10 Temmuz 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28703

YNETMELK

evre ve ehircilik Bakanlndan:

YAPI MALZEMELER YNETMEL

(305/2011/AB)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, yap malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarnn ve malzemelere CE iaretinin ilitirilmesinin kurallarn oluturarak yap malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulmas ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; yap ilerine ilikin olarak Ek-1de belirtilen temel gerekler asndan yap malzemelerine uygulanacak kurallar, performans beyann, CE iaretlemesini, iktisadi iletmelerin ykmllklerini, uyumlatrlm teknik artnamelere ilikin kurallar, onaylanm kurulularn ve teknik deerlendirme kurulularnn grevlendirilmesini, denetlenmesi ve deerlendirilmesini, bildirim merciini, onaylanm kurulular ile ilgili dzenlemeleri, piyasa gzetimi ve denetimine dair usul ve esaslar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanuna ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayl evre ve ehircilik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi, 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (m) ve (n) bentleri ile 33 nc maddesine dayanlarak ve Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayl Yap Malzemeleri Tzne paralel olarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafndan, bir uygunluk deerlendirme kuruluunun belirli bir uygunluk deerlendirme faaliyetini yerine getirmek zere, ilgili ulusal veya uluslararas standartlarn belirledii gerekleri ve ilgili sektrel dzenlemelerde ngrlen ek gerekleri karladnn resm kabuln,

b) Avrupa Deerlendirme Esas: Avrupa Teknik Deerlendirmelerinin dzenlenmesi amacyla Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular organizasyonu tarafndan kabul edilip onaylanan esas,

c) Avrupa Teknik Deerlendirmesi: Bir yap malzemesinin temel karakteristiklerine ilikin performansnn Avrupa Deerlendirme Esasna gre belgeye dayal olarak deerlendirmesini,

) Bakanlk: evre ve ehircilik Bakanln,

d) ok kk iletme: Yap malzemesi retimi iin yllk on kiiden az alan istihdam eden ve net sat haslat veya mal bilnosu T.C. Merkez Bankas gnlk dviz kuru esas alnarak 2 milyon Euro karl Trk Lirasn amayan bu Ynetmelik kapsamndaki iletmeleri,

e) Datc: Bir yap malzemesini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, imalat ve ithalat dndaki gerek veya tzel kiiyi,

f) Eik deer: Bir yap malzemesinin herhangi bir temel karakteristiinin asgari veya azami performans deerini,

g) Fabrika retim kontrol: Fabrikadaki retim sisteminin uyumlatrlm teknik artnamelere uygun olarak yazl hale getirilmi, kalc ve i kontroln,

) Geri ekme: Tedarik zincirindeki bir yap malzemesinin piyasada bulundurulmasn engellemek amacyla alnan her trl tedbiri,

h) ktisadi iletme: malat, yetkili temsilci, ithalat ve datcy,

) malt: Bir yap malzemesini imal eden veya tasarmn veya imalatn yaptran ve kendi ad veya ticar markas ile pazarlayan gerek veya tzel kiiyi,

i) thalt: Bir yap malzemesini yurt dndan yurt ii piyasaya arz eden Trkiye'de yerleik gerek veya tzel kiiyi,

j) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

k) Kullanm amac: Yap malzemesinin uyumlatrlm teknik artnamesinde belirtilen kullanm amacn,

l) zel teknik belge: Uyumlatrlm standartlarda belirtilen test metotlar dndaki dier metotlarla elde edilen sonularn, ilgili uyumlatrlm standardn test metotlar ile elde edilen sonulara e olmas kayd ile performansn deimezliini deerlendiren ve dorulayan sistemler ierisindeki metotlarn baka metotlar ile ikame edildiini gsteren belgeyi,

m) Piyasaya arz: Bir yap malzemesinin piyasada ilk defa bulundurulmasn,

n) Piyasada bulundurma: Bir yap malzemesinin ticar bir faaliyet yoluyla, bir bedel karlnda veya bedelsiz olarak datm, tketim veya kullanm iin yurt ii piyasaya salanmasn,

o) Seviye: Bir yap malzemesinin temel karakteristikleri ile ilgili performans deerlendirme sonucunun saysal olarak ifade edilmesini,

) Snf: Bir yap malzemesine ilikin performansn azami ve asgari deerleri ile snrlandrlm seviyeler araln,

p) Takm malzeme (kit): Yap iinde kalc olarak kullanlmak zere bir araya getirilmesi gereken en az iki ayr bileenden meydana gelen bir takm olarak tek bir imalt tarafndan piyasaya arz edilen yap malzemesini,

r) Temel karakteristikler: Yap ilerinin temel gereklerine ilikin yap malzemesi karakteristiklerini,

s) Toplatma: Tketicinin veya dier bir nihai kullancnn hlihazrda elinde bulunan bir yap malzemesinin geri alnmasn amalayan her trl nlemi,

) Uyumlatrlm standart: 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayl Resm Gazetede yaymlanan Teknik Mevzuatn ve Standartlarn Trkiye ile Avrupa Birlii Arasnda Bildirimine Dair Ynetmeliin Ek-1inde sralanan Avrupa Standardizasyon kurulularndan biri tarafndan Komisyonun talebi zerine hazrlanarak kabul edilen standard,

t) Uyumlatrlm teknik artname: Uyumlatrlm standartlar ve Avrupa Deerlendirme Esaslarn,

u) rn tipi: Belirli bir imalt srecinde belirli bir hammadde kombinasyonu veya dier girdiler ile retilmi bir yap malzemesinin ilgili temel karakteristiklere gre kendisini temsil eden performans seviyesini veya snflar grubunu,

) Yap ii: Hem bina hem de dier inaat mhendislii ilerini iermek zere tm yap ilerini,

v) Yap malzemesi: Her trl yap ilerinde veya bu ilerin herhangi bir ksmnda kalc olarak kullanlmak zere retilen ve piyasaya arz edilen ve performans yap ilerinin temel gereklere ilikin performansn etkileyen btn malzemeleri veya takm malzemelerini,

y) Yap malzemesinin performans: Malzemenin temel karakteristikleri ile ilgili performansnn seviye, snf veya tanm olarak ifade edilmesini,

z) Yaam dngs: Bir yap malzemesinin ham maddeden elde edilmesi veya doal kaynaklardan retilmesinden, bertaraf edilmesine kadar birbirini takip eden balantl aamalarn,

aa) Yetkili temsilci: Adna belirli grevleri yerine getirmek zere imalatdan yazl olarak yetki belgesi alan ve Trkiye'de yerleik olan gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Performans Beyan ve CE aretlemesi

Yap ileri iin temel gerekler ve yap malzemelerinin temel karakteristikleri

MADDE 5 (1) Yap ileri Ek-1de belirtilen temel gereklere uygun hazrlanr.

(2) Yap malzemelerinin yap ilerinin temel gerekleriyle balantl olan temel karakteristikleri, uyumlatrlm teknik artnamelerde belirtilir.

(3) Uyumlatrlm standartlarda tanmlanan kullanm amalar ile ilgili olarak, belirli rn aileleri iin, rn piyasaya arz edildiinde imalt tarafndan performans beyan edilecek temel karakteristikler ve eik deerlerin Komisyonca belirlenmesi halinde, Bakanlk bunlar duyurur ve uygulanmasn salar.

Performans beyan

MADDE 6 (1) Yap malzemesi uyumlatrlm bir standart kapsamndaysa veya hakknda hazrlanm bir Avrupa Teknik Deerlendirmesi varsa, imalt bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyan dzenler.

(2) Yap malzemesi uyumlatrlm bir standart kapsamndaysa veya hakknda hazrlanm bir Avrupa Teknik Deerlendirmesi varsa, 7 nci maddede belirtilen istisnalar dnda, uyumlatrlm teknik artnamesinde tanmlanan temel karakteristiklerle ilgili performansa ilikin bilgiler, sadece performans beyannda yer alyorsa ve beyana dhil edilmise verilir.

(3) malt, imal ettii yap malzemesinin beyan edilen performansa uygun olduuna ilikin sorumluluu, performans beyan dzenleyerek stlenir. Aksi ynde bilgi ve belgeler bulunmad mddete, imalt tarafndan dzenlenen performans beyannn doru ve gvenilir olduu kabul edilir.

