10 Temmuz 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28703

YNETMELK

Mehmet Akif Ersoy niversitesinden:

MEHMET AKF ERSOY NVERSTES FEN BLMLER ENSTTS

LSANSST ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mehmet Akif Ersoy niversitesi Fen Bilimleri Enstits Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (gg) bendi eklenmi ve mevcut (gg) bendi teselsl ettirilmitir.

gg) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4)Yabanc uyruklu renciler bavurularn Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yapar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Bir yaryllk eitim-retim sresi ierisinde, haftalk bir saatlik teorik ders, iki saatlik uygulama veya laboratuvar, AKTSye gre ders, uygulama ve dier renim etkinliklerinin kredilendirilmesi olarak deerlendirilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Uzmanlk alan dersleri yksek lisans ve doktora rencileri iin danmanlar tarafndan alan derslerdir. Danman; danman olduu lisansst rencilerinin renimleri sresince tm dier akademik, idari yk ve grevlerine ek olarak uzmanlk alan dersi aabilir. Danman, yksek lisans rencileri iin yksek lisans uzmanlk alan dersi ve doktora rencileri iin de doktora uzmanlk alan dersi olmak zere iki ayr uzmanlk alan dersi aar. kinci danmann olduu durumlarda, uzmanlk alan dersi, birinci danman tarafndan alr. Bir danman farkl enstitlerde danmanlk yapyor olsa dahi renci ve program saysna baklmakszn en fazla 8 teorik saat olarak uzmanlk alan dersi aabilir.

(2) Uzmanlk alan dersleri, danmann atand tarihte balar ve EYKnn rencinin mezuniyetine karar verdii tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak ekilde devam eder.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (YDS), DS veya niversiteleraras Kurul tarafndan edeerlii kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS snavlarndan birine girmi olmas gerekir. Tezsiz yksek lisans programlarnda yabanc dil snav zorunlu deildir; ancak ilgili EABDAK nerisi EKnn onay ile baz programlarda yabanc dil koulu da aranabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (b), (c) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

b) Yksek lisans diplomas ile bavuranlardan ALESten 55 saysal puan, lisans diplomas ile bavuranlardan ALESten saysal puan trlerinde en az 80 standart puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT snavlarndan edeer puan almas gerekir.

c) Doktora programna bavuranlarn YDS ya da DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurul tarafndan edeerlii kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS snavlarndan birinden en az 55 veya edeer puan almas zorunludur. Yabanc uyruklu renciler iin ana dilleri dnda ngilizce, Franszca ve Almanca dillerinden birinden DSden en az 55 puan veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen bir snavdan bu puan muadili bir puan almas zorunludur. Bu asgari puanlarn girilecek programlarn zelliklerine gre ykseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

) Yabanc uyruklu rencilerin doktora programlarna kabullerine ilikin esaslar, Senato tarafndan belirlenir ve EYKca uygulanr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yksek lisans ve doktora bavurularn deerlendirmek ve mlakat yapmak zere, EABDAKca nerilen alt retim yesi arasndan, en az asil ve iki yedekten oluan snav jrileri EYK karar ile belirlenir. Jri bu Ynetmelik hkmlerinde yer alan deerlendirme kriterlerini gz nne alarak adaylar arasnda sralamalar oluturur, kontenjana gre hangi adaylarn lisansst programa kabul edilebileceini enstitye bildirir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) renciler yaz dnemi, zel rencilik ve daha nce lisansst programlarda aldklar derslerin kabul edilme ve rencinin almas gereken toplam krediden dlmesi koullar danman veya yetkili retim yesinin gr, ilgili EABDAKn nerisi zerine EYK tarafndan belirlenir. Bu rencilerin aldklar krediler, izledikleri programn gerektirdii toplam kredinin yarsn gememek koulu ile danman ve EABD bakannn nerisi ve EYKnn onay ile rencinin devam etmekte olduu program iin geerli saylabilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci, ikinci, nc, dokuzuncu ve onuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlar; ara snav, yaryl sonu ve btnleme snavlarndan ibarettir. rencinin yaryl sonu ve btnleme snavna girebilmesi iin; teorik derslerin en az % 70ine, laboratuvar ve uygulamalarn ise en az % 80ine katlm olmas gerekir.

