11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Atatrk niversitesinden:

ATATRK NVERSTES LSANSST ETM RETM YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Atatrk niversitesine bal enstitler tarafndan yrtlen lisansst eitim retim ve snavlara ilikin esas ve usulleri dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; tezli ve tezsiz yksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, bilimsel hazrlk program, zel renci ve benzeri programlara ilikin renci kabul, ders plan ve programlar, snavlar, tez, diploma ve bunlarn gerektirdii faaliyetlerin dzenlenmesi ile ilgili hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AGNO: Arlkl Genel Not Ortalamasn,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansst Eitimi Giri Snavn,

) Anabilim/Anasanat dal: lgili enstit anabilim/anasanat daln,

d) Danman: renciye ders, seminer, tez ve benzeri almalarnda rehberlik eden retim yesini,

e) Enstit: Atatrk niversitesine bal lisansst eitim retim yapan enstitleri,

f) Enstit Kurulu: lgili enstit kurulunu,

g) Enstit Ynetim Kurulu: lgili enstit ynetim kurulunu,

) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

h) KPDS/DS edeeri snavlar: Yksekretim Kurulu yetkili kurullarnca KPDS, DS ve YDSye edeer kabul edilen snavlar,

) Rektr: Atatrk niversitesi Rektrn,

i) Senato: Atatrk niversitesi Senatosunu,

j) TUS: Tpta Uzmanlk Snavn,

k) Uygulama esaslar: lgili enstit iin Senato tarafndan onaylanm uygulama esaslarn,

l) niversite: Atatrk niversitesini,

m) Yaryl sresi: Bir yaryla ait ders kayt balang tarihi ile takip eden yaryl ders kayt balang tarihi arasndaki sreyi,

n) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

o) YK: Yksekretim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Lisansst Programlarn Almas, Kontenjanlarn Belirlenmesi,

Programlara Bavuru, Kayt ve Kabul artlar

Lisansst program ama teklifleri

MADDE 5 (1) Lisansst programlar enstitlerin anabilim/anasanat dallar; ilgili fakltelerin blm, anabilim/anasanat dallar esas alnarak alr ve yrtlr. Lisansst programlar ilgili mevzuat hkmlerine gre alr.

(2) Alan programlar enstit anabilim/anasanat dallar ile ayn adlar tar. Ancak, ilgili enstitnn teklifi, Senatonun karar ve YK onay ile o enstit anabilim/anasanat dallarndan deiik bir ad tayan disiplinleraras lisansst programlar ve ayn usule tabi olmak kaydyla, yurtii ve/veya yurtdndaki niversiteler ile ortak lisansst programlar da alabilir.

(3) Yksekretim Kurulu karar zerine niversitede; retim eleman ve rencilerin ayn meknda bulunma zorunluluu olmakszn, bilgi ve iletiim teknolojilerine dayal olarak retim faaliyetlerinin planland ve yrtld lisansst uzaktan retim programlar alabilir. Uzaktan retim programlarnn alabilecei alanlar, uzaktan retim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarlar, ders materyallerinin hazrlanmas, snavlarnn yaplma ekli, yksekretim kurumlar arasnda bu amala yaplacak protokoller ile uzaktan retime ilikin dier hususlar, Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenir.

Kontenjanlarn belirlenmesi ve ilan

MADDE 6 (1) Lisansst programlara hangi lisans ve yksek lisans programlarndan mezun olanlarn bavurabilecei, niversiteleraras Kurul karar ile belirlenir. Belirlenen bu programlar dnda renci kabulne ilgili enstit kurulu karar verir.

(2) renci kontenjanlar ve kontenjanlarla ilgili zel artlar, ilgili enstitnn uygulama esaslarna gre, ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnca hazrlanr, enstit kurulunda grlp karara balanarak, Rektr oluru ile ilan edilir. Sz konusu ilan her yaryl banda renci almak zere verilebilir.

(3) renci alnacak lisansst programlar, bavuru artlar, son bavuru tarihi, istenilen belgeler ve dier hususlar niversitenin internet sitesinden duyurulur.

Yksek lisans programna bavuru artlar ve deerlendirme

MADDE 7 (1) Tezli veya tezsiz yksek lisans programna bavurular ve bavurularn deerlendirilme ilemleri, ilgili enstit mdrl tarafndan dzenlenir ve yrtlr.

(2) Bavurular, bavuru ilannda belirtilen belgelerle bavuru sresi iinde ilgili enstit mdrlne yaplr. Bavuru iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) rencinin herhangi bir anabilim/anasanat dalnda tezli yksek lisans programna bavurabilmesi iin; ilgili enstit kurulunun belirledii alanda lisans diplomasna ve programn ilgili olduu puan trnde en az 55 ALES puanna sahip olmas gerekir. Gzel Sanatlar Fakltesi ve Konservatuar ile ilikili programlara mracaat edecek adaylarda ALESe girmi olma art aranmaz. Tezsiz yksek lisans programlarna mracaat edecek adaylarda ALES puan getirme art aranmaz. Tezsiz yksek lisans programlarna mracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasna gre program sralamasna dahil edilirler.

(4) Yksek lisans programlarna bavuran adaylar; ilgili anabilim dalnn ALES puannn % 60' ile lisans AGNOsunun % 40'nn toplam en az 55 olmak art ile ve en yksek puan alan adaydan balamak zere sralanr, ilgili anabilim/anasanat dal iin ilan edilen kontenjanlara yerletirilir.

(5) Gzel sanatlar eitimi anabilim dallarnda; ALES puannn % 50si, lisans AGNOsunun % 30u, yeterlik snav notunun % 20si alnarak toplanr. Bu toplamn 55ten az olmamas gerekir. Adaylar, en yksek puandan balamak zere ilgili anabilim/anasanat dal iin ilan edilen kontenjanlara yerletirilir.

