9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

Batman niversitesinden:

BATMAN NVERSTES BATMAN VE EVRES SOSYAL ARATIRMALAR

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Batman niversitesi Batman ve evresi Sosyal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Batman niversitesi Batman ve evresi Sosyal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez (BSAM): Batman niversitesi Batman ve evresi Sosyal Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Rektr: Batman niversitesi Rektrn,

) niversite: Batman niversitesini,

d) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar unlardr:

a) Tarihi ve kltrel miras kapsamnda deerlendirilebilecek her tr kalt, eriilen imkanlar lsnde aratrmak ve belgelemek, elde edilecek bilimsel inceleme sonular ile niversitenin ilgili blm ve enstitlerinde tarihi ve kltrel miras konulu eitim-retim ve aratrma faaliyetlerine altyap niteliinde veri taban oluturmak, Merkez bnyesinde bir ihtisas ktphanesi, yazl ve dijital dokmantasyon arivi kurmak ve bu ariv ve ktphaneye zel ve kamu kuruluu ile ahslarda bulunan yazma ve matbu eserlerin, ba, satn alma ve kopyalama suretiyle aknn salanmas, Merkez tarafndan yaymlanacak olan akademik aratrma dergisi, elektronik posta, blten ve benzeri vastalarla, aratrma yapan kiilere, kurumlara ulatrmak, ayrca konferans, panel ve sempozyumlar araclyla geni halk kitlelerine sunmak,

b) Orta Dou lkeleri ile ortak tarih, kltr ve sosyal birikimimizin incelenmesi, mevcut birlikteliin gelitirilmesi ve ortak paydalarmz zerine bilgi retimi ile beraber bu konuda uzman kadro yetitirilmesine katk salamak,

c) Ulusal ve uluslararas konularda siyasi, ekonomik, kltrel, sosyal ve hukuki nitelikli bilimsel aratrma ve almalar yapmak, yurt ii ve yurt dndaki ilgili kurum ve kurulularla birlikte ortak projeler yrterek bilgi birikiminin oluturulmas ve paylalmasn salamak.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Batman ili ve evresinin tarihi, kltrel, ekonomik ve siyasi zelliklerinin ve potansiyelinin aratrlmas ve bu yolla lkemizin blge ile ilgili yrtecei farkl ilikilerin ihtiya gsterebilecei bilgiyi retmek,

b) Merkezin amalar dorultusunda, yurt ii ve dndaki faaliyet alanna giren konularda almalar gncel olarak izlemek ve paylamak,

c) Blge halklar ve akademik kadrolar arasndaki kltrel ve sosyal paylam ve etkileimin arttrlmasna katk salamak,

) Akademik bilgi retiminde var olan bat-merkezli ve kimi zaman oryantalist sylem ve siyasal-kltrel pratikleri dengeleyecek ve ortadan kaldracak daha objektif ve ok-kltrl bir bilimsel bilgi retimi ve paylamnn ortaya kmasna katkda bulunmak,

d) Tarihi ve kltrel miras aratrmalar alannda almalar yapmak, tarihi ve kltrel miras belgeleme konusunda uygulamalar yrtmek, yeni disiplinleraras aratrma yntemleri gelitirmek, lisans ve lisansst programlarnda tarihi ve kltrel miras konulu retim veren blm ve enstitlerle ibirlii yapmak, sosyal etkinlikler gerekletirmek, bireysel/grup aratrmalar ile kurulularca bu konularda yaplan bilimsel projelere olanaklar lsnde akademik destek salamak,

e) Faaliyet alanna giren disiplinleraras aratrma projelerinin gelitirilmesinde ve uygulamaya konulmasnda koordinasyonu salamak,

f) Merkezin faaliyet alan ile ilgili konularda aratrmaclara, bilimsel ve gncel standartlar ierisinde destek salamak, tarihi ve kltrel miras kapsamnda deerlendirilebilecek her tr kaltn temel bilgilerine ulaabilmeleri iin yazl ve dijital arivler oluturmak,

g) rencileri tarihi ve kltrel miras belgeleme aratrmalarna yneltmek, aratrma ve belgeleme yntemleri konusunda eitim vermek, rencilerin aratrma projelerinin uygulanmasna yardmc olmak, tez, staj, seminer devi gibi bilimsel etkinliklerine imkanlar lsnde destek salamak, niversitenin akademik birimleri ile disiplinleraras projeler gelitirmek ve yaplacak almalar zendirmek,