(2) Snavlarda tam not 100 puandr. Snavlar yazl, szl, yazl-uygulamal, szl-uygulamal veya proje eklinde yaplabilir. Baar notu; ara snav puannn %40na yaryl sonu snav puannn % 60nn eklenmesi ile hesaplanr. Baar notunun hesaplanmasnda, kesirli say en yakn tam sayya tamamlanr. Bir dersten baarl olabilmek iin baar notunun 100 tam puan zerinden yksek lisans iin en az 70 (CC), doktora iin en az 75 (CB), 4.00lk sisteme gre yksek lisansta en az 2.00, doktora iin en az 2,50 olmas gerekir.

(3) Ara snavlara bu Ynetmeliin 33 nc maddesinde belirtilen mazeretleri nedeniyle katlamayan renciler iin mazeret snav alr. Mazeret snav almas ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD bakanlnn nerisi zerine EYK tarafndan karara balanr. Ara snavlar dnda final Yaryl/ylsonu ve btnleme snavlarnn mazeret snavlar yaplmaz. Snavlarn deerlendirilmesinde aadaki puanlama sistemi kullanlr:

Puan Harf Notu Katsaylar

90-100 AA 4.00

85-89 BA 3.50

80-84 BB 3.00

75-79 CB 2.50

70-74 CC 2.00

65-69 DC 1.50

60-64 DD 1.00

50-59 FD 0.50

0-49 FF 0.00

(9) Bir lisansst dersin kredisi rencilerin ders yk dikkate alnarak belirlenen AKTS kredisi olup EYK tarafndan belirlenecek izelgeye gre notlandrma yaplr.

(10) Anabilim dal bakanlar, lisansst programlarda yer alan derslerin snav sonularn, snav evrak ve protokoln snavlarn tamamlanmasn takip eden on i gn iinde Enstit Mdrlne gnderir. Snav sonu belgeleri ve deerlendirme belgeleri (snav evraklar) Enstit Mdrl tarafndan be yl sre ile saklanr ve be yln sonunda bir tutanakla imha edilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasnn birinci cmlesi aadaki eklinde deitirilmitir.

renciler ve derslerden sorumlu retim yeleri, snav sonularnn otomasyon sistemine son giri tarihinden itibaren be i gn iinde enstit mdrlne bir dileke ile bavurarak snav ktlarnn ve baar notunun maddi hata ynnden yeniden incelenmesini isteyebilirler.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 35 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaktr. Tezin, Enstitnn belirledii tez yazm esaslarna uygun olarak yazlmas, tezin veya tez konusunda tam metin zgn bir makalenin ulusal ve /veya uluslararas indekslere giren bilimsel dergilerde yaymlanmas amalanmaktadr.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 36 (1) Tezli yksek lisans programnn tamamlanma sresi azami yl (alt yaryl) dr. renciler bir seminer ve derslerden oluan iki yaryl ders dnemi 60 AKTS ve en az bir yaryl tez dnemini 30 AKTS olmak zere toplam en az 90-120 AKTS krediyi tamamlamak koulu ile yarylda mezun olabilirler. Yksek lisans programn azami ylda baar ile tamamlayamayan renciler iin 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezli yksek lisans rencileri, renimleri boyunca en az yedi ders, bir seminer ve bir tez almas olmak zere en az 90-120 AKTS kredisi almak ve baarl olmak zorundadr. Bir seminer dahil iki dnemde 60 AKTS krediyi baaryla tamamlam olan renciler ders aamasn tamamlam saylr ve tez aamasna geebilir. renci her dnem iin toplam 30 AKTS ders kredisi olmak zere ylda toplam 60 AKTS kredi alabilir.

(5) Seminer sunum duyurusu ilgili EABD bakanl tarafndan ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden i gn iinde seminer deerlendirme formu, katlm tutana ve elektronik ortamda yazlm bir kopyas CD olarak EABD bakanlnca enstitye teslim edilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 38 inci maddesinin birinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer almasnn baaryla tamamlanmasndan sonra, gerekesi ile birlikte en ge akademik takvimde belirtilen tarihe kadar danmann teklifi, EABDAK'n nerisi ve EYKnn karar ile kabul edilir.

