9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

EXPO 2016 ANTALYA AJANSI SGORTA, AKREDTASYON,

FKR MLKYET HAKLARI VE GENEL

DZENLEMELER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Hedefler

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, 2016 ylnda Antalyada yaplacak olan iek ve ocuk temal Tescilli Evrensel Botanik Sergisine ilikin sigorta, akreditasyon, fikr mlkiyet haklar ve genel dzenlemeler ile ilgili usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, EXPO 2016 Antalyann dzenlenmesine ynelik; resm ve zel katlmclar ile bayilerin katlm koullarn, taraflarn hak ve ykmllklerini, izinleri, mallarn ve alanlarn kabul ve sigortalanmasn, ticari faaliyetleri, etkinlikleri, fikr mlkiyet haklarn, akreditasyon kurallarn, uyumazlklarn zmn ve dier hususlar kapsamaktadr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 31/10/2012 tarihli ve 6358 sayl EXPO 2016 Antalya Kanununun 4, 11, 12 ve 16 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ajans: EXPO 2016 Antalya Ajansn,

b) AIPH: Uluslararas Bahe Bitkileri reticileri Birliini,

c) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

) Bayi: EXPO 2016 Antalya alannda dorudan organizatr ile szleme imzalayarak ticari faaliyet yrten gerek ve tzel kiileri,

d) BIE: Uluslararas Sergiler Brosunu,

e) EXPO 2016 Antalya: 2016 ylnda Antalyada yaplacak olan iek ve ocuk temal Tescilli Evrensel Botanik Sergisini,

f) Kanun: EXPO 2016 Antalya Kanununu,

g) Katlmc: EXPO 2016 Antalyaya katlacak resm ve zel katlmc ile bayileri,

) Katlm szlemesi: Katlmc adna szleme akdetmeye yetkili temsilci ile Sergi Komiseri arasnda imzalanm olan belgeyi,

h) Organizatr: EXPO 2016 Antalya Ajansn,

) zel katlmc: Trkiye Cumhuriyeti tarafndan resm olarak davet edilmemi ve bu nedenle lkelere ait blmlerin dnda kendi rn ve hizmetlerini sergileyenleri,

i) Resm katlmc: Trkiye Cumhuriyetinin davetini kabul ederek EXPO 2016 Antalyaya katlan lkeyi,

j) Sergi Komiseri: Uluslararas Sergilere likin Paris Szlemesi hkmleri ve BIE kurallar gerei atanan EXPO 2016 Antalya Ajans Genel Sekreterini,

k) lke komiseri: EXPO 2016 Antalyaya katlan resm katlmcy temsil eden ve resmen atanan grevliyi,

ifade eder.

Genel tema, ilke ve hedefler

MADDE 5 (1) EXPO 2016 Antalyann genel temas iek ve ocuktur. EXPO 2016 Antalyann genel ilkesi, Gelecek Nesiller in Yeil Bir Dnyadr.

(2) Kresel snmann neminin vurgulanmas ve gelecek nesillere etkisinin tantlmas, evre bilinci alanmas ve yenilenebilir enerjinin ve kaynaklarnn n plana karlmas gibi temel konular dikkate alnarak EXPO 2016 Antalyann hedefleri aada belirtilmitir.

a) Yerel ve uluslararas evresel problemleri belirlemek ve zm nerileri sunmak.

b) Gelecek nesillere evre bilincini alamak.

c) Ekolojik ve organik tarmn nemini anlatmak.

) Kalc bir tarm ve evre mzesi oluturmak.

d) Kresel snmaya kar yenilenebilir enerji kaynaklarnn yaygnlatrlmasn salamak.

KNC BLM

Organizatr ve Sergi Komiseri

Organizatr

MADDE 6 (1) Organizatr, Trkiye Cumhuriyeti adna, EXPO 2016 Antalyann, Paris Szlemesi hkmleri ve bu szlemeden dayanak alan uygulama hkmleri ile BIE dzenlemeleri uyarnca planlanmas, hazrlanmas, uygulanmas ve idaresinden sorumludur.

Sergi komiseri ve grevleri

MADDE 7 (1) Trkiye Cumhuriyeti, BIE nezdinde Sergi Komiseri tarafndan temsil edilir. Sergi Komiseri Paris Szlemesi uyarnca Trkiye Cumhuriyetinin sorumluluu altndaki tm konularda yetkilidir.

(2) Sergi Komiseri aadaki grevleri yerine getirir.

a) EXPO 2016 Antalyann baarsn ve itibarn temin etmek amacyla Paris Szlemesinin taraflar ile ilgili olarak gerekli tm nlemlerin alnmasn salamak.

b) Resm katlmclar tarafndan stlenilen tm taahhtlerin yerine getirilmesini salamak.

c) Tm katlmclarn 40 nc maddede belirtilen zel dzenlemelere uymalarn temin etmek.

) EXPO 2016 Antalyaya katlmaya karar veren tm resm katlmclar BIEye bildirmek ve bu kapsamda resm katlmc lke komiserlerinin atanmas, talep edilen sergi alannn tipi ve kapsam gibi bilgileri ieren belgelerin rnekleri ile katlm szlemelerinin birer rneini imzalanmasn mteakip BIEye iletmek.

