11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Cumhuriyet niversitesinden:

CUMHURYET NVERSTES N LSANS VE LSANS ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Cumhuriyet niversitesinde renci kayd, eitim-retim ve snavlara ilikin genel esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Cumhuriyet niversitesinde renci kayd, eitim-retim, snavlar, diploma ve ayrlma ilemlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 ve 44 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): AKTS, rencilerin yurt iinde ve yurt dnda aldklar ve baarl olduklar ders kredilerinin ve notlarnn bir yksekretim kurumundan dierine transferini salayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ift ana dal: artlar Yksekretim Kurulunca dzenlenen ve baarl rencilerin, niversite bnyesinde iki diploma programndan e zamanl olarak ders alp iki ayr diploma alabilmesini salayan programn,

c) Danman: Eitim-retim ders alma ilemleri gibi konularda renciye yardmc olmas iin grevlendirilen retim elemann,

) Ders kayd: Bir rencinin her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sre iinde gerekiyorsa renim harcn yatrp, almas gereken dersleri seerek danmanna onaylatmasn,

d) GNO (Genel Not Ortalamas) Deeri: rencinin ilgili birime kayt olduu andan itibaren bulunduu zamana kadar ald ve saysal deeri olan her bir dersin kredi deeri ile o dersten alnan notun katsays arplarak bulunan deerlerin toplamnn, bu derslerin toplam kredi deerine blnmesi ile elde edilen not ortalamasn,

e) kinci retim: Normal rgn retimin bitimini takiben yaplan rgn retimi,

f) Lisans: Ortaretime dayal, en az sekiz yaryllk bir program kapsayan bir yksekretimi,

g) n lisans: Ortaretim yeterliliklerine dayal, en az drt yaryllk bir program kapsayan nitelikli insan gc yetitirmeyi amalayan veya lisans retiminin ilk kademesini tekil eden bir yksekretimi,

) zel renci: Baka yksekretim kurumunda kaytl iken renimini salk ve benzeri sebeplerle Cumhuriyet niversitesinde srdrmek isteyen renci veya baka niversitelerde renim grmeleri uygun grlen Cumhuriyet niversitesi rencilerini,

h) Rektrlk: Cumhuriyet niversitesi Rektrln,

) Senato: Cumhuriyet niversitesi Senatosunu,

i) niversite: Cumhuriyet niversitesini,

j) Yan dal: Bir diploma programna kaytl olup, Yksekretim Kurulunca belirlenen artlar tayan rencinin, niversite iinde baka bir diploma program kapsamnda belirli bir konuya ynelik snrl sayda dersi almak suretiyle, diploma yerine gemeyen bir belge (yan dal sertifikas) alabilmelerini salayan program,

k) Yaz retimi: Yksekretim Kurulu ile Cumhuriyet niversitesinin belirledii mevzuat hkmlerine gre yaz aylarnda yaplan retimini,

l) YK: Yksekretim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

renci Kabulne likin Esaslar

Kayt ilemleri

MADDE 5 (1) niversiteye kayt ve kabul iin aadaki koullardan birinin gereklemesi ve Rektrlke ilan edilen sre iinde istenilen belgelerle bavurulmas gerekir:

a) niversiteye giri iin yaplan snavda yeterli puan alm olmak,

b) n kaytla veya zel yetenek snav ile renci kabulnde yeterli puana sahip olmak,

c) Yatay ve dikey gei iin ngrlen koullara sahip olmak,

) Yabanc uyruklu renci kaytlarnda, ilgili mevzuat ile Rektrlk tarafndan belirlenen ilke ve artlara sahip olmak.

(2) Kesin kayt ilemleri lme, Seme ve Yerletirme Merkezi (SYM) ve Rektrlk tarafndan saptanan belgeler ve belirlenecek esaslara gre bizzat renci tarafndan yaptrlr. Ancak belgelenmi bir mazereti olanlarn kaytlar noter onayl vekletname verilen kiilerce yaptrlabilir. Kayt iin istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Eksik belgeler ile kayt yaplmaz. Sresi iinde kesin kaydn yaptrmayan aday hakkn kaybeder.