(3) Tez konusu danmann teklifi, ilgili EABDAKn nerisi ve EYKnn karar ile deitirilebilir. Danman deiiklii durumunda, tez konusu deiiklii yaplacaksa yeni tez konusu onbe gn ierisinde danman tarafndan teklif edilir.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 39 (1) Tezli yksek lisans programnda rencinin tezini Enstitnn tez yazm klavuzuna uygun ekilde hazrlamas gerekir. rencinin tezini teslim etmeden nce salamak zorunda olduu dier koullar unlardr:

a) Yksek lisans renimi boyunca tezden retilmi en az bir makalenin ulusal ya da uluslararas hakemli bir dergide yaymlanm veya yayna kabul edilmi olmas veya ulusal ya da uluslararas kongre ve sempozyumlarda zet ya da tam metin olarak bildiri eklinde renci tarafndan sunulmu ve yaynlanm olmas gerekir,

b) Yaynda niversitesinin isminin yazlmas gerekir,

c) EABD bakanlklar tarafndan teklif edilen ve EK tarafndan kabul edilen dier koullarn yerine getirilmi olmas gerekir.

(2) Yukarda belirtilen koullar salayan renci ciltlenmemi tezini alt kopya olarak, danmannn hazrlad tez jri neri formu ile birlikte ilgili EABDye teslim eder. lgili EABD tezleri ve jri neri formunu EADBAK karar yaz ile enstitye bildirir. Tezini teslim eden renci tezini jri nnde szl olarak sunmak zorundadr. Yksek lisans tez jrisi ve tez savunma snav tarihi EYKnn onay ile kesinleir. renci EYKnn karar tarihinden itibaren en ge bir ay iinde tez savunma snavna alnr.

(3) Anabilim dal bakanl jri yelerinin seiminde, jri yelerinin uzmanlk alanlarnn savunulacak tez konusuna uygunluu dikkate alarak seilecek ye saysnn iki kat ye ismini enstitye bildirir. Jri, biri rencinin tez danman ve biri Enstitnn ilgili ABDdan ve en az biri Enstitnn dier ABDlarndan veya niversitenin baka bir ABDdan ya da baka bir yksekretim kurumundan olmak zere, veya be retim yesinden oluur. kinci tez danman olmas halinde, her iki tez danmannn yer ald jri be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas halinde, varsa, ikinci tez danman tez jri yesi olamaz. EYK, nerilen bu isimleri dikkate alarak biri danman retim yesi olmak zere asil ve yedek jri yelerini belirler. Enstit grevlendirme yazlarn ve tezleri asil ve yedek jri yelerine, ynetim kurulu kararn ve snav ile ilgili belgeleri EABD bakanlna gnderir. renci de konuyla ilgili yazl olarak bilgilendirilir.

(4) Azami renim sresi dnda bir mazereti olmadan tezini teslim etmeyen rencilerin 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrmalar gerekir.

(5) Enstitce, tez almasnn yazm kurallarna uygunluu belirlenir, gerekirse dzeltilmek zere iade edilir.

(6) Jri yelerinden herhangi birinin snava katlmamas halinde snav, EABD bakannn ars zerine yedek yenin katlm ile yaplr. Baka anabilim dal veya yksekretim kurumundan seilen jri yesinin snava katlmamas durumunda dardan arlacak yedek ye greve davet edilir.

(7) Jri, aralarnda bir bakan seer. Dinleyicilere ak olan tez savunma snav tezin takdimi ve soru-cevap ksmlarndan oluur ve en az krkbe, en ok doksan dakikadr. Jri, dinleyicilere kapal olarak tez hakknda oy birlii, oy okluuyla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, EABD bakanlnca tez savunma snavn izleyen gn iinde jri yelerinin kiisel ve ortak raporlar ve dier snav evraklar ile birlikte Enstitye tutanakla bildirilir.

(8) Geerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafndan belirlenen tarihler arasnda jrinin toplanamamas halinde, danman tarafndan toplanamama nedenleri ilgili EABD bakanlna ve EABD bakanl tarafndan da ayn gn yazl olarak Enstitye bildirilir. Yeni tez savunma tarihi, snavn yaplamad tarihi izleyen onbe gnlk sreyi gememek zere, Enstit tarafndan belirlenerek jri yelerine yazl olarak bildirilir.

(9) Tezini teslim eden renci tezini jri nnde szl olarak sunmak zorundadr. Geerli bir mazereti olmadan tez savunma snavna gelmeyen renci, tez savunma snav hakkn iinde bulunduu yaryl kaybeder.

(10) Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci snav tarihinden itibaren en ge ay iinde gereini yaparak tezini zorunlu haller dnda ayn jri nnde yeniden savunur.

