarn almas ve emirlerin iletilmesiyle snrl olarak ilgili bilgi ve belgelerin emir iletimine araclk etmeye yetkili kurulu tarafndan da ibraz edilmesi zorunludur.

e) Hem emir iletimine aracla yetkili kurulu hem de lehine faaliyet gsterilen yetkili kurulu, mterilerine ait emirlerin gizliliini korumakla ykmldr. Mteriye ait emir bilgileri herhangi bir nc ahsa, mteri aleyhine ve nc ahs lehine mterinin bilgisi olmakszn aktarlamaz ve kullanlamaz.

(2) Emir iletimine araclk faaliyeti kapsamnda tesis edilecek her yeni szleme ayrca Kurula bildirilir.

Emir iletimine araclk faaliyetinin yurt dnda yerleik kurulularla yrtlmesine ilikin ilke ve esaslar

MADDE 15 (1) Emir iletimine araclk faaliyetinin yurt dnda yerleik kurulularla yrtlmesi durumunda ilemlere balamadan nce Kurula bildirimde bulunulmas zorunludur. Bu fkra kapsamnda tesis edilecek her yeni szleme ayrca bildirime tabidir.

(2) Emir iletimine araclk faaliyetinin yurt dnda yerleik kurulularla yaplmas halinde;

a) lemlerin yrtlecei lkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni alm kurulular ile yazl szleme yaplmas,

b) Hem emir iletimine aracla yetkili kuruluun hem lehine faaliyet gsterilen yurtdnda yerleik yetkili kuruluun ilemlere balamadan nce mteri ile ayr ayr ereve szleme imzalamas,

c) Kurulun yatrm kurulularnn kurulu ve faaliyet esaslar ile ilgili dzenlemeleri uyarnca mteriye gerekli risk bildiriminin yaplm olmas,

) ereve szlemeler ile risk bildirimleri dahil lehine faaliyet gsterilen yetkili kurulua iletilen emirlere ilikin tm bilgi ve belgelerin birer rneinin emir iletimine araclk faaliyetine yetkili kurulu nezdinde saklanmas ve bu bilgilerin talebi halinde mteriye ibraz,

zorunludur.

(3) Bu madde uyarnca Kurula yaplacak bildirimler ilgili lkenin yetkili otoritesi ile Kurul arasnda yeterli bilgi ak ve lke mevzuatlar arasnda uyum olup olmad asndan deerlendirilir. Kurula yaplan bildirimi takiben 20 i gn iinde Kurulca aksi ynde gr bildirilmedike, bildirim konusu hizmet ve faaliyet bu Teblide belirtilen esaslara uygun olarak yrtlmeye balanr. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmas iin geen sreler bu srenin hesabnda dikkate alnmaz.

(4) Yatrm kurulularnca kaldral alm satm ilemlerine ynelik olarak yurt dnda yerleik kurulularla emir iletimine araclk faaliyeti yrtlemez.

(5) Kurulun yabanc sermaye piyasas aralarnn Kurul kaydna alnmasna ve satna ilikin dzenlemeleri sakldr.

lem aracl faaliyetinin tanm

MADDE 16 (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda ilem aracl faaliyeti, emir iletimine araclk faaliyetine ek olarak, mterilerin sermaye piyasas aralaryla ilgili alm veya satm emirlerinin mteri adna ve hesabna veya kendi adna ve mteri hesabna yatrm kurulular tarafndan,

a) Borsalar ya da tekilatlanm dier pazar yerlerine,

b) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda yetkilendirilmi bir kurulua,

c) Kaldral ilemler hari olmak zere ilgili lkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni alm yurt dnda yerleik bir kurulua,

iletilmek suretiyle gerekletirilmesini ifade eder.

lem aracl faaliyetinde bulunabilecek yatrm kurulular

MADDE 17 (1) lem aracl faaliyeti Kuruldan izin almak kaydyla;

a) Arac kurumlar tarafndan sermaye piyasas aralar zerinde,

b) Bankalar tarafndan paylar, kaldral ilemler ile pay endekslerine ya da paylara dayal trev aralar hari olmak zere sermaye piyasas aralar zerinde,

yaplabilir.

(2) lem aracl faaliyetinde bulunabilecek kurulular sermaye piyasas aralar baznda gsterir tablo EK/1de yer almaktadr.

lem aracl faaliyetinde bulunmak iin aranan zel artlar

MADDE 18 (1) lem aracl faaliyetinde bulunulmasna izin verilebilmesi iin Kurulun yatrm kurulularnn kurulu ve faaliyet esaslar ile ilgili dzenlemelerinde faaliyete gemek iin aranan genel artlara ve 13 nc maddede yer alan emir iletimine araclk faaliyetine ilikin zel artlara uyulmasna ek olarak yatrm kurulularnn,

a) 59 uncu maddenin nc fkrasnn (a) bendi uyarnca snrl saklama hizmeti vermek zere faaliyet izni alm veya bu izni almak zere Kurula bavurmu olmas,

b) Kurulun arac kurumlarn sermayeleri ve sermaye yeterlilii ile ilgili dzenlemelerinde bu faaliyet iin ngrlen asgari zsermaye ykmlln yerine getirmi olmas,

c) lemlerin gerekletirilecei piyasalar ile varsa birlikte alaca emir iletimine aracla ve portfy araclna yetkili kurulularn listesi ile bu srecin nasl ileyeceine ilikin emir gerekletirme politikasn belirlemi olmas,

) Trev ara ilemleri yapacak yatrm kurulularnn ayrca; yeterli sayda trev aralar mteri temsilcisi ile muhasebe ve operasyon sorumlusunu grevlendirmi olmas,

gerekir.

