11 Temmuz 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28704

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

HAVA SEYRSEFER HZMET SALAYICILARININ

SERTFKALANDIRILMALARINA LKN YNETMELK

(SHY-SEYRSEFER)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, Trk hava sahasnda ve hava alanlarnda hava trafiinin emniyetli, verimli, dzenli ve hzl akn salamak zere hizmet veren sivil Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulularn uymas gereken temel hkmleri, sertifikasyonu ve denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 1 inci maddede belirtilen hizmetlerin gerekletirilmesinde taraf olan;

a) Sivil Havaclk Genel Mdrln,

b) Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca veya ilgili mevzuat uyarnca ATS, AIS ve CNS hizmeti salama yetkisi verilmi kurum ve kurulular,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 10 uncu maddesi ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununa dayanlarak,

b) Hava seyrsefer hizmetlerinin salanmas iin ortak gerekliliklere ilikin 17/10/2011 tarihli ve 1035/2011 sayl Avrupa Komisyonu Tzne paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) AIS: Havaclk bilgi hizmetlerini,

b) ATM: Hava trafik ynetimini,

c) ATS: Hava trafik hizmetlerini,

) Bakan: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakann,

d) CEN: Avrupa Standartlar Komitesini,

e) CNS: Haberleme, seyrsefer ve gzetimi,

f) Dokman 8973: ICAOnun havaclk gvenlik manelini,

g) ECAC: Avrupa Sivil Havaclk Konferansn,

) ECAC Dokman 30: Sivil Havaclk Gvenlii konusundaki ECAC Dokmann,

h) ESARR: EUROCONTROL Emniyet Dzenleyici Gereksinimlerini,

) EUROCONTROL: Avrupa Hava Seyrsefer Emniyeti Tekilatn,

i) EYS: Emniyet Ynetim Sistemini,

j) Genel Mdrlk: Sivil Havaclk Genel Mdrln,

k) GYS: Gvenlik Ynetim Sistemini,

l) Hava Seyrsefer Hizmetleri: Hava aralarnn hava sahasnda emniyetli ve gvenli hareketini teminen verilen CNS, ATS ve AIS gibi hizmetlerin tmn,

m) Hava seyrsefer hizmet salama sertifikas: Bu Ynetmelikte istenen koullar salayan bir hizmet salayc iin bu Ynetmeliin EK-2 blmnde bulunan ve Genel Mdrlk tarafndan onaylanarak hava seyrsefer hizmet salayc kurulua verilen belgeyi,

n) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu: Hizmet verdikleri havaalan veya nite ile snrl olmak zere, Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnca veya ilgili mevzuat uyarnca AIS ve/veya ATS ve/veya CNS hizmeti salama yetkisi verilmi kurum ve kurulular,

o) ISO: Uluslararas Standartlar Organizasyonunu,

) ICAO: Uluslararas Sivil Havaclk Tekilatn,

p) KYS: Kalite Ynetim Sistemini,

r) Olay: Kaza ile sonulanmayan, ancak uu emniyetini etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, hava arac ve kullanlmakta olan hava seyrsefer sisteminde yaanan bir kesinti, eksiklik veya bozukluk ile hava aracnn operasyonu ve hava trafik ynetim hizmetlerinin salanmas ile ilgili tm olaylar ve olaand durumlar,

s) TSE: Trk Standardlar Enstitsn,

ifade eder.

(2) Bu Ynetmelikte belirtilmeyen tanmlar iin lkemizin yesi bulunduu ICAO tarafndan yaymlanan dokmanlarda belirtilen tanmlar geerlidir.

KNC BLM

Genel Esaslar

Hizmet salama

MADDE 5 (1) lkemizde hava seyrsefer hizmetleri, 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanunu ve 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunda belirlenen esaslar ile ICAO ve Eurocontrol tarafndan belirlenip Genel Mdrlk tarafndan kabul edilen standartlara uygun olarak ve Genel Mdrlk tarafndan verilecek Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas kapsamnda yrtlr.

Asgari gereklilikler

MADDE 6 (1) Hava seyrsefer hizmetlerinin salanmasnda ve sertifikalandrlmas ilemlerinde, 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayl Kanunla onaylanan Uluslararas Sivil Havaclk Szlemesi gereince kurulan ICAO tarafndan yaymlanan Eklerin ve bu eklere ilikin olarak yaymlanan dokmanlarn son eklinde belirlenen standart ve tavsiyeler, ECAC tarafndan yaymlanan Dokman 30da belirtilen standartlar ve Eurocontrol tarafndan yaymlanan ESARRlara uyumlu olarak hazrlanan ulusal mevzuat hkmlerince belirlenen kriterler dikkate alnr.

Hava seyrsefer hizmet salama sertifikas gereklilii

MADDE 7 (1) Trkiye uu bilgi blgeleri dhilinde hava seyrsefer hizmeti salayan AIS, ATS ve CNS Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulular salamakta olduklar hizmetler kapsamndaki yeterliliklerinin teyidi amacyla bu Ynetmelik hkmleri erevesinde Genel Mdrlk tarafndan Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas ile belgelendirilirler.

Hava seyrsefer hizmet salama sertifikasnn verilmesi

MADDE 8 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, bu Ynetmeliin drdnc blmnde yer alan Genel Hkmleri ierir artlar saladklar takdirde yapacaklar bavuru zerine Genel Mdrlk tarafndan Ek 2de yer alan sertifika ile sertifikalandrlr.

(2) Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas almak zere bavuru yapacak olan Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu aadaki ortak gereklilikleri salamaldr:

a) Teknik ve Operasyonel yeterlilik ve uygunluu.

b) Kalite ve Emniyet ynetimi iin sistemler ve sreler.

c) Raporlama sistemi.

) Finansal g.

d) Yeterli personel planlamasn ieren insan kaynaklar.

e) Gvenlik.

(3) Ortak gereklilikleri salam olan Hava Seyrsefer Hizmet Salayclar, bu Ynetmeliin Ek 1inde yer alan Hizmet Salama Sertifikas Bavuru Formunu doldurarak Genel Mdrle bavuru yapar.

(4) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, salam olduu hizmetlerin eitliliine ve iletme byklne gre beher havaalan iin veya tm birimleri iin toplu olarak sertifikasyon talebinde bulunabilir.

(5) Birden fazla havaalannda faaliyet gsteren Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu tarafndan ikinci fkra kapsamnda tesis edilen sistemin btnsel bir yaklam izlemesi, meydan bazl bavuru yaplmasna engel tekil etmez.

(6) Bavuru yapldktan sonra, Genel Mdrlk tarafndan yaplacak olan denetimler ile hizmet salaycnn bu Ynetmelik hkmlerine uyum durumu teyit edilir. Uygun bulunmas durumunda Bakan tarafndan Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas onaylanr.

Sertifikasyon iin gereklilikler

MADDE 9 (1) ATS, AIS ve CNS Hizmeti salayclarn Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas alabilmeleri iin bu Ynetmeliin drdnc blmnde belirtilen Genel Hkmleri ierir artlar karlamalar gerekmektedir.

(2) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulularnn hizmet verdikleri alana gre uymak zorunda olduklar zel gereklilikler Genel Mdrlk tarafndan belirlenerek yazl olarak bildirilir ve elektronik ortamda Genel Mdrlk resmi internet sayfasnda ilan edilir.

(3) Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas alacak Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kuruluun da, Eurocontrol tarafndan yaynlanan ESARR 1, 2, 3, 4, 5 ve 6ya uyum amacyla yaymlanan ulusal mevzuat hkmlerine riayet etmesi hkm aranr.

(4) 11 inci madde ile getirilen muafiyetler hari olmak zere Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikasnn yaym itibar ile Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulular tarafndan Ynetmelik hkmlerine tam uyum salanmas gerekmektedir.

