10 Temmuz 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28703

YNETMELK

stanbul niversitesinden:

STANBUL NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM VE RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul niversitesi nlisans ve Lisans Eitim ve retim Ynetmeliinin 5 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) rencilerin disiplin ileri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre yrtlr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(5) Kayt iin adaylardan istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanlarak ilem yaplr. Ancak, ilgili kurumlarn internet sayfalarndan sorgulama yaplamamas durumunda adaydan gerekli belgeler istenir. Kesin kayt iin sahte veya tahrif edilmi belge kullanan veya niversiteye giri snavnda sahtecilik yapt belirlenen kiinin kayd, kayt tarihi itibaryla iptal edilir ve hakknda kanuni ilemler balatlr. Bu kii niversiteden ayrlmsa kendisine verilen diploma dahil tm belgeler iptal edilir. Bu kiilerin yatrm olduu renci katk pay ve/veya renim cretleri geri denmez.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin drdnc, beinci, altnc, sekizinci ve onuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) AGNOsu 3.00 ve zerinde olan renciler kendi renim dal ile ilgili retim plannn ngrd zorunlu ve semeli derslerin yan sra, danmann teklifi, varsa blm bakannn nerisi ve ilgili birim ynetim kurullarnn karar ile niversiteye bal herhangi bir retim plannda yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu kapsamda;

a) Alnan her trl ders (zorunlu/semeli) rencinin kendi retim grd programda semeli ders olarak deerlendirilir.

b) Alnan dersten/derslerden baarsz olunmas durumunda ilgili ders/dersler tekrar edilir veya deitirilir.

c) Alnan ders/dersler kredi yk, ANO ve AGNO hesabna katlr.

) rencinin renimi boyunca alabilecek olduu ders/derslerin AKTS kredileri toplam rencinin renim grd program iin bu Ynetmeliin 31 ve 32 nci maddelerinde belirtilen mezuniyet iin gerekli AKTS kredisinin %10unu geemez.

(5) renciler beden eitimi ve gzel sanatlar derslerinden birini seerler. Bu dersler, bir yarylda haftada iki saat veya iki yarylda haftada bir saat olarak okutulur. Bu derslere ilikin deerlendirme sonucu, baarl olunmas durumunda not durum belgesinde (transktript) (G) harf notu olarak belirtilir.

(6) Bir rencinin bir dnemde alabilecei azami kredi toplam, yaryl uygulamasnda bir yarylda, yl esas uygulamasnda ise bir ylda tanmlanm zorunlu ve semeli derslerin toplam kredi yknn %50 fazlasn geemez. Kredi st snr hesaplanrken, buuklu saylar st tam sayya tamamlanr. Yandal ve ift anadal rencilerinin kredi st snr ilgili birimin ynetim kurulu tarafndan belirlenir.

(8) renciler belirlenmi semeli ders gruplar ierisinden daha nce setikleri bir dersi deitirerek yerine; yaryl esas uygulamasnda ilgili yarylda, yl esas uygulamasnda ise ilgili ylda ayn semeli ders grubu ierisinde nerilen e kredi ykne sahip baka bir semeli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alnan not, nceki notuna baklmadan AGNO hesaplamasnda not durum belgesine (transktript) yanstlr.

(10) Bir dersin toplam kredisi, o dersin haftalk teorik ders saati ile varsa uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarsnn toplamndan oluur. Yllk derslerde bir dersin toplam kredisi bu kuraln iki kat olarak hesaplanr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Baar notu; tek ders ve muafiyet snavlar dnda, rencilerin yaryl/yl ii etkinlikler ile yaryl/yl sonu snavndan aldklar notlarn ngrlen arlklara gre hesaba katlmasyla belirlenen ham baar notunun 4lk not sistemindeki karln ifade eder. rencilerin baar notunun hesaplanmasnda bal veya mutlak deerlendirme sistemi kullanlr. Birimlerde hangi deerlendirme sisteminin kullanlacana, eitim-retim yl balamadan nce ilgili birim kurulu karar verir.

(7) Baar notu derecelerinin puan ve harf karlklar ile mutlak deerlendirme sistemindeki not aralklar aada verilmitir:

Mutlak

Harf Deerlendirme

Baar Notu AKTS Sistemindeki Not

Notu Karl Notu Anlam Aralklar

4.00 AA A Mkemmel 88 - 100

3.50 BA B ok yi 80 - 87

3.00 BB C yi 73 - 79

2.50 CB D Orta 66 - 72

2.00 CC E Yeterli 60 - 65

1.50 DC - Koullu Baarl 55 - 59

1.00 DD - Koullu Baarl 50 - 54

0.00 FF FX Baarsz 0 - 49

0.00 FD F Devamsz Baarsz 0

- G - Geer (Derecelendirme d)

- M - Muaf (Derecelendirme d)

a) Farkl lkelerden deiim programlar kapsamnda baarl olunan ders/derslerden muaf (M) olunur.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Baar notlar (G) ile takdir edilen beden eitimi, gzel sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamalar hesabna katlmaz.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci ve nc fkralar aadaki ekilde deitirilmi, maddeye aadaki altnc fkra eklenmitir.