Yatay ve dikey geiler

MADDE 6 (1) niversiteye bal retim birimlerine kurum ii ve kurumlar aras yatay geiler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelik hkmlerine ve Senato kararlarna gre dzenlenir.

(2) Meslek yksekokulu mezunlarnn lisans programlarna kabul, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayl Resm Gazetede yaymlanan Meslek Yksekokullar ve Akretim n Lisans Programlar Mezunlarnn Lisans renimine Devamlar Hakknda Ynetmelik hkmlerine ve ilgili mevzuata gre yaplr. Bu konu ile ilgili uygulama esaslar birimlerin ilgili kurullarnca ve Senato tarafndan belirlenir.

zel rencilik

MADDE 7 (1) Baka yksekretim kurumunda kaytl iken renci deiim programlar, salk ve benzeri sebeplerle renimlerini Cumhuriyet niversitesinde srdrmek isteyen renciler, aadaki artlar erevesinde niversiteye kabul edilirler:

a) rencinin, kaytl olduu niversitenin senatosunun zel renci olarak Cumhuriyet niversitesinde renim grmesine ve alaca ders ve notlarn kabul edileceine ilikin olumlu grn ieren belge ile birlikte her yaryl/yl balangcndan en az drt hafta nce renimine devam etmek istedii eitim-retim birimine bavurmas,

b) rencinin Cumhuriyet niversitesinde renim grmek istedii blm kurulu ve faklte ynetim kurulunun rencinin kabulne ynelik olumlu gr bildirmesi,

c) Senatonun rencinin zel rencilik talebini kabul etmesi.

(2) niversiteye kabul edilen zel renciler, niversitede rencilik haklarndan yararlanamazlar. Bu rencilerin aldklar dersler, kredileri ve baar durumlar kaytl olduklar niversiteye bildirilir.

(3) rencilik statleri devam etmek kaydyla renci deiim programlar, salk ve benzeri sebeplerle renimine baka yksekretim kurumunda devam etmek isteyen Cumhuriyet niversitesi n lisans ve lisans rencileri; talep etmeleri, kaytl olduu blmn kabul, Senatonun uygun grmesi ve zel renci olarak gitmek istedii niversitenin senatosunca kabul edilmesi hlinde zel renci olarak dier niversitelere gidebilirler.

(4) Birinci fkra gereince renci deiim programlarndan yararlanan zel rencilerin aldklar derslerin kredilerinin toplam, kaytl olduklar programn toplam kredisinin 1/3n aamaz. Deiim programlarndan yararlanan zel renciler katk paylarn kaytl olduu niversiteye derler. Bu renciler yaz okulundan ders almalar halinde ise yaz okulu cretini dersi aldklar niversiteye derler.

(5) niversite rencileri, salk ve benzeri sebeplerle kaytl olduu ve gitmek istedii eitim-retim birimlerinin yetkili kurullarnn uygun gr ve Senato kararyla renimlerine Cumhuriyet niversitesi bnyesinde ayn ya da edeer blm veya programlarda devam edebilirler. Bu rencilerin notlar, kaytl olduklar asl blm veya programa bildirilir.

NC BLM

Eitim ve retim Esaslar

Eitim-retim trleri

MADDE 8 (1) niversiteye bal eitim-retim birimlerinde gndz retimi yaplr. Ancak ilgili kurullarn gerekeli nerileri, Senatonun karar ve Yksekretim Kurulunun onay ve ilgili mevzuat erevesinde, ikinci retim, yaygn retim, uzaktan retim ve ak retim ile ilgili her trl eitim ve retim yaplabilir.