NC BLM

Katlmclar

Resm katlmclar

MADDE 8 (1) EXPO 2016 Antalyaya katlacak lke, Trkiye Cumhuriyeti nezdinde, lkelerin resmen atayacaklar lke komiserleri tarafndan temsil edilir.

(2) EXPO 2016 Antalyaya katlacak lkenin lke komiseri ile Sergi Komiseri arasnda katlm szlemesi imzalanr.

(3) lke komiseri, sadece kendi ulusal blmnn organizasyonundan ve ileyiinden sorumludur. Sorumluluun yerine getirilmesinde 32 ve 34 nc maddelerde belirtilen hkmlere de uyulmas gerekir.

(4) mzalanan katlm szlemesindeki hak ve ykmllkler dnda lke komiseri, kendi ulusal blmnn tm yelerinin organizatr tarafndan hazrlanm ve BIE tarafndan onaylanm dzenlemelerine, Paris Szlemesi hkmlerine ve BIE kurallarna uymasn salar.

lke komiserleri heyeti, anlamazlklarda uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 9 (1) Resm katlmc lke komiserleri atandktan sonra Sergi Komiserinin daveti ile lke komiserleri heyeti oluturulur. Heyet ilk toplantsnda Yrtme Komitesi Bakann, Bakan Yardmcsn ve yelerini seer.

(2) Yrtme Komitesi, Sergi Komiseri nezdinde resm katlmc lke komiserlerini temsil eder ve ortak ilgi alan kapsamndaki tm konular inceler ve bu maddenin drdnc fkrasnda belirtilen yetkilerini kullanr.

(3) Sonradan katlmlarla resm katlmc saysnn iki katna kmas durumunda Yrtme Komitesi yeniden seilir. Bakan, herhangi bir nedenden dolay sorumluluklarn yerine getiremeyecek olmas halinde, yetkilerini Bakan Yardmcsna veya acil bir durum olumas durumunda yrtme komitesinin baka bir yesine devreder.

(4) Organizatr ile resm katlmclar arasnda ya da resm katlmclarn birbirleri arasnda meydana gelecek anlamazlklarda uygulanacak usul ve esaslar aada belirtilmitir.

a) Bu Ynetmeliin, zel dzenlemelerin veya katlm szlemesinin hkmlerinin yorumuna ilikin anlamazlklarda, Paris Szlemesi veya BIEnin dier zorunlu kurallar esas alnr. Anlamazln giderilmesinde gerekli olmas durumunda BIE Genel Sekreteri ve ilgili bakan yardmcsnn yardm ile BIE Bakannn gr de alnarak yrtme komitesi tahkim grevi grr. Yrtme Komitesi kararlar kesin olup derhal uygulanr.

b) Paris Szlemesinin 19 uncu maddesi kapsamndaki anlamazlklarda, Yrtme Komitesi, anlamazl lke komiserleri heyetine bildirir. lke komiserler heyetinin verecei kararlar kesin olup derhal uygulanr.

c) Dier anlamazlklarda ise taraflar aadaki mercilerden herhangi birine bavurarak tahkim talep edebilir.

1) Sergi Komiserine.

2) Sergi Komiseri ile birlikte yrtme komitesine.

3) lke komiserler heyetine.

) Tahkime giden taraf hangi mercie bavurduysa karar o mercii tarafndan verilir.

(5) Bu maddenin drdnc fkrasnn (a) ve (c) bentlerindeki kararlarn, hangi seviyedeki merciin mdahil olduuna baklmakszn on gn ierisinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde karar yetkisi be gn ierisinde karar vermek zere lke komiserler heyetine geer. Bu sreler ierisinde anlan mercii karara varamaz ise anlamazl gndeme tayan taraf haksz saylr.

zel katlmclar

MADDE 10 (1) EXPO 2016 Antalyaya katlacak zel katlmclarn 5 inci maddede belirtilen tema, ilke ve hedeflerle ilikili konularda sergileme yapmalar gerekir.

(2) zel katlmclarn sergileme yapabilecei kategoriler aada belirtilmitir.

a) Tarm ve tarmsal uygulamalar.

b) Ekolojik ve organik tarm.

c) Tarmsal ekipman.

) Endemik bitkiler.

d) Zararllar.

e) Hayvanclk.

f) Ss bitkileri/kesme iek.

g) Sulama sistemleri.

) Meyve ve sebze.

h) Biyoenerji.

) Kamu ve zel sponsorlar.

Bayiler

MADDE 11 (1) Bayiler, 33 nc maddede belirtilen resm katlmclarn ticari faaliyetlerine ilikin hak ve ykmllkler ile resm katlmclara ayrlan alanlar dnda, organizatr ile akdedecei szlemedeki hak ve ykmllkler kapsamnda ve organizatr tarafndan belirlenecek alanlarda ticari faaliyet yrtrler.

(2) Bayi, organizatr ile akdedecei szlemedeki hkmlerin yan sra bu Ynetmelik hkmlerine de uyar.

(3) Bayilik bavurular organizatre yaplr.

(4) Resm katlmc olan lkeden bayilik bavurusu yaplmas halinde ilgili katlmc lke komiseri bilgilendirilir.