Performans beyannn dzenlenmesine ilikin istisnalar

MADDE 7 (1) Yap malzemelerinin kullanm amacna gre temel karakteristiklerinin beyan edilmesini gerekli klan Avrupa Birlii veya ulusal hkmlerin mevcut olmamas hlinde ve 6 nc maddenin birinci fkrasna istisna olarak, imalt, uyumlatrlm bir standart kapsamndaki bir yap malzemesini piyasaya arz ederken;

a) Yap malzemesi, belirli bir yap iine has ve mnferit olarak veya seri retime tabi olmadan sipari zerine retilerek, rnn yap ilerinde gvenli olarak monte edilmesinden sorumlu olan imalt tarafndan ve yrrlkteki mevzuat erevesinde belirlenmi yap sorumlularnn mesuliyeti altnda belirli bir yap ii iin monte edildiinde,

b) Yap malzemesi, yrrlkteki mevzuata uygun olarak, yap sorumlularnn mesuliyeti altnda ilgili yap ilerinde kullanlmak zere antiye mahallinde imal edildiinde,

c) Yap malzemesi, 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanunu kapsamnda tespit ve tescil edilen ve sz konusu Kanuna uygun olarak kltrel mirasn korunmasna uygun biimde ve belirli bir evrenin paras olarak veya zel mimar ve tarih deeri sebebiyle resm olarak korunan yap ilerinin yenilenmesi iin endstriyel olmayan srete imal edildiinde,

performans beyan dzenlemeyebilir.

Performans beyannn ierii

MADDE 8 (1) Performans beyan, yap malzemelerinin uyumlatrlm teknik artnameye uygun olarak, temel karakteristikleri ile ilgili performansn ifade eder.

(2) Performans beyan;

a) Performans beyannn dzenlendii rn tipine ilikin referans,

b) Yap malzemesinin performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmasna ilikin Ek-5te belirtilen sistem veya sistemleri,

c) Her bir temel karakteristiin deerlendirilmesi iin kullanlm olan uyumlatrlm standardn veya Avrupa Teknik Deerlendirmesinin referans numaras ve yaym tarihini,

) zel teknik belgenin kullanlmas hlinde, bu belgenin referans numarasn ve imalatnn rnnn uyduunu beyan ettii gerekleri,

d) Yap malzemesinin tbi olduu yrrlkteki uyumlatrlm teknik artnameye gre belirtilen kullanm amacn veya amalarn,

e) Beyan edilen kullanm amac veya amalarna karlk gelen uyumlatrlm teknik artnamede yer alan temel karakteristiklerin listesini,

f) Yap malzemesinin beyan edilen kullanm amac veya amalarna ilikin en az bir temel karakteristiinin performans,

g) Yap malzemesinin 5 inci maddenin nc fkrasna gre belirlenmi temel karakteristiklerine ilikin olarak, gerekiyorsa hesaplamaya dayal, seviye veya snf veyahut bir tanm olarak performansn,

) malat tarafndan rnn piyasada bulundurulmas hedeflenen lkenin o rnn kullanm amac veya amalar ile ilgili mevcut mevzuat da dikkate alnarak, yap malzemesinin kullanm amacna veya amalarna ilikin temel karakteristiklerinin performansn,

h) Listelenmi temel karakteristikler arasndan beyan edilmemi performans iin NPD (No Performance Determined Performans Belirlenmemitir) harflerini,

) Bir yap malzemesi ile ilgili Avrupa Teknik Deerlendirmesi dzenlenmi ise, yap malzemesinin ilgili Avrupa Teknik Deerlendirmesinde yer alan temel karakteristiklerine ilikin snflar veya seviyeler ya da bir tanmda ifade edilen performansn,

ierir.

(3) Performans beyan, Ek-3teki formata gre dzenlenir.

(4) Performans beyan ile birlikte, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelie gre tehlikeli olarak snflandrlan madde ve mstahzarlara ilikin olarak, 26/12/2008 tarihli ve 27092 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Tehlikeli Maddelere ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen bilgiler de sunulur.

(5) CE iareti tayan ve beraberinde 30/12/2006 tarihli ve L396 sayl Avrupa Birlii Resm Gazetesinde yaymlanan Kimyasallarn Kayd, Deerlendirmesi, zni ve Kstlamas Hakknda Reglasyon (1907/2006/EC)un 31 inci ve 33 nc maddeleri uyarnca talep edilen bilgilerle birlikte Performans Beyan olan yap malzemelerinin, beyan edilmi performanslarn Trkiyedeki kullanm iin gereklilikleri karlamas kaydyla, Trkiyede piyasaya arzna ve kullanmna izin verilir. Bu durumda drdnc fkra uygulanmaz.

Performans beyannn temini

MADDE 9 (1) Piyasada bulunan her yap malzemesinin performans beyannn elektronik veya yazl olarak bir kopyas bulunur. Ancak, tek parti halindeki ayn malzemenin bir kullancya tedarik edilmesi hlinde, o parti malzeme ile birlikte tek bir nshalk performans beyan elektronik veya yazl olarak verilebilir.

(2) Talep etmesi hlinde, performans beyannn yazl bir kopyas son kullancya da verilir.

(3) Bakanlk, Komisyon tarafndan belirlenen kurallar erevesinde web sitesi aracl ile performans beyannn kopyasna eriilebilmesinin usul ve esaslarn duyurur ve uygulanmasn salar. Performans beyan, 13 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre kadar bulundurulur.

(4) Performans beyan Trke dzenlenir.

CE iaretinin kullanm ve genel hkmler

MADDE 10 (1) CE iaretlemesine ilikin olarak 23/2/2012 tarihli ve 28213 sayl Resm Gazetede yaymlanan CE areti Ynetmelii hkmleri yap malzemeleri hakknda da uygulanr.

(2) Yap malzemesine CE iaretlemesi konulabilmesi iin 6 nc ve 8 inci maddelere gre performans beyan dzenlenmesi zorunludur; imalat tarafndan performans beyan dzenlenmemi ise yap malzemesine CE iareti konulamaz. malt, CE iaretini ilitirmekle veya ilitirilmesini salamakla yap malzemesinin beyan edilen performansna ve ayn zamanda bu Ynetmelikte ve iaretlemeye ilikin Avrupa Birlii mevzuatn uyumlatran ulusal mevzuata uygunluunun sorumluluunu stlenmi olur. CE iareti ilitirilmesine ilikin usul ve esaslar ile ulusal mevzuata der edilen ilgili dier Avrupa Birlii mevzuat, bu fkrada belirtilen artlara aykr olmamak kayd ile uygulanr.

(3) CE iareti, hakknda bir uyumlatrlm standart veya hazrlanm Avrupa Teknik Deerlendirmesi bulunan tm yap malzemelerinin, ilgili uyumlatrlm standart veya Avrupa Teknik Deerlendirmesi kapsamndaki temel karakteristiklere ilikin olarak beyan edilen performansna uygun olduunu teyit eden tek iaretlemedir. Ulusal dzenlemelerde uyumlatrlm standart kapsamndaki bir yap malzemesinin ilgili temel karakteristiklerine ilikin performansnn uygunluunun teyidi ve iaretlemesi iin CE iareti dnda bir referans verilemez veya CE iaretinin aranmayacana dair herhangi bir hkm getirilemez.

(4) CE iareti tayan bir yap malzemesinin, kullanm amac iin beyan edilen performans deerleri, bu kullanm amac iin istenen ulusal gerekleri karlad ve mevzuata aykrlk tekil etmedii mddete piyasada bulunmas veya kullanlmas engellenemez veya yasaklanamaz.

(5) CE iareti tayan herhangi bir yap malzemesi; beyan edilen performans deerleri kullanm amac iin istenen gerekleri karlad ve mevzuata aykrlk tekil etmedii mddete, kamu kurum ve kurulularnn veya kamu iktisad teekkllerinin veya kamusal yetkilerle donatlm ya da tekel konumunda faaliyette bulunan zel ya da kamu teebbslerinin koyduu kurallar ve artlar gereke gsterilerek kullanm engellenemez.

(6) Yap ilerinin tbi olduu gereklere dair kullanlan ulusal metotlar ve yap malzemelerinin temel karakteristiklerine ilikin dier ulusal kurallar, uyumlatrlm standartlar ile uyumlu olur.

CE iaretinin ilitirilmesi

MADDE 11 (1) CE iareti, yap malzemesinin dorudan zerine veya etiketine grnr, okunakl ve kalc bir ekilde ilitirilir. Malzemenin zelliinden dolay bu mmkn deil ise, malzemenin ambalajna veya ekli belgelere ilitirilir.

(2) CE iareti; sras ile ilk kez konulduu yln son iki rakamn, imaltnn adn ve kaytl adresini veya imaltnn adn ve adresini kolayca tanmlayan iaretini, karkla mahal vermeden rn tipine has tanmlama kodunu, performans beyannn referans numarasn, beyan edilen performansn seviyesini veya snfn, uygulanan uyumlatrlm teknik artname numarasn, mevcut ise onaylanm kuruluun kimlik numarasn ve malzemenin tbi olduu uyumlatrlm teknik artnamede yer alan kullanm amacna ilikin bilgileri ihtiva eder.

(3) CE iareti, yap malzemesi piyasaya arz edilmeden nce ilitirilir. Belli bir risk veya kullanm gsteren baka bir iaret veya piktogram da CE iareti ile birlikte kullanlabilir.

rn irtibat noktas

MADDE 12 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda rn rtibat Noktas Bakanlktr. 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Dzenlenmemi Alanda Karlkl Tanma Ynetmeliinin 13 nc maddesi uyarnca, dzenlenmemi alanda rn rtibat Noktas Ekonomi Bakanldr. Ekonomi Bakanl, bu Ynetmelik kapsamndaki yap malzemelerine ilikin bilgi talebini mteakip Bakanlk ile ibirliinde bulunur.

(2) Bakanlk, 8 inci maddenin ikinci fkrasnn () bendinde belirtildii ekilde her bir yap malzemesinin kullanm amacna uygun olarak yap ilerinin temel gereklerini karlamak zere yapt dzenlemeler hakknda gerekli bilgilendirmeyi, kolayca anlalabilir ve effaf bir biimde, gerekirse elektronik aralar da kullanarak yapar.

NC BLM

ktisadi letmelerin Ykmllkleri

maltnn ykmllkleri

MADDE 13 (1) malt 6 nc ve 8 inci maddelere gre performans beyan dzenler ve 10 uncu ve 11 inci maddelere uygun olarak CE iaretini ilitirir. malt, performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sisteminin gerektirdii btn unsurlar ieren teknik dosyay performans beyannn dayana olarak dzenler.

(2) malat teknik dosyay ve performans beyann, yap malzemesinin piyasaya arz edildii tarihten itibaren on yl sreyle muhafaza eder. Bu srenin Komisyonca deitirilmesi halinde Bakanlk bu hususu duyurur ve uygulanmasn salar.

(3) malt, rnn beyan edilen performansnn seri retiminde deimemesi iin gerekli tedbirleri alr. malat, rn tipindeki ve ilgili uyumlatrlm teknik artnamelerdeki deiiklikleri dikkate alr. malt, yap malzemesinin beyan edilen performansnn deimezliini, gvenilirliini ve doruluunu salamak zere, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yap malzemelerinin numune testlerini yapar, toplatlan ve uygun olmayan rnlere ilikin ikyetleri inceler ve gerekiyorsa kayt altna alp, datclar bu tr denetimler hakknda bilgilendirir.

(4) malt, rettii yap malzemesine ait tip, parti veya seri numaras veyahut rnn tanmlanmasn salayan dier herhangi bir bilginin malzemenin zerinde tamasn, rnn boyutunun veya yapsnn buna uygun olmamas durumunda, gerekli bilgilerin yap malzemesinin ambalajnda veya beraberindeki dokmanlarda bulunmasn salar.

(5) malt, rnn zerindeki veya bunun mmkn olmamas durumunda ambalajndaki veya beraberindeki dokmanda ismini, tescilli ticar unvann veya tescilli ticar markasn ve iletiim bilgilerini belirtir. malt ile irtibat salamak zere tek bir adres belirtilir.

(6) Bir yap malzemesini piyasada bulunduran imalat, rnn Trke gvenlik ve kullanm talimatn rn ile birlikte bulundurur.

(7) malt; piyasaya arz ettii yap malzemesinin beyan edilen performansa veya Ynetmelie uygun olmadn deerlendirmesi veya buna ilikin bir gerekenin olmas hlinde, yap malzemesinin uygunluunu salamaya veya gerektiinde rnn piyasadan toplatlmasnn veya geri ekilmesinin teminine ilikin tm dzeltici tedbirleri derhal alr. malat buna ilve olarak, rnn herhangi bir risk tamas hlinde, rnn uygunsuzluuna ve ayet alnmsa uygunsuzluk ile ilgili dzeltici tedbirlere ilikin detayl bilgileri, Bakanla ve rn piyasada bulundurduu Avrupa Birlii yesi lkelerdeki yetkili kurululara derhal iletir.

(8) malt, Bakanln veya Avrupa Birlii yesi lkelerdeki yetkili kurulularn gerekeli talebi zerine, yap malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Ynetmelie uygun olduunu gsteren her trl bilgi ve belgeyi Trke olarak Bakanla veya Avrupa Birlii yesi lkelerin yetkili kurulularnn anlayabilecei dilde talep eden yetkili kurululara iletmek ve malzemenin tad riskleri ortadan kaldrmak iin gereken her trl faaliyeti Bakanlk ile ibirlii ierisinde yrtr.

Yetkili temsilci

MADDE 14 (1) malt, adna belirli grevleri yerine getirmek zere yazl olarak grevlendirme yapmak ve grevleri yetki belgesinde belirtilmek suretiyle bir yetkili temsilci atayabilir. Ancak, teknik dosyann dzenlenmesi tamamen imalatnn grevi olup, bununla ilgili hususlar yetki belgesinde yer alamaz.

(2) Yetkili temsilci yetki belgesinde belirtilen grevleri yerine getirir. Yetki belgesinde, yetkili temsilcinin grevlerine ilikin olarak;

a) Performans beyannn ve teknik dosyann, talep edildiinde Bakanla sunmak zere 13 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre boyunca muhafaza edilmesine,

b) Bakanln veya Avrupa Birlii yesi lkelerdeki yetkili kurulularn gerekeli talebi zerine, yap malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Ynetmelik kapsamndaki dier gereklere uygun olduunu gsteren gerekli her trl bilgi ve belgenin Bakanla ve talep eden Avrupa Birlii yesi lkelerin yetkili kurulularna iletilmesine,

c) Bakanln gerekeli talebi zerine, yetki belgesi kapsamndaki yap malzemelerinin oluturduu riskleri ortadan kaldrmak iin gereken her trl faaliyetin Bakanlk ile ibirlii ierisinde yrtlmesine,

ilikin hususlar asgari olarak yer alr.

thaltnn ykmllkleri

MADDE 15 (1) thalt, sadece bu Ynetmelikteki hkmlere uygun olan yap malzemesini piyasaya arz edebilir.

(2) thalt, yap malzemesini piyasaya arz etmeden nce, performans deimezliinin deerlendirilmesinin ve dorulanmasnn imalt tarafndan yaplm olduunu garanti etmek zorundadr. thalt, 13 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen teknik dosyann ve 6 nc madde ile 8 inci maddeye uygun olan performans beyannn imalt tarafndan dzenlenmesini salar. thalt, gerektiinde, malzemenin CE iareti tamasn, malzeme ile beraber istenen belgeleri ve imaltnn 13 nc maddenin drdnc ve beinci fkralarnda belirtilen gereklere uymasn da salamak zorundadr. thaltnn bir yap malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Ynetmelik kapsamndaki dier gereklere uygun olmadn deerlendirmesi veya bu ynde bir kanaate varmak iin gerekesi olmas hlinde, ithalt yap malzemesini beraberindeki performans beyanna uyana kadar ve bu Ynetmelik kapsamndaki dier gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyan dzeltilinceye kadar piyasa arz edemez. Ayrca ithalt, yap malzemesinin bir risk tamas hlinde, imalty ve Bakanl konu hakknda bilgilendirir.

(3) thalt, rnn zerindeki veya bunun mmkn olmamas hlinde ambalajndaki veya beraberindeki dokmanda ismini, tescilli ticar unvann veya tescilli ticar markasn ve iletiim bilgilerini belirtir.

(4) ) Bir yap malzemesini piyasada bulunduran ithalat, rnn Trke gvenlik ve kullanm talimatn rn ile birlikte bulundurur.

(5) thalt, sorumluluu altndaki yap malzemesinin depolama veya nakliyat artlarnn, yap malzemesinin performans beyanna veya bu Ynetmelik kapsamndaki dier gerekler ile uyumunu tehlikeye atmamas iin gerekli tedbirleri alr.

