11 Temmuz 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE

İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: V, NO: 34)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: V, NO: 134)

MADDE 1 – 26/6/1998 tarihli ve 23384 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 34)’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dar yetkili aracı kurumların 2.000.000 TL, kısmi yetkili aracı kurumların 10.000.000 TL ve geniş yetkili aracı kurumların 25.000.000 TL asgari özsermayeye sahip olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Saklama hizmetinde pozisyon riski

MADDE 15/A – Aracı kurumların portföy saklama hizmeti dahil olmak üzere saklama hizmeti sundukları sermaye piyasası araçlarının toplam değerinin 0,001’i (binde biri) oranında pozisyon risk karşılığı hesaplanır. Bu hesaplamada, halka açık şirketlerin halka kapalı kısımlarına ilişkin müşteriler adına saklanan ve müşteriler tarafından bloke konulan paylar dikkate alınmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.