DRDNC BLM

zinler, Tema ve Katlm Koullar

Sergilenen eyalara ilikin izinler, tema

MADDE 12 (1) Kural olarak sadece EXPO 2016 Antalya genel temas ve hedefleri ile ilgili ayn zamanda EXPO 2016 Antalya alan ve AIPH kurallar ile uyumlu bahe bitkilerinin ve bunlarn retimini, kullanmn temsil ve tevik eden nesne ve rnlerin EXPO 2016 Antalyaya katlm kabul edilir.

(2) Resm ve zel katlmclar, sergi alan tahsisine ilikin organizatre yapacaklar bavurularnda, kendi sergileri ile ilgili genel tema ve temann ieriini grsel sunumlarla anlatan aklamalara yer verirler. Temann EXPO 2016 Antalyann genel temasyla uyumlu olmas gerekir.

(3) Temaya ilikin aklamalarda aada belirtilen bilgiler bulunur.

a) Sergi temasnn tanm.

b) Serginin tr (kapal alan/ak alan sergisi).

c) htiya duyulan sergi alan.

) Kapal ya da ak alanda serginin sresi.

d) Sergilenecek malzemelerin tr, hacmi ve tasarm, gerekli olan hizmetler veya arzu edilen yerel koullar.

e) Stant tasarmcsnn ismi, stanttaki yenilikler ve benzeri gerekli ve tamamlayc bilgiler.

f) Toplu zel katlm sz konusu ise sorumlu kiinin isim ve adres bilgileri.

g) Gerekli grlmesi halinde sorumlu lke komiserinin sergiye katlm onay.

(4) Temaya ilikin aklamalar organizatr tarafndan incelenir. Resm ya da zel katlmclara inceleme sonucu hakknda yazl olarak bilgi verilir.

(5) Organizatr veya resm ya da zel katlmclar tarafndan temann veya temaya ilikin aklamann deitirilmesi ya da gelitirilmesi talep edilirse yaplacak deiiklikler de yeniden incelemeye sunulur.

(6) nceleme sonucu belirlenen niha tema organizatr tarafndan onaylanr. Temann onaylanmasndan sonra resm ve zel katlmcya sergi alan tahsis edilir.

(7) Resm ya da zel katlmclarn organizatrden zel bir sergi alan tahsis etmesini talep etme haklar yoktur.

(8) Organizatr tarafndan belirlenecek bir zamanda resm ve zel katlmclar temalarn gelitirip detaylandrdklar sergi taslak planlarn organizatrn onayna sunarlar.

(9) Sergi taslak plannda, tema ile ilikili olarak serginin tm aamalarna ve tatbikine ilikin detayl aklamalara yer verilir.

(10) Organizatr resm ve zel katlmclara yazl onay gndermeden nce sergi taslak plannn ieriinin daha nce onaylanan niha tema ile uyumluluunu kontrol eder.

(11) ncelemeler sonucu taraflar sergi taslak plannn revize edilmesi veya tamamlanmasna karar verir ise yaplan deiiklikler de tekrar organizatrn onayna sunulur.

(12) Tema veya sergi taslak plan zerinde organizatr ve resm veya zel katlmclar arasnda kacak anlamazlklar, AIPH kurallarnn 7 nci blm ve bu Ynetmeliin 9 uncu maddesi hkmleri dorultusunda karara balanmak zere Sergi Komiserine bildirilir.

Resm ve zel katlmc szlemesi

MADDE 13 (1) EXPO 2016 Antalyada yer almak isteyen resm katlmclar, tema beyanlar ve sergi planlar onaylandktan sonra Sergi Komiseri ile bir katlm szlemesi akdederler. Sergi alannn tahsisi, katlm szlemesi imzalanncaya kadar balayc deildir.

(2) EXPO 2016 Antalyaya katlmay talep eden zel katlmclar 12 nci maddede yer alan hkmler dorultusunda organizatre bavuruda bulunurlar. Tm zel katlmclarn yasal temsilcileri, Sergi Komiseri ile katlm szlemesi akdederler. zel durumlarda organizatr ayrntl bir szleme imzalanmasn talep edebilir.

(3) Resm katlmc, EXPO 2016 Antalyaya zel katlmc olarak kabul edilmesi halinde organizatrden herhangi bir talepte bulunamaz.

BENC BLM

Sergi Alanlar

Sergi seenekleri

MADDE 14 (1) Organizatr, resm katlmclar ile zel katlmclarn kullanmna ak olacak EXPO 2016 Antalya alan ierisinde yer alan ak alanlar, mevcut binalar ierisindeki alanlar ve yerleimleri belirler.

Kapal mekn iek ve bitki sergileri

MADDE 15 (1) Kapal mekn sergileri EXPO 2016 Antalya alan ierisindeki salonlarda yaplr. Kapal mekn sergileri deien biimlerde ve farkl temalarla bahe bitkileri rnleri ve hizmetlerinin sunumu eklindedir. EXPO 2016 Antalya sresince, aylk, haftalk ve gnlk olarak deien eitli kapal mekn gsterileri yaplr. Gsterilerin tarihleri organizatr tarafndan ayrca duyurulur.

(2) iek ya da bitki gsterilerine katlm bavurusu 13 nc maddede yer alan hkmler uyarnca, ilgili kapal mekn gsterisinin yaplmasndan en az oniki hafta nce organizatre sunulur.