(2) AGNOsu yaryl esas uygulamasnda birbirini takip eden iki yaryl, yl esas uygulamasnda ise birbirini takip eden iki yl 1.80in altnda kalan renciler baarsz duruma derler. Bu alt snr ilgili birim kurulu kararyla ykseltilebilir. Baarsz renciler yeni zorunlu ders alamaz, ancak bir st dnemden semeli ders alabilirler. Daha nce baarsz ya da koullu baarl olduklar derslerden, iinde bulunduklar dnemde alanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldklar dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldklar dersleri isterlerse tekrarlarlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alnan son baar notu, nceki nota baklmadan AGNO hesaplamasnda not durum belgesine (transktript) yansr.

(3) AGNOsu 1.80in stnde olan renciler; bir st dnemden ders alrken yaryl esas uygulamasnda alt yaryllardan, yl esas uygulamasnda ise alt yllardan baarsz olduklar (FF) ve (FD) harf notu ald zorunlu dersleri almakla ykml olup, ayrca yaryl esas uygulamasnda alt yaryllardan, yl esas uygulamasnda ise alt yllardan koullu baarl (DD) ve (DC) harf notu ald dersleri tekrar alabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alnan son baar notu, nceki nota baklmadan AGNO hesaplamasnda not durum belgesine (transktript) yansr.

(6) Yaryl esas uygulamasnda en az iki yaryl, yl esas uygulamasnda ise en az iki ylsonunda AGNOsu 3.50 ve stnde olan renciler getikleri snfn derslerinin yannda n artl veya balantl artl olmayan bir st snf ders/derslerini de alabilir. Bunun iin rencinin gelmi olduu snfa kadar olan btn derslerini alm ve baarsz dersi olmamas gerekir. stten alnan dersler ile beraber alnan toplam kredi miktar bu Ynetmeliin 16 nc maddesinin altnc fkras uyarnca belirlenmi olan kredi miktarndan fazla olamaz. Bu kapsamda st snftan hangi derslerin alnabilecei ilgili birim ynetim kurulu karar ile belirlenir.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi ile nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

) Tek ders snav: Kaytl olduu diploma programndan mezun olmas iin tek dersten baarsz durumda olan renciler iin dersin yaryllk ya da yllk olmasna baklmakszn btnleme snavlarnn biti tarihinden itibaren on be i gn ierisinde yaplan snavdr. Daha nce alnmam bir ders veya devamszlktan kalnan bir ders iin tek ders snavna girilemez.

(3) Snavlar, niversite bina ve tesislerinde yaplr. Ancak, dersin durum ve ihtiyacna gre ilgili birim ynetim kurulu karar ile snavlar, niversite bina ve tesisleri dnda da yaplabilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 26 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Koullar yerine getirmesine ramen bitirme snavna giremeyen veya girdii halde baarsz (FF) ya da koullu baarl (DD) ve (DC) harf notu alan renciler o ders iin alacak btnleme snavna girebilir. Bu rencilerin o yaryl/yl ii snav ve almalarna ait notlar aynen geerli kabul edilir. Bu durumda dersten alnan son baar notu, bitirme snavna ait nceki nota baklmadan AGNO hesaplamasnda not durum belgesine (transkript) yansr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(2) niversiteden mezun olanlara, mezuniyet derecesini, AGNOsunu, devam ettikleri blm veya program ile aldklar ders, proje, laboratuvar ve bitirme projesini, baar notlaryla birlikte gsteren bir not durum belgesi (transkript) verilir.

(4) Mezuniyet tarihi rencinin baarl olduu son snava girdii tarih, staj zorunluluu olan programlarda stajn bittii tarihtir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesine aadaki nc fkra eklenmitir.

(3) Mezuniyet tarihi rencinin baarl olduu son snava girdii tarih, staj zorunluluu olan programlarda stajn bittii tarihtir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin nc ve drdnc fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Yurt ii ve yurt d renci deiim programlar kapsamnda; rencinin ald ve baarl olduu derslere ait snav notlar aynen kabul edilerek; kredileri de gsterilmek suretiyle bu derslerin orijinal isimleri ile birlikte rencinin not durum (transkript) belgesine ilenir.

(4) Yurt dndan ikili anlama veya uluslararas ilikiler erevesinde niversiteye gelen rencilerin ilemleri; ikili anlama ve ilgili mevzuat hkmlerine gre ilgili birim kurulu karar ile yrtlr. rencilere, setikleri dersler ve baar durumlarn gsterir not durum (transkript) belgesi verilir. Baarl olunan derslerin toplam kredisinin 30 AKTSden az olmas durumunda baarsz ders veya eksik olan kredi yerine renci kendi blmnde almad dersler arasndan, danmannn uygun grecei ve varsa blm bakannn nerisi zerine ilgili birim ynetim kurulunca onaylanan dersleri alr.

MADDE 12 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

Kazanlm haklar

GEC MADDE 2 (1) 2013-2014 Eitim ve retim Ylndan itibaren kayt olan renciler iin btn hesaplamalar AKTS kredisi zerinden yaplr.

(2) 2012-2013 Eitim ve retim Yl ve ncesinde kayt olan rencilerin ANO ve AGNO hesaplamas kredi yk zerinden yaplr.

(3) 2011-2012 Eitim ve retim Ylndan nce niversiteye kayt olan renciler iin; AGNOsu yeterli dzeyde olan ve ilgili birim tarafndan belirlenen tm almalarn tamamlanm olmas halinde bu Ynetmeliin 31 ve 32 nci maddelerinde belirtilen mezuniyet iin gerekli AKTS kredileri aranmaz.

MADDE 13 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 14 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

21/9/2010

27706

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

27/8/2011

28038

2-

11/9/2011

28051