(11) Tezi ikinci defa reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci, ay iinde; danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez savunmasna alnr.

(12) Kabul edilen tezin onay sayfasnda jri yelerinin imzalar bulunur. Oy okluuyla kabul edilen tezlerde, muhalif yenin/yelerin kabul onay sayfasn imzalar, isterse onay sayfasna olumsuz ibaresi koyabilir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tezsiz yksek lisans program, en az on ders ve bir dnem projesi dersi olmak zere toplam en az 90-120 AKTS krediden oluur. Dnem projesi dersi baarl ya da baarsz olarak deerlendirilir.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 42 (1) Tezsiz yksek lisans programnn tamamlama sresi en fazla alt yaryldr. Azami renim sresi iinde dnem projesini sonulandramayan renciler, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 46 (1) Doktora programn tamamlama sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin en az alt en fazla oniki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin en az dokuz en fazla onsekiz yaryldr. Yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler en erken alt, lisans derecesi ile kabul edilen renciler ise en erken sekiz yarylda mezun olabilirler.

(2) Doktora program iin gerekli dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr.

(3) Bu sre iinde derslerini baaryla tamamlayamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci ve sekizinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Doktora program; tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin en az yedi ders, uzmanlk alan dersi, iki seminer, yeterlik snav ile tez nerisi ve tez almas olmak zere toplam en az 180 AKTS krediden, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin de en az ondrt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almas olmak zere 270 AKTS krediden oluur. Her dnem iin 30 AKTS olmak zere yllk 60 AKTS kredi eklinde ders yk hesaplanr.

(8) Seminer sunum duyurusu EABD bakanl tarafndan ilan edilir. Seminer sunumunu takip eden i gn iinde seminer deerlendirme formu, katlm tutana ve elektronik ortamda yazlm bir kopyas CD olarak EABD bakanlnca enstitye teslim edilir.

MADDE 20 Ayn Ynetmeliin 48 inci maddesinin nc ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Yeterlik snav, EABD bakanl tarafndan nerilen ve EYK tarafndan onaylanan ve Anabilim Dal retim yelerinden be kiilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir. Doktora Yeterlik Komitesi jriye seilecek yelerin iki kat kadar ye ismini Enstitye nerir. Jri, en az biri baka bir yksekretim kurumundan olmak zere be kiiden oluur. Danman jrinin doal yesidir. EYK nerilen adaylar arasndan asil ve yedek jri yelerini belirler. Enstit, grevlendirme yazlarn, Enstit Ynetim Kurulu Kararn ve snav evraklarn EABD bakanlna gnderir. renci konuyla ilgili yazl olarak bilgilendirilir. Jri asil yelerinden herhangi birinin snava katlmamas halinde snav, EABD bakannn ars zerine yedek yenin katlmyla yaplr. Bir baka yksekrenim kurumundan seilen jri yesinin snava katlmamas halinde dardan arlacak yedek ye snava davet edilir.

(5) Doktora yeterlik snav, jri tarafndan yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora Yeterlik Komitesi, snav jri nerileri ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna oy okluuyla karar verir. rencinin her bir blmden en az 100 zerinden 75 almas zorunludur. Yazl veya szl snavlarn herhangi birinden baarsz olan renci, yeterlik snavndan baarsz saylr ve yeterlik snavn bir sonraki yaryln sonuna kadar tekrarlamak zorundadr. Yeterlik snav tekrarnda, zorunlu haller dnda ayn jri yeleri tekrar grevlendirilir. Snav evrak EABD bakanlnca snav izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

MADDE 21 Ayn Ynetmeliin 49 uncu maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili EABD iinden ve dndan olmak zere birer ye bulunur. Anabilim dal dndan yer alacak yenin, tez konusuna yakn bir akademik alanda yeterlie sahip olmas gerekir. Eer varsa ikinci tez danman da komite toplantlarna katlabilir, ancak tez izleme komitesi yesi olamaz. Tez danman ayn zamanda izleme komitesi bakandr.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, herhangi bir nedenle komite yelerinden birinin ayrlmas halinde ilgili EABDAKnn nerisi ve EYKnn onay ile yeni bir ye atanr veya gerekli hallerde yelerde deiiklik yaplabilir. Alt aydan daha fazla niversite dnda grevlendirilen TK yesinin grevi kendiliinden sona erer. Ayn yntemle yeni ye seilir.