(6) Gzel Sanatlar Fakltesi anasanat dallar yksek lisans programlarna renci kabulnde adaylarn, dosya incelemesi eklinde yaplan yeterlik snav notunun % 60, lisans AGNOsunun % 40nn toplam en az 55 olmak art ile ilgili programn sralamasna dhil edilirler.

Doktora programna bavuru artlar ve deerlendirme

MADDE 8 (1) Doktora programna bavurular ve bavurularn deerlendirilme ilemleri ilgili enstit mdrl tarafndan dzenlenir ve yrtlr.

(2) Bavurular, ilanda belirtilen belgelerle bavuru sresi iinde ilgili enstit mdrlne yaplr. Bavuru iin istenen belgelerin asl veya enstit onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya tezli yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii, Veteriner ve benzeri faklte diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine sahip olup, ilgili mevzuat hkmleri ve yetkili kurum tarafndan belirlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar gerekir.

(4) Yksek lisans diplomasyla bavuranlarn, programn puan trnde en az 55 ALES puanna sahip olmalar art aranr. ALES puan olarak Yksekretim Kurulunca ilan edilen edeer puanlar kabul edilir. Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvarlarla ilgili lisansst programlara renci kabulnde ALES puan aranmaz.

(5) Doktora programna renci kabulnde YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan almak gerekir.

(6) Drt yllk lisans diplomas ile doktora programna bavurabilmek iin, ilgili ALES puannn en az 85 puan olmas art aranr. Bu adaylarn, lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Ayrca, ALES puannn %60' ile lisans mezuniyet notunun %30u ve mlakat notunun %10unun toplamnn 100 zerinden en az 90 puan olmas art ile programn yerletirme sralamasna dahil edilirler.

(7) Doktora programna tezli yksek lisans derecesiyle bavuracak olan T.C. uyruklularn doktora programna kabulnde ALES puannn %60, yksek lisans mezuniyet notunun %30u ve mlakat notunun %10unun toplamnn en az 65 puan olmas art ile ilgili programn yerletirme sralamasna dhil edilirler.

(8) Tp Fakltesi mezunu olup, temel tp bilimleri doktora programlarna bavuran adaylardan saysal ALES veya TUS puan belgelerinden biri istenir. TUS puan ile bavuranlarn en az 50 temel tp puan alm olmas gerekir.

(9) Doktoraya mracaatta oluturulan mlakat jrisi ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanr. Zorunlu hller dnda deerlendirme ve seme ilemleri ayn gn iinde tamamlanr. Jri yeleri tarafndan imzalanan liste ve 1-100 arasnda verilen puanlar bir tutanakla anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan enstit mdrlne sunulur.

Sanatta yeterlik programlarna bavuru ve kabul artlar

MADDE 9 (1) Sanatta yeterlik programlarna bavurular ve bavurularn deerlendirilme ilemleri ilgili enstit mdrl tarafndan dzenlenir ve yrtlr.

(2) Bavurular, ilanda belirtilen belgelerle bavuru sresi iinde ilgili enstit mdrlne yaplr. Bavuru iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

(3) Sanatta yeterlik almasna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan buna edeer puan alm olmalar gerekir.

(4) lgili enstit bnyesinde yrtlen sanatta yeterlik almasna bavurabilmek iin ALESe girmi olma art aranmaz.

(5) Drt yllk lisans diplomas ile sanatta yeterlilik almalarna bavurabilmek iin adaylarn, lisans mezuniyet not ortalamasnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Ayrca, dosya incelenmesi eklinde yaplan yeterlilik snav notunun %60' ile lisans mezuniyet notunun %30u ve mlakat notunun %10unun toplamnn 100 zerinden en az 90 puan olmas gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programna, yksek lisans diplomas ile bavuracak olan T.C. uyruklularn programa kabulnde dosya incelenmesi eklinde yaplan yeterlik snav notunun %60', yksek lisans mezuniyet notunun %30u ve mlakat notunun %10unun toplamnn en az 65 puan olmas art ile ilgili programn yerletirme sralamasna dhil edilirler.

Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavuru ve kabul artlar

MADDE 10 (1) Temel tp bilimlerinde doktora programlarna bavurabilmek iin Tp Fakltesi mezunlarnn; lisans diplomasna ve en az 50 temel tp puanna veya en az 55 ALES saysal puanna sahip olmalar gerekir.

(2) Tp Fakltesi mezunu olmayanlarn Di Hekimlii, Eczaclk ve Veteriner Fakltesi lisans diplomasna, dier faklte ve yksekokul mezunlarnn yksek lisans diplomasna sahip olmalar ve saysal ALES puanlarnn en az 55 olmas gerekir. Tp fakltesi dndaki dier faklte veya yksekokul mezunlarndan yksek lisans derecesiyle doktoraya bavuracak olan T.C. uyruklularn doktora programlarna kabulnde ALES puannn %60, yksek lisans mezuniyet notunun %30u ve mlakat notunun %10unun toplamnn en az 65 puan olmas art ile ilgili programn yerletirme sralamasna dhil edilirler.

(3) Temel tp puan; TUSun temel tp bilimleri testi 1 inci blmnden elde edilen standart puann %70i ile klinik tp bilimleri testinden elde edilen standart puann %30unun toplanmasyla elde edilir.

(4) Tp Fakltesi mezunu olup temel tp puan ile bavuran renciler, temel tp puannn %50si ve mezuniyet not ortalamasnn % 50sinin toplamnn en az 50 olmas; saysal ALES puan ile bavuran renciler ise, ALES puann % 60 ile mezuniyet not ortalamasnn %40nn toplamnn en az 65 puan olmas art ile ilgili programn yerletirme sralamasna dhil edilirler. Her iki bavuru iin ayr kontenjanlar verilir.

