11 Temmuz 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu.

GENELGE

2013/7

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda etkinliği sağlamak üzere, 2008/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuş bulunan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu’na; Avrupa Birliği Bakanlığının en az müsteşar yardımcısı düzeyinde bir temsilci ile üye olarak katılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan