11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan:

ELEKTRONK HABERLEME SEKTRNDE KSEL VERLERN LENMES

VE GZLLNN KORUNMASI HAKKINDA YNETMELKTE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektronik Haberleme Sektrnde Kiisel Verilerin lenmesi ve Gizliliinin Korunmas Hakknda Ynetmeliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (c), (), (g) ve (o) bentleri ile ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Anonim hale getirme: Kiisel verilerin, belirli veya kimlii belirlenebilir bir gerek ya da tzel kiiyle ilikilendirilemeyecek veya kayna belirlenemeyecek hale getirilmesini,

) Gereklemeyen arama: Baarl bir ekilde balant kurulmasna ramen haberlemenin gereklememesini,

g) lem kayd: Kiisel verilere erien kiiler tarafndan yaplan ilemin ileriki bir tarihte tanmlanabilmesini teminen asgari olarak ilem, ilemin detay, ilemi yapan kii, ilemin yapld tarih ve zaman ile ilemi yapan kiinin baland nokta bilgilerini ieren elektronik kaytlar,

o) NAT: ebekede tanan IP paketlerindeki IP adres bilgisi yannda port bilgileri de kullanlarak ayn IPlerin birden ok abone tarafndan kullanlmasn salayan teknolojiyi,

(2) Bu Ynetmelikte geen ancak birinci fkrada tanmlanmayan kavramlar ve ksaltmalar iin ilgili mevzuatta yer alan tanmlar geerlidir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesine aadaki fkralar eklenmitir.

(2) Kiisel veriler yurt dna karlamaz.

(3) Kiisel verilerin ilenmesi kapsamnda abone tarafndan iletmeciye verilen rza, sadece alnan hizmete zg olmak kouluyla, kiisel verilerin iletmeci tarafndan yetkilendirilen taraflar marifetiyle ilenebilmesini de kapsar.

(4) letmeci tarafndan yetkilendirilen taraflarca bu Ynetmelik hkmlerinin ihlal edilmesi de dhil olmak zere kiisel verilerin gizliliinin, gvenliinin ve amac dorultusunda kullanlmasnn temininden iletmeci sorumludur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin nc, drdnc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) letmeciler, kiisel verilere sadece yetkili kiiler tarafndan eriilebilmesini ve kiisel verilerin sakland sistemlerin ve kiisel verilere eriim salamak iin kullanlan uygulamalarn gvenliini salamakla ykmldr.

(4) letmeciler, kiisel verilere ve ilikili dier sistemlere yaplan eriimlere ilikin ilem kaytlarn saklamakla ykmldr.

(5) Kurum, gerekli grd hallerde iletmecilerden, kiisel verilerin sakland sistemlere ve alnan gvenlik tedbirlerine ilikin tm bilgi ve belgeleri isteme, ayrca sz konusu gvenlik tedbirlerinde deiiklik talep etme hakkn haizdir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) letmeci, ebekenin ve kiisel verilerin gvenliini ihlal eden belirli bir risk olmas durumunda bu risk hakknda Kurumu ve Kurum tarafndan gerekli grlmesi halinde abonelerini/kullanclarn etkin ve hzl bir ekilde bilgilendirmekle ykmldr.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Elektronik haberleme hizmetlerini pazarlamak veya katma deerli elektronik haberleme hizmetleri sunmak amacyla ihtiya duyulan trafik verileri anonim hale getirilerek veya ilgili abonelerin/kullanclarn ilenecek trafik verileri ve ileme sresi hakknda bilgilendirilmelerinden sonra rzalarnn alnmas kaydyla, alnan rzaya uygun olarak sadece katma deerli elektronik haberleme hizmetlerinin, pazarlama faaliyetlerinin ve benzer hizmetlerin gerektirdii l ve srede ilenebilir.

