9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

Abant zzet Baysal niversitesinden:

ABANT ZZET BAYSAL NVERSTES TRKE RETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac Abant zzet Baysal niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin rgtlenme, ileyi, grev, yetki ve sorumluluklaryla ilgili ilkeleri dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Abant zzet Baysal niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna ve faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve ynetim organlarnn grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birim sorumlular: Merkez almalarnn programlanmasndan ve uygulanmasndan sorumlu retim elemanlarn,

b) dari koordinatr: Merkezin idari ilerini yrtmekle grevli personeli,

c) Merkez (AB TMER): Abant zzet Baysal niversitesi Trke retimi Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Abant zzet Baysal niversitesi Rektrn,

e) niversite: Abant zzet Baysal niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Etkinlik Alanlar

Merkezin amalar ve etkinlik alanlar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar ve etkinlik alanlar unlardr:

a) Yurt iinde ve yurt dnda Trkeyi retmek, dil retme etkinliklerine destek olmak zere Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak ve bu amala ilgili mevzuat hkmlerine gre ubeler amak.

b) Yurt dnda yaayan ve lkeye dnen veya halen yurt dndaki Trk ocuklarna ve yetikinlere Trke retmek.

c) Trkenin retimi konusunda uygulamalar ve aratrmalar yaparak programlar hazrlayp yntemler gelitirmek; bu konuyla ilgili yurt iindeki ve yurt dndaki eitli kurum ve kurulularla ortak almalar yapmak.

) Trkenin retimiyle ilgili aratrma ve uygulamalar desteklemek; yaplan aratrma ve uygulamalar duyurmak iin seminer, kurs ve toplantlar dzenlemek.

d) Trkenin retimine ynelik retim aralar hazrlamak; kitap, dergi, blten, rapor, proje, bror yaymlamak.

e) Uluslararas ikili anlamalar erevesinde ilgili kamu kurum ve kurulular ile zel sektr kurulular ve Trkiyedeki niversitelerin ilgili birimleri ile Trkenin retimi konusunda almalar yaparak ortak eitim-retim, aratrma ve uygulama yapmak, yaym karmak.

f) Trkenin retimi konusundaki gelimeleri yakndan izlemek amacyla yurt iinde ve yurt dnda seminer, altay ve benzeri eitli etkinlikler dzenlemek ve bu tr almalara katlmak.

g) Trkenin retimiyle ilgili projeler gelitirmek, bu alanda hazrlanan ulusal ve uluslararas projelere ortaklk etmek.

) Yurt dndaki niversitelerin Trkoloji blm rencilerine ve Trkiyedeki niversitelerin Trke Eitimi/Trke retmenlii, Trk Dili ve Edebiyat, Dilbilim ve Yabanc Diller Blmleri rencilerine ve mezunlarna mesleki deneyime ynelik uygulama programlar dzenlemek, gerektiinde bu almalarla ilgili sertifikalar vermek.

h) Kurum ve kurulularn istekleri dorultusunda dil snavlar dzenlemek.

) Trkeyi retmek ve yabanclara Trkiyeyi ve Trk kltrn tantmak amacyla yurt ii ve yurt dnda geziler dzenlemek, retim elemanlarna ve rencilere dller vermek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 6 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Mdr yardmclar.

c) Ynetim Kurulu.

) Birim sorumlular.

Mdr ve grevleri

MADDE 7 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin Trke eitimi ve retimi alannda bilimsel faaliyetleri olan retim yeleri arasndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi sona eren Mdr ayn yntemle yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdre almalarnda yardmc olmak zere niversitede grevli retim elemanlar arasndan iki kii yl iin Mdr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdr, grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birisini yerine vekil brakr. Mdr yardmclar, gerekli grld hallerde Mdr tarafndan deitirilebilir. Veklet alt aydan fazla srerse Rektr yeni Mdr grevlendirir. Mdrn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde mdr yardmclarnn da grev sresi sona erer.

(3) Mdrn grevi unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, kurullara bakanlk etmek ve kurullarda alnan kararlar uygulamak.

b) Her eitim-retim yl sonunda ve Rektr tarafndan istenildiinde, Merkezin durumu ve ileyii hakknda Rektre rapor sunmak.

c) Merkezin aratrma ve uygulama etkinliklerini denetlemek ve bunlarla ilgili ortaya kan ihtiyalar ve nerileri Rektre iletmek.

(4) Mdr; Merkezin retim kapasitesinin verimli bir ekilde kullanlmasndan ve gelitirilmesinden, eitim-retim, aratrma, uygulama, yayn etkinlikleri ve snavlarn dzenli bir ekilde yrtlmesinden; btn faaliyetlerin gzetim ve denetiminin yaplmasndan ve sonularnn alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Mdr yardmclar ve grevleri

MADDE 8 (1) Mdr yardmclar Merkezin ileyiinde ve almalarn yrtlmesinde Mdrle birlikte alrlar.