(3) Resm ve zel katlmclar stantlarn kendileri kurarlar ve kurulum maliyetlerini karlarlar. Resm ve zel katlmclar stant tasarm iin bir stant tasarmcsyla anlaabilir. Baz hallerde ise masraflar kendilerince karlanmak suretiyle stant tasarmnn yaptrlmas iin organizatrle de anlaabilirler.

(4) Resm ve zel katlmclar, standn tasarmnn genel tasarmla badar ekilde olmasn salar. Aksi durumlarda organizatr maliyeti resm veya zel katlmc tarafndan karlanmak zere kurulmu olan stantta deiiklikler yapmaya ya da standn kaldrlmas kararn vermeye yetkilidir.

(5) Stantlarn ina sreci, szleme imzalandktan sonra ya da organizatr tarafndan kapal mekn bitki ve iek sergilemesine katlmlar yazl olarak onaylandktan sonra resm veya zel katlmcya uygun zamanda ulatrlacak kurulum ve skme rehberlerinde belirtilir.

(6) Stant, sergi sresince resm ve zel katlmc tarafndan muhafaza edilir. Bu grevin nc ahslara yaptrlmas halinde organizatr bilgilendirilir.

(7) Sergilenme kalitesi bozulan rnler masraflar kendilerine ait olmak zere resm katlmc ve zel katlmc tarafndan deitirilir veya yenilenir. Organizatrn uyars ile katlmc sergilenen rnn deitirilmesini veya kaldrlmasn salar.

(8) Organizatr, ortak alanlar ve hollerdeki temizlik, atklarn toplanmas, klandrma ve iklimlendirme hizmetlerini salar.

(9) Resm ve zel katlmclarn stantlarnn bakmna ilikin zel istekleri organizatrle yaplacak ayr bir anlama ile belirlenir ve tm masraflar resm veya zel katlmc tarafndan denir.

(10) Resm ve zel katlmclar, organizatr tarafndan belirlenen sre ierisinde stantlarn sklmesinden sorumludurlar.

(11) Organizatr, sklme iinin balama zamann, kurulum ve skme rehberinde belirler. Resm ve zel katlmclarn, sergileme sresince stantlarnda bulunmalar esastr.

(12) Standn skm ileminin nc bir ahsa devredilmesi ya da skm ileminin zamannda bitirilemeyecek olmas hallerinde organizatr en ksa srede bilgilendirilir. Skm ileminin zamannda bitirilememesi durumunda organizatr, masraflar resm veya zel katlmc tarafndan karlanmak zere stand sker.

(13) Kurulum ve skm rehberinde belirtilen tarihten nce stantlarn skm ilemine izin verilmez.

(14) Organizatrn onay alnmadan sergi alanndaki sergiler ve sunumlar satlamaz ya da nc ahslara devredilemez.

Ak alan sergileri

MADDE 16 (1) EXPO 2016 Antalya sresince ak alan sergilemeleri aada belirtilen ekilde dzenlenir.

a) Resm katlmc baheleri.

1) Her bir resm katlmcnn, EXPO 2016 Antalya temasna katk salayacak ekilde, kendi lkesine has doal peyzajn yanstan bir milli bahe sergilemeleri esastr. Her lkenin bahesinde, o lkenin kltrnden ve peyzajndan unsurlar bulundurulur ve bahenin tasarm ekillendirilir.

2) Resm katlmclar, ulusal peyzajlarnn gzelliklerini ve zelliklerini sergilerken ayn zamanda kendi lkelerinin turizm tantmn yapabilirler.

3) Resm katlmlarda, bahe tasarmlar ile eitli kltrler temsil edilir.

b) zel katlmc baheleri.

1) zel katlmc baheleri EXPO 2016 Antalya temasna katk salayacak ekilde dzenlenir.

(2) Sergi alannda en uygun alann tahsis edilebilmesi iin 12 nci madde hkmleri dorultusunda resm ve zel katlmclarn tema beyanlarnn organizatre mmkn olan en ksa srede sunulmas gerekir.

(3) Organizatr, resm ve zel katlmclar iin sergi alann cretsiz olarak kullanma hazr hale getirir.

(4) Organizatr, resm ve zel katlmclarn sergi alanlarnn zemininin, en yakn yol ya da sokaa kadar ve dikime uygun olacak ekilde toprak ile kaplanmasn salar.

(5) Resm ve zel katlmclar, maliyeti kendilerince karlanmak zere, EXPO 2016 Antalya sresince kendi bahe veya binalarnn kurulmasn, dzenlenmesini ve bakmn salar.

(6) Skm ilemleri tamamlandnda resm ve zel katlmc, sergi alann organizatre kendisine ilk tahsis edildii haliyle teslim eder.

(7) Ak sergi alannda, iek soanlar, mevsim iekleri, yetitiricilik iin uygun fidanlar ve yllk sarmaklar ve serpme bitkiler, endemik bitkiler, allar ve bodur aalar ve benzeri bitkilerin sergilemeleri yaplr.

Asgari kalite artlar

MADDE 17 (1) Meyve ve sebze yetitirilmesine ilikin birinci snf Avrupa Birlii kalite standartlar, Avrupa Birlii kalite standartlarna gre olmayan meyve, sebze ve allk trleri iin de birinci snf standartlara edeer standartlar aranr.