(2) Bankalarn ilem aracl faaliyeti bavurularnda birinci fkrann (b) bendi aranmaz.

lem aracl faaliyetinin yrtlmesine ilikin ilke ve esaslar

MADDE 19 (1) lem aracl faaliyetinin yrtlmesi srasnda yatrm kurulularnn aadaki esaslara uymalar zorunludur:

a) Yatrm kurulular mteri emirlerini, emir gerekletirme politikas, ereve szlemede belirtilen esaslar, mteri emrini en iyi ekilde gerekletirme ykmll, zen ve sadakat borcu erevesinde kabul ederek yerine getirir.

b) Borsada ilem yapmay gerektiren emirler ayrca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar erevesinde alnr ve yerine getirilir.

c) lem araclna yetkili kurulularn, emirleri portfy aracl faaliyetine yetkili bir kurulua iletmek suretiyle gerekletirmeleri halinde;

1) lemlere balamadan nce bu kurulula taraflarn karlkl hak ve ykmllklerini ieren yazl bir szleme imzalamas,

2) Mterilere ait hesap ve ilemleri kendi nezdinde mteri baznda izlemesi,

3) Mteri emirlerini kendi hesabna veya ilikili kiilerin hesabna verilen ayn fiyatl emirlerden ncelikli olarak yerine getirmesi,

gerekir.

) Tezgahst trev ara ilemleriyle ilgili olarak mterilerin kesinlemi nakit alacaklarnn mteri talebi zerine, en ge 3 i gn iinde tam ve nakden denmesi gerekir.

d) Kaldral ilemlerle ilgili olarak yatrlan teminat tutarlarnn zerinde bir kayba uratacak ekilde mterilere ilem yaptrlamaz. Yatrmcnn piyasa koullarndan dolay teminatndan daha fazla zarara uramas halinde sz konusu zarar yatrmcdan talep edilemez.

e) Yatrm kurulular mteri emirlerinin gizliliini korumakla ykmldr. Mteriye ait emir bilgileri herhangi bir nc ahsa, mteri aleyhine ve nc ahs lehine mterinin bilgisi olmakszn aktarlamaz ve kullanlamaz.

lem aracl faaliyetinin yurt d piyasalarda yrtlmesine ilikin ilke ve esaslar

MADDE 20 (1) Yurt d piyasalarda ilem aracl faaliyeti, yurt dnda herhangi bir borsaya veya tekilatlanm dier pazar yerlerine ye olmak suretiyle veya ilgili lkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni alm yurt dnda yerleik bir kurulu vastasyla yrtlebilir. Bu durumda Kurula ilemlere balamadan nce bildirimde bulunulmas zorunludur. Bu fkra kapsamnda tesis edilecek her yeni yelik ve szleme ayrca bildirime tabidir.

(2) Yurt d piyasalarda ilem aracl faaliyetinde bulunacak yatrm kurulularnn;

a) lemleri ilgili lkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni alm yurt dnda yerleik bir kurulu vastasyla yrtmesi durumunda, sz konusu kurulularla 19 uncu maddenin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi uyarnca yazl szleme yapmas,

b) Mteriyle yurt d ilemlerle ilgili olarak ereve szleme imzalam ve Kurulun yatrm kurulularnn kurulu ve faaliyet esaslar ile ilgili dzenlemeleri uyarnca gerekli risk bildirimini yapm olmas,

c) Yurt d piyasalarda yapacaklar ilemleri mteri baznda izlemesi, bunu teminen gerekli ve yeterli belge, kayt, iletiim, muhasebe ve i kontrol sistemini oluturmas,

) lemleri yurt dnda herhangi bir borsaya veya tekilatlanm dier pazar yerlerine ye olmak suretiyle yrtmesi durumunda, ilgili otoriteye yaplan raporlamalarda yer alan mali veya hukuki durumu etkileyebilecek hususlar ile ilgili otorite tarafndan uygulanan yaptrmlar, durumun ortaya kt tarihten itibaren 3 i gn ierisinde Kurula bildirmesi,

gerekir.

(3) Bu madde uyarnca Kurula yaplacak bildirimler ilgili lkenin yetkili otoritesi ile Kurul arasnda yeterli bilgi ak ve lke mevzuatlar arasnda uyum olup olmad asndan deerlendirilir. Kurula yaplan bildirimi takiben 20 i gn iinde Kurulca aksi ynde gr bildirilmedike, bildirim konusu hizmet ve faaliyet bu Teblide belirtilen esaslara uygun olarak yrtlmeye balanr. Kurulca istenecek eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmas iin geen sreler bu srenin hesabnda dikkate alnmaz.

(4) Yatrm kurulularnca kaldral alm satm ilemlerine ynelik olarak yurt d piyasalarda ilem aracl faaliyeti yrtlemez.

Portfy aracl faaliyetinin tanm

MADDE 21 (1) Kanunun 37 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda portfy aracl faaliyeti, ilem aracl faaliyetine ek olarak, yatrm kurulularnn mterilerin sermaye piyasas aralaryla ilgili alm veya satm emirlerini kar taraf olarak yerine getirmesi faaliyetini ifade eder.