(5) Drt yllk lisans diplomas ile doktora programna bavurabilmek iin, ilgili saysal ALES puannn en az 85 puan olmas art aranr. Lisans derecesiyle doktora programna bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamalarnn 4 zerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmalar gerekir. Ayrca, saysal ALES puannn %60' ile lisans mezuniyet notunun %40'nn toplamnn 100 zerinden en az 90 puan olmas gerekir.

(6) Temel Tp Bilimlerinde doktora programna renci kabulnde, YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puana edeer bir puann alnmas zorunludur.

Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn lisansst programlara kabul artlar

MADDE 11 (1) Yabanc uyruklu adaylar; YK kararlarnda belirtilen esaslar erevesinde, lisansst programlara kabul edilirler. Adaylarn bavuru ilemleri ilgili enstit mdrl tarafndan yrtlr.

(2) Yabanc uyruklu adaylarla yurt dnda ikamet eden Trk vatandalarnn lisansst programlara bavurularnda;

a) Yksek lisans programlarna bavuracak adaylarn, ilgili anabilim/anasanat dalnda YK tarafndan denklii tannan bir lisans diplomasna sahip olmalar gerekir.

b) Doktora programlarna bavuracak adaylarn ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden YDSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan buna edeer bir puan alnmas zorunludur.

c) Yurtdnda ikamet eden Trk uyruklu adaylarda ilgili ALES puannn en az 55 puan olmas art aranr.

(3) Yabanc dille veya yabanc dilde eitim yapan lisansst programlar hari, yabanc uyruklu rencilerin programa kesin kayt hakk kazanabilmeleri iin, ilgili enstit ynetim kurulunun belirledii kiilik jri veya Rektrln uygun grecei birim tarafndan yaplacak Trke dil snavndan 100 zerinden en az 70 puan alnmas gerekir. Snavda baarsz olan renciler, Trke renmek iin bir yl izinli saylr. Bir yl iinde ayn ekilde yaplacak Trke dil snavnda da baarl olamayan rencilerin yksek lisans ve doktora programlarna kayd yaplmaz. lgili enstit ynetim kurulu tarafndan kabul edilen Trke baar belgesine sahip adaylar Trke dil snavndan muaf saylr.

(4) Yabanc uyruklu adaylarn lisans veya yksek lisans diplomalarnn denkliinde YK tarafndan alnan kararlar uygulanr. Bu kararlara aykr bir durumun belirlenmesi halinde programa devam eden rencilerin iliikleri kesilir, mezun olanlarn da diplomalar iptal edilir.

(5) Yabanc uyruklu renciler, ilgili anabilim/anasanat dalnn gr dorultusunda bilimsel hazrlk programna tabi tutulabilir.

(6) Kayt hakk kazanan yabanc uyruklu rencilerin geici kaytlar ilgili enstitye yaplr ve rencilik ilemleri balatlr. Bu rencilerin mezun olduklar yksek retim kurumunun YK tarafndan denklii kabul edildikten sonra kesin kaytlar yaplr, aksi takdirde adaylarn ilgili enstit ile iliikleri kesilir.

(7) Yabanc uyruklu rencilerin lisansst programlara kabulnde ALES puan art aranmaz.

(8) Yabanc uyruklu adaylarn eitim dili Trke olan lisansst programlara bavurularnn deerlendirilmesinde, adaylar yksek lisans programlar iin lisans mezuniyet notunun, doktora programlar iin ise yksek lisans mezuniyet notunun %70i, Trke dil snav notunun %30u dikkate alnarak ilgili programn sralamasna dhil edilirler. Trke dil snavndan 70 ve zeri puan alanlar programa devam ederler, 69 ve daha dk puan alanlar Trke dil eitimi hazrlk programna tabi tutulurlar.

(9) Yabanc uyruklu adaylarn eitim dili ngilizce olan lisansst programlara bavurularnn deerlendirilmesinde adaylar, yksek lisans programlar iin lisans mezuniyet notunun, doktora programlar iin ise yksek lisans mezuniyet notunun %70i ile yabanc dil snav notunun %30u dikkate alnarak ilgili programn sralamasna dhil edilirler. Bu programa bavuran adaylarn YDS veya e deer snavlardan en az 65 puana sahip olmas art aranr.

retmen yetitirme alanlarndaki lisansst programlar

MADDE 12 (1) retmen yetitirme alanlarndaki lisansst programlara renci kabul, deerlendirme ve verilecek diplomalara ilikin usul ve esaslar ile bu programlarn asgari mterek dersleri ve uygulamalar ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

retim eleman yetitirilmesi

MADDE 13 (1) Yeni kurulan veya gelimekte olan niversitelere veya yksek teknoloji enstitlerine alnan aratrma grevlileri, 2547 sayl Kanuna gre YKn belirleyecei artlara uygun olarak, bulunduklar niversitenin teklifi ile yeniden deerlendirme veya snav yaplmasna gerek kalmadan lisansst eitime ek kontenjanl olarak kabul edilebilirler. Bu adaylarn kabulnde bu Ynetmelikte yer alan asgari bavuru artlar aranr. lgili anabilim/anasanat dalnn gr alnarak, enstit ynetim kurulu karar ile aday programa yerletirilir.

(2) Sz konusu aratrma grevlilerinin tez projeleri, kendi niversite veya yksek teknoloji enstitsnn bilimsel aratrma birimleri btesinden ve/veya bulunduklar niversitelerde bu amaca zel olarak tahsis edilmi projelerden desteklenir.

Yabanc dil hazrlk snfna renci kabul

MADDE 14 (1) Enstitlerde yabanc dil hazrlk snf, Atatrk niversitesi Yabanc Diller Yksek Okulu tarafndan yrtlr. Yabanc dil hazrlk snfna kaytl enstit rencilerinin; kayt, eitim-retim, baar ve muafiyet gibi ilemleri ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr.