(6) thalt, yap malzemesinin beyan edilen performansnn deimezliini, gvenilirliini ve doruluunu salamak amacyla, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yap malzemelerinin numune testlerini gerekletirir; toplatlan ve uygun olmayan rnlere ilikin ikyetleri deerlendirir ve gerekiyorsa kayt altna alp, datclar sz konusu dzeltici faaliyetler hakknda bilgilendirir.

(7) thalt; piyasaya arz ettii yap malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Ynetmelie uygun olmadn deerlendirmesi veya buna ilikin bir gerekenin olmas hlinde, yap malzemesinin uygunluunu salamaya veya gerektiinde rnn piyasadan toplatlmasn veya geri ekilmesinin teminine ilikin tm dzeltici tedbirleri derhal alr. thalt buna ilve olarak, rnn herhangi bir risk tamas hlinde, rnn uygunsuzluuna ve ayet alnmsa uygunsuzluk ile ilgili dzeltici tedbirlere ilikin detayl bilgileri, Bakanla ve rn piyasada bulundurduu Avrupa Birlii yesi lkelerdeki yetkili kurululara derhal iletir.

(8) thalt, performans beyannn bir suretini ve teknik dosyay, 13 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre boyunca muhafaza eder ve talep edildiinde Bakanla sunar.

(9) thalt Bakanln veya Avrupa Birlii yesi lkelerdeki yetkili kurulularn gerekeli talebi zerine, yap malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Ynetmelik kapsamndaki dier gereklere uygun olduunu gsteren her trl bilgi ve belgeyi Trke olarak Bakanla veya Avrupa Birlii yesi lkelerin yetkili kurulularnn anlayabilecei dilde talep eden yetkili kurululara iletir ve malzemenin tad riskleri ortadan kaldrmak iin gereken her trl faaliyeti Bakanlk ve Avrupa Birlii yesi lkelerin yetkili kurulular ile ibirlii ierisinde yrtr.

Datcnn ykmllkleri

MADDE 16 (1) Datc, yap malzemesini piyasada bulundururken bu Ynetmelikteki hkmlere uyar.

(2) Datc, yap malzemesini piyasada bulundurmadan nce, gerektii hallerde, rnn CE iareti tamasn, bu Ynetmelik kapsamndaki gerekli belgelerin rne elik etmesini, gvenlik ve kullanm talimatlarnn Trke olarak bulunmasn temin eder. Datc ilveten, imalt ve ithaltlarn 13 nc maddenin drdnc ve beinci fkralarnda ve 15 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen gereklerin tmne uyduunu garanti eder. Datcnn, yap malzemesinin, beyan edilen performansa veya bu Ynetmeliin dier hkmlerine uygun olmadn deerlendirmesi veya buna ilikin bir gerekenin olmas hlinde, yap malzemesini, performans beyanna uygun ve bu Ynetmelik kapsamndaki dier gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyan dzeltilinceye kadar piyasada bulunduramaz. Ayrca, datc, yap malzemesinin risk tekil etmesi hlinde, imalty veya ithalaty ve Bakanl konu hakknda derhal bilgilendirir.

(3) Datc, sorumluluu altndaki yap malzemesinin depolama veya nakliyat artlarnn, yap malzemesinin performans beyanna veya bu Ynetmelik kapsamndaki dier gerekler ile uyumunu tehlikeye atmamas iin gerekli tedbirleri alr.

(4) Datc; piyasaya arz ettii yap malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Ynetmelik kapsamndaki dier gereklere uygun olmadn deerlendirmesi veya buna ilikin bir gerekenin olmas hlinde, yap malzemesinin uygunluunu salamaya veya gerektiinde rnn piyasadan toplatlmasnn veya geri ekilmesinin teminine ilikin tm dzeltici tedbirleri derhal alr. Datc buna ilve olarak, rnn herhangi bir risk tekil etmesi hlinde, rnn uygunsuzluuna ve ayet alnmsa uygunsuzluk ile ilgili dzeltici tedbirlere ilikin detayl bilgileri Bakanla ve rn piyasada bulundurduu Avrupa Birlii yesi lkelerdeki yetkili kurululara derhal iletir.

(5) Datc, Bakanln veya Avrupa Birlii yesi lkelerdeki yetkili kurulularn gerekeli talebi zerine, yap malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Ynetmelik kapsamndaki dier gereklere uygun olduunu gsteren her trl bilgi ve belgeyi Trke olarak Bakanla veya ye lkelerin yetkili kurulularnn anlayabilecei dilde talep eden yetkili kurululara iletir ve piyasada bulundurduu yap malzemelerinin oluturduu riskleri ortadan kaldrmak iin gereken her trl faaliyeti Bakanlk ve Avrupa Birlii yesi lkelerdeki yetkili kurulular ile ibirlii ierisinde yrtr.

thalt ve datcya, imaltnn ykmllklerinin uyguland durumlar

MADDE 17 (1) thalt veya datc, herhangi bir yap malzemesini piyasaya kendi ismi veya ticar markas ile arz ettiinde veya piyasaya hlihazrda arz edilmi bir yap malzemesinin performans beyanna uygunluunu etkileyecek olan bir deiiklik yaptnda, bu Ynetmelik kapsamnda imalt olarak deerlendirilir ve 13 nc maddede belirtilen ykmllklere tabi olur.

ktisadi iletmelerin bilgileri

MADDE 18 (1) ktisadi iletmeler, talep zerine 13 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen sre boyunca, kendilerine rn tedarik eden veya kendisinin rn tedarik ettii her iktisadi iletmenin bilgilerini Bakanla bildirir.

DRDNC BLM

Uyumlatrlm Teknik artnameler

Uyumlatrlm standartlar

MADDE 19 (1) Uyumlatrlm standartlar, yap malzemelerinin temel karakteristikler ile ilgili performansnn deerlendirilmesinde kullanlan kriter ve metotlar ihtiva eder ve malzemelerin kullanm amacna atfta bulunabilir.

(2) Uyumlatrlm standart, yap malzemesinin retim srecindeki zel artlarn gz nne alan uygun fabrika retim kontroln, performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmasna ilikin sistemlerin uygulanmas iin gereken teknik detaylar ihtiva eder.

(3) Bakanlk, uyumlatrlm standartlarn referans numaralarn, imalatlarn yap malzemelerini ulusal standartlara veya uyumlatrlm standartlara gre piyasaya arz edebilecekleri zaman araln gsteren CE iaretlemesine dair evarlk dneminin balang ve biti tarihlerini Resm Gazetede duyurur. Bakanlk, bu listeye ilikin Komisyonca yaplan her gncellemeyi ayrca yaymlar.

(4) Bir yap malzemesinin performans beyan iin, evarlk dneminin balad tarihten itibaren ilgili uyumlatrlm standardn kullanlmas mmkndr; ancak, evarlk dneminin bittii tarih itibariyle performans beyan ve CE iaretlemesi iin ilgili uyumlatrlm standardn kullanlmas zorunludur. 34 nc, 35 inci ve 36 nc maddelerde verilen haklar sakl kalmak kayd ile evarlk dneminin biti tarihinden itibaren, yap malzemesinin performans beyannn dzenlenmesinde sadece ilgili uyumlatrlm standartlar kullanlabilir. Evarlk sresinin bitimini mteakip, bu Ynetmeliin uygulanmas bakmndan uyumlatrlm standartlar ile elien ulusal standartlar kullanlamaz ve elien ulusal mevzuat hkmleri uygulanamaz.

Uyumlatrlm standartlara kar resmi itiraz

MADDE 20 (1) Bakanlk, 19 uncu maddede anlan uyumlatrlm standartlarn, Komisyon tarafndan yaymlanan ilgili artlarda belirtilen hkmleri karlamadn tespit ederse, gerekli tedbirlerin alnmas iin durumu Komisyona iletilmek zere ilgili Bakanla bildirir.

