10 Temmuz 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28703

YNETMELK

Yznc Yl niversitesinden:

YZNC YIL NVERSTES URARTU KLTR UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Yznc Yl niversitesi Urartu Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Yznc Yl niversitesi Urartu Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezinin faaliyetlerine, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (UKAUM): Yznc Yl niversitesi Urartu Kltr Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Rektr: Yznc Yl niversitesi Rektrn,

) niversite: Yznc Yl niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Urartu corafyasnda tarihsel ve kltrel varlklar ierisinde deerlendirilen yerleim yerlerinin belgelenmesi ve envanterinin oluturulmasna ynelik bilimsel almalar yapmak, Urartu uygarl ve kltr ile ilgili bilimsel aratrmalar planlamak, yrtmek ve yaynlamak, srdrlen almalar ynlendirip desteklemek ve konuya ilikin lisans ve lisansst eitim programlarna katk salamak ve ayn ynde almalar yapan kurum ve kurulularla ibirlii yapmak ve bu dorultuda Urartu krallnn tarihi, sosyal, kltrel adan bilimsel ve sanatsal ynlerden incelenmesi ve aratrlmas, ayrca ilgili kurum ve kurulularla ilikilerin gelitirilmesi ynnde disiplinler aras bir yaklamla uygulamalar ve aratrmalar yapmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin yrtecei etkinlikler unlardr:

a) Sosyal, kltrel, sanatsal ve bilimsel aratrmalar yapmak,

b) Kurs, seminer, konferans, sempozyum, altay, panel, sergi ve konser gibi etkinlikler dzenlemek,

c) Bilgi, belge, fotoraf, harita ve benzeri dokmanlardan ariv oluturmak,

) Arkeolojik kaz ve yzey aratrmalarna katk salamak,

d) Aratrmalarn sonularn yaymak ve tantmak iin gazete, blten, dergi ve kitap gibi yaynlar basmak, ayrca elektronik yayn yapmak,

e) Aratrmalar iin gerekli her trl teknik ara ve gere ile demirba ve krtasiye malzemeleri edinmek,

f) Gerekli izinler alnmak artyla konuya ilikin projeleri desteklemek amacyla yardm toplama etkinlikleri dzenlemek, yurt iinden ve yurt dndan ba kabul etmek,

g) Uluslararas etkinliklerde bulunmak, yurt dndaki dernek veya kurululara ye olmak, bu kurulularla ortak projeler yrtmek ve karlkl yardmlamak,

) Bilimsel ve sanatsal amal yarmalar, sergiler ve dll programlar dzenlemek ve uygulamak,

h) Tm dnyada, Urartu ili ilgili kan yaynlar toplamak ve bir Urartu uzmanlk ktphanesi oluturmak,

) Gerekli grlen yerlerde merkez etkinliklerini yrtmek amacyla geici temsilcilik amak,

i) Fen, Sosyal ve Salk Bilimleri Enstitlerinde yksek lisans ve doktora almalar yapan akademisyenlere, Urartular ile ilgili almalarda bulunan ve tez hazrlayanlara olanaklar salamak,

j) Yurt ii ve yurt dndaki niversitelerle ibirlii yapmak, ortak projeler ve bilimsel etkinlikler gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr; niversitede tam gn alan retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan iki yllk sre iin grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdrne yardmc olmak zere, Ynetim Kurulu yelerinden iki kii Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Merkez Mdr, grevi banda olmad zaman bir mdr yardmcs kendisine veklet eder. Merkez Mdrnn grevi sona erdiinde mdr yardmcsnn grevi de sona erer.

(3) Merkez Mdrnn, kesintisiz alt aydan fazla bir sre grevi banda bulunamamas durumunda yeni bir Merkez Mdr grevlendirilir.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek ve Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

b) Ynetim Kurulu kararlarn bu Ynetmelik hkmleri erevesinde uygulamak,

c) Merkezin idari ilerini yrtmek, gerekli egdm ve denetimi salamak, yazmalar yapmak,

) Ynetim Kurulunun hazrlad yllk faaliyet raporunu Rektrle sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu, Merkez Mdr dhil be kiiden oluur. Merkez Mdr dndaki dier yeler, retim elemanlar arasndan Senato tarafndan nerilir ve Rektr tarafndan iki yllk sre iin grevlendirilir. Sreleri dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan veya alt aydan fazla niversite dnda grevlendirilen yelerin yerine, sreyi doldurmak zere yenileri grevlendirilir. Ynetim Kurulu, olaan olarak ayda en az bir ya da gerekli olduunda Merkez Mdrnn ars zerine ve salt ounlukla toplanr. Kararlar, katlanlarn oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programn hazrlamak ve yrtmek,

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak,

c) Merkezin bnyesinde kurulacak bilimsel alma gruplarnda grevlendirilecek retim elemanlarnn seimini yapmak ve grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak,

) Aratrma projeleri ile kurs ve benzeri eitim nerilerini bilimsel alma kurullarnn da katklar ile deerlendirmek, grevlendirilecek kii, kurulu ve niversite birimlerini belirlemek,

d) niversite d ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii esaslarn belirlemek, protokol taslaklarn hazrlamak ve Yksekretim Kurulunun onayn alp imzalamak zere Rektrle sunmak,

e) Merkezde grevlendirilecek idari ve teknik personelin seimini yaparak Rektrn onayna sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu, yurtii ve yurtdndan, yelik teklifini kabul eden akademisyenlerden Rektrn onayyla iki yl iin seilen en fazla yirmi kiiden oluur. Danma Kurulu ylda en az bir kez toplanr.

(2) Danma Kurulu; Merkezin sosyal, kltrel, bilimsel ve sanatsal kapsamdaki ilikilerini gzetir ve Merkezin almalar ile ilgili deerlendirmeler yaparak nerilerde bulunur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel gereksinimi

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel gereksinimi 2547 sayl Yksekretim Kanununun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan yrtlen aratrmalar kapsamnda alnan her trl alet, donanm ve demirba Merkez hizmetlerinin kullanmna tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektrdr. Rektr, bu grevini Merkez Mdrne devredebilir.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Yznc Yl niversitesi Rektr yrtr.