Portfy aracl faaliyetinde bulunabilecek yatrm kurulular

MADDE 22 (1) Portfy aracl faaliyeti Kuruldan izin almak kaydyla,

a) Arac kurumlar tarafndan sermaye piyasas aralar zerinde,

b) Bankalar tarafndan paylar, kaldral ilemler ile paylara dayal trev aralar hari olmak zere sermaye piyasas aralar zerinde,

borsa mevzuat hkmleri sakl kalmak zere yaplabilir. Ancak, pay endekslerine dayal trev ara ilemleri Kuruldan izin almak kaydyla bankalar tarafndan da yaplabilir.

(2) Portfy aracl faaliyetinde bulunabilecek kurulular sermaye piyasas aralar baznda gsterir tablo EK/2de yer almaktadr.

Portfy aracl faaliyetinde bulunmak iin aranan zel artlar

MADDE 23 (1) Portfy aracl faaliyetinde bulunulmasna izin verilebilmesi iin, Kurulun yatrm kurulularnn kurulu ve faaliyet esaslar ile ilgili dzenlemelerinde faaliyete gemek iin aranan genel artlara ve ilem aracl faaliyetine ilikin aranan zel artlara uyulmasna ek olarak yatrm kurulularnn,

a) 59 uncu maddenin nc fkrasnn (a) bendi uyarnca snrl saklama hizmeti vermek zere faaliyet izni alm veya bu izni almak zere Kurula bavurmu olmas,

b) Kurulun arac kurumlarn sermayeleri ve sermaye yeterlilii ile ilgili dzenlemelerinde bu faaliyet iin ngrlen asgari zsermaye ykmlln yerine getirmi olmas,

c) Portfy aracl faaliyetine konu ilemlerle ilgili olarak risk ynetim birimini oluturmu olmas,

) Mnhasran istihdam edilmi ve finans piyasalarnda en az 5 yllk deneyime sahip bir birim yneticisi ile ona bal olarak alacak yeterli sayda ihtisas personelini grevlendirmi olmas,

d) Birim yneticisi ve ihtisas personelinin yaplacak ilemlerin niteliine gre Sermaye Piyasas Faaliyetleri leri Dzey veya Trev Aralar lisansna sahip olmas,

e) lemlerin gerekletirilecei piyasalar ile varsa birlikte alaca emir iletimine aracla, ilem araclna ve portfy araclna yetkili kurulularn listesi ile bu srecin nasl ileyeceine ilikin emir gerekletirme politikasn belirlemi olmas,

gerekir.

(2) Bankalarn portfy aracl faaliyeti bavurularnda birinci fkrann (b) ve bankalarn sahip olduu risk ynetiminden sorumlu biriminin portfy aracl faaliyetine ilikin riskleri de izlemesi kouluyla birinci fkrann (c) bendi hkm aranmaz.

Portfy aracl faaliyetinin yrtlmesine ilikin ilke ve esaslar

MADDE 24 (1) Portfy aracl faaliyetinin yrtlmesi srasnda, ilem aracl faaliyetine ilikin ilke ve esaslara ek olarak aadaki ilke ve esaslara uyulmas zorunludur:

a) Yatrm kurulular mteri emirlerini, emir gerekletirme politikas, ereve szlemede belirtilen esaslar, mteri emrini en iyi ekilde gerekletirme ykmll, zen ve sadakat borcu erevesinde kabul ederek yerine getirir.

b) lemlerin gerekletirilecei fiyatlarn genel piyasa koullar ve geree uygun deerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biimde belirlenmesi gerekir.

c) Kaldral ilemlerle ilgili olarak yatrlan teminat tutarlarnn zerinde bir kayba uratacak ekilde mterilere ilem yaptrlamaz. Yatrmcnn piyasa koullarndan dolay teminatndan daha fazla zarara uramas halinde sz konusu zarar yatrmcdan talep edilemez.

DRDNC BLM

Trev Ara lemlerine likin zel Hkmler

Trev ara ilemleri

MADDE 25 (1) Kaldral ilemler dnda kalan trev aralara ilikin emir iletimi, ilem ya da portfy aracl faaliyetleri, ilemlerin niteliine gre borsalar ve tekilatlanm dier pazar yerlerinde ya da tezgahst piyasalarda yaplabilir.

Trev ara ilemi kapsamna girmeyen haller

MADDE 26 (1) Aada belirtilenler trev ara ilemi kapsamnda deildir:

a) Dviz, kymetli maden, kymetli ta, mal veya dier varlklarn fiziki olarak alm satm.

b) Gerek ve/veya tzel kiilerin kendi aralarnda bir yatrm kuruluu aracl olmakszn gerekletirdii, ticari veya mesleki faaliyet saylamayacak nitelikteki trev ara alm satm ilemleri.

Kaldral ilemlerde kaldra oran ve teminatlar

MADDE 27 (1) Kaldral ilemlerde kaldra oran, ilem yapmak iin yatrlan teminat tutar karlnda alnabilecek pozisyon tutarn gsteren orandr. Kaldral ilemlerde uygulanacak kaldra oran 100:1i geemez. Kurul gerekli grd hallerde bu oran deitirme ve varlk baznda kaldra oran belirleme yetkisini haizdir.

(2) Bu ilemlerde mterilere uygulanacak kaldra oran 100:1i amamak kaydyla yatrm kurulular ile mteriler arasnda imzalanacak ereve szlemede serbeste belirlenir. Sz konusu orann daha sonra deitirilebilmesi iin taraflarn yazl onay gereklidir.