Avrupa deerlendirme esas

MADDE 21 (1) malt tarafndan yaplan bir Avrupa Teknik Deerlendirmesi talebini mteakip ksmen veya tamamen bir uyumlatrlm standart kapsamnda olmayan yap malzemesinin,

a) Mevcut herhangi bir uyumlatrlm standardn kapsamnda yer almamas,

b) Temel karakteristiklerinin en az biri iin uyumlatrlm standart kapsamndaki deerlendirme metodunun uygun olmamas,

c) Temel karakteristiklerinin en az biri iin uyumlatrlm standart kapsamnda herhangi bir deerlendirme metodunun bulunmamas durumunda, bu yap malzemesinin temel karakteristikler ile ilgili performansnn mevcut uyumlatrlm standartlara gre tamamen deerlendirilememesi,

sebebiyle, 33 nc maddede tanmlanan Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular Birlii tarafndan dzenlenen Avrupa Deerlendirme Esas kullanlr.

(2) Avrupa Deerlendirme Esasnn kabul edilmesine ilikin yntem, 22 nci ve 23 nc maddeye ve Ek-2ye uygun hazrlanr.

(3) Bakanlk, Avrupa Deerlendirme Esasnn gelitirilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili olarak Komisyonca getirilen ek kurallar, Ek-2de yer alan hkmleri tadil ederek bu Ynetmelie ilave eder.

Avrupa deerlendirme esasnn gelitirilmesine ve kabul edilmesine ilikin esaslar

MADDE 22 (1) Avrupa Deerlendirme Esasnn gelitirilmesine ve kabul edilmesine ilikin yntemde aadaki hususlara uyulur:

a) malt iin yeterince effaf olmas gerekir.

b) Haksz gecikmeyi engellemek iin mecburi sre kstlamalarn ierir.

c) Ticar gizlilik ve mahremiyeti dikkate alacak ekilde dzenlenir.

) Komisyonun gelitirme ve kabul safhalarna yeterince katlmna imkn verilir.

d) malt asndan uygun maliyetli olmas gerekir.

e) rne ilikin teknik deerlendirme kurulular arasnda yeterli mesleki dayanma ve i birlii salanr.

(2) Teknik deerlendirme kurulular, Avrupa Deerlendirme Esasnn gelitirilmesine ve kabul edilmesine ilikin her trl masraf karlar.

Avrupa teknik deerlendirmesi talebi alan teknik deerlendirme kuruluunun grevleri

MADDE 23 (1) Bir Avrupa Teknik Deerlendirmesi talebi alan teknik deerlendirme kuruluu, rnn tamamen veya ksmen uyumlatrlm standart kapsamna alnmas halinde;

a) rn tamamen bir uyumlatrlm standart kapsamnda ise, 21 inci maddenin birinci fkrasna uygun olarak bir Avrupa Teknik Deerlendirmesi verilemeyeceine,

b) rn tamamen bir Avrupa Teknik Deerlendirme Esas kapsamnda ise, bu esasn verilecek olan Avrupa Teknik Deerlendirmesi iin temel olarak kullanlacana,

c) rn tamamen veya ksmen herhangi bir uyumlatrlm teknik artname kapsamnda deilse Ek-2deki veya 21 inci maddenin nc fkrasna uygun olarak belirlenen yntemleri uygulayacana,

dair imalty bilgilendirir.

(2) Birinci fkrann (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, teknik deerlendirme kuruluu, talebin ierii ve performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas iin teknik deerlendirme kuruluunun o rne uygulamak istedii ilgili Komisyon Kararna yaplan atf veya byle bir Komisyon Kararnn bulunmad hususunda Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular Birliini ve Komisyonu bilgilendirir.

Yaymlama

MADDE 24 (1) Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular Birliince kabul edilen ve Komisyonca Avrupa Birlii Resm Gazetesinde yaymlanan Avrupa Deerlendirme Esaslar referans listesi ve bu listeye ait tm gncellemeler Bakanlka duyurulur.

Teknik deerlendirme kurulular arasnda anlamazlk halinde ihtilaflarn zlmesi

MADDE 25 (1) Teknik Deerlendirme Kurulular, Avrupa Deerlendirme Esas hakknda ngrlen srede anlama salayamazsa Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular Birlii, bu hususu uygun bir zm iin Komisyona iletir.

Avrupa deerlendirme esasnn ierii

MADDE 26 (1) Avrupa Deerlendirme Esas asgari olarak; yap malzemesinin genel tarifini, imalt ve Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular Birliinin anlat ve rnn imalt tarafndan ngrlen kullanm amac ile ilgili temel karakteristiklerinin listesini ve rnn bu temel karakteristiklere dair performansnn deerlendirilmesine ilikin kriterleri ve metotlar ierir.

(2) Avrupa Deerlendirme Esasnda uygulanacak fabrika retim kontrolnn esaslar, yap malzemesinin retim srecinin artlar gz nne alnarak belirtilir.

(3) rnn baz temel karakteristikleri ile ilgili performansnn deerlendirilmesine ilikin metot ve kriterler, hali hazrda dier uyumlatrlm teknik artnamelerde veya 60 nc maddenin nc fkrasnda bahsedilen Ortak Esaslarda belirlenmise ya da Avrupa Teknik Onay verilmesi kapsamnda 1 Temmuz 2013 tarihinden nce Yap Malzemeleri Ynetmelii (89/106/EEC)nin 9 uncu maddesinin uygulanmas dhilinde kullanlan bu tr metot ve kriterlerin bulunmas durumunda, bu mevcut metot ve kriterler Avrupa Deerlendirme Esasna dercedilir.

Avrupa deerlendirme esasna kar resm itirazlar

MADDE 27 (1) Bakanlk bir Avrupa Deerlendirme Esasnn Ek-1de belirtilen yap ileri iin temel gerekler erevesinde karlamas gerekenlerin tamamn yerine getiremediini dnd durumda resm itirazn Komisyona iletir.

Avrupa teknik deerlendirmesi

MADDE 28 (1) Avrupa Teknik Deerlendirmesi, imaltnn talebi zerine, 23 nc maddede ve Ek IIde belirtilen ynteme uygun olarak hazrlanan Avrupa Deerlendirme Esasna dayanlarak Teknik Deerlendirme Kuruluu tarafndan hazrlanr. Avrupa Teknik Deerlendirmesi, halihazrda bir Avrupa Deerlendirme Esas var ise, uyumlatrlm bir standart iin nceden bir talimat yaymlanm olsa bile hazrlanabilir. lgili uyumlatrlm standardn evarlk dnemi baladktan sonra bu teknik deerlendirme ile ilgili olarak Teknik Deerlendirme Kuruluunca hazrlk ve ilem yaplamaz.

(2) Avrupa Teknik Deerlendirmesi, imalat tarafndan beyan edilen kullanm amacna uygun olarak temel karakteristiklerin seviye, snf veya bir tanm eklinde beyan edilecek performans ile birlikte performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sisteminin uygulanmasnda gerekli olan teknik detaylar ierir. Avrupa Teknik Deerlendirmesi talebini alan Teknik Deerlendirme Kuruluu ile imalatnn temel gerekler konusunda mutabakata varmalar gerekir. Komisyonca oluturulan Avrupa Teknik Deerlendirmesi format Bakanlka duyurulur.

Performans seviyeleri veya snflar

MADDE 29 (1) Komisyon tarafndan yap malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performansna ilikin snflar oluturulduunda, bu Ynetmelik kapsamnda belirlenecek performans seviye veya snflar bu snflandrma sistemine uygun olur.

Performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas

MADDE 30 (1) Yap malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas Ek-5te verilen sistemlere uygun olarak yaplr.

(2) Bir yap malzemesinin ya da malzeme ailelerinin tabi olacaklar sistem veya sistemler veyahut bir temel karakteristie ilikin sistem veya sistemler Komisyon tarafndan yeniden belirlendiinde ya da deitirildiinde, Bakanlk bunlar duyurur ve uygulanmasn salar.

(3) Belirlenen sistem veya sistemler uyumlatrlm teknik artnamelerde de belirtilir.

BENC BLM

Teknik Deerlendirme Kurulular

Teknik deerlendirme kurulularnn grevlendirilmesi, denetlenmesi ve deerlendirilmesi

MADDE 31 (1) Bakanlk, Ek-4 Tablo 1deki yap malzemeleri alannda Teknik Deerlendirme Kurulularn grevlendirir. Bakanlk, kuruluun isim ve adresini ve hangi yap malzemesi alan veya alanlar iin grevlendirildiini Komisyona ve Avrupa Birlii yesi lkelere bildirir.

(2) Bakanlk, grevlendirdii Teknik Deerlendirme Kurulularn ve grevlendirildikleri yap malzemesi alanlarn duyurur.

