11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Gebze Yksek Teknoloji Enstitsnden:

GEBZE YKSEK TEKNOLOJ ENSTTS LSANSST ETM VE

RETM YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gebze Yksek Teknoloji Enstits Lisansst Eitim ve retim Ynetmeliinin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencilere, aldklar her ders iin, aadaki harf notlarndan biri retim eleman tarafndan yaryl sonu baar notu olarak takdir olunur. Notlarla ilgili dier hususlar, Senato tarafndan belirlenir. Puanlar ve bunlara karlk gelen harf notlar ile katsaylar aadaki tabloda belirtilmitir:

 

Puan

Yaryl Sonu Baar Notu

Katsays

90-100

AA

4.00

85-89

BA

3.50

80-84

BB

3.00

75-79

CB

2.50

70-74

CC

2.00

65-69

DC

1.50

60-64

DD

1.00

50-59

FD

0.50

49 ve aas

FF

0.00

Devamsz

NA

-

Baarl

P

-

Baarsz

F

-

Gelimekte

D

-

(2) rencinin bir dersten baarl saylabilmesi iin, yaryl sonu baar notunun en az CC (2.00) olmas gerekir. Bir rencinin mezun olabilmesi iin takip ettii programa ilikin genel not ortalamasnn en az BB (3.00) olmas gerekir. Teorik derslerde % 30, uygulamal derslerde % 20 devamszlk yapan renci yaryl sonu ve btnleme snavna giremez. Yaryl sonu baar notu NA olarak verilir. Tezli yksek lisans ve doktora programlarnda genel not ortalamas, rencinin baarm olduu en yksek yedi ders 21 kredilik miktara ait kredi ve notlarn arplarak bu derslere ilikin toplam krediye blnmesiyle bulunan deerdir. Yedi ders 21 kredilik zorunlu ders ykn baarl olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamalar salayan tezli yksek lisans ve doktora rencileri, baarsz olduklar ders veya derslerden muaf saylr. Tezsiz yksek lisans programlarnda ise, genel not ortalamas, rencinin baarm olduu en yksek on ders 30 kredilik miktara ait kredi ve notlarn arplarak bu derslere ilikin toplam krediye blnmesiyle bulunan deerdir. On ders 30 kredilik zorunlu ders ykn baarl olarak tamamlayan ve belirtilen akademik ortalamalar salayan tezsiz yksek lisans rencileri, baarsz olduklar ders veya derslerden muaf saylr. renciler, genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla baarl olduklar dersleri tekrarlayabilir. Genel not ortalamasna tekrar edilen derslerden alnan en son not katlr. Dnem not ortalamas rencinin bir dnemde alarak baarl veya baarsz olduu tm derslerin kredi ve notlarnn arplarak o dnemdeki toplam krediye blnmesiyle bulunan deerdir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Kayt yenilemeyip eitimlerine en az drt yaryl ara veren rencilerin yeniden kayt yaptklar dnemde en az bir ders almalar gerekir. Bu rencilerin hangi ders veya dersleri almalar gerektiine danmannn ve rencinin kaytl olduu programn anabilim dal bakanlnn nerisi ile ilgili enstit ynetim kurulunca karar verilir. renciler bu ders veya derslerden baarl olana kadar tez savunmasna giremezler.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 23 (1) Dersler, kredili ve kredisiz olmak zere ikiye ayrlr. Dersler her yaryln banda anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit kurulunun onayyla alr veya kapanr. Bir yksek lisans rencisi, toplam 21 krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet kredili dersi baaryla tamamlamak zorundadr.

(2) Ayrca, danmann teklifi, ilgili anabilim dal bakanlnn olumlu gr ve enstit ynetim kurulu karar ile renciler, kaytl olduklar enstitnn dndaki bir enstitden kredili ders alabilirler. Bu durumda alnacak kredi, rencinin ald toplam kredinin Mhendislik ve Fen Bilimleri Enstits iin 1/3, Sosyal Bilimler Enstits iin ise 1/2sinden fazla olamaz.

(3) Lisans eitimi srasnda alnmam olmas art ile 3XX veya 4XX kodlu (???) en ok iki lisans dersi alnabilir. Bu dersler, yksek lisans iin gerekli olan 21 kredilik arta dahil deildir. Bu derslerden alnan notlar ortalama hesabnda dikkate alnmaz. Bu derslerden en az CC notu alma art aranr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renci tez konusunun belirlendii yaryldan itibaren her yaryl kendi tez danmannca alan uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak zorundadr. lgili dnem sonunda almas gelimekte ya da baarsz olarak deerlendirilir. Baarl olanlar tez savunmasna alnr. Tez sresince st ste iki kere F notu alan veya st ste iki dnem kayt yaptrmayan renciler danmannn nerisi, anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulu karar ile yeni bir tez konusu belirleyebilir. Bu durumda renci ve danman danman deiiklii talebinde bulunabilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin drdnc fkrasnn (a) ve (b) bentleri yrrlkten kaldrlm ve ayn maddeye aadaki beinci fkra eklenmitir.