MADDE 22 Ayn Ynetmeliin 50 nci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) rencinin tez almas, TK tarafndan oy okluuyla baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Belirlenen tarihte rapor sunmayan renci baarsz kabul edilir. Tez izleme komitesine sunulan rapor ve rapora ilikin komite karar ilgili EABD bakanl tarafndan gn iinde Enstit Mdrlne iletilir. Baarsz olan renciyle ilgili TK toplanmaya devam eder.

MADDE 23 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 52 (1) Doktora programndaki rencinin, tezini Enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde hazrlamas gerekir. rencinin tezini teslim etmeden nce salamak zorunda olduu dier koullar unlardr:

a) Doktora tezinden retilmi, SCI, SCI-EXPANDED ve benzeri uluslararas atf indekslerine kaytl bir dergide en az bir makalenin yaymlanm veya yayna kabul edilmi olmas gerekir,

b) Yaynda niversitesinin isminin yazlmas gerekir,

c) EABD bakanlklar tarafndan teklif edilen ve EK tarafndan kabul edilen dier koullarn yerine getirilmi olmas gerekir.

(2) Doktora programndaki bir renci, Enstitnn tez yazm klavuzuna uygun biimde hazrlad, danman ve TK tarafndan onaylanm tezini, ciltlenmemi ekilde ve yedi nsha olarak EABD bakanlna teslim eder. Tez izleme komitesi tarafndan n incelemesi yapldktan sonra EABD bakanlnca Enstitye gnderilen tezi, renci jri nnde szl savunmak zorundadr.

(3) Enstit anabilim dal bakanl, snavn yaplaca yer, gn ve saati bir buuk ay nce enstitye bildirir ve en ge bir ay iinde snav yaplr.

(4) lan edilen gnde yaplmayan snav iin durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitye bildirilir ve onbe gn iinde ikinci bir snav yaplr.

(5) Jri yeleri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde tezle ilgili ayrntl kiisel deerlendirme raporlarn hazrlayarak EABD bakanlna gnderir. Jri, tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde toplanarak renciyi tez snavna alr. Jri aralarnda bir bakan seer. Tez savunma snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Dinleyicilere ak olan tez savunma snav; en az altm, en ok doksan dakikadan oluur.

(6) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra jri, dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda oy okluuyla kabul, ret veya dzeltme kararn gerekeli olarak verir. Snav soru-cevap tutana, jri yelerinin tez ile ilgili kiisel raporlar ve jri ortak raporu EABD bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde Enstitye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi reddedilen renci yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir TK atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci ay ierisinde, danman ve tez konusu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr.

(8) Tez hakknda dzeltme karar verilen renci snav tarihinden itibaren en ge alt ay iinde gereini yaparak mmknse ayn jri nnde yeniden tez snavna girer.

(9) Tez savunma snavna, uygun bir mazereti olmadan gelmeyen renci, tez savunma snav hakkn kaybeder ve renci iin bu Ynetmeliin 52 nci maddesinin yedinci fkras hkmleri uygulanr.

(10) Kabul edilen tezlerde, tezin onay sayfasnda jri yelerinin imzalar bulunur. Oy okluu ile kabul edilen tezlerde, muhalif ye/yeler kabul onay sayfasn imzalar, isterse onay sayfasna olumsuz ibaresini koyabilir.

MADDE 24 Ayn Ynetmeliin 53 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar salam olmak kaydyla, doktora tezinin ciltlenmi en az yedi kopyasn ve elektronik ortamda yazlm iki kopyasn ve Enstit tarafndan istenen dier belgeleri tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde teslim eden renci doktora diplomas almaya hak kazanr. Doktora diplomas dzenleninceye kadar, diploma yerine gemek zere, rencinin bavurusu zerine geici mezuniyet belgesi verilir.

MADDE 25 Ayn Ynetmelie 59 uncu maddesinden sonra gelmek zere aadaki geici 1 inci madde eklenmitir.

ntibak

GEC MADDE 1 (1) Enstitnn lisansst programlarna 2012-2013 eitim-retim yl ve ncesinde kayt yaptrm rencilere bu Ynetmeliin 10/7/2013 tarihinden nceki hkmleri uygulanr.

MADDE 26 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi, 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi ve 28 inci maddesinin onbirinci fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 27 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 28 Bu Ynetmelik hkmlerini Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

4/7/2012

28343