Deiikliklerin bildirilmesi

MADDE 10 (1) Hava Seyrserfer Hizmet Salayc Kurulu; Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikasnn verilmesi sonrasnda birimlerin bnyesinde kurulmas muhtemel yeni sistemler, mevcut sistemlere getirilecek olan nemli deiiklikler ve uygulanan operasyonel ve teknik kurallarda yaplacak deiiklikler hususunda 27/4/2011 tarihli ve 27917 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Trafik Ynetiminde Emniyet Gzetimi Hakknda Ynetmelii (SHY-GZETM)n 10 uncu maddesindeki gerekliliklere gre Genel Mdrle bavuruda bulunur.

Muafiyetler

MADDE 11 (1) Sertifikasyon srecinde Genel Mdrlk baz hkmler iin muafiyetler tanyabilir. Byle bir durumda, tannan muafiyetler Genel Mdrlk tarafndan uygun grlmesi durumunda lkemizin yesi olduu uluslararas tekilatlara raporlanabilir.

(2) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulularn hizmet verdikleri alana gre zel gereklilikleri karlamalar hususunda bu Ynetmelik ierisinde yer alanlar dnda herhangi bir muafiyet tannamaz.

Hava seyrsefer hizmet salama sertifikas taleplerini deerlendirme komisyonu

MADDE 12 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas talepleri, bu i iin Genel Mdrn teklifi ve Bakann onay ile Genel Mdrlk personelinden be asl ve iki yedek yeden oluturulan deerlendirme komisyonunca incelenir.

(2) Genel Mdr ve Hava Seyrsefer Daire Bakan komisyonun asli yesidir. Dier ye ile yedek yeler Genel Mdr Yardmclar, Daire Bakanlar ve I. Hukuk Maviri arasndan Genel Mdr tarafndan seilir. Genel Mdr Komisyonun bakandr.

(3) Genel Mdrn olmad veya Genel Mdrn gerekli grd hallerde Genel Mdr Yardmclarndan birisi veya Hava Seyrsefer Daire Bakan komisyona bakanlk eder.

(4) Komisyonun grev sresi bir yldr. Komisyona seilen ye, yeniden seilebilir.

(5) Komisyon yelerinden birinin herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ilk srada yer alan yedek ye komisyon yesi olarak grev alr.

(6) Asl yelerden birinin veya birden fazlasnn bulunmamas halinde yedek yeler, bulunmayan asl yelerin yerini liste onay srasna gre alrlar.

(7) Komisyona ilgili kurum ve kurululardan gr almak zere oy hakk olmakszn temsilciler arlabilir.

(8) Komisyon kararlar oy okluu esasna gre alnr; her yenin bir oy hakk vardr; ekimser oy kullanlamaz.

(9) Komisyon, Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas taleplerini, ilgili ulusal ve uluslararas mevzuatta belirtilen standartlarn salanp salanmadn tespit etmek amacyla yerinde yapaca denetimi mteakip en ge 60 gn ierisinde deerlendirir.

(10) Komisyon tarafndan yaplan deerlendirme sonunda talebi uygun grlrse, Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas Bakan onay ile verilir.

NC BLM

Sorumluluklar ve Uyumun Gzetimi

Sorumluluklar

MADDE 13 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, faaliyetlerini 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanunu, 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve bu Ynetmelik ile ICAO, ECAC ve Eurocontrol tarafndan belirlenen uluslararas standartlarda yrtmek zere her trl tedbiri almak hususunda Genel Mdrle kar sorumludur.

(2) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, hizmetlerinin uluslararas standartlarda yrtlmesini teminen her trl tedbiri alr ve aldrr.

(3) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, hizmetlerinin uluslararas standartlarda yrtlmesi iin gerekli operasyon el kitabn ve iletme talimatlarn yaymlamak zorundadr.

(4) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu drdnc blmnde belirtilen genel hkmleri ierir artlar salamas zorunludur.

(5) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kuruluun bir i denetim mekanizmas oluturmas ve bu mekanizmann ileyiine dair prosedr Genel Mdrlk onayna sunmas zorunludur.

Uyumun gzetimi

MADDE 14 (1) Genel Mdrlk, Hava Seyrsefer Hizmet Salayc ulusal ve uluslararas mevzuatta yer alan dzenlemelere riayet ettiini gzetir. Bu amala, hizmet salaycnn eitim ve merkez yaplanmalar da dhil olmak zere tm niteleri Genel Mdrlk veya yetkilendirdii kurum/kurulu tarafndan haberli veya habersiz denetlenir.