(5) Savunmasn yapmayan, tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renciye anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile yeni bir tez konusu belirlenir. Bu durumda renci veya danman danman deiiklii talebinde bulunabilir. Bu durumdaki renci en erken nc yaryl ierisinde tez savunmasna tekrar girebilir. Baarszlk durumunda ayn ilem tekrar uygulanr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 29 (1) Tez savunma snavnda baarl olan renci, yksek lisans tezinin ciltlenmi nshas ile tezin tmn kapsayan iki adet CDyi snav tarihinden itibaren en ge iki ay ierisinde enstit mdrlne teslim eder. ki ay iinde tezini teslim etmeyen renci, tezi reddedilen renci gibi ilem grr. renciye ilgili enstit mdr ile Rektrn imzalarn tayan bir yksek lisans diplomas verilir. Bu diplomaya rencinin mezun olduu enstit anabilim/bilim dal programnn onaylanm ad yazlr. Diplomann ekli ve kapsam Senato tarafndan belirlenir. stek zerine diploma hazrlanncaya kadar renciye ilgili enstit mdrnn imzasn tayan geici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan renci projenin ciltlenmi bir nshasn ve bir adet CDyi en ge iki ay ierisinde enstit mdrlne teslim eder. ki ay iinde projesini teslim etmeyen renci yeniden proje dersine kayt yaptrr. renciye enstit mdr ile Rektrn imzalarn tayan yksek lisans diplomas verilir. Diplomaya zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad yazlr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 39 (1) Enstit ynetim kurulu; doktora programna kesin kayt yaptran renciye anabilim dal bakanlnca nerilen GYTEde szlemeli veya kadrolu olarak alan retim yeleri arasndan bir danman tayin eder. Sosyal Bilimler Enstitsnde doktora yapacak renciler iin, baka niversite ve teknoloji enstitlerinden retim yeleri de danman tayin edilebilir. Danman, rencinin kaytl olduu doktora program iin enstit kurulu tarafndan kabul edilen programlardaki dersler arasndan alaca dersleri belirler ve her yaryln banda renci ile birlikte renci bilgi sistemine girerek ders seimini yapar ve danman onayn gerekletirir. Ayrca, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiya halinde rencinin talebi zerine, kayt dondurma ve eitimi ile ilgili durumlarn anabilim dal bakanl kanalyla akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde enstitye bildirir. Zorunlu haller dnda danman deiiklii ancak danmann talebi zerine kayt yenileme sreleri ierisinde yaplr. Danman retim yesinin bir akademik yaryl iinde GYTE dnda krk gnden daha uzun sreli grevlendirilmesi, toplamda krk gn salk raporu almas ya da GYTEden ayrlmas halinde anabilim dal bakanlnn uygun gr de alnarak ilgili enstit ynetim kurulunca renciye yeni bir danman tayin edilir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda anabilim dal bakanlnn teklifi ve enstit ynetim kurulu kararyla kurum ii veya kurum dndan ikinci tez danman atanabilir.

(2) Danman, rencinin kaytl olduu doktora program iin enstit kurulu tarafndan kabul edilen programlardaki dersler arasndan alaca dersleri belirler ve her yaryln banda renci ile birlikte renci bilgi sistemine girerek ders seimini yapar ve danman onayn gerekletirir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renci yeterlik snavn baardktan sonraki ilk yaryldan itibaren her yaryl kendi tez danmannca alan uzmanlk alan dersine kayt yaptrmak zorundadr. lgili dnem sonunda almas gelimekte ya da baarsz olarak deerlendirilir. Baarl olan renciler doktora tez savunmasna alnr. Tez sresince st ste kere F notu alan veya st ste dnem kayt yaptrmayan renciler, yeni bir tez konusu ile tez nerisi savunmasna girer. Bu durumda renci veya danman danman deiiklii talebinde bulunabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 43 nc maddesinin birinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki altnc ve yedinci fkralar eklenmitir.

(1) Doktora yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr. Bu snav, yazl ve szl olmak zere iki ksmdan oluur. Baar notu 70tir. Baar notuna yazl snavn katks %60, szl snavn katks %40tr.