(2) Ss bitkilerinin, normal pazar kalitesi veya kalite standartlarn belirleyen ilgili Avrupa Birlii mevzuatnda tanmlanan kalitede olmas gerekir.

(3) Kapal mekn sergilerinde oluturulacak stantlarn ve sergilenecek rnlerin, zel dzenlemelere ve EXPO 2016 Antalya temasna uygun olmas gerekir.

ALTINCI BLM

Uygulamaya likin Hkmler

Organizatr tarafndan salanacak genel hizmetler

MADDE 18 (1) Organizatr, sergi alannda, aada belirtilen genel hizmetleri cretsiz olarak salar.

a) lk yardm.

b) Bir szleme ile nc ahs veya kurululara devredilmediyse ortak alanlarn ve yeil alanlarn bakm ve temizlii.

c) Ortak ve yeil alanlarda atk imhas.

) Sergi alanndaki iaret ve ynlendirmeler.

d) Merkezi bir ziyareti bilgi sistemi.

e) Sergi alannda gvenlik hizmetleri.

f) Kayp eya brosu.

g) Sergi alannn aydnlatlmas.

(2) Birinci fkrann (a) bendi hari aada belirtilen durumlarda, genel hizmetler geici olarak verilmez.

a) Personel ve sergi alannn gvenliinin riske girmesi.

b) Sistemlerin tamirat, deiimi ve glendirilmesi.

c) Tedarikte yaanan dar boazlar.

) Organizatrn kontrol dnda gelien zorlayc sebepler.

(3) Resm ve zel katlmclarn kendilerine tahsis edilen sergi alanlarnda, gvenlik ve atk imhas gibi hizmetlerin karlanmasn talep etmesi halinde, organizatr veya anlamal nc ahslar veya kurulular, creti karlnda bu hizmetleri salarlar.

Altyap

MADDE 19 (1) EXPO 2016 Antalya alan ierisinde elektrik, su, telekomnikasyon ve atk suyun uzaklatrlmas gibi hizmetleri salayacak genel tedarik sistemlerine ynelik tesisler organizatr tarafndan salanr.

(2) Katlmclar, kendilerine tahsis edilmi alanlarda ilgili mevzuat hkmleri uyarnca sayalar, tarife saatleri ve gvenlik cihazlar gibi gerekli cihazlarn EXPO 2016 Antalya alanndaki altyap sistemi ile balantsn kurarlar.

(3) EXPO 2016 Antalya alanndaki altyap sistemine yaplacak olan balant, katlmcya tahsis edilmi olan sergi alan snrlar ierisinde yaplr.

(4) Katlmclar kendi sergi alanlarndaki tm altyap ve balant almalarn 20 nci madde hkmlerine gre planlayp uzman bir irkete yaptrrlar.

(5) Katlmclarn kurduklar sistemlerin arzal veya organizatrn koullarna ve ilgili mevzuata uygun olmamas durumunda, muhtemel arzalar ve eksikler organizatrn talebi zerine maliyetleri katlmclar tarafndan karlanmak zere giderilir.

(6) Balantnn bedeli, balantnn ve katlmcnn kurduklar tesislerin bakm ve tamiratyla birlikte tketim bedeli, katlmc tarafndan karlanr.

Bina ve tesisler

MADDE 20 (1) Binalar ve tesisler, Trk kanunlarnn ve ilgili mevzuatn iznine tabidir. almalar balamadan nce gerekli tm izin ve ruhsatlarn alnm olmas gerekir. Bavuru belgelerinin biim ve ierik olarak Trkiye Cumhuriyetinin ilgili mevzuat hkmlerine uygun olmas gerekir.

(2) Resm veya zel katlmclardan bina ya da tesis ina etmek isteyenler n tasarmlarnn bir kopyasn n inceleme iin organizatre sunarlar.

(3) Organizatrn geici onayndan sonra, ntasarm gelitirilerek inaat izni almak zere ilgili formlar ekleriyle birlikte organizatrn teknik blmne sunulur.

Kurulum ve skm

MADDE 21 (1) Resm ve zel katlmc tarafndan EXPO 2016 Antalya sresince sergiye ait malzemeler kaldrlamaz veya sklemez.

(2) Kapal ve ak alan sergilemeleri iin kurulum ve skm ile ilgili usul ve esaslar organizatr tarafndan dzenlenecek rehberde belirtilir.

Bitki sal hkmleri

MADDE 22 (1) Bitki salk kontrolne tabi bitkisel rn ve dier maddelerin lkeye giriinde ilgili Trk mevzuatna uyulur.

(2) lgili mevzuat artlarn salamak ve ithal edilen rnn uygun ekilde tanmasn temin etmek zere, resm ve zel katlmclarca, ithal edecekleri bitkiler ve bu bitkilerin ambalaj malzemelerine ilikin organizatre bilgi verilir.

(3) Resm ve zel katlmclar ithal edecekleri bitki ve ambalaj malzemelerine ilikin listelerini, lkelerinde paketleme ve nakilden en ge otuz gn nce organizatre bildirirler.

Gda sal hkmleri

MADDE 23 (1) Resm ve zel katlmclardan veya nc lkelerden gelecek gda maddelerinin ve hayvansal rnlerin ithalat, transiti ve dolam Trk mevzuat hkmlerine tabidir.