Muafiyetler

MADDE 9 (1) niversitenin n lisans/lisans programlarna ilk kez kayt yaptran veya kurumlar aras yatay gei ve dikey geile kabul edilen renci, daha nce ald ve baarl olduu derslerden muaf olmak iin kayt yaptrd tarih veya retim ylnn/yaryln balamasndan itibaren en ge iki hafta ierisinde ilgili blme transkripti ile bavurabilir. Muafiyetler ve buna bal intibaklar ilgili Ynetim Kurulu kararyla kesinleir. Muafiyetten yararlanan rencinin st yaryldan ders alabilmesi iin 20 nci maddedeki artlar tamas gerekir. Muafiyet ve intibak esaslar Senato tarafndan dzenlenir.

Eitim-retim dnemleri

MADDE 10 (1) Eitim-retim dnemleri, gz yaryl ve bahar yaryl olmak zere iki yaryldan oluur. Her yaryln ders dnemi, ondrt haftadan az olmamak zere her yl Senato tarafndan belirlenir. Resm tatil gnleri bu srenin dndadr. Gerekli hllerde ilgili ynetim kurulu karar ile cumartesi ve pazar gnleri de ders yaplabilir. Her faklte ve yksekokul, yllk akademik takvimini yetkili kurullarnda kararlatrarak o yln mays ay banda Rektrle bildirir. kinci retim ve farkl staj gereksinimi olan eitim-retim programlar iin Senato kararyla ayr akademik takvimler dzenlenebilir.

Eitim-retim sreleri

MADDE 11 (1) n lisans ve lisans dzeyinde renim yapan rencilere bu renimlerini tamamlamak iin tannan program sreleri iki yllk n lisans programlar iin iki; drt yllk lisans programlar iin drt; Eczaclk Fakltesi iin be yldr. renimini program sreleri ierisinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlarn, ilgili dneme ait renci katk payn veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrmalar gerekir.

(2) n lisans ve lisans dzeyinde renim yapan rencilere bu renimlerini tamamlamak iin tannan azami sreler iki yllk n lisans programlar iin drt; drt yllk lisans programlar iin yedi; Eczaclk Fakltesi iin dokuz yldr. renimini azami sreler ierisinde baar ile tamamlayarak mezun olamayanlarn, ilgili dneme ait renci katk payn veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam iin kayt yaptrmalar gerekir. Bu durumda olanlarn, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmadan rencilik statleri devam eder.

(3) Yabanc dil hazrlk snfnda geirilen sreler hari kayt yenilenmeyen dnemler program sresi ve azami renim sresinden saylr.

retim dili

MADDE 12 (1) niversitede retim dili Trkedir. eitli retim programlaryla ilgili yasal dzenlemelerde belirtilen hususlar sakl kalmak kaydyla ve ilgili faklte veya yksekokul kurulu kararyla dersler, gerekli grld lde yabanc dille verilebilir.

retim birimi-kredi

MADDE 13 (1) niversitede dersler kuramsal ve/veya uygulamal olarak yrtlr. retim birimi kredidir. Bir ders hem kuramsal, hem de uygulamal olabilir. Dersin kredisi kuramsal ve uygulamal saat kredilerinin toplamndan oluur. Bu kredinin karl olarak her retim birimi kendi programlarna uygun AKTS dnmn belirleyerek Senatonun onayna sunar.

ift anadal program

MADDE 14 (1) Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelikte ngrlen koullar salayan renciler, ilgili birimin kurul karar ve Senatonun onayyla niversitenin iki diploma programndan e zamanl olarak ders alp, iki ayr diploma alabilirler.

Yandal program

MADDE 15 (1) niversitenin bir diploma programna kaytl olup, Yksekretim Kurumlarnda nlisans ve Lisans Dzeyindeki Programlar Arasnda Gei, ift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Aras Kredi Transferi Yaplmas Esaslarna likin Ynetmelikte ngrlen koullar salayan renciler, ilgili birimin kurul karar ve Senatonun onayyla niversite iinde baka bir programdan snrl sayda ders alarak yandal sertifikas alabilirler.

