11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Celal Bayar niversitesinden:

CELAL BAYAR NVERSTES REHBERLK VE PSKOLOJK DANIMA

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Celal Bayar niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amac, faaliyet alanlar, organlar ve organlarnn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Celal Bayar niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danma Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (CB-PDREM): Celal Bayar niversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danma Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Celal Bayar niversitesi Rektrn,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac, Faaliyet Alanlar ve Organlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; rencilerin zihinsel, duygusal, sosyal potansiyelinin farkna varabilmesi; bu potansiyeli ve evresindeki kaynaklar verimli kullanabilmesi iin koruyucu ve nleyici, konsltasyon ve gerektiinde mdahaleye ynelik ruh sal hizmetleri vermek, niversitenin kamu, zel sektr ve uluslararas kurulularla ibirliinin gelimesine katkda bulunmak, toplum ruh saln gelitirmek ve toplumsal kalknmaya destek olmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, kurulu amacn gerekletirmek amacyla aadaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Yurt iinde ve yurt dnda, psikolojik danma ve rehberlik alan ile ilgili her konuda uygulama, aratrma, inceleme yapmak, proje hazrlamak, danmanlk yapmak ve eitimler sunmak,

b) rencilere ve niversite alanlarna ynelik psikolojik danma ve rehberlik konusunda ulusal ve uluslararas dzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler dzenlemek,

c) Yaplan almalarn etkisini incelemek amacyla lme ve deerlendirme tekniklerini kullanmak,

) Hedef kitlenin ihtiyacn belirlemek amacyla aratrmalar yapmak, ihtiyalarnn ve sorunlarnn giderilmesi iin toplum kaynaklarn aratrmak ve bu kaynaklarn etkili bir biimde kullanlmasn salamak, bu tr hizmetleri sunan kurum ve kurulularla ibirlii yapmak,

d) Bireysel ve grupla psikolojik yardm salamak,

e) Eitim ve geliim programlar dzenlemek,

f) niversiteye yeni gelen rencilere ynelik oryantasyon almas yapmak, rencileri sosyal destek kaynaklar, olanaklar ve koullar hakknda bilgilendirmek,

g) Kendini tanmas, kiisel, sosyal, ailesel ve akademik baarszlk sorunlarn zmesi, gereki kararlar almas, kapasitelerini gelitirmesi, evresine salkl ve dengeli uyum salamas, gelimesi ve kendini gerekletirmesi amacyla rencilere psikolojik danma ve rehberlik hizmeti sunmak,

) htiya duyan ve bavuran rencilere karlatklar eitsel, mesleki ve i seimine ilikin sorunlarn salkl biimde zebilmeleri iin istihdam olanaklar hakknda bilgi sunmak, psikolojik danma ve rehberlik hizmeti sunmak, onlar ynlendirmek,

h) rencilerin, kiiler aras iletiim becerileri kazanmalarna ynelik almalar yapmak,

) rencileri alkol, sigara, uyuturucu madde ve benzeri riskli davranlardan korumaya ynelik psikoeitim programlar gelitirmek ve uygulamak.

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr, niversitenin ilgili blm retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer.

(2) Mdr, niversitenin Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili blm retim elemanlar arasndan en az bir kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirmek zere Rektrn onayna sunar. Mdr Yardmcs, Mdrn bulunmad durumlarda Mdre vekalet eder. Mdrn grev sresi bitince, Mdr Yardmcsnn da grevi sona erer.

(3) Mdr, Ynetim Kurulu ve Danma Kuruluna bakanlk yapar. Ynetim Kurulunun ald kararlar ve hazrlad alma programn uygular. Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilikin koordinasyonu salar. Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenler ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunar.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili blmlerden Rektr tarafndan belirlenen ve drd retim yesi olmak zere toplam be kiiden oluur. yelerin grev sresi yldr. Herhangi bir nedenle ayrlan ye yerine, ayn yntemle yenisi grevlendirilir. Grevi sona eren ye tekrar grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Ynetim Kurulu, Merkezin uygulamalar ile ilgili kararlar alr. Bir eitim retim ylnda hangi hizmetlerin verileceini ve yapaca tm etkinlikleri tespit eder, uygun yerlerde ilann salar. Eitim hizmetleri srekli olup, mesai saatleri dnda resmi tatillerde ve yaz aylarnda da devam edebilir. Ynetim Kurulu, hizmet iin grev alacaklar belirler. Ayrca; hizmet alacak kii ve kurulularn eitim cretleri ve niversite Ynetim Kurulu kararlar dorultusunda grevlilere yaplacak demeleri tespit eder.

(2) Ynetim Kurulu; Mdrn her faaliyet dnemi sonunda hazrlayaca faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit eder, sunulan raporu deerlendirir, bir sonraki dneme ait alma programn dzenler. Bu Ynetmelikte anlan programlar sonunda verilecek baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn niversite Senatosuna nerir.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 10 (1) Danma Kurulu: Rektr tarafndan niversite iinden grevlendirilen toplam onbir yeden oluur. yelerin grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden grevlendirilebilir. Sreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrlan yenin yerine, kalan sreyi doldurmak zere ayn usulle yenileri grevlendirilir.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir kere toplanr ve oy okluu ile karar alr. Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmede bulunur ve istiar nitelikte gr bildirir. Toplantlarda Merkez almalar deerlendirilir, neriler gelitirilir ve bir sonraki alma ylna ait program deerlendirilir.

(3) Danma Kurulu, Merkez bnyesinde dzenlenen etkinlikler sonunda verilecek baar belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koullarn Senatoya nerir.

NC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 11 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca, ve Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Celal Bayar niversitesi Rektr yrtr.