(3) Kaldral ilemlerde teminat olarak yalnzca nakit olarak Trk Liras veya Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas tarafndan gnlk alm satm kurlar ilan edilen yabanc para birimleri dviz kabul edilir. Kurul gerekli grd hallerde mteri baznda farkl kymetlerin teminat olarak kabul edilmesini isteyebilir.

(4) Teminat orannn hesaplanmas, teminat takibi ve teminat tamamlama ykmll ile pozisyonlarn otomatik kapanmasna ilikin esaslar ve teminat olarak yatrlan nakdin baka bir para birimine evrilmesinde esas alnacak kurlar ereve szlemede belirlenir.

(5) Kaldral ilemlerde teminatlarn saklanmasna ilikin esaslar Kurulca belirlenir.

Kaldral ilem kapsamna girmeyen haller

MADDE 28 (1) Aada belirtilen i ve ilemler kaldral ilem kapsamnda deildir:

a) Kaldral alm satm ilemlerine konu edilebilecek varlklarn fiziki alm satm.

b) Bankalar arasnda yaplan ilemler ile bankalar tarafndan arac kurumlara likidite salanmas amacyla yaplan ilemler.

Kaldral ilemlerde emir iptali

MADDE 29 (1) Gereklemi mteri emirleri arac kurumlarca iptal edilemez veya deitirilemez. Ancak;

a) tiraz zerine mteri lehine bir iyiletirme yaplmas amacyla,

b) lem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya kan mteri maduriyetinin giderilmesi amacyla,

c) Mteri emrinin alnmas sonrasnda, arac kurumun sz konusu emre ilikin olarak baka bir kurulu nezdinde korunma amal olarak alm olduu pozisyonun kar tarafa iptal edilmesi veya fiyatnn deitirilmesi durumunda,

emir iptali veya fiyat deiiklii yaplabilir.

(2) Arac kurum, birinci fkrann (b) bendi kapsamnda bir ilem tesis etmek isterse, teknik sorundan olumsuz olarak etkilenmi olan tm mteriler iin sz konusu uygulama gerekletirilir. Birinci fkrann (c) bendi kapsamnda bir emir iptali veya fiyat deiiklii gerekletirilmesi halinde ise, ilgili mterilere gerekesi ile birlikte en seri iletiim aracyla bildirim yaplr.

(3) Bekleyen emirlerin hangi koullar altnda iptal edilebileceine veya fiyatlarnn deitirilebileceine ve mteri hesaplarnn hangi koullarda ileme kapatlabileceine ilikin hususlar ereve szlemede belirlenir.

BENC BLM

Alm Satm Aracl Faaliyetine likin Genel Hkmler

Mteri emrini en iyi ekilde gerekletirme ykmll

MADDE 30 (1) Yatrm kuruluu, alm satm aracl faaliyetlerinin icras srasnda mterilerin fiyat, maliyet, hz, takas, saklama, kar taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini gz nne alarak emir gerekletirme politikas erevesinde mteri iin mmkn olan en iyi sonucu verecek ekilde emirleri yerine getirmekle ykmldr.

(2) Mteri tarafndan emrin belirli bir kurulu veya piyasaya iletilmesi ynnde ak bir talimatnn bulunduu durumda yatrm kuruluu mteri emrini en iyi ekilde gerekletirme ykmlln yerine getirmi saylr.

Alm satm aracl faaliyetleri srasnda sorumluluk

MADDE 31 (1) Alm satm aracl faaliyetlerinin yrtlmesine birden fazla yatrm kuruluunun dahil olmas durumunda, emir iletimine araclk, ilem aracl ve portfy aracl faaliyetini gerekletiren yatrm kurulularnn her biri yerine getirdikleri ilemlerden dolay genel hkmler erevesinde sorumludur.

(2) Her bir yatrm kuruluuna ait sorumluluun snrlar, mevzuatla belirlenen faaliyet ilke ve esaslarna aykr olmamak kaydyla bu kurulularn birbirleriyle akdettikleri szlemelerde belirlenir ve bu hususlara mteriler ile akdedilen ereve szlemelerde yer verilir.

Borsa d ilemlerde fiyatlarn kamuya duyurulmas

MADDE 32 (1) Borsada ilem gren sermaye piyasas aralarna ilikin olarak yatrm kurulularnn borsa dnda verdikleri alm satm fiyat tekliflerinin MKK tarafndan belirlenecek bir veya birden fazla veri yayn kuruluu vastasyla kamuya aklanmas zorunludur.

(2) Yatrm kurulularnn, herhangi bir mterinin ihtiyac ve talebi dorultusunda mteri ile bire bir oluturduklar trev aralar hari olmak zere borsada ilem grmeyen sermaye piyasas aralar iin verdikleri alm satm fiyat tekliflerini kendi internet sitelerinde anlk olarak yaynlamalar ve MKK tarafndan belirlenecek bir veya birden fazla veri yayn kuruluu vastasyla kamuya aklamalar zorunludur.

(3) Birinci ve ikinci fkrada yer alanlara ek olarak, sermaye piyasas aralarna ilikin olarak borsa dnda gerekletirilen ilemlerde fiyatlarn kamuya duyurulmasna ilikin esaslar Kurulca belirlenebilir.