(2) Bir Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kuruluun ilgili birimine, birinci fkra uyarnca Genel Mdrlk tarafndan yaplan denetimler arasndaki sre en fazla 2 takvim yln gemez.

(3) Genel Mdrlk, uygun grmesi durumunda sertifikalandrd Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kuruluun uyum durumunu takip etmek amacyla bu kurulutan raporlar isteyebilir.

(4) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc kurulu, Genel Mdrlk veya yetkilendirdii kurum/kurulu tarafndan gerekletiren haberli ya da habersiz denetlemeleri kolaylatracak tedbirleri alr.

(5) Genel Mdrlk aadaki ileri yerine getirme yetkisine sahip olacaktr:

a) Hava seyrsefer hizmetlerinin salanmasna ilikin kaytlar, verileri, prosedrleri ve dier materyali incelemek.

b) Sz konusu kaytlardan, verilerden, prosedrlerden ve dier materyallerden kopyalar veya suretler almak.

c) Denetleme srasnda szl aklama istemek.

) lgili tesislere girmek ve vastalar kullanmak.

(6) Yaplan denetimlerde, 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanunu ile 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve bu kanunlara ilikin olarak yaymlanan ynetmelikler ile ICAO, ECAC ve Eurocontrol tarafndan belirlenen uluslararas standartlar kapsamnda tespit edilen aykrlklar, Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kuruluun sertifikasyonunu etkiler nitelikte olmas durumunda, eksikliin sz konusu olduu faaliyet ve buna bal tm faaliyetlerin devam hususu 12 inci maddede belirtilen deerlendirme komisyonunca deerlendirilir.

(7) Yaplan denetimlerde, 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanunu ile 5431 sayl Sivil Havaclk Genel Mdrl Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun ve bu kanunlara ilikin olarak yaymlanan ynetmelikler ile ICAO, ECAC ve Eurocontrol tarafndan belirlenen uluslararas standartlar kapsamnda tespit edilen aykrlklar, kusur ve eksiklikler 12 nci maddede belirtilen deerlendirme komisyonunun incelemesine gerek grlmemesi halinde, hizmet salaycya yazl olarak bildirilir ve bu eksikliklerin giderilmesi iin yeterli bir sre verilerek bu eksikliklerin giderilmesi istenir. Hizmet salayc, verilen bu sre iinde eksiklikleri gidererek Genel Mdrle bilgi vermek zorundadr.

DRDNC BLM

Hava Seyrsefer Hizmetleri in Genel Hkmler

Teknik ve operasyonel yeterlilik

MADDE 15 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, sorumluluklar altndaki hizmetlerin emniyetli, gvenli, verimli ve srdrlebilir bir ekilde yerine getirilebilmesi amacyla yeterli teknik ve ilevsel kapasite ve uzmanla sahip olmaldr.

(2) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, salanan hizmetin devamlln, etkinliini ve emniyetini destekleyen bir organizasyon yaps oluturmaldr. Organizasyonun yaps;

a) Atanm ynetici personel ve zellikle emniyet, gvenlik, kalite, finans ve insan kaynaklar konusundaki ynetici personelin yetkilerini, grev ve sorumluluklarn,

b) Organizasyonun sreleri ve farkl birimleri arasndaki raporlama hattn ve ilikisini,

tanmlamaldr.

(3) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu en az be yllk periyodu kapsayacak i plan hazrlamaldr. Bu i plan;

a) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kuruluun tm hedef ve amalarn ve altyap sistemleri ve dier sistemlerin geliimi ile ilgili uzun vadeli planlar ve bunlarn baarlmas ile ilgili stratejisini,

b) Maliyet etkinlii, emniyet ve hizmet seviyesi ve kalite andan uygun performans hedeflerini,

iermelidir.