(3) Bakanlk, grevlendirdii Teknik Deerlendirme Kurulularnn, grevlendirildikleri alanlardaki faaliyetlerini izler ve denetler, ayrca Ek-4 Tablo 2de belirtilen her bir art iin bu kurulularn yeterliliklerini deerlendirir. Bakanlk, Teknik Deerlendirme Kurulularnn grevlendirilmesi ile ilgili hususlar duyurur. Bakanlk, Teknik Deerlendirme Kurulularnn grevlendirilmesi, faaliyetlerinin ve yeterliliklerinin denetlenmesi ile ilgili artlar ve bu artlarda meydana gelen deiiklikleri Komisyona bildirir.

(4) Bakanlk, Teknik Deerlendirme Kurulularn deerlendirirken, Komisyonun bu amala hazrlayp yaymlad klavuz belgeleri kullanr.

Teknik deerlendirme kurulular iin artlar

MADDE 32 (1) Teknik Deerlendirme Kuruluu, grevlendirildii yap malzemesi alan veya alanlarndaki Avrupa Teknik Deerlendirmesine ilikin deerlendirme ilemlerini yrtr. Teknik Deerlendirme Kuruluu, grevlendirme kapsamna uygun olarak Ek-4 Tablo 2de belirtilen gerekleri salar.

(2) Teknik Deerlendirme Kuruluu, organizasyon emasn ve karar alma mekanizmasnda grev alanlarn isimlerini kamuya web sitesi araclyla duyurur.

(3) Teknik Deerlendirme Kuruluunun birinci fkrada belirtilen gerekleri salayamadnn anlalmas hlinde, Bakanlk ilgili yap malzemesi alan iin bu kuruluun grevlendirmesini iptal eder ve konu hakknda Komisyonu ve Avrupa Birlii yesi lkeleri bilgilendirir.

Teknik deerlendirme kurulularnn koordinasyonu

MADDE 33 (1) Bakanlka grevlendirilen Teknik Deerlendirme Kurulular, Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular Birliine ye olur, toplantlarna katlm salar, yelik aidatlar ve toplant katlm giderlerinin karlanmas da dahil olmak zere yelik ykmllklerini yerine getirir.

(2) Teknik Deerlendirme Kurulular Avrupa Teknik Deerlendirme Kurulular Birliine gerekli finansal ve insan kayna katksn salar.

ALTINCI BLM

Basitletirilmi Usuller

Uygun teknik belgelerin kullanm

MADDE 34 (1) malt rn tipini tespit ederken tip testi veya tip hesaplamas yerine;

a) Kendisi tarafndan piyasaya arz edilen yap malzemesinin Komisyon kararnda veya uyumlatrlm teknik artnamede belirtilen artlara gre, bir veya birka temel karakteristii iin test veya hesap yapmakszn ya da ilave test veya hesap yapmakszn belirli bir performans seviyesini veya snfn saladnn kabul edildiini gsteren,

b) Bir uyumlatrlm standart kapsamnda piyasaya arz ettii yap malzemesi, rn tipi ayn olmak kouluyla, baka bir imalat tarafndan ayn uyumlatrlm standart kapsamnda retilmi ve halihazrda test edilmi ise, dier imalatnn onayn aldktan sonra, test sonularnn doruluu, gvenilirlii ve deimezliini salama sorumluluu dier imalatda olmak zere dier yap malzemesinin test sonularnn tamamna veya bir ksmna karlk gelen performans gsteren,

c) (b) bendine alternatif olarak bir uyumlatrlm teknik artname kapsamnda piyasaya arz ettii yap malzemesi, temel karakteristiklerinden biri veya birka tedarikisi tarafndan uyumlatrlm teknik artnameye gre test edilmi bir sistem veya bu sistemin bileeni ise, imalatnn sistemi veya bileenleri, tedarikinin talimatlarnda belirttii ekilde monte etmesi kouluyla, dier imaltnn veya tedarikinin onayn aldktan sonra test sonularnn doruluu, gvenilirlii ve deimezliini salama sorumluluu dier imalat veya tedarikide olmak zere kendine tedarik edilen sistem veya bileenlerin test sonularnn tamamna veya bir ksmna karlk gelen performans gsteren,

uygun teknik belgeleri kullanabilir.

(2) Birinci fkrada bahsedilen bir yap malzemesi, Ek-5te belirtilen performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sistemlerinden sistem 1+ veya 1e tabi bir rn ailesine dhil ise birinci fkrada bahsedilen uygun teknik belgelendirmenin Ek-5te belirtilen ekilde rn belgelendirme alannda onaylanm bir kurulua dorulanmas zorunludur.

ok kk iletmelerce basitletirilmi usullerin kullanm

MADDE 35 (1) Bir uyumlatrlm standart kapsamnda yap malzemesi imal eden ok kk lekli iletmeler, ilgili uyumlatrlm standardn kapsamndaki metotlardan farkl metotlar kullanarak Ek-5teki sistem 3 ve sistem 4 iin tip testlerine dayanarak rn tipinin tespitini deitirebilir. Bu imaltlar, sistem 3e dahil yap malzemeleri iin sistem 4te ngrlen artlara uygun olarak da ilem yapabilir. malt, bu tr basitletirilmi usulleri kullandnda, uyumlatrlm standartlarda belirtilen usuller ile uygulam olduu yntemlerin birbirlerine denk olduunu ve yap malzemesinin ilgili gereklere uygunluunu zel teknik belgelendirme ile gsterir.

Dier basitletirilmi usuller

MADDE 36 (1) Bir uyumlatrlm standart kapsamnda olan ve mnferit olarak retilmi veya sipari zerine seri olmayan metotla zel olarak retilmi ve tanmlanm tek bir yap iine monte edilecek yap malzemeleri ile ilgili olarak, Ek-5te belirtilen ilgili sistemin performans deerlendirme ksm, uygulanan usuln uyumlatrlm standartlarda ortaya konan usullere denkliini ve rnn ilgili gerekleri saladn gsteren zel teknik belgelendirme ile imalt tarafndan deitirilebilir.

(2) Birinci fkrada bahsedilen bir yap malzemesi, Ek-5te belirtilen performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sistemlerinden sistem 1+ veya 1e tabi bir rn ailesine dhil ise birinci fkrada bahsedilen zel teknik belgelendirmenin Ek-5te belirtilen ekilde rn belgelendirme alannda onaylanm bir kurulua dorulanmas zorunludur.

YEDNC BLM

Bildirim Mercii ve Onaylanm Kurulular

Bildirim

MADDE 37 (1) Bakanlk, bu Ynetmelie gre grevlendirdii onaylanm kurulular Komisyona ve Avrupa Birlii yesi lkelere bildirir.

Grevlendirmeden sorumlu mercii

MADDE 38 (1) Bakanlk, bu Ynetmeliin amacna uygun olarak; onaylanm kurulularn deerlendirilmesi iin gerekli usuln belirlenmesi ve yrtlmesinden, uygun grlen kurulularn grevlendirilmesinden, grevlendirilen kurulularn Komisyona bildiriminden, onaylanm kurulularn 41 inci maddeye uygunluklar da dhil olmak zere denetiminden ve konuyla ilgili dzenlemelerin yaplmasndan sorumludur.

Bakanln onaylanm kurulular grevlendirmede takip edecei usul ve esaslar

MADDE 39 (1) Bakanln onaylanm kurulu grevlendirme, gzetim ve denetimini gerekletirmekle sorumlu birimi bu faaliyetleri erevesinde aada belirtilen hususlara uyar.

a) Onaylanm kurulular ile herhangi bir kar ilikisine girmez.

b) Bamszlk ve tarafszln koruyacak ekilde yaplanr ve alr.

c) Performansn deimezliinin dorulanmas ve deerlendirmesi srecinde onaylanm kurulularn bildirimi ile ilgili her trl karar deerlendirme ilemini srdren personelin dndaki yetkili kiilerce verilir.

) Onaylanm kurulularca yrtlen faaliyetleri veya ticar veya rekabete dayal danmanlk hizmetlerini teklif ve temin etmez.

d) Elde edilen bilginin gizliliini salar.

e) Grevlerinin gereklerini yerine getirmek zere bnyesinde yeterli sayda personel bulundurur.

Bilgilendirme ykmll

MADDE 40 (1) Bakanlk, onaylanm kurulularn deerlendirilmesi, bildirimi ve denetlenmesine ilikin ulusal yntemleri ve bunlara ilikin yaplan her trl deiiklii Komisyona bildirir.

