11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Kastamonu niversitesinden:

KASTAMONU NVERSTES UZAKTAN ETM UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Kastamonu niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Kastamonu niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, bu organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (KUZEM): Kastamonu niversitesi Uzaktan Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Kastamonu niversitesi Rektrn,

) niversite: Kastamonu niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversitede yrtlmekte olan uzaktan eitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yrtlmesini temin etmek.

b) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma-gelitirme ve uygulama almalar yapmak.

c) Kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve isteklerine yardmc olmak.

) nlisans, lisans, lisansst ve yetikin eitiminde e-renme temelli ders ve programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek.

d) niversite bnyesinde e-renme yoluyla verilecek olan sertifika programlarnn almas, yrtlmesi ve koordinasyonunu salamak.

e) Kamu ve zel sektr kurumlarnn eitim programlarnn e-renmeye uyarlanmas ve uzaktan eitim sistemlerinin gelitirilmesine katkda bulunmak.

f) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kurululara aktarmak, yaynlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Uzaktan eitim konularnda aratrma ve gelitirme almalar yapmak.

b) niversite tarafndan uzaktan eitim yoluyla yrtlmekte olan diploma ve sertifika programlarnn standartlarn belirlemek, ders ieriklerini hazrlamak, paydalara gerekli eitimleri vermek, retim ynetim sistemi ve sunucu altyaplarn hazrlamak.

c) niversitede ve niversite dnda yrtlen projelerde ihtiya duyulan yazlm, otomasyonlar ve ders ieriklerini gerekletirmek, akreditasyonlar yapmak, bu konularda danmanlk yapmak ve gerekli koordinasyonu salamak.

) Bilgi toplumuna gei srecinde Trkiyenin kalknmasna ve gelimesine yardmc nitelikteki eitimlerin e-renme vastasyla yaygnlatrlmas iin bilimsel ve teknolojik aratrmalar yapmak veya nermek.

d) Uzaktan eitim ile ilgili aratrma ve uygulamalarda yerli ve yabanc kurulularla ibirlii yapmak.

e) Eitim retim imknlarnn paylamlarn salayarak niversite iinde, niversiteler arasnda, ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirliinde akademik etkileimi ve yardmlamay kolaylatrmak, bu amala kurum ve kurulularn uzaktan eitim ihtiya ve desteklerine yardmc olmak, n lisans, lisans, lisansst, doktora ve yetikin eitiminde e-renme temelli ders ve programlar gelitirmek ve niversitede verilmekte olan dersleri e-renme ile desteklemek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin aylkl ve devaml statdeki retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr; grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere retim elemanlar arasndan bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdrnn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine Mdr Yardmcs, o da bulunmad zamanlarda ise Ynetim Kurulu yelerinden biri en kdemliden balanmak zere vekalet eder.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Ynetim Kurulunu toplantya armak, bakanlk etmek ve alnan kararlar uygulamak.

b) Merkezin alma, hedef ve planlar ile yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun gr alndktan sonra Rektrle sunmak.

c) Merkezin idari ilikilerini yrtmek, personel ihtiyacn belirlemek ve Rektrle sunmak.

) Yurt ii ve yurt dndaki uygulama ve aratrma merkezleri ile ibirlii yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Mdr Yardmcs dahil be kiiden oluur. Dier ye; retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. yelerin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni ye grevlendirilebilir. Mdr, Ynetim Kurulunun bakandr. Ynetim kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az iki kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek.

c) Aratrc ve uygulayc elemanlarn, uzaktan eitim ile ilgili aratrma, yayn ve bilimsel toplantlara katlmak iin yapacaklar mali destek isteklerini deerlendirmek.

) Merkeze gelen i ve proje tekliflerini deerlendirip, nerilerde bulunmak.

d) Merkez iin gerek duyulan alma gruplar ve komisyonlar kurmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel ile karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Kastamonu niversitesi Rektr yrtr.