(5) Yeterlik snav jrisi, rencinin yeteneini, aratrmaya olan eilimini ve alm olduu derslerdeki bilgisini snayan yazl ve szl olarak yapt snav sonularn doktora yeterlik komitesine bildirir ve komite bu sonular deerlendirerek, rencinin baarl/baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar komite bakanlnca snav izleyen en ge gn iinde ilgili tutanakla anabilim dal bakanl kanalyla enstit mdrlne bildirilir.

(6) Baarszlk durumunda bir yaryl sonra yeterlik snav tekrarlanr. Yeterlik snavnda baarsz olunmas durumunda, yeterlik jrisi rencinin daha nce alp baarl olduklar da dahil baz dersleri yeniden almasna karar verebilir. renci bu dersleri baarmadan yeniden yeterlik snavna giremez.

(7) Yeterlik jrisi, yeterlik snavn baaran bir renciden almak zorunda olduu toplam kredi miktarnn 1/3n gememek art ile fazladan ders/dersler almasn isteyebilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin birinci, nc, drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan bir renci, takip eden ilk Ocak veya Temmuz ay iinde, danmann denetiminde yapaca aratrmann kaynak taramasn, amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde szl olarak savunur. renci, tez nerisi ile ilgili yazl bir raporu, szl savunmadan en az onbe gn nce tez izleme komitesi yelerine datr.

(3) Tez nerisi reddedilen rencinin tez konusu deitirilebilir. Bu durumda renci veya danman danman deiiklii talebinde bulunabilir. Byle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir ve renci alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr. Tez nerisi, bu savunmada da reddedilen renci iin bu ilem tekrarlanr.

(4) Tez nerisi kabul edilen ancak iki akademik yaryl st ste uzmanlk alan dersine kayt yaptrmayan renci yeniden tez nerisi savunmasna girer.

(5) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, daha sonra birbirini takip eden her Ocak veya Temmuz ay iinde rencinin tezindeki gelimeleri izlemek zere toplanr. Bu toplantlar daha sonra birbirini takip eden her Ocak ve Temmuz ay iinde tekrarlanr. Uzmanlk alan dersinden baarsz not alan bir renci iin tez izleme komitesi toplanmaz. Tez izleme komitesi sadece uzmanlk alan dersinden gelimekte notu alan bir renci iin toplanr. Komitece tezi incelenecek renci, toplant tarihinden en az bir ay nce tez izleme komitesi yelerine yazl bir rapor sunar. Erasmus uluslararas renci deiim program ile yurtdna giden renci bu raporu dn tarihinden itibaren bir ay ierisinde sunar. Bu raporda o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir yaryl sonraki dnemde yaplacak alma plan belirtilir. rencinin tez almas, tez izleme komitesi tarafndan baarl veya baarsz olarak belirlenir. Tez izleme komitesi kararn bildiren bir tutanak, iki nsha halinde ilgili enstit anabilim dal bakanlnca tez izleme komitesi toplantsn izleyen gn iinde enstit mdrlne bir st yaz ile teslim edilir. Tez izleme komitesi tarafndan st ste kez baarsz bulunan renci yeniden tez nerisi savunmasna girer. Bu durumda renci veya danman danman deiiklii talebinde bulunabilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Tez savunmasnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Jri verdii karar ieren bir tutana savunmann yapld tarihten itibaren en ge gn iinde enstit anabilim dal bakanlna iletir. Anabilim dal bakanl da bu tutana kendisine ulat tarihten itibaren en ge gn iinde enstitye st yaz ile bildirir. Tezi ilk savunmada reddedilen renci takip eden dnemlerde yeni bir tez konusu ile tez nerisi savunmasna girer. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci, en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Bu savunma sonunda tezi reddedilen aday takip eden dnemlerde yeni bir tez konusu ile tez nerisi savunmasna girer. Bu durumda renci veya danman danman deiiklii talebinde bulunabilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tez savunmasnda baarl olan bir renci doktora tezinin ciltlenmi nshas ile tezin tmn kapsayan iki adet CDyi, bir adet tez veri formunu ve bir adet tez yayn izin formunu tez savunmasna girdii tarihten itibaren en ge iki ay iinde enstitye teslim eder. Tezi Senatoca belirlenen esaslara uygun bulunan renci doktora diplomas almaya hak kazanr. ki ay iinde tezini teslim etmeyen renci tezi reddedilen renci gibi ilem grr.

MADDE 14 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik hkmlerini Gebze Yksek Teknoloji Enstits Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

12/10/2011

28082

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

8/12/2012

28491

2-

13/2/2013

28558