Ynetim Kurulu ve grevleri

MADDE 9 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ile niversitede grevli, Merkezin alma alan ile ilgili retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen iki kii olmak zere toplam be yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Herhangi bir nedenle ayrlan yenin yerine ayn usulle yenisi grevlendirilir. Grev sresi biten yeler ayn usulle yeniden grevlendirilebilir. Ynetim Kurulu toplantlarna st ste defa izinsiz ve mazeretsiz katlmayan yenin yelii, Ynetim Kurulu karar ile sona erdirilir. Grev sresi bitmeden yelii herhangi bir nedenle sona eren yelerin yerine kalan sreyi tamamlamak zere Rektrce yenisi grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu Mdrn arsyla salt ounlukla toplanr. Kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr. Toplantlarda her ye oyunu kabul veya ret eklinde verir, ekimser oy kullanamaz. Oylarn eitlii halinde Mdrn kulland oy ynnde ounluk salanm saylr. Toplantlara idari koordinatr, proje yrtcleri ve Merkezin aratrma-gelitirme etkinliklerinde yrtc/koordinatr grevi olan retim elemanlar ve idari personel oy haklar olmadan katlabilirler.

(4) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin eitim-retim, bilimsel aratrma ve yayn faaliyetleriyle ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilikin esaslar belirlemek.

b) Merkezin yllk eitim-retim programn ve akademik takvimini inceleyerek karara balamak.

c) Merkezde grev yapacak retim elemanlarnn alm ve yetitirilmesiyle ilgili ilkeleri belirlemek.

) Merkezde grev yapmakta olan retim elemanlarnn hizmet ii eitim programlarn dzenlemek.

d) Birimlerin kurulmasyla ilgili esaslar belirlemek.

e) Merkezde eitim, aratrma ve yayn almalar iin alma gruplar ve eitim koordinatrlkleri kurmak.

f) AB TMER kurslarnda uygulanacak cretler ve indirimlerle ilgili Rektre nerilerde bulunmak.

g) Yeni ubeler almas, mevcut ubelerden gerekli grlenlerin kapatlmas konusunda Rektre nerilerde bulunmak.

) lgili mevzuat hkmlerine gre ubelerin kurulu ve ileyii hakknda ilkeleri belirlemek, hazrlamak ve hazrlanan esaslar niversite Ynetim Kuruluna sunmak.

Birim sorumlular ve grevleri

MADDE 10 (1) Merkezde, eitim ve retim faaliyetlerinin yrtlmesi iin renci saysna gre birimler oluturulur ve yeter sayda birim sorumlusu grevlendirilir. Sz konusu birimlerin kurulmas ile ilgili esaslar Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

(2) Birim sorumlusu, Mdr tarafndan Merkezde eitim-retim faaliyetlerinde grev alan retim elemanlar arasndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten birim sorumlusu ayn yntemle yeniden grevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi blmnde grev yapan retim elemanlar arasndan, yl iin kendisine yardmc olmak zere Mdrn onayyla en ok iki yardmc grevlendirebilir.

(3) Birim sorumlularnn grevleri unlardr:

a) AB TMER ubelerinde blmyle ilgili eitim-retimi planlamak, bilimsel almalar dzenlemek, izlemek.

b) retim elemanlarn st makamlarn kararlar ile ilgili bilgilendirmek, ynlendirmek ve grevlendirmek, snav sorularnn hazrlanmas, lme-deerlendirme gibi eitim-retimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, uygulamalar denetlemek.

c) Merkez birimleri ile ortak almalar yrtmek, hizmet ii eitim almalarn dzenlemek ve yrtmek.

) Yeni retim eleman almyla ilgili snavlar hazrlamak, deerlendirmek, aday retim elemanlarn greve hazrlayc programlar dzenlemek.

d) Kendi birimi ile ilgili eitim-retim etkinliklerini denetlemek ve retim elemanlarnn baar durumlarn izlemek.

(4) Birim sorumlular bu almalarn programlanmas ve uygulanmasndan dorudan Mdre kar sorumludur.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Dil kurslar

MADDE 11 (1) Merkezdeki kurslarn tr, sreleri ve ierikleri, bu kurslara ait dnemler, dzeyler, kurlar, kurlarn haftalk ders saati arlklar, kayt koullar, kurslarda kullanlacak retim aralarnn hazrlanmas ve seimi, kurs dnemlerinin sonlarnda veya bamsz uygulanacak snavlarn tr, ierikleri ve uygulanma sreleri, kurslarda grev alacak okutmanlarn seimi, bu okutmanlarn eitimi ve kurslara hazrlanmas gibi eitimsel konular Ynetim Kurulu tarafndan belirlenir.

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, Mdrn nerisi zerine 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato ve Ynetim Kurulu kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Abant zzet Baysal niversitesi Rektr yrtr.