Yetkili yatrm kurulularnn bildirim ykmllkleri

MADDE 33 (1) Alm satm aracl faaliyetlerinde bulunmak zere Kurul tarafndan yetkilendirilmi yatrm kurulular, bu faaliyetlere ilikin Kurulca belirlenen esaslar erevesinde periyodik olarak bildirim yapmakla ykmldr.

Teminatlar

MADDE 34 (1) Yatrm kurulular, yatrmclardan yatrm hizmet ve faaliyetleri, kredili sermaye piyasas arac ilemleri, sermaye piyasas aralarnn dn ilemleri veya aa sat ilemleri ile dier yan hizmetler nedeniyle teminat verilmesini isteyebilirler. Mevzuatta teminat istenmesinin zorunlu olduu haller sakldr.

(2) Yatrmclarn her ne surette olursa olsun yatrm kurulular nezdinde bulunan nakit ve sermaye piyasas aralar, yatrm kurulularnn malvarlklarndan ayr izlenir. Sz konusu varlklar, yatrmclarn yazl ak izni olmakszn, tevdi edilen kurumlar tarafndan tevdi amac dnda kendilerine veya nc kiilere menfaat salayacak ekilde kullanlamazlar.

(3) Teminatlarn saklanmasna ilikin esaslar Kurulca belirlenir.

Elektronik ortamda alm satm emirlerinin iletimi

MADDE 35 (1) Yatrm kurulular, alm satm aracl faaliyeti kapsamnda elektronik ortamda emir kabul edebilirler. Sz konusu ilemler mterilerle ereve szleme imzalanmas, mterilere hesap almas ve MKKdan sicil numaras alnmas ile ilgili ykmllklere tabidir.

(2) Borsa veya tekilatlanm dier pazar yerlerine ya da tezgahst piyasaya iletilmek veya kendi nezdlerinde gerekletirmek zere elektronik ortamda emir kabul edecek olan yatrm kurulular,

a) Elektronik ortamda aldklar emirler iin yazl veya szl olarak kabul ettikleri dier emirlerin iletilmesinde uyulmas gereken ncelik kurallarna riayet ederek, elektronik ortamda emir ileten mterileri ile dier yollarla emir ileten mterileri arasnda eitsizliklerin ortaya kmasna engel olmakla,

b) Elektronik ortamda aldklar emirler iin Kurulun belge ve kayt dzenlemelerinde yer alan ykmllkleri salamakla,

c) Yrtecekleri yatrm hizmet ve faaliyetlerine gre gerekli risk bildirim formlarnn birer rneine elektronik ortamda yer vermekle,

) Elektronik ortamda kabul edilen emirlerin izlenmesi, iletilmesi, bu emirlere ilikin kaytlarn tutulmas ve mterilerle iletiimin salanmas iin yeterli sayda personel istihdam etmekle,

d) Kullanacaklar bilgi ilem altyapsnn;

1) Tm emirlerin aln zamanna gre sralanmasna imkan verecek nitelikte olmasn salamakla,

2) Gereklemeyen, iptal edilen ve deitirilen emirler de dahil olmak zere gerekletirilen tm ilemlere ilikin tarih, zaman, miktar, fiyat, kullanlan kaldra oran ve dier tm unsurlar ve hesap hareketlerini ve zaman bilgisini gsterecek ekilde mterilere yanstlan tm fiyat bilgilerini anlk olarak kaydetmesini salamakla,

3) Mterilerin teminatlarn, alacak ve borlarn, ak pozisyonlarn ve kar zarar durumlarn anlk olarak takip etmesine ve gerekli risk kontrollerini yapmasna elverili olmasn salamakla,

e) Bilgi ilem altyapsnn kapasite ve gvenlii konusunda periyodik kontrollerini yapmakla, herhangi bir sistematik hatada verilerin gvenliinin ve ilemlerin devamnn salanmas iin ilemlerin yapld kurulu alandan farkl bir yerde verilerin depoland sunucularn yer ald bir sistem kurmakla ve verileri burada yedeklemekle, platforma gelebilecek tehditleri minimum dzeye indirecek tedbirleri almakla,

f) Elektronik ilem platformunun mteri rzas olmakszn nc kiilerce kullanmn engellemeye ynelik gerekli gvenlik tedbirlerini almak ve elektronik ilem platformunun nc kiilerce kullanlp kullanlmadna ynelik dzenli incelemelerde bulunmakla,

g) Elektronik ilem platformu ile mteri arasndaki veri iletiiminin yetkisiz kiilerce dinlenmesi veya kesilmesi ile verilerin deitirilmesinin engellenmesi iin gerekli bilgi gvenlii tedbirlerini almakla,

ykmldrler.

(3) Alm satm aracl faaliyetini sadece elektronik ortamda yrtecek yatrm kurulularnn faaliyet artlar, bavuru esnasnda Kurul tarafndan ayrca deerlendirilir.

(4) Kurul gerekli grmesi halinde yatrm kurulularnn bilgi ilem altyapsnn bamsz bir veya daha fazla kurulu tarafndan Kurulca belirlenecek esaslar erevesinde denetlenmesini talep edebilir.

Tezgahst piyasalarda gerekletirilen ilemlerin takas

MADDE 36 (1) Merkezi takasa konu edilecek sermaye piyasas aralar ile takasn gerekletirilmesine ilikin usul ve esaslar, tesis edilecek limitler dahilinde ve sistemik riskin azaltlmas ilkesi erevesinde ilgili merkezi takas kuruluunun nerisi zerine Kurulca belirlenir.