(2) Tezli yksek lisans programlarn kazanan renciler, kabul edildikleri programda yabanc dil hazrlk snfnn zorunlu olmas durumunda, muaf olanlar hari, yabanc dil hazrlk snfna kayt yaptrmak ve devam etmek zorundadrlar.

(3) Tezli ve tezsiz yksek lisans rencileri, istee bal yabanc dil hazrlk snfna kayt yaptrabilir. Bu durumdaki renciler, bir yllk yabanc dil hazrlk snf sresi tamamlanmadan yerletirildikleri programa devam edemezler.

(4) Yabanc dil hazrlk snfna kaytl renciler, ezamanl olarak yksek lisans, ders, seminer, tez gibi almalar yrtemezler.

Lisans ve yksek lisans not ortalamalarnn dntrlmesi

MADDE 15 (1) Lisansst renci almlarnda drtlk sistemdeki notlarn yzlk sistemdeki karlklar YKn not dnm tablosuna gre yaplr.

Bilimsel hazrlk program

MADDE 16 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla ilgili anabilim dalnn teklifi, enstit ynetim kurulu karar ile bilimsel hazrlk program uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazrlk programna;

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanda alm olan adaylar,

b) Lisans derecesini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan yksek lisans program adaylar,

c) Lisans veya yksek lisans derecelerini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan doktora adaylar,

) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora programndan farkl alanda alm olan adaylar kabul edilir.

(3) Bilimsel hazrlk programna bu Ynetmeliin 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerine gre renci kabul edilir.

(4) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst program tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak, bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir. Bilimsel hazrlk program en az on iki, en fazla otuz kredilik ders yknden oluur.

(5) Bilimsel hazrlk program ile ilgili devam, ders snavlar, ders notlar, derslerden baarl saylma artlar, ders tekrar, kayt silme ve dier esaslar ilgili enstitnn uygulama esaslarna gre yrtlr.

(6) Bilimsel hazrlk programnda azami sre bir akademik takvim yldr. Ancak renciler, devamsz veya baarsz olduklar dersleri tekrar almak zorundadr. Bu programda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora program srelerine dhil edilmez.

(7) Bilimsel hazrlk snf rencileri yaz okulundan ders alabilir.

zel renci kabul

MADDE 17 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttrmak isteyenler, ilgili anabilim dal bakanlnn olumlu gr ve enstit ynetim kurulu karar ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir.

(2) zel renci statsnde ders alanlar rencilik haklarndan yararlanamaz. Ancak, renciler derse devam, snav, disiplin ve benzeri ykmllkleri yerine getirmek zorundadr.

(3) niversitede zel rencilik statsnde alnan derslerin kredileri, rencilik hakk kazand programn derslerinin kredilerine saylabilir. Saylan bu dersler, en fazla zorunlu kredi saysnn yarsndan fazlas olamaz. Hangi derslerin saylaca, anabilim dal bakanlnn gr alnarak, Ynetim Kurulu karar ile belirlenir.

(4) zel renciler ile ilgili dier hususlar enstitlerin uygulama esaslarnda belirlenir.

(5) zel rencilerden niversite Ynetim Kurulunca kredi/saat bana belirlenen cret alnr.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 18 (1) niversitede veya dier bir yksekretim kurumunda, edeer bir lisansst programda en az bir yaryl okumu ve alm olduu tm dersleri baar ile tamamlam renciler, lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilir.

(2) Doktora tez nerisi kabul edilmi olan renciler yatay gei yapamazlar.

(3) Yatay gei iin bavurularn en ge yaryl balangcndan on gn ncesine kadar ilgili enstit mdrlne yaplmas zorunludur.

(4) Yatay gei yoluyla alnacak renci saylar ilgili anabilim/anasanat dallarnn grleri alnarak ilgili enstit kurulunda belirlenir ve yaryl balamadan nce ilan edilir.

(5) Yatay gei iin bavuran rencinin not dkm ve ders ierikleri, ilgili anabilim/anasanat dal bakanl tarafndan deerlendirilir. Anabilim/anasanat dal bakanl gerekli grmesi halinde ilgili rencinin mracaat ettii programa intibak iin ek dersler almasn nerebilir. Yatay gei ilemi, ilgili enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir.

Lisansst programlara kesin kayt

MADDE 19 (1) Programlara kayt yaptrmaya hak kazanan asl ve yedek adaylarn listesi, ilgili enstit tarafndan kayt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

(2) Kesin kayt yaptrmaya hak kazanan adaylarn kaytlar, ilan edilen tarihlerde, adaylar tarafndan bizzat yaptrlr. Ancak, hakl ve geerli mazeretleri sebebiyle bizzat bavuramayan adaylar, belirledikleri vekilleri aracl ile kayt sresi ierisinde kayt yaptrabilir. Belirlenen kayt tarihlerinde kayt yaptrmayan adaylar kayt hakkndan vazgemi saylrlar. Bu adaylarn yerine yedek listedeki sralamaya gre yerletirme yaplr.

(3) Eksik belge ile kesin kayt yaplmaz.

(4) Kesin kaydn yaptran rencinin sunduu belge ve bilgilerin doru olmadnn belirlenmesi durumunda, hangi yarylda olduuna baklmadan enstitdeki kayd ilgili enstit ynetim kurulu karar ile iptal edilir. Sz konusu rencinin mezun olmas halinde kendisine verilmi olan tm belgeler, diploma dhil iptal edilir ve hakknda kanuni ilem yaplr.

Lisansst programlara dnem kayd

MADDE 20 (1) renciler, her yarylda ilgili mevzuat hkmlerine gre alnacak renci katk payn yatrarak alacaklar dersler veya yapacaklar seminer ve tez gibi almalar iin dnem kayd yaptrmak zorundadr. lgili mevzuat hkmlerine bal olarak katk pay yatracak rencilerden, sresi iinde katk payn demeyenler ve mazeretleri ilgili birim ynetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dnem iin ders kayd yaptramaz ve rencilik haklarndan yararlanamazlar. Ders kayt ilemlerinin renci bilgi sistemi zerinden yaplmas ve ders kayt formu renciler tarafndan danmana onaylatlmas ve ilgili enstit mdrlne teslim edilmesi gerekmektedir.