) Batman ili ve evresinin sosyal konularda geliimine ynelik her dzeyde eitim programlar, ulusal ve uluslararas olmak zere kongre, sempozyum, kolokyum, konferans, panel, seminer, gezi, sylei, kurs, sergi, anma gnleri gibi bilimsel toplant ve yayn faaliyetlerini tek bana, ikili ve oklu olarak gerekletirerek veya gerekletirilmesine katkda bulunarak karlkl bilgi ve gr alveriinde bulunmak,

h) Batman ili ve evresi hakknda yaplan ulusal ve uluslararas yaynlar deerlendirerek, referans kayna olabilecek bir ktphane ile film, fotoraf, slayt ve benzeri belgelere dayal ariv ve dokmantasyon birimi kurmak, yaplan almalar Trkeye evirerek yaymlamak, ierik analizleri yapmak, elektronik ortamda Trke ve ngilizce zetlerini yaymlamak ve alan aratrmalar yapmak,

) Aratrmalar iin gerekli imkanlar salamak amacyla; Merkezin altyapsn hazrlamak, dijital dokmantasyon iin elektronik donanm ve yazlmlar hazrlamak, aratrma ve uygulama ofisi kurmak,

i) Bilimsel ve sosyal almalar tevik edici etkinlikler dzenlemek,

j) Yurt ii ve yurt dnda bu alanda almalar bulunan resmi ve zel kurulularla iletiim kurarak, mterek almalar yapmak ve bilgi alveriinde bulunmak,

k) Merkez alma alannn kapsad konularda ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii yaparak, kamu ve zel sektrn ihtiya duyduu alanlarda karlatklar sorunlarn zmne ynelik almalar yapmak, tarihi ve kltrel mirasn korunmasna ynelik bilimsel gr vermek ve rapor yazmak, istekte bulunan resmi veya zel sektr kurum ve kurulularna danmanlk hizmeti vermek.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Merkezin alma alan ile ilgili konularda uzman ve deneyimli niversite retim yeleri arasndan, Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi dolan Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdr, Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden sorumludur.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversitede grevli retim elemanlar arasndan iki kii, yl iin Rektr tarafndan Mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle Mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin almalarnn dzenli olarak yrtlmesini ve gelitirilmesini salamak,

c) Ynetim Kuruluna bakanlk etmek,

) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait yllk alma programn hazrlamak ve Ynetim Kurulunda onaylanm ekliyle Rektre sunmak,

d) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda mdr yardmclar ve Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan, Merkezin faaliyet alan ile ilgili almalar bulunan niversite retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilen drt retim yesi olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine ayn yntemle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esaslar belirler. Ynetim Kurulu ylda en az iki kez olaan ve gerektiinde Mdrn ars zerine olaanst toplanr. Ynetim Kurulu, salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak,

b) Merkezin yatrm, plan ve bte tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak,

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, hizmet retimi ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip nerilerde bulunmak,

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleriyle ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek,

d) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei btn ileri deerlendirerek karar almak,

e) lgili mevzuatla verilen dier almalar yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan seilir. Danma Kuruluna seilme ve yelie son verme, Ynetim Kurulunun salt ounluunun karar ile olur. Danma Kurulu en fazla on be yeden oluur.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda en az bir kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir. Danma Kuruluna Mdr bakanlk eder.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Ekipman ve demirbalar

MADDE 14 (1) Merkez tarafndan desteklenen aratrma ve uygulamalar kapsamnda alnan her trl alet, ekipman ve demirba, Merkezin kullanmna tahsis edilir.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Batman niversitesi Rektr yrtr.