Ulusal ve uluslararas renci deiim programlar

MADDE 16 (1) niversite ile yurt ii ve yurt d bir yksekretim kurumu arasnda yaplan anlama uyarnca renci deiim programlar uygulanabilir. Bu programlar erevesinde renciler ilgili ynetim kurulunun uygun grd bir sre yurt ii veya yurt dndaki niversitelere gnderilebilir. Deiim programlar ve ikili anlamalar, Senato ve Yksekretim Kurulunca belirlenen esaslar dorultusunda uygulanr.

DRDNC BLM

Dersler, Snavlar ve Baar Durumu

Ders kayd ilemleri

MADDE 17 (1) renim harc yatrmas gereken renci ders kaydndan nce har yatrr. renci her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sre iinde ncelikle alt yaryllardan almad ve alp baarsz olduu dersler ile bulunduu yaryldaki dersleri elektronik ortamda seer. renci setii dersleri retimin balad ilk hafta iinde danmanna onaylattrarak kaydn kesinletirir. Sresi iinde ders kaydn kesinletirmeyen renci o yaryl derslere ve snavlara giremez. Bu ekilde kaybedilen sre renim sresinden saylr.

(2) rencinin bir yarylda kayt yaptraca haftalk derslerin toplam 36 saati geemez. Bitirme devi/tezi ve 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde belirtilen dersler ile enformatik dersleri bu snrn dndadr.

Kayt dondurma

MADDE 18 (1) Hakl ve geerli nedenlerle renime devam edemeyecek renciler, bavurduklar takdirde ilgili faklte ve yksekokul ynetim kurulunca bir veya iki yaryl kayt dondurabilirler. Bu sre sonunda rencinin, hakl ve geerli nedeni devam ediyorsa ilgili ynetim kurulunca tekrar bir veya iki yaryl kayt dondurabilir. Ancak kayt dondurma st ste iki defadan fazla olmaz. Bu sreler eitim-retim sresine dhil edilmez.

Dersler ve stajlar

MADDE 19 (1) Faklte ve yksekokul kurullar, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen ilkelere gre; programlarndaki dersler, uygulamalar ve stajlarla ilgili dzenlemeleri yapar ve Senatonun onayna sunar.

(2) Bir renci alm olduu herhangi bir semeli dersten baarsz olduu takdirde, isterse bunu izleyen ylda/yarylda ilgili ynetim kurulu kararyla baka bir semeli ders alabilir.

st yaryldan ders alma

MADDE 20 (1) nceki yaryllardan baarsz dersi olmayan ve arlkl genel not ortalamas 3.00 ve stnde olan renciler, danmannn olumlu yazl gr ve ilgili kurullarn onay ile st yaryllardan veya varsa yaz okulundan ders alarak bu Ynetmelikte belirtilen normal retim srelerinden daha ksa srede mezun olabilirler. stten alnacak derslerin kredi tutar, bulunulan yaryln kredi miktarnn 1/3n aamaz.

Bitirme devi/tezi hazrlama

MADDE 21 (1) Faklte ve yksekokullarda rencilere bitirme devi/tezi yaptrlp yaptrlmayacana ilgili ynetim kurullar karar verir ve uygulama esaslarn Senato belirler.

Danman

MADDE 22 (1) Her renci iin; eitim-retim ders seimi ve kayd ve benzeri konularda ve karlaacaklar sorunlarn zmnde yardmc olmak zere, ilgili ynetim kurulunca bir danman grevlendirilir. Danmanlarn grevlerine ilikin ilkeler Senato tarafndan belirlenir.

Devam zorunluluu ve ders tekrar

MADDE 23 (1) Her renci teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalarn en az %80'ine katlmak zorundadr. Bu koulu yerine getirmeyen renci, o dersin yaryl/ylsonu snavna giremez. Ancak folklor, sportif, kltrel, bilimsel etkinlikler gibi alanlarda niversiteyi temsil eden ve milli takmlarn sportif msabakalarna, hazrlk almalarna katlan rencilerin grevli olduklar sre bu koulun dnda tutulur.