(2) Mazeretleri ilgili enstit ynetim kurulunca kabul edilen renciler dnem kaytlarn belirledikleri vekilleri tarafndan da yaptrabilirler.

(3) Dnem ve/veya ders kaytlar, her yl Senato tarafndan onaylanan akademik takvime gre yaplr.

(4) renciler, ders kaytlarn takip eden iki hafta iinde kayt yaptrdklar dersi/dersleri danman onay ile brakabilir veya yeni dersler alabilirler.

(5) Kayt sresi ierisinde dnem kaydn yaptrmayan renciler, o yaryl devam etme hakkn kaybetmi olur. Kaybedilen yaryl renim sresinden saylr. Dnem kayd yaplmadan derslere devam edilemez.

NC BLM

Dersler, Snavlar, Deerlendirme ve Baar

Dersler

MADDE 21 (1) Lisansst programlarda dersler; ilgili enstit anabilim/anasanat dal tarafndan zorunlu ve semeli dersler ile kredisiz dersler eklinde dzenlenebilir.

(2) Bir lisansst dersin yaryl kredi deeri, bir yaryl devam eden bir dersin haftalk teorik ders saatinin tamam ile haftalk uygulama veya laboratuar saatinin yarsnn toplam olup, uzmanlk alan dersi hari, dier dersler iin 4 krediden fazla olamaz.

(3) Tezli lisansst programlarda bir rencinin bir yaryl iin alabilecei azami kredi saati, uzmanlk alan dersi hari, on be kredi saattir.

(4) Uzmanlk alan dersi; haftalk 5 kredi saat olup, retim yesinin danman olarak atand yarylda balar, yaryl ve yaz tatilleri de dhil olmak zere kesintisiz olarak rencinin renim sresinin bitimine kadar devam eder. Uzmanlk alan dersi, yabanc uyruklu renci kabulnde renci saysna baklmakszn 5 kredi saatlik uzmanlk alan dersine ilave olarak 3 kredi saat eklenerek 8 kredi saat olarak uygulanr.

(5) Uzmanlk alan dersi kredi hesaplanmasnda ve asgari ders saysnda dikkate alnmaz, bu dersler AKTS hesabnda dikkate alnr.

(6) Lisansst derslerle ilgili dier dzenlemeler ilgili enstitnn uygulama esaslar ile belirlenir.

Derslere devam

MADDE 22 (1) Lisansst programlarda alnan derslerden snava girebilmek iin %70 devam art aranr.

(2) Devam ykmll, dersi veren retim yesi tarafndan takip edilir ve ilgili anabilim dal ile enstit mdrl tarafndan denetlenir.

Snavlar

MADDE 23 (1) Snavlar; ksa sreli snav, ara snav, yaryl sonu snav, mazeret snav, muafiyet snav ve btnleme snavlarndan oluur.

(2) Snavlar; yazl, szl veya hem yazl hem szl ve/veya uygulamal olarak yaplabilir. zellik gsteren dersler/uygulamalar iin snavlar en az retim yesi tarafndan szl ve uygulamal da yaplabilir. Snavlarn trleri, ilgili yaryln ilk iki haftas ierisinde duyurulur.

(3) Her ders iin en az bir ara snav yaplr.

(4) Ara snavlarn sresi bir ders saati, yaryl sonu snav ile btnleme snavlarnn sresi iki ders saatidir.

(5) lgili enstit ynetim kurulunun uygun grecei mazeretler sebebiyle, ara snavlara ve btnleme snavlarna giremeyen lisansst rencilere, enstit ynetim kurulunca mazeret snav hakk verilir. Ksa sreli snavlar ile yaryl sonu snavlar iin mazeret snav hakk verilmez.

(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders baarlarn len tm snavlar, kat ortamnda ve e zamanl olarak yaplabilecei gibi, alan ve zorluk dzeyine gre tasnif edilerek gvenli biimde saklanan bir soru bankasndan, her bir adaya farkl zamanlarda farkl soru sorulmasna izin verecek ekilde elektronik ortamda da yaplabilir. Snavlarda sorulacak sorularn hazrlanmas, soru bankasnn oluturulmas ve ifrelenmesi, snav sorularnn kat ortamnda veya elektronik ortamda saklanmas ile snav gvenliinin salanmasna ilikin ilkeler Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen ilkelere gre uygulanr.

Snavlarda deerlendirme ve baar

MADDE 24 (1) Ders baarsnn tespitine ilikin esaslar unlardr:

a) Snavlar 100 zerinden verilen puanlar ile deerlendirilir.

b) rgn lisansst programlarda, baar notu, ara snav not ortalamasnn % 40 ile yaryl sonu snav veya btnleme snavnn % 60nn toplam alnarak hesaplanr. Uzaktan eitimle yrtlen lisansst programlarda ise baar notu, ara snav not ortalamasnn % 20si ile yaryl sonu snav veya btnleme snavnn % 80inin toplam alnarak hesaplanr.

c) Tezli ve tezsiz yksek lisans programlarnda baar notu, 100 puan zerinden en az 65 puan; doktora ve sanatta yeterlik programlarnda ise 100 puan zerinden en az 75 puandr.

) 100 puan zerinden alnan baar notunun harf notu ve drtlk sistem karlklar aadaki tabloda belirtildii gibidir:

1) Tablo 1

Baar Notunun Harf Notu ve Drtlk Sisteme evrim Tablosu

 

Harf Notu

Katsays

Baar Notu

AA

4,00

90 100

BA

3,50

85 89

BB

3,00

80 84

CB

2,50

75 79

CC

2,00

65 74

FF

0,00

0 64

 

2) G (Geer) Kredisiz dersler, uzmanlk alan dersi, seminer ve tez almasnn baar ile tamamlanmas halinde kullanlr.