(2) Kurul, yatrm kurulularnn tezgahst piyasalarda gerekletirdikleri ilemlerin takasnn merkezi kar taraf olarak yetkilendirilmi bir kurulu nezdinde gerekletirilmesini zorunlu tutabilir.

ALTINCI BLM

Bireysel Portfy Yneticilii Faaliyeti

Bireysel portfy yneticilii faaliyeti

MADDE 37 (1) Bireysel portfy yneticilii; kolektif yatrm kurulularnn portfyleri hari olmak zere, finansal varlklardan oluan portfylerin, her bir mteri adna, dorudan veya dolayl bir menfaat salamak zere vekil sfatyla ynetilmesidir.

(2) Bireysel portfy yneticilii, mterilerin mali durumuna, risk-getiri tercihlerine ve yatrm sresine uygun portfyler oluturulmas ve ynetilmesi, sz konusu portfylerin takip edilmesi ve mterinin Kurulun ilgili dzenlemeleri uyarnca bilgilendirilmesi hizmetini kapsar.

Bireysel portfy yneticilii faaliyetinde bulunabilecek yetkili kurulular

MADDE 38 (1) Bireysel portfy yneticilii faaliyeti, Kuruldan izin almak kaydyla arac kurumlar, yatrm ve kalknma bankalar ile portfy ynetim irketleri tarafndan yaplabilir.

(2) Portfy ynetim irketlerinin kurulu ve faaliyete geiine ilikin usul ve esaslar Kurulun portfy yneticilii faaliyetine ve bu faaliyette bulunacak kurumlar ile ilgili dzenlemelerinde belirlenir.

Bireysel portfy yneticilii faaliyetinde bulunmak iin aranan zel artlar

MADDE 39 (1) Bireysel portfy yneticilii faaliyetinde bulunulmasna izin verilebilmesi iin Kurulun yatrm kurulularnn kurulu ve faaliyet esaslar ile ilgili dzenlemelerinde faaliyete gemek iin aranan genel artlara ek olarak yetkili kurulularn,

a) Kurulun arac kurumlarn sermayeleri ve sermaye yeterlilii ile ilgili dzenlemelerinde bu faaliyet iin ngrlen asgari zsermaye ykmlln yerine getirmi olmas,

b) 4 yllk lisans eitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarnda en az 5 yllk tecrbesi olan yeterli sayda portfy yneticisini istihdam etmi olmas,

c) Bireysel portfy yneticilii faaliyetinin yrtlmesini teminen aratrma birimini oluturmu, birim yneticisini ve ona bal olarak alacak yeterli sayda aratrma uzmann grevlendirmi olmas,

zorunludur.

(2) Kalknma ve yatrm bankalarnn bireysel portfy yneticilii faaliyeti bavurularnda birinci fkrann (a) bendi hkm aranmaz.

(3) Yatrm kuruluunun veya portfy ynetim irketinin baka bir kurulutan saklama hizmeti almak istemesi ya da ilgili mterinin saklama hizmetini baka bir kurulutan almak istemesi durumunda, ynetilen portfylere ilikin varlklarn saklanaca yatrm kuruluu ile 62 nci madde uyarnca szleme imzalamas gerekir.

Yerindelik testi

MADDE 40 (1) Yetkili kuruluun bir mteriye bireysel portfy yneticilii veya yatrm danmanl hizmeti sunmak zere ereve szlemesi imzalamasndan nce yerindelik testi uygulamas zorunludur. Yerindelik testi, bireysel portfy yneticilii veya yatrm danmanl kapsamnda mteriye sunulacak hizmet ile mterinin yatrm amalar, mali durumu ile bilgi ve tecrbesinin uyumlu olup olmadnn yetkili kurulular tarafndan deerlendirilmesidir. Bireysel portfy yneticilii veya yatrm danmanl hizmeti yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur.

(2) Yerindelik testinin yaplabilmesi iin yetkili kurulu mteriden aada yer alan hususlar hakknda yazl bilgi alr ve buna uygun standart formlar gelitirir:

a) Mterinin yatrm amalarna ilikin olarak; yatrm sresi ile risk ve getiri tercihleri.

b) Mterinin mali durumunun yatrmn risklerini karlayacak yeterlilikte olup olmadna ilikin olarak; gelir dzeyi ve yatrm amal varl hakknda bilgi.

c) Mterinin portfynde veya hesabnda gerekletirilecek ilemlere ilikin riskleri anlayacak bilgi ve tecrbeye sahip olup olmadna ilikin olarak; mterinin ya ve meslei, eitim durumu, genel ya da profesyonel mteri olduu, gemite gerekletirdii ilemlere konu olan sermaye piyasas aralar, sz konusu ilemlerin tr, nitelii, hacmi ve skl.

(3) Yetkili kuruluun mterinin mali durumunun yatrm risklerini karlayacak yeterlilikte olup olmadna ilikin yapaca deerlendirme, mterinin gelir dzeyi ve yatrm amal varl hakknda sunduu bilgilerle snrldr.

(4) Talebe dayal olarak kabul edilenler hari olmak zere profesyonel mteriler ile ilgili olarak ikinci fkrann (b) ve (c) bendinde yer alan bilgilerin alnmas zorunlu deildir.

(5) Mterinin yerindelik testi iin verdii bilgilerin incelenmesi sonucunda, mteriye yerindelik testinin sonularna uygun olmayan bireysel portfy yneticilii veya yatrm danmanl hizmeti sunulamaz.

