11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Celal Bayar niversitesinden:

CELAL BAYAR NVERSTES PROJE KOORDNASYON UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Celal Bayar niversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyet alanlarna, amalarna, organlarna, organlarn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Celal Bayar niversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, organlarna, organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim: Merkezin amalar dorultusunda almalar yapmak zere gerekli grlen konularda Ynetim Kurulu tarafndan oluturulan birimleri,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez: Celal Bayar niversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin mdrn,

d) Mdr Yardmclar: Merkezin mdr yardmclarn,

e) Rektr: Celal Bayar niversitesi Rektrn,

f) Senato: Celal Bayar niversitesi Senatosunu,

g) niversite: Celal Bayar niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) niversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik ynnden artrmak.

b) Yurt iinden ve yurt dndan proje teklif arlarn, tm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak.

c) Proje hazrlayan veya hazrlayacak ilgili kii ya da gruplar aras iletiim ve koordinasyonu salamak.

) Proje kaynaklarnn doru ve etkin kullanmn salamak.

d) Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eitsel almalarda bulunmak, danmanlk ve bilgilendirme hizmetleri vermek.

e) Proje ynetimi srelerini izlemek.

f) Kariyer planlamas ve akademik geliimi desteklemek.

g) niversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayyla yrtlmesini salamak.

) niversite-kamu ve zel sektr ibirliini destekleyecek blgesel, ulusal ve uluslararas kalknma erevesinde ilikileri glendirmek ve uygulanabilir sonularn sanayiye aktarmn hzlandrmak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez; proje gelitirme, koordinasyon ve danmanlk, eitim ve bilimsel toplantlar, proje takibi, proje duyuru ve tantm faaliyetleri alannda ve bata niversiteler olmak zere ilgili kamu kurum ve kurulular, sivil toplum rgtleri ve zel kurulular ile ibirlii iinde ulusal ve uluslararas dzeyde aada belirtilen faaliyetleri yrtr:

a) Proje gelitirme, koordinasyon ve danmanlk alannda yrtlecek olan faaliyetler unlardr:

1) niversitenin yrtc, ortak, itiraki ve benzeri ekilde yer ald projelerin bavurular, yrtlmesi, finans kaynaklar ve proje ortaklaryla yaplacak yazma ve toplantlarn organizasyonunu ve/veya takibini yaparak, proje yrtcs ile proje ortaklar arasnda Rektrlk adna koordinasyon destei salamak.

2) niversite adna sunulan proje bavurularnn n deerlendirmesini, idari kontroln yapmak, usulne uygun olarak hazrlanmayan proje bavurularnn dzeltilmesini salamak,

3) Proje ynetimi srelerini izlemek, denetimlerde ihtiya duyulacak olan her trl szleme, harcama belgesi, ara ve final raporlar, proje ktlar ve benzeri belgelerin proje yrtclerince muhafaza edilmesini salamak.

4) Blgesel, ulusal ve uluslararas dzeyde geliime katkda bulunacak fikirleri projelendirecek personeli desteklemek, bu projelerin uygulanabilmesi ve srekliliinin salanabilmesi amacyla yurt ii ve yurt d kurumlarla ibirlii iinde olmak ve fon temin edilmesi konusunda almalarda bulunmak.

5) Yurt ii ve yurt dndan niversiteye talepte bulunan kurum ve kurululara, imzalanacak olan bir protokol dhilinde proje hazrlama, uygulama ve deerlendirme sreleri konusunda kurumsal danmanlk hizmetleri sunmak.

6) Patent, lisans anlamalar, teknoloji transferi gibi konularda danmanlk birimleri oluturmak.

7) Sanayi, Ar-Ge ve teknik ierikli projelerin Celal Bayar niversitesi Sanayi birlii Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezine (STEM) ynlendirilmesini, projeyle ilgili gerekli destein verilmesini salamak.

8) niversite z kaynaklar dnda bulunan fon kaynaklarna yaplan tm proje bavurularnn kayt altna alnmasn salamak, gerekli istatistiki verileri oluturmak.

9) niversitede yrtlmekte olan Hayat Boyu renme ve Genlik Projelerinin istatistiki veri tabann oluturmak ve ilgili koordinasyonu salamak.