3) M (Muaf) Yatay geile gelen rencilerin nceki programlarnda baarl olduklar veya daha nce baka bir lisansst programa kaytl iken alp baardklar ders/derslerden ilgili ynetim kurulu karar ile muaf tutulduklar durumda kullanlr.

4) D (Devamsz) Dersin devam ykmlne ilikin artlarn yerine getirilmemesi durumunda kullanlr. FF notu olarak deerlendirilir.

5) K (Kalr) Kredisiz dersler, uzmanlk alan dersi, seminer ve tez almasnn baarszl durumu iin kullanlr.

6) E (Eksik Not) Mazeret hakk verilen snav iin verilen nottur. Mazeret sona erdiinde verilen hakla baarlamamas durumunda E notu, K veya FF notuna dnr.

d) Baar notu (G),(M),(K) ile takdir edilen dersler not ortalamas hesaplamasnda deerlendirmeye alnmaz.

Snavlarda kopya

MADDE 25 (1) Snav esnasnda veya snav evraknn incelenmesi srasnda kopya yapt, kopya yaptrd veya kopya yaplmasna yardm ettii tespit edilen renci o snavdan sfr (0) alm saylr. Bu renciler hakknda ayrca ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

Notlarn ilan

MADDE 26 (1) retim yeleri, lisansst programlarda yer alan derslerin snav sonularn, snav evrak ve protokoln yaryl sonu snavlarnn tamamlanmasn takip eden en ge on be gn iinde anabilim/anasanat dal bakanlar aracl ile ilgili enstit mdrlne gnderir.

(2) Ara snav ve ksa snav notlar ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnca ilan edilir.

(3) Yaryl sonu/yl sonu ders notlar, tez, seminer, yeterlik gibi her trl almalarn baar durumu, ilgili enstit mdrlne ulatrlmas ve onay ile kesinleir; renci ileri otomasyon programnda veya duyuru panolarnda ilan edilir.

Snav sonularna itiraz

MADDE 27 (1) renciler, her trl snav sonularnn ilan edilmesinden itibaren en ge be i gn iinde ilgili enstit mdrlne dileke ile bavurarak snav evraknn ve/veya baar notunun incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstit ynetimi bu snav evrakn ve/veya baar notunu, maddi hata ynnden ilgili retim yesine yeniden inceletebilir. Snav evrak ve/veya baar notunda, ilgili retim yesi tarafndan maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili enstit ynetim kurulu karar ile dzeltilir ve verilen karar, bavuru tarihinden itibaren en ge on be gn iinde renciye bildirilir.

Ders tekrar

MADDE 28 (1) Kayt yaptrlan derslerin baarlmas zorunludur.

(2) Derslerden baarsz olan renciler, baarsz olduklar dersleri aldklar ilk yarylda tekrarlamak zorundadr. renciler, bu derslerin en ge mteakip iki yaryl ierisinde almamas durumunda, danman ve ilgili anabilim/anasanat dal bakanlnca nerilen ve enstit ynetim kurulunca onaylanan edeer dersleri alrlar.

(3) Ders tekrarndan veya edeer dersten baarszlk hlinde renciler, baarsz olduklar dersleri tekrar almak ve baarmak zorundadr.

(4) renciler, genel not ortalamalarn ykseltmek amacyla baarl olduklar dersleri bir kez tekrarlayabilir. Baar ortalamas hesabnda tekrarlanan dersler iin rencinin ald en son not geerlidir.

(5) renciler, not ortalamasn ykseltmek iin tekrar ettikleri derslerden baarsz olmalar halinde bu dersleri tekrar almak ve baarmak zorundadrlar.

Ders baar ortalamas

MADDE 29 (1) rencinin ald tm notlar not dkm belgesine ilenir.

(2) rencinin baar durumu; yzlk ve/veya drtlk sistemlere gre AGNO olarak hesaplanr. AGNO; rencinin lisansst programda renimine balad andan itibaren, tamamlam olduu yaryl da dhil olmak zere, o gne kadar kayt yaptrd her dersin kredi saatinin yzlk sistemde o dersin baar notu, drtlk sistemde ise baar notunun bu Ynetmeliin 24 nc maddesinde belirtilen arlk katsays ile arplarak tamamnn toplanmasndan elde edilen saynn, toplam kredi saatine blnmesi ile hesaplanr. Sonu, virglden sonra iki hane olacak ekilde yuvarlatlr.

DRDNC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Programn amac ve kapsam

MADDE 30 (1) Tezli yksek lisans programnn amac, rencinin bilimsel aratrma yaparak yeni bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yetenei kazanmasn salamaktr. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak artyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez almasndan oluur. Seminer dersi ve tez almas kredisizdir. Seminer almas tamamlandktan ve danmann onayndan sonra renci tarafndan sunumu yaplr, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(2) Dersler, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier enstitlerde veya yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir. Bu derslerin toplam 9 kredi saatten fazla olamaz. rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi danman tarafndan lisans renimi srasnda alnmam olmas artyla, lisans derslerinden seilebilir. Bu ekilde alnan dersler toplam kredi saatinden saylr.

(3) rencinin alaca derslerin belirlenmesi ve kayt ilemleri tez danman tarafndan yrtlr. Ancak, tez danman atanmad veya bulunmad durumlarda bu ilemler ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakan tarafndan gerekletirilir.

Sre

MADDE 31 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Derslerini baaryla tamamlayan renci tezini en erken nc yaryl final snavlarnn balangcnda teslim edebilir.

(2) Drt yaryl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini baaryla tamamlayamayan renciler, baarsz olduklar derslerden ve/veya seminerden baarl olmak zorundadr.