(6) Mterinin yerindelik testi iin istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da gncel olmad aka anlalabilen bilgi vermesi durumunda bu mteriye bireysel portfy yneticilii veya yatrm danmanl hizmeti sunulamaz. Bu durumda yetkili kurulu mteriye, sz konusu hizmetlerin kendisine verilemeyecei konusunda yazl bildirim yapmak zorundadr.

(7) Mteri yerindelik testi iin verdii bilgilerin doruluundan sorumludur. Yetkili kurulu, belirli dnemler itibariyle sz konusu bilgilerin gncellenmesini mteriden talep edebilir.

(8) Yetkili kurulu hizmetin sunulmas srasnda mterinin eksik, gncel olmayan ya da geree aykr bilgi verdiini renmesi veya tespit etmesi durumunda sunulan hizmeti sonlandrr.

(9) Bu bilgilerin sunulacak hizmet ve faaliyetlerin yerinde olup olmadnn llmesi amacyla istendiinin mterilere bildirilmesi gerekir. Yetkili kurulular, mterilerine sz konusu bilgileri vermemeleri hususunda telkinde bulunamaz.

(10) Yerindelik testinin yaplmas iin alnan tevsik edici bilgi ve belgeler ile altnc fkra uyarnca yaplan uyarlarn bir rnei Kurulun belge ve kayt dzeni ile ilgili dzenlemelerinde belirlenen sreler kapsamnda saklanr.

Bireysel portfy yneticilii faaliyetinin yrtlmesine ilikin ilke ve esaslar

MADDE 41 (1) Yetkili kurulular portfy yneticilii faaliyetinin yrtlmesi srasnda mterilerinin karlarn gzetmek ve bu kapsamda aadaki ilke ve esaslara uymakla ykmldr:

a) Portfy iin yaplan bir alm satm ileminden dolay herhangi bir ihradan veya yatrm kuruluundan kendi lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat salyorsa, bu durumu mterisine hizmeti sunmadan nce aklamak zorundadr.

b) Mterinin yazl bir talimat olmadan borsalarda ilem grmeyen varlklar ile rayi deerinin stndeki varlklar ynettikleri portfye alamaz ve portfyden bu deerin altnda varlk satamaz.

c) Portfyde yer alan varlklar zerinde kendi veya nc ahslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Mterinin yazl talimat olmadan portfyde yer alan varlklar, portfy ynetimi amac dnda bir baka ahsa devir veya teslim edemez.

) Mteri hesabna verecei emirlerde gerekli zen ve dikkati gstermek zorundadr.

d) Herhangi bir ekilde kendine kar salamak zere varlklarn alm satmn yapamaz.

e) Basiretli bir tacir gibi davranmak ve ynettii portfyleriyle kar atmasna meydan vermemek kouluyla kendine ait nakdi, portfy ynetimine konu olan ara ve ilemlerle deerlendirebilir.

f) Birden fazla portfy ynettiinde objektif iyiniyet kurallarna aykr olarak portfylerden biri veya birden fazlas lehine, dierleri aleyhine sonu verebilecek ilemlerde bulunamaz.

g) Yatrm kararlarn, gvenilir gereke, bilgi, belge ve analizlere dayandrmak ve ereve szleme ile belirlenen yatrm ilkelerine uymak zorundadr. Bu bilgi ve belgeler ile alm satm kararlarna mesnet tekil eden aratrma ve raporlarn Kurulun belge ve kayt ile ilgili dzenlemelerinde belirtilen sreyle yetkili kurulu nezdinde saklanmas zorunludur.

) Portfyn nceden saptanm belirli bir getiriyi salayacana dair herhangi bir szl veya yazl garanti veremez ve ilan ve reklamlarnda bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz.

h) Portfyn menfaatleriyle kendi menfaatleri arasnda atma olan durumlarda portfy lehine davranmak zorundadr.

) Mterinin risk-getiri tercihleri dorultusunda mteri ile birlikte Kurulun bireysel ve kurumsal portfylerin performans sunumuna, performansa dayal cretlendirme ve sralama faaliyetleri ile ilgili dzenlemeleri uyarnca karlatrma lt veya eik deer belirleyebilir.

i) Mterilerin portfyde yer alan varlklar ve bu varlklarn ilem grd piyasa hakkndaki bilgisizlik ya da tecrbesizliklerinden yararlanp mterilerin alm-satm kararlarn etkileyerek kendi lehlerine kazan salamak amacyla, mterilerin gereksiz alm-satm yapmalarna ortam hazrlayamaz ve bu fiilin nc ahslar tarafndan gerekletirilmesine herhangi bir ekilde yardmc olamaz.

j) Portfylere ilikin olarak portfy yneticilii dnda bir faaliyeti artracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir ynetim dnemi belirleyerek nceden toplanan paralarla ortak bir portfy oluturamaz ve ynetemez veya tasarruf sahiplerini oluturulmu bir portfye itirak ettiremez ve bu ynde ifadeler ieren ilan ve reklam yapamaz.

k) Yazl, basl veya szl biimde mterilere duyurulacak ve yatrm kararlarn etkileyebilecek nitelikte olan aratrma sonularn, mterilerine duyurmadan nce kendileri veya nc ahslar lehine kullanamaz.

l) Portfy ynetimi srasnda elde ettii bilgileri kendileri veya nc bir tarafn menfaati dorultusunda kullanamaz.