10) niversite retim elemanlarnn uzmanlk alanna ynelik proje yrtcs, danman ve aratrcs havuzu oluturmak.

b) Eitim ve bilimsel toplant kapsamnda yrtlecek olan faaliyetler unlardr:

1) niversite retim elemanlar ve rencileri bata olmak zere, talep halinde kamu kurum ve kurulular, sivil toplum rgtleri ve zel kurulularn proje hazrlama, uygulama ve deerlendirme kapasitelerini artrmak amacyla proje dngs ynetimi alannda eitim faaliyetlerinde bulunmak.

2) Merkezin alma alanna giren konulara ynelik ulusal ve uluslararas etkinliklerde niversitenin temsil edilmesini salamak.

3) Merkezin alma alanna giren konularla ilgili olarak panel, konferans, altay, seminer, sempozyum, tantm etkinlikleri, kongre, proje pazar gibi bilimsel toplantlar dzenlemek ve bu amala konuyla ilgili proje uzmanlarn, proje finansman kurulularnn teknik temsilcilerini ve akademisyenleri bu almalara davet etmek.

4) Merkez ile niversitenin dier birimleri arasnda ibirlii kurmak ve ortak almalar yapmak.

5) Merkezin almalar ve niversitenin dhil olduu projelerle ilgili rapor, tantc bror, katalog, tantm filmi ve benzeri dokmanlar hazrlamak, aratrma ve uygulama sonularn yaynlamak ve ilgili kesimlere datmn salamak.

c) Merkezin dier faaliyetleri unlardr:

1) Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili yllk istatistik tutmak.

2) niversite mensuplar ve dier kamu, zel sektr ve sivil toplum kurulularnda grev yapan personelin ilgi ve uzmanlk alanlarna giren projelerde grev almalar iin teklif ve nerilerde bulunmak.

3) ve d kaynakl proje teklif arlarn ilgili kesimlere duyurmak.

4) Hedef kitlesi geni projelere kamuoyu ilgisini ve desteini artrmak, basn ve ilgili kesimleri bilgilendirmek amacyla faaliyetlerde bulunmak.

5) Merkezin alma alanna giren konularda ulusal ve uluslararas dzeyde eitli sosyal etkinlikler dzenlemek ve dller vermek amacyla Rektrle teklifte bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin faaliyet alanna giren konularda aratrma ve yayn almalarnda bulunmu, yurt ii ve yurt d proje deneyimine sahip niversitenin kadrolu retim elemanlar arasndan yllk sre iin Rektr tarafndan grevlendirilir. Sresi biten Mdr tekrar grevlendirilebilir. Rektr gerekli grd hallerde Mdr sresinden nce grevden alabilir. Mdrn, kesintisiz alt aydan fazla grevi banda bulunamamas durumunda yeni bir Mdr grevlendirilir.

(2) Mdr, Merkezin alma kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanlmasndan, almalarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden, faaliyetlerin gzetimi ve denetiminden Rektre kar sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek.

b) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik erevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari ve mali ilerini yrtmek, gerekli koordinasyon ve denetimi salamak, yazmalar yapmak ve yaptrmak.

) Ynetim Kurulunca onaylanan yllk bte nerilerini ve yllk faaliyet raporunu Rektre sunmak.

d) Ynetim Kurulunca hazrlanan bir sonraki yla ait yllk alma programn Rektrn onayna sunmak.

e) Merkez bnyesinde oluturulacak alma birimlerinde grevlendirilmek zere personel seimini yapmak ve Rektrn onayna sunmak.

f) Ulusal ve uluslararas kurumlar tarafndan finanse edilen niversite d kaynakl projelerin ynetiminin ilgili szleme taahhtleri erevesinde yrtlmesini salamak, proje kaynaklarnn etkin takibini yapmak, olas deiiklikler konusunda zamanl ve kapsaml bilgi akn temin etmek ve proje raporlarnn idari adan doru ve zamanl olarak retilmesini salamak.

g) Ynetim Kurulunun hazrlad yllk faaliyet raporu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Rektrn onayna sunmak.

) Merkeze yaplan proje bavurularn deerlendirmek ve Rektrle sunmak.

Mdr yardmclar

MADDE 10 (1) Mdre almalarnda yardmc olmak ve Mdrn yokluunda yerine vekalet etmek zere niversitenin retim elemanlar arasndan iki kii, Mdrn teklifi zerine Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilebilir. Mdr yardmclarnn grev sresi yldr. Grev sresi biten mdr yardmclar yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn da grevi sona erer.