(3) Derslerini baar ile tamamlayan renciye danman tarafndan tez konusu verilir ve tez konusu en ge bir ay ierisinde ilgili enstitye bildirilir. Anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile tez bal ve konusu deitirilebilir.

(4) Danman, tez almasn her yaryl iin baarl veya baarsz olarak deerlendirir ve enstitye protokolle ve/veya raporla bildirir.

(5) Kredili derslerini ve seminer dersini baaryla bitiren, ancak tez almasn drt yaryl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen renciye, ilgili enstit anabilim/anasanat dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(6) Tezli yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tez danman atanmas

MADDE 32 (1) Enstit anabilim/anasanat dal bakanl her renci iin bir tez danmann en ge birinci yaryln sonuna kadar, danmann belirleyecei tez konusunu ise en ge ikinci yaryln sonuna kadar ilgili enstitye bildirir. Tez danman nerisi, ilgili enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda danmann nerisi ile ikinci tez danman atanr.

(2) Tez danman, o anabilim/anasanat dalnda grevli profesr, doent ve yardmc doentler ile doktoral retim grevlilerinden; bunlar bulunmad veya sayca yeterli olmad takdirde en yakn anabilim/anasanat dalndaki retim yeleri ile o anabilim/anasanat dalndaki doktoral retim grevlilerinden seilir. lgili anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi ile ikinci tez danman yurt ii veya yurt dnda bulunan baka bir yksekretim kurumundan da atanabilir.

(3) Tez danmannn baka bir yksekretim kurumuna gemesi durumunda renci ders safhasnda ise yeni bir danman atanr. renci, derslerini baar ile tamamlam ise danmann isteine bal olarak danmanlk grevi devam edebilir.

(4) Tez danmanlar, rencinin ders, seminer ve tez almalarnda her trl danmanlk grevini yrtr. Bu faaliyetlerdeki aksaklklarn somut bilgi ve belgelerle ilgili enstit mdrlnce tespiti halinde anabilim/anasanat dal bakanlnn gr alnarak rencinin tez danman ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan deitirilebilir.

(5) renci ve/veya tez danmannn talebi, anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve ilgili enstit ynetim kurulunun uygun grmesi halinde rencinin tez danman deitirilebilir.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 33 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir renci, elde ettii sonular ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan belirlenen yazm kurallarna uygun biimde yazmak ve tezini jri nnde szl olarak savunmak zorundadr.

(2) Yksek lisans tez jrisi, ilgili Enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri renci danman, biri ilgili anabilim/anasanat dal retim yesi, bir dieri de enstitye bal baka anabilim/anasanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere asl; birisi ilgili anabilim/anasanat dalndan, dieri de enstitye bal baka anabilim/anasanat dalndan veya baka bir yksekretim kurumundan olmak zere iki yedek yeden oluur. kinci tez danman olan tezler iin jri be asl, iki yedek yeden oluur ve ikinci tez danman da jri yesi olarak atanr. Ancak, o bilim dal iin yeterli jri yelerinin olmamas halinde, jri kiiden oluur ve ikinci tez danman jri yesi olamaz. renci, jri yelerine gnderilmek zere be adet, ikinci tez danman olmas durumunda yedi adet ciltlenmemi tez rneini ilgili enstitye teslim etmek zorundadr.

(3) Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav retim yelerine ve dinleyiciye ak olarak yaplr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Tezin savunma sresi en az bir saat, en fazla iki saattir.

(4) Tez jrisinin oluturulmasndan, jrinin toplanmasna kadar geen srele ilgili ilemler ilgili enstitnn uygulama esaslarna gre yrtlr.

(5) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar enstit anabilim/anasanat dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye tutanakla bildirilir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla ilikisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Yeni tez konusu verilen renci yeni bir tez danman atanmasn talep edebilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezli yksek lisans diplomas

MADDE 34 (1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine tezli yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezli yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn YK tarafndan onaylanm ad bulunur.

BENC BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Programn amac ve kapsam

MADDE 35 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac, renciye mesleki konuda bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program kinci Lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. Uzaktan eitim programlarnda yeterlik snav uygulanmaz. Dier tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. kinci lisansst retim programlarnda sadece tezsiz yksek lisans eitimi yrtlebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yksek lisans eitimi yaplamaz.

(2) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas artyla, lisans derslerinden seilebilir.

(3) Tezsiz yksek lisans programnn sonunda, renci ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla kesinleen kiilik bir jri tarafndan yeterlik snavna alnr. Yeterlik snavnda, rencinin yksek lisans almalarn yapt bilim dalyla ilgili temel bilgiler deerlendirilir. Yeterlik snav, en az bir saat, en ok iki saat olmak zere szl olarak, retim yelerine ve lisansst rencilere ak olarak yaplr. Jri, renciye bilim alanndaki bilgi dzeyini, aratrmaya eilimini belirleyecek ekilde sorular sorar. Snav sonunda, jri oy birlii/oy okluu ile kabul veya ret karar verir. Sonu, jri bakannca aklanr. Snavda baarsz olan renci en erken iki, en ge alt ay ierisinde, ayn jri tarafndan yeterlik snavna tabi tutulur. Tekrar baarszlk hlinde, renci anabilim dal nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile mevcut danman veya yeni bir danman ile almalarna devam eder. Yeterlik snavna ilikin tutanak en ge gn iinde enstitye gnderilir.

Danman atanmas

MADDE 36 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, her renci iin ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesi belirlenir. Danman retim yesi, bu Ynetmeliin 32 nci maddesinin ikinci fkrasna gre belirlenir ve en ge birinci yaryln sonuna kadar atanr.

Sre

MADDE 37 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan renci yeterlik snavna en erken nc yaryl final snavlar dneminde girebilir.

(2) Tezsiz yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tezsiz yksek lisans diplomas

MADDE 38 (1) Kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn YK tarafndan onaylanm ad bulunur.