Onaylanm kurululara ilikin gerekler

MADDE 41 (1) Onaylanm kurulu, bildirim iin aadaki gereklilikleri salar.

a) Onaylanm kurulu ulusal mevzuata uygun bir ekilde kurulmak ve tzel kiilii haiz olmak zorundadr.

b) Onaylanm kurulu, uygunluk deerlendirmesi hizmeti sunaca iletme veya deerlendirecei rn ile herhangi bir ba olmayan bamsz ve nc bir taraf niteliinde olur. Deerlendirmesini yapt yap malzemelerinin tasarm, imalat, tedariki, montaj, kullanm veya bakmnda yer alan iletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odas, birlii veya dernei veya mesleki federasyona bal bir kurulu, bamsz olduunu ve herhangi bir kar atmasnn bulunmadn kantlamalar kaydyla nc taraf kurulu olarak deerlendirilebilir.

c) Onaylanm kurulu ve bu kuruluun st dzey ynetimi ve performans deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas srecinde nc taraf grevlerini yerine getirmekle sorumlu personeli;

1) Deerlendirilen yap malzemelerini tasarlayan, imal eden, satn alan, tedarik eden, monte eden, kullanan, bakm ve onarmn yapan veya sahibi olan kiilerden ve bunlarn yetkili temsilcilerinden olamaz. Bu durum deerlendirmesi yaplm yap malzemelerinin ahsi amala veya onaylanm kurulu faaliyetleri iin kullanmn engellemez.

2) Deerlendirilen yap malzemelerinin tasarmnda, imalatnda veya yapmnda, pazarlanmasnda, monte edilmesinde, kullanmnda veya bakmnda dorudan yer alamaz ve bu faaliyetleri yrten taraflarn temsilcisi olamaz. Onaylanm kurulu, bildiriminin yapld faaliyetler ile ilgili karar verme bamszln ve meslein gereklerini layyla yerine getirmesini olumsuz ynde etkileyebilecek hibir faaliyette bulunamaz ve faaliyete itirak edemez. Bu durum zellikle mavirlik hizmetleri iin geerlidir. Onaylanm kurulu, ube, temsilcilik ve yklenicilerinin yrtt faaliyetlerin, kendi yapm olduu deerlendirme ve dorulama faaliyetlerinin gizliliini, objektifliini ve tarafszln etkilemediini garanti eder.

) Onaylanm kurulu ve personeli, performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas srecinde grevini, gerekli teknik ve mesleki yeterlilii ile yerine getirmeli ve varm olduu hkmler veya yrtt deerlendirme veya dorulama faaliyetlerini etkileyebilecek olan ve zellikle bu faaliyetlerin sonularna ilikin menfaatleri olan kiilerden veya zmrelerden kaynakl en bata mal olmak zere her trl bask ve tevikten bamszdr.

d) Onaylanm kuruluun, bildirim kapsam ile ilgili olarak Ek-5e gre grevlendirildii performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas srecinde, bu grevleri bizzat veya sorumluluk kendisinde olmak kayd ile, kendi adna baka bir kurulu yrtse bile, onaylanm kurulu olarak tm grevleri yerine getirme kapasitesine sahiptir. Her bir performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sistemi ve yap malzemelerinin her tipi veya kategorisi, temel karakteristikler ve bildiriminin yapld alanlardaki grevleri yrtmek iin onaylanm kuruluun;

1) Performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas srecinde grevini yerine getirmek zere teknik bilgiye, yeterli dzeyde ve uygun kapsamda tecrbeye sahip gerekli personele,

2) Yrtlen performans deerlendirmesine ilikin yntemleri aklayan ve bunlarn effafln ve tekrar uygulanabilirliini garanti eden gerekli tarifnameye ve onaylanm kurulu olarak yrtt grevler ve dier faaliyetleri arasndaki fark ortaya koyan uygun yntemlere ve politikalara,

3) Taahht ettii iin bykl, faaliyet gsterdii sektr, organizasyon yaps, sz konusu rnn karmaklk derecesini ve retim srecinin hacmini ve vasfn dikkate alan faaliyetlerin gereklemesi iin gerekli yntemlere,

4) Uygun biimde bildirimi yaplm olan faaliyetleri ile balantl teknik ve idar grevleri yerine getirme olanana ve her trl ekipman veya hizmete eriim hakkna,

sahip olmas gerekir.

e) Onaylanm kuruluun bildiriminin yapld faaliyetlerin gerekletirilmesinden sorumlu personelinin;

1) Onaylanm kuruluun bildirim kapsam dhilinde, performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas srecindeki onaylanm kurulu grevlerinin tmn kapsayan teknik ve mesleki eitimi alm,

2) Yrtt deerlendirme ve dorulama faaliyetleri ile ilgili gerekleri karlayan yeterli bilgiye ve bu faaliyetleri yrtmek zere gerekli uzmanlk vasflarna sahip,

3) lgili uyumlatrlm standartlar ile bu Ynetmeliin ilgili hkmlerini kavrayabilecek bilgiye sahip,

4) Yrtt deerlendirme ve dorulama faaliyetlerini gsteren sertifikalar, kaytlar ve raporlar dzenleyebilecek yeterlilikte,

olmas gerekir.

f) Onaylanm kurulu, kendisinin, st kademe ynetiminin ve deerlendirme grevini yrten personelinin tarafszln garanti eder. Onaylanm kuruluun st kademe ynetiminin ve deerlendirme grevini yrten personelinin cretleri, gerekletirilen deerlendirme saysna veya deerlendirme sonularna bal tutulamaz.

g) Onaylanm kurulu yrtt deerlendirme ve dorulama faaliyetleri kapsamnda mesleki sorumluluk sigortasn yaptrr.

) Onaylanm kurulu personeli, yetkili idari merciler ile ilikili olan iler haricinde, Ek-5e gre grevlerini yrtrken elde ettii tm bilgiler hakknda mesleki gizlilii salar. Bu bilgiler ile ilgili haklar sakldr.

h) Onaylanm kurulular, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanm kurulularn koordinasyonu iin 51 inci madde kapsamnda oluturulan grubun almalarna katlr veya deerlendirme faaliyetlerini yrten personelinin bu faaliyetlerden haberdar olmasn salar ve onaylanm kurulularn koordinasyonu iin oluturulan grubun almalar sonucunda ortaya kan karar ve metinleri rehber belge olarak kabul eder.

Uygunluk karinesi

MADDE 42 (1) Avrupa Birlii Resmi Gazetesinde referans numaras yaymlanm ilgili uyumlatrlm standartlarda veya bunlarn ksmlarnda ortaya konan kriterler 41 inci maddede ortaya konan gerekleri kapsyorsa ve onaylanm kurulu da bu kriterlere uygun olduunu kantlayabiliyorsa, bu durumda onaylanm kuruluun 41 inci maddedeki gerekleri salad kabul edilir.

Onaylanm kurulularn ube, temsilcilik ve yklenicileri

MADDE 43 (1) Onaylanm kurulu, performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas srecinde yrtt belirli grevleri bir ykleniciye yaptrd veya bir ube veya temsilciliini bu iler iin kulland hallerde bunlarn 41 inci maddede belirtilen gerekleri karladn garanti eder ve bu durumu Bakanla bildirir.

(2) Onaylanm kurulu, yklenici, ube veya temsilcilikleri tarafndan yrtlen grevlerin her trl sorumluluunu stlenmi saylr.

(3) Faaliyetler, ancak mteri ile mutabakata varlmas halinde bir yklenici, ube veya temsilcilik tarafndan yrtlebilir.

(4) Onaylanm kurulu, her bir yklenici, ube veya temsilciliinin niteliklerinin deerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geen taraflarn Ek-5e gre yrtt grevlere ilikin belgeleri gerektiinde Bakanla sunmak zere muhafaza eder.

Onaylanm kurulu bnyesindeki test laboratuvarlar dndaki tesislerin kullanlmas

MADDE 44 (1) maltnn talebi zerine teknik, ekonomik ve lojistik adan geerli sebepler de var ise, onaylanm kurulular performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sistemlerinden sistem 1+, 1 ve 3 iin Ek-5te bahsedilen testleri yapmaya veya kendi denetimi altnda, retimin yapld fabrikada imaltnn laboratuvarndaki ekipman kullanarak veya imaltnn muvafakati ile baka bir test laboratuvarnda o laboratuvarn ekipmann kullanarak yaptrmaya karar verebilir. Bu tr testleri yrtecek onaylanm kurulular, kendi akredite test laboratuvarlar dnda baka bir laboratuvarda almak iin ayrca yetkilendirilir.