(2) Ders sorumlular ad okuyarak, imza toplayarak veya bir baka yntemle yoklama yapar. Bu yoklamalar en az iki yl saklanr.

(3) Alt yaryllardan devam zorunluluu olan dersleri alan renciler, birinci retim ile ikinci retim programlar arasnda gei hari ders saatlerinde akma olmas ve ayn derslerin ayn birimin baka programlarnda ak olmas durumunda ders sorumlularnn uygun gr ve ilgili ynetim kurulunun onay ile saati akmayan derse devam edebilirler ve bu dersin snavlarna girebilirler. Bu derslerden aldklar notlar sorumlu olduu dersler iin geerli kabul edilir.

(4) Salk raporu sunulmas veya herhangi bir baka mazeret belirtilmesi devam zorunluluunu ortadan kaldrmaz.

(5) renci, baarsz olduu ders/dersleri, tekrar alr. Devamszlk nedeniyle yaryl/ylsonu snavna giremeyen renci derse devam etmek ve alacak ara snavlara katlmak zorundadr. Daha nce devam ykmlln yerine getiren ancak baarszlk nedeniyle ders tekrar srasnda ara snava katlmayan rencinin bir nceki ald ara snav notu geerlidir. Devam alp baarsz olduu dersi tekrar eden renci ara snava girmesi hlinde ald son ara snav notu geerlidir.

(6) Uygulamal derslerde devam artn yerine getirip, yaryl/ylsonu ve btnleme snavnda baarsz olan rencilerin bu derslerin bir sonraki yl tekrarnda devam art aranp aranmayaca faklte ve yksekokullarn kurul kararlar ile dzenlenir.

Snavlar

MADDE 24 (1) Snavlar; ara snav, yaryl/ylsonu snav, btnleme snav, mazeret snav, tek ders snav ve muafiyet snav olmak zere alt trldr. Bu snavlar; yazl szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal olarak yaplabilir. Snav tarihleri ilgili dekanlk, yksekokul mdrl veya ilgili blmler tarafndan snavlardan en az bir hafta nce ilan edilir. Gerekli hllerde ilgili birimin ynetim kurulu karar ile Cumartesi ve Pazar gnleri de snav yaplabilir. Szl snavlar tutanakla tespit edilir. Snav evraklar en az iki yl saklanr.

a) Ara Snav: Her ders iin bir yarylda en az bir ara snav yaplr. Bir derse ait uygulamalarn ara snav yerine geip gemeyecei ilgili birim kurulu veya ynetim kurulu kararyla belirlenir.

b) Yaryl/Yl Sonu Snav (Final Snav): Bir dersin yaryl/ylsonu snav, o dersin tamamland yaryl/ylsonunda yaplr. Yaryl/ylsonu snavna girebilmek iin devam koulunun yerine getirilmesi ve varsa uygulamalardan baarl olunmas zorunludur.

c) Btnleme Snav: Yaryl/ylsonu snavna girme hakk elde eden ancak snava girmeyen veya girip baarsz olan renciler btnleme snavna girerler. Btnleme snav yaryl/ylsonu snav yerine geer. Yaryl sonu snavnda DD ve DC notu alanlar da btnleme snavna girebilirler. Bu durumda btnlemede alnan not geerlidir.