Ynetim Kurulu

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ile Mdrn nerisi zerine, niversitenin retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen ye olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) yelerin grev sreleri yldr. Sresi biten yeler tekrar grevlendirilebilir. Sresi dolmadan ayrlan ya da boalan veya kesintisiz alt aydan fazla yurt dnda grevlendirilen yelerin yerine yenileri ayn usulle grevlendirilirler.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn ars zerine en az ylda iki defa toplanr. Ynetim Kurulu, yelerin talepleri dorultusunda ve Mdrn ars zerine olaanst olarak da toplanabilir. Ynetim Kurulu toplantlarna mazeretsiz olarak defa st ste katlmayan yenin grevi sona erer.

(4) Ynetim Kurulu, salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Oylarn eitlii halinde Mdrn oyu ynnde ounluk salanm kabul edilir.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 12 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin genel ileyii, dzeni ve idari personeli ile ilgili Mdr tarafndan yaplan nerileri karara balamak.

b) Mdr tarafndan hazrlanan yllk bte nerilerini ve faaliyet raporlarn inceleyerek Rektre sunulmak zere karara balamak.

c) Aratrma, eitim ve dier etkinlik programlar, projeler ve Merkez faaliyetlerinin tantm almalar, mali destek ve yaym konularna ilikin esaslar belirlemek ve karara balamak, Merkez bnyesinde yrtlen danmanlk, proje ve benzeri hizmet bedellerini belirlemek.

) Merkezin gelirlerini artrc giriimlerde bulunmak, bu amala gerekli nlemleri almak, gelir dalm ve kullanm ekillerini ilgili mevzuata gre belirlemek.

d) Bu Ynetmelik uyarnca verilecek dlleri tespit etmek zere oluturulacak komisyon yelerini belirlemek.

e) Danma Kurulu yelerinin seimini yapmak.

f) niversite dndaki ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii esaslarn belirlemek ve protokol taslaklarn hazrlamak.

g) Yllk faaliyet deerlendirmesi yaparak sonraki yllar iin strateji gelitirmek.

Danma kurulu

MADDE 13 (1) Danma Kurulu, niversitenin akademik personeli ile istekleri halinde kamu, zel sektr ve sivil toplum kurulularnda alan ve Merkezin faaliyet alanna giren konularda tecrbeli kiiler arasndan seilir. yeler, Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektr tarafndan yllk sre iin grevlendirilen en az be ve en fazla yirmi yeden oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Sresi biten yeler yeniden ayn yntemle seilir ve grevlendirilebilir. Sreleri bitmeden ayrlan yelerin yerine yenileri seilir. Danma Kurulu toplantlarna st ste defa mazeretsiz katlmayanlarn yelii der. Danma Kurulunda yer alan niversite akademik personeli ye says, toplam ye saysnn yarsndan az olamaz.

(2) Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir defa salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Danma kurulunun grevleri

MADDE 14 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin yllk alma programn deerlendirmek, bir sonraki yla ait almalar ile ilgili neriler gelitirmek ve takip etmek.

b) Merkezin amalar dorultusunda eitli proje nerilerinde bulunmak ve bu projelerin gerekletirilmesine ynelik ilgili kii ve kurulularla ibirliinin gelitirilmesine yardmc olmak.

c) Merkez personelinin eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yayn konularndaki durumlarn deerlendirip nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Birimler

MADDE 15 (1) Birimler, Merkezin amalar dorultusunda almalar yapmak zere gerekli grlen konularda Ynetim Kurulu tarafndan oluturulur.

(2) Birimler, yaplacak almann niteliine gre, niversitenin retim elemanlar, Merkez alanlar ve gerekli durumlarda kurum dndan konusunda uzman kiilerden oluturulur. Ynetim Kurulu, her birimden bir kiiyi birim sorumlusu olarak grevlendirir. Merkez birimlerinin grev sreleri Ynetim Kurulu karar ile belirlenir. Grev sresi tamamlanan birim, gerekletirdii faaliyetlerle ilgili bir raporu Mdre sunar.

Personel ihtiyac

MADDE 16 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac; 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 17 (1) Merkez faaliyetleri ve aratrmalar kapsamnda alnan her trl tehizat, donanm ve demirbalar Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Celal Bayar niversitesi Rektr yrtr.