(4) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu gelecek yldaki i plannn zelliklerini ve meydana gelebilecek deiiklikleri ieren yllk bir plan hazrlamaldr. Hazrlanacak yllk plan, finansal anlamalarda olduu gibi tahmin edilen uu gecikmeleri, emniyet ve kapasitenin seviyeleri ve verilen hizmetin kalite ve seviyesini ayrca;

a) Hizmetin kalitesinin ve seviyesinin gelitirilmesine nasl katkda bulunulacana dair beyanat ve yeni altyap ve dier geliimlerin gerekletirilmesi hakknda bilgileri,

b) Hizmet kalitesi ve seviyesinin gerekeli ekilde deerlendirilebilmesi amacyla performans gstergeleri,

c) Hizmet salaycnn ksa dnemli finansal durum beklentisi, i planndaki etkileri ya da herhangi bir deiiklik durumunun olas etkileri gibi konular

kapsamaldr.

Emniyet ynetimi

MADDE 16 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas alacak olan Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, saladklar hizmetlerin emniyet seviyelerini ynetmek amacyla bir Emniyet Ynetim Sistemi (EYS) kurmaldr.

(2) Hava seyrsefer hizmeti salayc Kurulu, verilen hizmetlerin emniyetini dorudan etkileyebilecek tm paydalarla resmi iletiim kurmaldr.

(3) EYSde tm emniyet risklerinin tanmlanm, deerlendirilmi ve baarl bir ekilde azaltlm olduundan emin olunmaldr.

Kalite ynetimi

MADDE 17 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas alacak olan Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kuruluu, TSE, ISO veya CEN standartlarnda bir kalite ynetim sistemi oluturmas, hizmet salama srecinde bunu muhafaza etmesi ve sertifika ilemlerini tamamlayabilmesi iin bunu Genel Mdrle belgelemesi gereklidir.

Operasyonel ve teknik el kitaplar

MADDE 18 (1) Hava seyrsefer hizmet salayc Kurulu, operasyonel ve teknik personelin kullanm ve bu personele rehberlik amacyla hizmetlerin salanmasna ilikin operasyonel ve teknik el kitaplarn hazrlar, datmn yapar ve gncelliini salar.

(2) Operasyonel ve teknik el kitaplar, talimatlar, operasyonel ve teknik personelin grevini yerine getirmesi iin gerekli olan bilgileri ierir.

(3) Operasyonel ve teknik el kitab ilgili personeller iin eriilebilir olmaldr.

(4) Salayc Kurulu ek kitabnda yaplan deiiklikleri ilgili personele bilgi verecek bir sisteme sahip olmaldr.

(5) Hava seyrsefer hizmet salayc Kurulu tarafndan yaymlanan veya revize edilen el kitaplarnn bir sureti Genel Mdrle gnderilir.

Gvenlik

MADDE 19 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas alacak olan Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, salanan hizmetlere ilikin personel, tesis ve operasyonel verilere izinsiz mdahaleleri engellemek zere bir gvenlik ynetim sistemi oluturmaldr.

(2) Birinci fkra uyarnca tesis edilecek Gvenlik Ynetim Sistemi (GYS); gvenlik risk deerlendirmesi ve azaltmas, gvenlik izleme, gelitirme, gzden geirme ve edinilen tecrbenin paylamna ilikin usulleri tanmlamaldr.

(3) GYS, gvenlik ihlallerinin tespit edilmesi ve ilgili personeli uygun gvenlik ikazlar ile harekete geirecek yntemleri tanmlamaldr.

(4) GYS, gvenlik ihlallerinin etkilerini deerlendirerek ihlallerin tekrarn nlemek zere dzeltici eylemler belirleyecek bir sistem kurmaldr.

(5) GYS ve ilgili gvenlik nlemleri, ICAO EK-17 ile Dokman 8973, ECAC Dokman 30 ve Milli Sivil Havaclk Gvenlik Programnda son eklinde belirtilen standartlarda alnmaldr.

nsan kaynaklar

MADDE 20 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas alacak olan Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, salanan hizmetlerin emniyetli, verimli ve srdrlebilir bir ekilde ifasn teminen uygun nitelikte personel istihdam etmekten ve personel istihdam ile eitimine ilikin politikalar belirlemekten sorumludur.