Bireysel portfy yneticilii ereve szlemesi

MADDE 42 (1) Yetkili kuruluun, mterileri ile sunduu faaliyete ilikin Kurulca belirlenecek asgari unsurlar ieren yazl bir ereve szleme imzalamas zorunludur.

(2) ereve szlemede belirtilen portfy yneticisinin, yetkili kurulutan ayrlmas veya deitirilmesi halinde, yetkili kurulu tarafndan sz konusu durumun mterilere en seri haberleme arac vastasyla derhal bildirilmesi zorunludur. Mteri, deien portfy yneticisini uygun grmedii takdirde szlemeyi tek tarafl olarak feshedebilir.

(3) ereve szlemede portfyde yer alan finansal varlklara ilikin olarak ynetimsel ve mali haklarn kullanmna ynelik hak ve ykmllklerin ak ve net olarak yer almas zorunludur.

(4) Portfy ynetim szlemesinde mteri portfylerinin saklanmasna ilikin usul ve esaslarn yer almas zorunludur.

(5) Varsa karlatrma lt veya eik deerin oluturulmasna ilikin esaslara, lte veya deere ulalp ulalmadna ilikin olarak mteriye yaplacak bilgilendirme esaslarna ve karlatrma ltnn getiri taahhd anlamna gelmeyeceine ereve szlemede yer verilir.

Mteri varlklarnn saklanmas

MADDE 43 (1) Bireysel portfy yneticilii faaliyetine ilikin ynetilen mteri portfyleri dokuzuncu blmde yer alan saklama hizmetine ilikin hkmler uyarnca yatrm kurulular tarafndan saklanr.

(2) Mteri, finansal varlklarnn genel saklama hizmeti kapsamnda yetkilendirilmi baka bir yatrm kuruluunda saklanmasn isteyebilir.

(3) Portfy hesabna yaplacak ilemlerde szleme uyarnca mteriden nceden teyit alnmas zorunluluu varsa saklamaya yetkili kurulu tarafndan bu mteriler iin blokaj koyma imkan getirilebilir.

Mteriye bildirim

MADDE 44 (1) Mteri portfylerinde ak pozisyonlarn teminatsz kalmas veya portfyn deerinin varsa karlatrma lt ya da eik deer dikkate alnarak hesaplanan tutarn altnda kalmas durumunda yetkili kuruluun hesaplamann yapld gn itibariyle mteriye bildirimde bulunmas zorunludur.

YEDNC BLM

Yatrm Danmanl Faaliyeti

Yatrm danmanl faaliyeti

MADDE 45 (1) Yatrm danmanl, yetkili yatrm kuruluunun, yatrmc talebi dorultusunda veya yatrmc talebi olmakszn sermaye piyasas aralar ile bunlar ihra eden ortaklk ve kurulular hakknda, belli bir kiiye veya mali durumlar, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba ynelik olarak ynlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunmas faaliyetidir.

(2) Genel yatrm tavsiyeleri ile finansal bilgi sunulmas birinci fkra kapsamnda deildir.

Yatrm danmanl faaliyetinde bulunabilecek yetkili kurulular

MADDE 46 (1) Yatrm danmanl faaliyeti, Kuruldan izin almak kaydyla arac kurumlar, yatrm ve kalknma bankalar ile portfy ynetim irketleri tarafndan yaplabilir.

Yatrm danmanl faaliyetinde bulunmak iin aranan zel artlar

MADDE 47 (1) Yatrm danmanl faaliyetinde bulunulmasna izin verilebilmesi iin Kurulun yatrm kurulularnn kurulu ve faaliyet esaslar ile ilgili dzenlemelerinde faaliyete gemek iin aranan genel artlara uyulmasna ek olarak yatrm kurulularnn;

a) Kurulun arac kurumlarn sermayeleri ve sermaye yeterlilii ile ilgili dzenlemelerinde bu faaliyet iin ngrlen asgari zsermaye ykmlln yerine getirmi olmas,

b) 4 yllk lisans eitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarnda en az 3 yllk tecrbesi olan yeterli sayda yatrm danmann istihdam etmi olmas,

c) Yatrm danmanl faaliyetinin yrtlmesini teminen aratrma birimini oluturmu, birim yneticisini ve ona bal olarak alacak yeterli sayda aratrma uzmann grevlendirmi olmas,

zorunludur.

(2) Kalknma ve yatrm bankalarnn yatrm danmanl faaliyeti bavurularnda birinci fkrann (a) bendi hkm aranmaz.

Yatrm danmanl faaliyetinin yrtlmesine ilikin ilke ve esaslar

MADDE 48 (1) Yatrm kuruluu ile bir mteri arasnda yatrm danmanl ereve szlemesi imzalanmadan nce 40 nc maddede belirtilen yerindelik testinin yaplmas zorunlu olup, 40 nc maddedeki esaslar yatrm danmanl faaliyeti iin de uygulanr.

(2) Yatrm danmanl faaliyetinin yrtlmesi srasnda yatrm kurulular tarafndan;

a) Yatrmclarn yerindelik testi kapsamnda elde edinilen bilgiler dikkate alnarak en uygun yatrm kararn almalarn salayacak ynde tavsiyede bulunulmas,

b) Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatrmclar yanltc, aldatc, bilgi ve tecrbe eksikliklerini istismar edici, yanl, gerek d veya en salam, en iyi, en gvenilir