(4) Abonelere/kullanclara ait ilenen ve saklanan trafik verileri, bu verilerin ilenmesini ve saklanmasn gerekli klan faaliyetin tamamlanmasndan sonra silinir veya anonim hale getirilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 9 (1) Trafik verisini ileme yetkisi; trafik ynetimi, arabalant, faturalama, yolsuzluk tespitleri, tketici ikyetlerinin deerlendirilmesi, elektronik haberleme hizmetlerinin pazarlanmas veya katma deerli elektronik haberleme hizmetlerinin sunulmas hususlarnda iletmeci ve iletmeci tarafndan yetkilendirilen kiilerle snrldr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 (1) Katma deerli elektronik haberleme hizmetleri sunmak amacyla ihtiya duyulan ve trafik verisi niteliinde olmayan konum verileri, anonim hale getirilerek veya ilgili abonelerin/kullanclarn ilenecek konum verileri, ileme amac ve sresi hakknda bilgilendirilmelerinden sonra rzalarnn alnmas kaydyla, alnan rzaya uygun olarak sadece katma deerli elektronik haberleme hizmetlerinin gerektirdii l ve srede ilenebilir. letmeciler trafik verisi niteliinde olmayan konum verilerinin ilenmesinde abone/kullanclara geici olarak bu verilerin ilenmesini reddetme imkn salar.

(2) letmeciler, abonelerin/kullanclarn trafik verisi niteliinde olmayan konum verilerinin ilenmesi iin, ksa mesaj, ar merkezi, internet ve benzeri yntemlerle vermi olduklar rzay ayn yntem ya da basit bir yntem ile her zaman cretsiz olarak geri almalarna imkn salar.

(3) lgili mevzuatn ve yarg kararlarnn ngrd durumlar haricinde, ancak afet ve acil durum halleri ile acil yardm arlar kapsamnda abonenin/kullancnn rzas aranmakszn konum verisi ve ilgili kiilerin kimlik bilgileri ilenebilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Konum verisini ileme yetkisi, katma deerli elektronik haberleme hizmetlerinin sunulmas hususunda ya da afet ve acil durum halleri ile acil yardm arlar kapsamnda iletmeci ve iletmeci tarafndan yetkilendirilen kiilerle snrl olup, bu yetki sz konusu hizmetlerin gerektirdii kapsamda kullanlr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin iki numaral alt bendi ile ayn fkrann (d) bendinin iki numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

2) nternet eriimi, elektronik posta ve internet telefonu ile ilgili olarak; internet eriimi ile ilgili oturum ama, kapatma tarihi ve zaman, tahsis edilen dinamik veya statik internet protokol adresi, NAT kullanlan ebekelerde internet protokol adresi yannda port bilgisi, abone/kullanc kimlii, elektronik posta veya internet telefonu ile ilgili oturum ama ile kapatma tarihi ve zaman.

2) Mobil telefon hizmetiyle ilgili olarak; haberlemenin balatld ve sonlandrld telefon numaralar, haberlemenin balatld ve/veya sonlandrld tarafa ait IMSI ve IMEI numaralar; abone kayd olmayan arama kartl hizmetlerin olmas durumunda hizmetin aktif hale getirildii tarih ve zaman ile hizmetin aktif hale getirildii hcre kimlii.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

letmecilerin veri saklama sreleri

MADDE 14 (1) 13 nc madde kapsamnda tanmlanan veri kategorileri, haberlemenin yapld tarihten itibaren bir yl, gereklemeyen aramalara ilikin kaytlar ise ay sre ile saklanr.

(2) Soruturma, inceleme, denetleme veya uzlamazla konu olan kiisel veriler, ilgili sre tamamlanncaya kadar saklanr.

(3) Kiisel verilere ve ilikili dier sistemlere yaplan eriimlere ilikin ilem kaytlar drt yl sre ile saklanr.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Verilerin yurt iinde saklanmasn,

d) lenen ve saklanan verinin, saklama sresinin bitiminden itibaren en ge bir ay iinde imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi ve bu ilemlerin tutanakla veya sistemsel olarak kayt altna alnmasn

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Arayan kullancya basit bir yntemle ve cretsiz olarak numarasn gizleme imkn salamakla,

(2) letmeci, balanlan numarann grnmesine imkn salad durumlarda, balanlan aboneye basit bir yntemle ve cretsiz olarak, balanlan numarann arayan kullancya gsterilmesini engelleme imkn salamakla ykmldr.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 25 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 4 nc maddesinin ikinci fkras 1/1/2014,

b) dier hkmleri 24/7/2013,

tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 16 Bu Ynetmelik hkmlerini Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurulu Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/7/2012

28363

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/2/2013

28560