11 Temmuz 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28704

YÖNETMELİK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan:

TİCARİ TAŞIT KULLANMA BELGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1997 tarihli ve 23213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.