(2) Sergi alanlarnda yiyecek rnekleri sunmak ve satmak isteyen resm katlmclarn ilgili Trk mevzuatna uymalar gereklidir.

Vergiler

MADDE 24 (1) Resm ve zel katlmclar EXPO 2016 Antalyaya katlmlaryla balantl olarak tm vergi ve dier cretlendirmeleri, ilgili Trk mevzuatna uygun olarak demekle ykmldrler.

Ticaret hukuku hkmleri

MADDE 25 (1) EXPO 2016 Antalya alannda ticari faaliyet yrtmek isteyen katlmclarn organizatrn iznini almas ve ilgili Trk mevzuat hkmlerine uymalar gereklidir.

Oturma ve alma izinleri

MADDE 26 (1) Resm ve zel katlmclar sergilerinin kurulumu, skm ve bakm iin ilgili Trk mevzuat ve alma izinleri hkmlerine uygun olmas kouluyla yabanc ii altrabilir.

(2) Resm katlmc alanlar ya da iileri EXPO 2016 Antalya kapsamnda almak amacyla geldiklerini ve alma srelerini resm olarak Sergi Komiserine bildirmelerini mteakip, bu talebin Emniyet Genel Mdrlnn uygun grnn alnmas ve organizatrce uygun bulunmas hlinde, 27/2/2003 tarihli ve 4817 sayl Yabanclarn alma zinleri Hakknda Kanun hkmleri ile dzenlenen alma izni aranmaz.

Sigorta

MADDE 27 (1) Resm ve zel katlmclar ile bayiler, EXPO 2016 Antalya organizasyonu srecinde oluabilecek ani ve beklenmedik risklere kar aada belirtilen sigortalar yaptrmak zorundadr.

a) Kiisel ve nc ahs sorumluluk sigortas.

1) lke komiseri, yasal sigorta polieleri ve szlemelerini dzenlettirir; prim ve katklar der.

2) zel katlmclar veya bayiler bizzat sigorta szlemelerinin hazrlanmasndan sorumludur.

3) Her durumda tatlar ile iyeri kazalarna ve genel nc ahs sorumluluklarna ilikin riskler sigorta kapsamna alnm olmaldr.

b) Tanr ve tanmaz mal sigortas.

1) Resm ve zel katlmclar ile bayiler ina edilmi binalar, ak ve kapal mekn sergilemelerini, mobilyalar, ekipman ve nezaretinde olan dier eyalar hrszlk, yangn, duman, infilak, deprem, dhili su basmas, sel, frtna, yldrm, yer kaymas, kara arac arpmas ve benzeri dier risklere kar sigorta yaptrmak suretiyle teminat altna almakla ykmldr.

c) Dier sigortalar.

1) Resm ve zel katlmc ile bayilerin, organizatrn istemesi halinde benzeri dier risklere kar sigorta yaptrmalar gerekir.

(2) Tm katlmclarn, sigorta polie ve szlemelerinin nshalarn ve primlerinin dendiine dair belgeleri organizatre vermeleri gerekir.

(3) Tm katlmclar, sigorta polie ve szlemelerini, Trkiye Cumhuriyeti snrlarna giri tarihinden terk edildii tarihe kadar olan aral kapsayacak ekilde dzenlettirirler.

(4) Tm katlmclar, sigorta polie ve szlemelerinde ngrlen kurallara uygun davranmak ve personelinin de bu sigorta hkmlerini ihlal edecek veya geersiz klacak davranlardan kanmalarn salayacak tedbirleri alrlar.

Gvenlik

MADDE 28 (1) Organizatr, EXPO 2016 Antalya alannda gvenlik ve dzenin salanmas ile ykmldr. ncelikle ziyaretilerin korunmas olmak zere gvenliin ve dzenin salanmas ve srdrlmesi iin gerekli nlemler alnr.

(2) Resm ve zel katlmclar, kendilerine tahsis edilmi sergi alanlarnda, masraflar kendilerince karlanmak zere gvenliin ve dzenin salanmasndan ve srdrlmesinden sorumludurlar. ncelikle ziyaretilerin gvenlii temin edilir.

(3) Resm ve zel katlmclar, acil durumlarda organizatre, kendilerine tahsis edilen sergi alanna giri hakk verirler.

Eriim cretleri

MADDE 29 (1) EXPO 2016 Antalya alanna girite kullanlacak bilet eitlerini ve cretlerini organizatr belirler.

Akreditasyon kurallar

MADDE 30 (1) Akreditasyon kurallar EXPO 2016 Antalya Ajans tarafndan, Ajans personeli, gnlller, resm katlmc lke delegasyonlar ve alanlar, zel katlmclar, protokol, medya mensuplar, sponsorlar, bayiler, alanda alacak firmalarn personeli ve aralar iin dzenlenir.

(2) EXPO 2016 Antalya Ajansnn kontrolndeki tm tesis ve alanlara yetki baznda akreditasyon kodu verilir.

(3) Akreditasyon kartlar BIE ve AIPH kurallarna uygun olarak hazrlanr.

(4) Ara akreditasyonu iin ayr bir kart ve giri seviyesi belirlenir.

(5) Aralar iin dzenlenen akreditasyon kartlar ara iindeki kiileri ve srcy kapsamaz. Bunlarn kiisel akreditasyon kart aranr ve sergi alanna girite bu karttaki yetkiler gz nnde bulundurulur.