(3) Tezsiz yksek lisans veya uzaktan eitim tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin bu Ynetmeliin 7 nci maddesinde belirlenen asgari artlar yerine getirmek kaydyla, ilgili tezli yksek lisans programna anabilim dal bakanlnn kontenjan nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla en az bir yaryl baar ile tamamlam renciler gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan derslerden anabilim dal bakanlnca uygun grlenler enstit ynetim kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr. Tezli yksek lisans programndaki zorunlu ders kredisinin eksik kalmas durumunda renci anabilim dal bakanlnn nerecei dersleri alarak kredilerini ve 30 uncu maddede belirtilen dier almalar tamamlarlar.

ALTINCI BLM

Doktora Program

Programn amac ve kapsam

MADDE 39 (1) Doktora programnn amac; renciye bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaktr. Doktora almas sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirme,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora program, tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az krk iki kredilik on drt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

(3) Lisansst dersler, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir. Bu derslerin toplam 9 kredi saatten fazla olamaz. rencinin alaca derslerin en ok iki tanesi danman tarafndan yksek lisans renimi srasnda alnmam olmas artyla, yksek lisans derslerinden seilebilir. Bu ekilde alnan dersler toplam kredi saatinden saylr.

(4) Lisans dersleri doktora kredisine saylmaz.

(5) Doktora programlar, ilgili enstitnn teklifi ile yurt ii ve yurt d entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlar, YK tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre yrtlr.

Sre

MADDE 40 (1) Doktora programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami alt yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin azami dokuz yldr. Derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan, tez nerisi kabul edilen ve tez almasnn gereklerini yerine getiren rencilerden, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken altnc, lisans derecesi ile kabul edilenler tezini en erken sekizinci yaryl final snavlarnn balangcnda teslim edebilirler. Tpta uzmanlk eitiminin yapld programlarda doktora bitirme asgari sresi, tpta uzmanlk eitim sresinin asgari sresinden az olamaz. Ayrca renci, tez nerisi kabul edildikten sonra en az iki dnem iin baarl tez almas ara raporu vermek zorundadr.

(2) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr. Kredili derslerini baaryla tamamlayamayan renciler, baarsz olduklar derslerden baarl olmak zorundadr.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen alt yl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin dokuz yl sonuna kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her seferinde en az alt ay olmak zere yeni sreler verilir.

(4) Bu sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

Tez danman atanmas

MADDE 41 (1) Enstit ynetim kurulu, doktora yapacak her renciye, anabilim dal bakanlnn grn de alarak bir danman tayin eder. Danman, ilgili enstitnn ynetim kurulu kararyla kesinleir. rencinin danman ilk yaryln banda atanabilir. Tez danman atanncaya kadar rencinin danmanln ilgili anabilim dal bakan yrtr. Ancak tez danmannn, en ge nc yaryln bana kadar atanmas zorunludur.

(2) Danman o anabilim dalnda grevli profesr, doent ve yardmc doentler; bunlar bulunmad veya sayca yeterli olmad takdirde en yakn anabilim dalndaki profesr, doent ve yardmc doentlerden seilir. kinci tez danmannn en az doktora derecesine sahip olmas gerekir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir. lgili anabilim/anasanat dal bakanlnn teklifi ile ikinci tez danman yurt ii veya yurt dnda bulunan baka bir yksekretim kurumundan da atanabilir.

(3) Danman, rencinin kabul edilmi olduu lisansst program iin enstit kurulu kararyla belirlenmi dersler arasndan rencinin alaca dersleri ve yapaca uygulamalar belirler. Ders kayt izelgelerini, ders programlarn, ders belgelerini, snav sonularn, tespit edilen tez nerisini, tezini, ihtiya halinde izin, ek sre istei gibi durumlarn zamannda enstitye bildirir. Bu faaliyetlerdeki aksaklklarn somut bilgi ve belgelerle ilgili enstit mdrlnce tespiti halinde anabilim/anasanat dal bakanl gr alnarak rencinin tez danman ilgili enstit ynetim kurulu tarafndan deitirilebilir.

(4) Tez danmannn baka bir yksekretim kurumuna gemesi durumunda renci ders safhasnda ise yeni bir danman atanr. renci, derslerini baar ile tamamlam ise danmann isteine bal olarak danmanlk grevi devam edebilir.

(5) renci ve/veya tez danmannn talebi, anabilim/anasanat dal bakanlnn gr ve ilgili enstit ynetim kurulunun uygun grmesi halinde rencinin tez danman deitirilebilir.

Doktora yeterlik snav

MADDE 42 (1) Yeterlik snavnn amac; rencinin temel konular ve doktora almasyla ilgili konularda derinliine bilgi sahibi olup olmadnn snanmasdr.

(2) Derslerini baaryla tamamlayan, yksek lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci, en ge beinci yaryl, lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmek zorundadr. Yeterlik snavlar Ocak-ubat ve Haziran-Temmuz aylarnda ylda iki kez yaplr. Bu iki snav dnemi dnda yeterlik snav yaplmaz. Belirtilen sreler sonunda doktora yeterlik snavna mazeretsiz olarak girmeyen renci, izleyen ilk yeterlik snav dneminde yeterlik snavna girer.

(3) Yeterlik snavlar, enstit anabilim dal bakanl tarafndan nerilen, enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve iki yl sre ile grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Anabilim dal bakan, yeterlik komitesinin doal bakandr. Komite; farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla en az asl ve bir yedek yeden oluan snav jrileri kurabilir. Jri yelerinden biri rencinin danman olmak zorundadr.

(4) Doktora yeterlik snav, yazl ve szl olmak zere iki blm halinde yaplr. Yazl ve szl snav sreleri bir saatten az, iki saatten fazla olmaz. Bu szl snav dinleyicilere aktr. Doktora yeterlik komitesi, snav jrisinin nerilerini ve rencinin yazl ve szl