) Mazeret Snav: Hakl ve geerli nedenlerle ara snavna giremeyenlerden snavlar takip eden 7 gn iinde bavuranlardan mazeretleri ilgili ynetim kurullarnca kabul edilenlere ara snav iin mazeret snav hakk verilir. Bu renciler ara snav haklarn ayn yaryl iinde ilgili birim, dekanlk, yksekokul mdrl tarafndan belirlenen gn, yer ve saatte kullanrlar. Mazeret snavlar iin ikinci bir mazeret snav hakk verilmez.

d) Tek Ders Snav: Mezuniyet aamasna gelmi tek dersten baarsz olan rencilere her yaryln sonunda dersin ald dneme baklmakszn tek ders snav hakk verilir. Yaz okulunda ders alp mezuniyetine tek dersi kalan rencilere eyll aynda tek ders snav hakk verilir. Bu snavn deerlendirilmesinde ara snav notu hesaba katlmaz. Bu snavda asgari geer not 100 zerinden 60 puandr.

e) Muafiyet Snav: Senato tarafndan belirlenen veya uygun grlen dersler iin ilgili birimlerce muafiyet snavlar alr. Muafiyet snavlarnda baarl saylmak iin en az 60/100 veya (CC) harf notunun alnmas gerekir. Bu snavlarda alnan notlar akademik ortalamaya dhil edilir. Bir veya iki yabanc dil eitimi veren blmlerde muafiyetin alt snr 70 ve edeeri bir puandr.

(2) 2547 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendinde saylan beden eitimi ve gzel sanatlar dersi iin ara snav ve yaryl/ylsonu snav yaplmaz. Baar durumu rencinin yl iindeki etkinliklerine gre baarl/baarsz eklinde belirlenir.

(3) renciler; snavlara ilan edilen gn, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek dier belgeleri yanlarnda bulundurmak zorundadrlar. Snavlarda kopya eken veya kopya ekme giriiminde bulunan rencinin snav geersiz saylr.

Snav sonularna itiraz

MADDE 25 (1) renci, snav sonular hakkndaki yazl itirazn sonularn ilanndan sonra en ge i gn iinde ilgili birime yapabilir. Bu itiraz, ders sorumlusuna iletilir; maddi hata varsa gerekli not dzeltilmesi yaplr.

Ders baar notu

MADDE 26 (1) Faklte ve yksekokullar ilgili kurullarnn karar ve Senatonun onayyla mutlak veya bal deerlendirme sistemi (BDS) uygulayabilirler. Mutlak veya bal deerlendirme sistemi uygulamas ile ilgili esaslar Senato tarafndan hazrlanan ynerge ile tespit edilir.

(2) Yaryl/ylsonu snav sonunda bir dersten baarl saylmak iin hesaplanan notun en az CC olmas gerekir.

Notlar ve dereceler

MADDE 27 (1) Bal deerlendirme sistemi uygulayan eitim birimlerinde ders baar notlar aadaki izelgeye gre verilir:

Harf Notu

4lk sistem Arlk Katsays

Derecesi

Anlam

AA

4.00

Pekiyi

Geer

BA

3.50

yi-Pekiyi

Geer

BB

3.00

yi

Geer

CB

2.50

Orta-iyi

Geer

CC

2.00

Orta

Geer

DC

1.50

Zayf-Orta

artl Geer

DD

1.00

Zayf

artl Geer

FD

0.50

Baarsz

Gemez

FF

0.00

Baarsz

Gemez

YT

 

Yeterli

Geer

YZ

 

Yetersiz

Gemez

MU

 

Muaf

Geer

DZ

 

Devamsz

Gemez

GR

 

Snava girmedi

Gemez

UB

 

Uygulamada Baarsz

Gemez

EN

 

 

Eksik not

(2) Buna gre;

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarndan birini alan renci o dersi baarm saylr. Bir dersten DC ve DD notlarndan birini alan renci ise o dersi artl baarm saylr.

b) Bir dersten FF notu alan renci o dersten baarsz saylr.

c) Yaryl/yl iinde bir dersten devam alamayan renciye DZ notu verilir. Bu not retim elemannca yaryl/ylsonu snavndan nce ilan edilir. DZ notu verilen renci yaryl/ylsonu snavna giremez ve devamszlk nedeniyle baarsz saylr. Devamsz olunan dersin ara snav notu geersizdir.