(6) Organizasyon ncesi ve srasnda, uluslararas katlmclar ile yaplacak tm resm toplantlarda akreditasyon kart dzenlenir.

(7) Akredite olmu tm kii, firma ve aralara ait bilgiler gvenlii salanm bir veri tabannda saklanr.

(8) Akreditasyon kartlar, kaybolma ve yrtlma sebepleri hari her kii iin sadece bir defa baslr.

(9) Kaybolan veya yrtlan akreditasyon kartlarnn kaytlar tutulur ve akreditasyon ileri ile ilgili yneticinin onay ile tekrar baslabilir.

(10) Verilecek olan akreditasyon kartnda, ka gn geerli olduu yazlr.

(11) Akreditasyon kart zerinde EXPO 2016 Antalya Ajansn temsil eden hologram logo bulunur.

(12) Gnlk gei, geici, seremoni ve benzeri durumlarda akreditasyon kartlar Sergi Komiserinin karar ile verilir.

(13) Resm katlmc lkelerin, delegasyonlarnn akreditasyon kaytlar internet ortamnda alnr.

(14) Resm katlmc lkelerin, delegasyon yeleri ve alanlarnn kaytlarnn doruluu ve kesinliinden katlmc lke komiseri sorumludur.

(15) Resm katlmc lke delegasyonlar iin konaklama alanlarnda akreditasyon merkezleri oluturulur.

(16) Baslan akreditasyon kartlar onaylanmadka ilgilisine verilmez.

(17) EXPO 2016 Antalya mevzuat ve akreditasyon koullar ile uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda organizatr akreditasyonu geri ekme hakkna sahiptir.

letme ykmll

MADDE 31 (1) EXPO 2016 Antalya sresince tm katlmclar, organizatr tarafndan belirlenecek hizmet saatleri iinde, kendilerine ait sergi ve dier alan ile tesislerini ziyarete ak tutmakla ykmldr.

YEDNC BLM

Resm ve zel Katlmclarn Ticari Faaliyetleri

Resm katlmclarn ticari faaliyetleri

MADDE 32 (1) Organizatr, resm katlmclardan, ticari faaliyetlerini serginin dzgn bir ekilde devam ettirilmesi sorumluluu ve bilinciyle yrteceklerine dair taahht alr.

(2) Resm katlmclar zel dzenlemelerde getirilen koullara uymak kaydyla kendilerine tahsis edilmi alanda lkelerinin zel yemeklerinin servis edildii restoranlar aabilirler.

(3) Resm katlmclar, kendi lkelerini temsil eden bahecilik ve EXPO 2016 Antalyann ana temas ile balantl fotoraflar, slaytlar, posta kartlar, CD, kitap, pul ve benzeri turistik malzemeler ve hediyelik eyalar satabilirler. Kendi lkelerini temsil eden turistik malzemeler ve hediyelik eyalar be rn grubu ile snrldr. Bir rn grubundaki deiik paralar her durumda tek bir rn olarak deerlendirilir.

(4) Satlacak rnlerin listesi, onaylanmas iin nceden organizatre iletilir. rn eitlerinde yaplacak deiiklikler de onaya tabidir.

(5) Resm katlmclar, kendi lkelerini temsil eden cretsiz numune, yiyecek ve iecekler databilirler. Numunelerin listesi, onaylanmas iin nceden organizatre iletilir.

(6) Ticari faaliyetlere, dkknlara ve restoranlara ayrlan alan, resm katlmclara tahsis edilmi kapal alann %20 sini aamaz. Bu oran numunelerin retildii, datld, depoland, sunulduu, satld ve ilgili faaliyetler iin ayrlan alanlar da kapsar. Belirlenen alanlar dnda ticari faaliyetlere hibir ekilde msaade edilmez. Kapal alanda yer tahsis edilmemi resm katlmclara, EXPO 2016 Antalya sergi alannda alternatif bir alan tahsis edilir.

(7) Otomatik sat aralarnn kurulumuna izin verilmez.

zel katlmclarn ticari faaliyetleri

MADDE 33 (1) zel katlmclar ile organizatr arasnda imzalanan szlemelerde aka imkn tannmamsa, zel katlmclar EXPO 2016 Antalya alannda ticari faaliyetlerde bulunamaz.

Resm katlmclar tarafndan dzenlenecek zel etkinlikler

MADDE 34 (1) Resm katlmclar, serginin temas ile balantl olmas koulu ile kltrel ve benzeri etkinlikler dzenleyebilirler. Koullar her bir etkinlik iin resm katlmc ve organizatr arasnda yaplan szleme ile belirlenir.

(2) Etkinliin eidine gre, EXPO 2016 Antalyann alndan en ge doksan gn ncesine kadar zel etkinliklere ilikin olarak organizatre bilgi verilir. Etkinliklerin sorunsuz olarak gerekletirilebilmesine ynelik olarak zel etkinliklerin tarihleri, yeri, temas ve benzeri dier nemli bilgiler organizatre bildirilir.

(3) Resm katlmclar, dzenledikleri zel etkinlikler iin cret talep edemezler.