Finansal g

MADDE 21 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu sermaye yatrm maliyetleri, operasyonun sabit ve deiken maliyetleri gibi finansal zorunluluklar karlayabilmelidir ve bunun iin uygun bir maliyet hesaplama sistemi kullanmaldr.

(2) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu birinci fkrada geen gereklilikleri bamsz denetlemeler srasnda ispat etmek zorundadr.

(3) Kamu kurum ve kurulularnn Saytay, Trkiye Byk Millet Meclisi KT Komisyonu ve benzeri kurumlar tarafndan tabi olduklar denetimler, Genel Mdrln uygun gr zerine, birinci fkrada geen gereklilikleri karlamada uygun bir ara olarak kabul edilebilir.

Acil durum plan

MADDE 22 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu sertifikasyon srecinin tamamlanmasndan itibaren en ge bir yl ierisinde, hizmetin kesilmesi, hizmetin ge veya gerei gibi ilemedii durumlara kar bir acil durum planna sahip olmaldr.

Emniyet olaylar

MADDE 23 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, hizmetin salanmas esnasnda karlalan emniyet olaylarnn takibi ve raporlanmasna ilikin bir sistem kurmak ve karlalan olaylar 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hava Trafik Ynetim Hizmetleri ile Balantl Emniyet Olaylarnn Rapor Edilmesi ve Deerlendirilmesine Dair Ynetmelik (SHY 65-02) uyarnca raporlanmalarnn salanmasndan sorumludur.

(2) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu birinci fkra uyarnca yaplacak raporlamann etkinliini ve verimliliini garanti altna almak zere ilgili tm personele gerekli eitimleri salamal ve personeli bilgilendirmelidir.

Raporlama

MADDE 24 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas sahibi Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu; yrtmekte olduu faaliyetlere ilikin Genel Mdrle yllk raporlar sunar.

(2) Birinci fkra uyarnca sunulan raporlar; salanmakta olunan hizmetlerin kalite, emniyet ve performans seviyelerine ilikin bir deerlendirmeyi, operasyon ve altyapya ilikin gelimeleri, i plan ile yllk plan arasndaki paralellii ve karlatrlmasn, hedeflerden sapmalarn nedenlerini, finansal sonular, operasyon ve altyapya ilikin gelimeleri ve insan kaynaklar politikasna ilikin bilgiyi iermelidir.

(3) lk rapor sunumundan itibaren en fazla 1 yl sonra bir sonraki rapor sunulmaldr.

(4) Yllk raporlar en fazla 1 yl sonra sunulmaldr.

Yangnla mcadele

MADDE 25 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu, sunulan hizmetin srekliliini teminen ICAO Ek-14 ve bu Eke ilikin olarak yaymlanan dokmanlarn son eklinde istenen standartlarna uygun olarak gerekli tesis, ekipman, personel ve bunlara ilikin yangnla mcadele prosedrlerinin mevcudiyetini ve ilerliini salar.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte ngrlen dzenlemeler

MADDE 26 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kuruluun, Hava Seyrsefer Hizmet Salama Sertifikas alnmasn teminen gerekli hazrlklar tamamlayarak bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten itibaren en ge bir yl ierisinde Genel Mdrle bavuru yapmas gerekmektedir.

Teknik dzenlemeler

MADDE 27 (1) Bu Ynetmelikte yer almayan veya istisnai zellik arz eden teknik konular ile bu Ynetmelikte belirtilen konularda ICAO, Eurocontrol veya Avrupa Komisyonu tarafndan yaplan deiikliklere ilikin dzenlemeler Genel Mdrlk tarafndan yaplr.

El Kitab

MADDE 28 (1) Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulu Ek-3te yer alan balklara gre bir el kitab hazrlar.

Yaptrmlar

MADDE 29 (1) Bu Ynetmelikte belirtilen hususlara uymayan Hava Seyrsefer Hizmet Salayc Kurulular hakknda 2920 sayl Trk Sivil Havaclk Kanununun 143 nc maddesine gre ilem yaplr.

Yrrlk

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Ekleri (EK-1, EK-2, EK-3)