) Yaryl/ylsonu veya btnleme snavna girmeyen renciye ara snav notlarna ve yaryl/yl ii almalarna baklmadan GR notu verilir. GR notu alan renci ara snavdan baarsz saylr.

d) YT notu, kredisiz derslerin baar notu olarak verilir.

e) YZ notu, kredisiz derslerde baarszlk notu olarak verilir.

f) MU notu, muafiyet snavnda baarl olan renciye verilir. rencinin muaf olduu derslerin varsa saysal deeri ortalama hesaplamalarnda deerlendirmeye katlr.

g) UB notu, laboratuar, atlye, staj ve benzeri derslerde uygulamay tamamlayamayan rencilere verilir.

) EN notu, yaryl/ylsonu snavna girdii hlde, belgelenmi ve geerli bir nedenle laboratuar, proje, dev, staj ve benzeri ykmlln yerine getiremeyen renciye verilir. EN alan renci, notlarn renci ilerine teslim tarihinden itibaren on be (15) gn iinde eksiklerini tamamlayarak belirli bir not almak zorundadr. Aksi hlde EN notu kendiliinden FF notuna dnr. Ancak, uzun sre devam eden hastalk vb. hllerde, blm bakanlnn nerisi ve faklte/yksekokul ynetim kurulunun onay ile EN notunun sresi sonraki kayt dneminin bana kadar uzatlabilir.

h) Herhangi bir dersin ham baar notu elli (50/100) ve zerinde ise ve bal deerlendirme uygulandnda bu not gemez notu alyorsa, elli (50/100) ve zerindeki notlar CC olarak verilir.

) Mutlak deerlendirme sistemi uygulayan birimlerde ham baar not ortalamas en az 50 (50/100) dir.

i) 100lk not sistemi uygulanan dier niversitelerden, Cumhuriyet niversitesine yatay gei ile gelen rencilerin notlar, Senato tarafndan belirlenen dnm izelgesine gre harfli notlara dntrlr.

j) YZ, DZ, GR ve UB notlar, not belirtmeksizin baarsz olarak deerlendirilir.

k) Kopya eken rencinin suu sabit olmas halinde notu FF olarak verilir.

Ders puanlar ve akademik ortalama

MADDE 28 (1) Faklte ve yksekokullarda her yaryl sonunda, rencilerin baar durumu genel not ortalamas (GNO) ile belirlenir. Bu amala, rencinin ders kayd yapt ve not ortalamalarna katlan her dersin kredi deeri ile o dersten alnan notun katsays arplarak bulunan arlkl puanlarn toplamnn, bu derslerin kredi toplamna blnmesi ile GNO bulunur. Not ortalamalarnn hesabnda ilem virglden sonra iki hane yrtlerek yaplr. Baar notlar YT ile verilen beden eitimi, gzel sanatlar gibi dersler, not ortalamalarnn hesabnda dikkate alnmaz.

Baar deerlendirmelerine ilikin esaslar

MADDE 29 (1) renciye lisans veya n lisans diplomas verilebilmesi iin, rencinin ilgili blmn retim plannda ngrlen btn derslerden baarl olmas ve GNO deerinin en az 2.00 olmas gerekir. Tm derslerden baarl olduu halde GNO deeri 2.00dan aa olan renciler ders kayd yapmak artyla ncelikle DD ve DC ile getikleri olmak zere baardklar dersleri tekrar alp GNO deerini ykseltmek zorundadrlar. GNO deeri 2.00 ve daha yukar olan renciler de not ykseltmek iin isterlerse baardklar dersleri yeniden alabilirler. Tekrarlanan tm derslerde nceki nota baklmakszn alnan son not geerlidir.

(2) Her retim yl sonunda tm derslerden baarl olan ve GNO deeri 3.00-3.49 arasndaki renci onur rencisi listesinde, 3.50-4.00 arasndaki renci ise yksek onur rencisi listesinde yer alr. Onur rencilerinin listesi her retim yl sonunda faklte dekanl/yksekokul mdrl tarafndan iln edilir. niversite Ynetim Kurulu kararyla bu renciler dllendirilebilir. Disiplin cezas alan renciler, onur rencisi ve yksek onur rencisi saylmaz ve iln edilmez.