(2) Onaylanm kurulu, birinci fkrada belirtilen testler yaplmadan nce, test metotlarna ilikin gereklerin karlandn teyit eder. Ayn zamanda test ekipmannn gerekli kalibrasyon sistemine sahip olmasndan, lmlerin izlenebilirliinin temin edilmesinden ve test sonularnn doru ve gvenilir olmasndan da sorumludur.

Bildirim bavurusu

MADDE 45 (1) Performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas srecini yrtmek zere onaylanm kurulu olarak grevlendirilmek isteyen Trkiyedeki yerleik kurulu, bildirim iin Bakanla bavuruda bulunur.

(2) Bavuruyla birlikte kuruluun 41 inci maddede ortaya konulan gerekleri karladn gsteren belgeler, yrtlen faaliyetlerin tanm, kuruluun yetkili olmay talep ettii deerlendirme ve dorulama yntemleri ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliinin 4 nc maddesinin yedinci fkras erevesinde dzenlenen akreditasyon belgesi veya bunun yerine geerli gerekelerin varl hlinde, Ynetmeliin 6 nc maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen kant ve belgeler Bakanla teslim edilir.

Bildirim usul ve onaylanm kurulu kimlik numaras

MADDE 46 (1) Bakanlk, sadece 41 inci maddede saylan vasflar haiz kurulularn bildirimini Komisyona yapar.

(2) Bildirim, yrtlecek faaliyetlerin her trl detayn, ilgili uyumlatrlm teknik artname referansn ve Ek-5te ortaya konan sistem ile ilgili olarak kuruluun yetkili olduu temel karakteristikleri ihtiva eder. Ancak, Ek-5in 3 nc maddesinde belirtilen durumlarda, uyumlatrlm teknik artname referansna gerek yoktur.

(3) Kurulu, bildiriminin yaplmas ve bildirim tarihi itibaryla 2 hafta iinde Komisyon veya Avrupa Birliine ye lkelerden itiraz gelmemesi durumunda Komisyon tarafndan kimlik numarasnn verilmesini mteakip, Bakanlka grevlendirildiklerine dair bir tebliin yaymlanmas zerine faaliyetlerine balayabilir. Sadece bu kurulular, bu Ynetmeliin ve 3 nc maddesinde belirtilen 305/2011/EU sayl Yap Malzemeleri Tznn amalar erevesinde faaliyet gsterebilen onaylanm kurulular olarak addedilir. Onaylanm kurulu birden fazla mevzuat kapsamnda bildirilse dahi kurulu tek bir kimlik numaras alr.

(4) Bildirim ile ilgili olarak sonradan meydana gelecek her trl deiiklik Bakanlka Komisyona ve Avrupa Birlii yesi lkelere bildirilir.

Bildirimde yaplan deiiklikler

MADDE 47 (1) Bakanlk, onaylanm kuruluun 41 inci maddede belirtilen gerekleri karlayamadn veya ykmllklerini yerine getiremediini belirlemi veya bu konuda bilgilendirilmi ise, bahsi geen gerekleri karlamak veya ykmllklerini yerine getirmekteki yetersizliin nemi ile orantl olarak, Uygunluk Deerlendirme Kurulular ve Onaylanm Kurulular Ynetmeliine gre bildirimi snrlandrr, askya alr veya iptal eder. Bakanlk, konu hakknda Komisyonu ve Avrupa Birlii yesi lkeleri bilgilendirir.

(2) Onaylanm kuruluun bildiriminin iptali, snrlandrlmas, askya alnmas veya durdurulmas hlinde veya kurulu kendi isteiyle faaliyetlerine son verdiinde Bakanlk, bu kurulua ait dosyalara ilikin ilemlerin, baka bir onaylanm kurulu tarafndan yrtlmesi veya bu dosyalarn gerektiinde bildirim ve piyasa gzetimi ve denetimi faaliyetleri erevesinde kullanlmak zere muhafaza edilmesi iin gerekli tedbirleri alr.

Onaylanm kurulularn yeterliliinin incelenmesi

MADDE 48 (1) Bakanlk, grevlendirdii onaylanm kurulularn gerekli koullar karlamaya devam edip etmediini, sorumluluklarn yerine getirip getirmediini ve faaliyetlerini bu Ynetmelie uygun srdrp srdrmediini izler ve denetler.

(2) Bakanlk, talep edildiinde, grevlendirdii bir onaylanm kuruluun bildirimine esas olan veya yeterliliinin idamesine ilikin tm bilgileri, Komisyona iletir.

(3) Bakanlk, inceleme srecinde elde edilen nemli bilgilerin gizlilik ierisinde ileme konulmasn temin eder.

(4) Komisyon veya Avrupa Birlii ye lkelerinden birinin Bakanln grevlendirdii bir onaylanm kuruluun teknik yeterliliinin ve ilgili mevzuata uygunluunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayl Trkiye Avrupa Birlii Ortaklk Konseyi Kararnn 4 nc maddesinde belirtilen usul takip edilir. Bakanlk, gerekli bilgi ve belgeleri Ekonomi Bakanlna iletir, ilgili taraflarla gerekli ibirliini tesis eder ve gerekli tedbirleri alr.

Onaylanm kurulularn uygulamaya ilikin ykmllkleri

MADDE 49 (1) Onaylanm kurulular faaliyetlerini, Ek-5te belirtilen performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sistemlerine uygun olarak yrtr.

(2) Performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sreci, imalt tarafndan effaflk ierisinde ve iktisadi iletmeler iin gereksiz ek yk yaratmayacak ekilde mevzuata uygun olarak yrtlr. Onaylanm kurulu faaliyetlerini, taahht ettii iin bykln, faaliyet gsterdii sektr, organizasyon yapsn, sz konusu rn teknolojisinin karmaklk derecesini ve retim srecinin hacmi ve zellii ile bu Ynetmelie gre rn iin gerekli grlen zorluk derecesini ve inaat ilerinde istenen btn temel gereklerin yerine getirilmesinde rnn oynad rol dikkate alarak yrtr.

(3) Onaylanm kurulu, retim tesisinin ve fabrika retim kontrolnn balang denetimi srecinde, imaltnn rnn performansnn deimezliini salamadn tespit ederse, imaltdan gerekli dzeltici tedbiri almasn ister ve dzeltici tedbir alnncaya kadar imaltya belge dzenlemez.

(4) Onaylanm kurulu, bir yap malzemesinin performansnn deimezliinin dorulanmas amal denetimi srasnda malzemenin tip rn ile ayn performans salamadn tespit ederse, imaltdan gerekli her trl dzeltici tedbiri almasn ister ve gereken hallerde rne ilikin belgeyi askya alr veya iptal eder.

(5) Dzeltici tedbirler alnmad veya alnan tedbirler istenen etkiyi gstermedii takdirde, onaylanm kurulu, duruma gre her trl belgeyi kstlar, askya alr veya iptal eder.

Onaylanm kurulularn bilgilendirmeye ilikin mkellefiyetleri

MADDE 50 (1) Onaylanm kurulular;

a) Reddedilen, kstlanan, askya alnan veya iptal edilen belgeler hakknda,

b) Bildirimin kapsamna veya artlarna etki eden her trl durum hakknda,

c) Yrtlmekte olan performansn deimezliini deerlendirme ve dorulama faaliyetlerine ilikin piyasa gzetimi ve denetimi erevesinde istenen bilgi talebi hakknda,

) Talep edildiinde, snr tesi faaliyetlerini ve yklenicilerin faaliyetlerini de ieren her trl faaliyetleri ve bildirimleri kapsamnda yrtlen performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sistemlerine gre srdrlen onaylanm kurulu grevleri hakknda,

Bakanl bilgilendirir.

(2) Onaylanm Kurulular, kendileriyle ayn uyumlatrlm teknik artname kapsamndaki rnler iin ve benzer performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas sistemleri iin grevlendirilmi dier kurululara, olumsuz sonulanan ve istendii takdirde olumlu sonulanan performansn deimezliinin deerlendirilmesi ve dorulanmas faaliyetlerine ilikin bilgi verirler.

Onaylanm kurulularn koordinasyonu

MADDE 51