Tebligat

MADDE 30 (1) Her trl tebligat, rencinin niversiteye kayt srasnda bildirdii adrese iadeli-taahhtl olarak yaplmak suretiyle tamamlanm saylr. Kayt olurken bildirdikleri adresi deitirdikleri halde bunu renci leri Daire Bakanlna bildirmemi bulunan veya yanl ve eksik adres vermi olan rencilerin niversitedeki mevcut adreslerine tebligatn gnderilmesi halinde kendilerine tebligat yaplm saylr.

liik kesme

MADDE 31 (1) Aadaki hllerde niversitenin ilgili biriminin ynetim kurulu karar ile rencinin ilgili faklte veya yksekokul ile iliii kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmleri erevesinde ilgili yksekretim kurumundan karlma cezas alm olmak,

b) Kendi istei ile kaydn sildirmi olmak,

c) niversiteden yatay gei yoluyla ayrlmak.

Mezuniyet

MADDE 32 (1) rencinin renimini tamamlam ve mezun durumda kabul edilmesi iin kaytl olduu programn ngrd btn dersleri, uygulamalar ve stajlar, baar ile tamamlam olmas gerekir.

Diplomalar

MADDE 33 (1) Orta retim yeterliliklerine dayal, en az iki yllk bir program kapsayan nitelikli insan gc yetitirmeyi amalayan meslek yksekokulu programlarn baar ile tamamlayp gerekli kredi ykn salayan renciler n Lisans Diplomas almaya hak kazanr.

(2) Bir faklte ve yksekokulun ortalama drt yl sreli eitim-retim programnn mezuniyet iin ngrd koullar salayan renciler Lisans Diplomas almaya hak kazanr.

(3) Faklte ve yksekokullar tarafndan verilecek diplomalar zel iaretler, renkler konmak kaydyla, n lisans ve lisans dzeyinde niversitenin btn yksekretim kurumlarnda mterek olmak zere dzenlenir.

(4) renciye istedii takdirde, diplomalar hazrlanncaya kadar, renci leri Daire Bakanlnca hazrlanan, ilgili dekan veya mdrn imzasn tayan bir geici mezuniyet belgesi imza karl elden verilebilir. Tp Fakltesi dndaki faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda mezuniyet tarihi snav sonularnn ilan tarihinden sonraki gn olarak belirlenir. Tp Fakltesi ile staj gerektiren dier faklte, yksekokul ve meslek yksekokullarnda ise staj bitimini izleyen gn mezuniyet tarihidir. Diplomalar rencinin kendisine veya kendisinin belirledii vekiline imza karl elden verilir. Kaybedilmesi hlinde diploma yerine gemek zere, kaybetme nedeniyle verildii belirtilerek Mezuniyet belgesi dzenlenir.

(5) Kaytl olduu program baaryla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan renciye diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki rencinin renimi sresince alm olduu btn derslerin adlar, ierikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine gemez.

Sertifikalar

MADDE 34 (1) Faklte ve yksekokullar Rektrn onayyla, uzun ve ksa sreli kurslar ve sertifika programlar dzenleyebilirler. Bu programlarn bitiminde, verilen eitimi belirten ve diplomalarda bulunmas ngrlen bilgileri ve imzalar tayan sertifikalar verilebilir.

Not dnm tablosu

MADDE 35 (1) Genel baar notlarnn 100lk sistem veya 4lk sisteme dntrlmesinde kullanlacak not tablosu Senato tarafndan belirlenir.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan durumlarda ilgili dier mevzuat hkmleri ve Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 37 (1) 21/7/1997 tarihli ve 23056 sayl Resm Gazetede yaymlanan Cumhuriyet niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik 2013-2014 retim yl banda yrrle girer.

Yrtme

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Cumhuriyet niversitesi Rektr yrtr.