(4) EXPO 2016 Antalyay tantm amacyla, organizatr, resm katlmclar tarafndan dzenlenen zel etkinliklerin, sesli ve grsel kaytlarn alma hakkna sahiptir. Bu kaytlarn kullanm fikr mlkiyet haklarnn ihlali olarak deerlendirilmez.

Sergi katalou

MADDE 35 (1) EXPO 2016 Antalya iin bir sergi katalou hazrlanr.

(2) Sergi katalounun tamamlanmas iin tm katlmclar organizatr ile i birlii yapar. Kataloun hazrlanmas iin gerekli bilgiler, yetkililer tarafndan organizatre sunulur. Sergi katalounun basmndan nce yetkililer, kataloun kendileri ile ilgili ksmn onaylar. Organizatr, kataloun hazrlanma srecinde ykmllklerini yerine getirmeleri iin son tarihleri katlmclara bildirir.

(3) Resm katlmclar masraflarn karlayarak kendi blmlerinde sergilenen rnlere dair katalog basma ve datma hakkna sahiptir.

Bilgi tabelalar, afiler ve kurumsal imaj

MADDE 36 (1) Resm katlmclar, sergi alanlarnn uygun grlecek yerine milli bahelerinin konsepti, sponsorlar ve yklenici firma hakknda bilgiler ieren bir adet tabela yerletirebilirler. Tabelann yeri, boyutu, metin ve metin dilleri organizatr tarafndan belirlenerek onaylanr. Tabelalarda nc ahslar ve bilhassa resm katlmclarn sponsorlar ve yklenici firma hakknda ilave bilgiye izin verilmez. Bilgilendirme tabelasnn boyutu 60 cm x 90 cmyi aamaz. zel durumlar iin l organizatr ile kararlatrlarak belirlenir.

(2) zel katlmc ve bayiler, organizatr ile yazl bir szleme imzalamadan, sergi alannda d etki yaratan reklam aralar veya iaretleri aracl ile kendileri ya da nc ahslar hakknda bilgi veremezler. Organizatr ile yaplacak szleme sonras reklam aralar veya iaretlerinin kullanmnn, EXPO 2016 Antalyann dzgn ve uyumlu yrtlmesini engelleyecek nitelikte olmamas gerekir.

(3) Organizatr, birinci fkrada bahsedilen resm katlmclarn tabelalarna ilaveten, sergi alannda tm katlmclara ilikin ynlendirme levhalarnn zamannda ve doru biimde yaplmasn salar. Ynlendirme levhalar standart boyutta ve renkte hazrlanr. Organizatr kayt zamannda, markalarn listesini kontrol ettikten sonra, katlmclar tarafndan beyan edilen bilgiyi kullanr. Zarar gren veya kaybolan ynlendirme levhalarnn yerine organizatr tarafndan yenileri konulur.

(4) Bitkiler iin hazrlanacak etiketlerde, bitkinin botanik ismi, kullanlan Trke ismi, trlerin orijinal isimleri, sergi sahibi ve eer mmknse yetitiricisi veya bytcsnn ismine ilikin bilgilere yer verilir.

(5) EXPO 2016 Antalya sergi alannda d mekn etkileyen sesli ve grsel tantm ve reklam aralarnn kullanm organizatrn iznine tabidir. zin d kullanmda, organizatr derhal uygulamann durdurulmasn talep edebilir.

(6) El ilanlar, brorler ve benzeri tantm malzemeleri sadece tahsis edilen sergi alanlarnda ya da binalarn iinde datlabilir.

(7) EXPO 2016 Antalya sergi alanndaki etkinliklere ilikin reklam ve duyurularn her biri iin ayr ayr olmak zere organizatrden n izin alnr. Hoparlr kullanm, organizatrn yazl ak iznine tabidir.

Sergi logosunun ve organizatrn dier belirleyici iaretlerinin kullanm

MADDE 37 (1) Resm katlmclar, EXPO 2016 Antalyann logosunu ve tescilli marka ve isim haklar gibi organizatrn dier belirleyici iaretlerini, yalnzca EXPO 2016 Antalya ile ilgili ticari olmayan amalar iin cret demeden kullanabilirler. Bu hak devredilemez.

(2) zel katlmclar ve bayiler EXPO 2016 Antalya logosunu ve tescilli marka ve isim haklar gibi dier belirleyici iaretlerini kullanma hakkna sahip deillerdir. Bunlarn kullanm, her bir durum iin ayr ayr olmak zere organizatrn yazl n onayna tabidir.

Fikr mlkiyet haklar ve rekabet kurallar

MADDE 38 (1) Katlmclar, EXPO 2016 Antalya organizasyonu sresince fikr mlkiyet haklarna ve rekabete ilikin ilgili Trk mevzuat hkmlerine uymakla ykmldrler.

(2) EXPO 2016 Antalya sresince, bir katlmc dier bir katlmcya kar fikr mlkiyet hakk ihlalinden ya da rekabete aykr fiil ve davranlarndan tr hukuki bir ilem balatmadan nce organizatr bilgilendirir.

(3) Haklarnn aka ihlaline maruz kalan bir katlmc olmas veya rekabet yasasnn ihlali durumunda Sergi Komiseri, ihlalde bulunan tarafn grevinin ve ihlale yol aan eylemlerin durdurulmasn acilen talep eder.

(4) Fikr mlkiyet haklar kapsamnda ncelikle aadakiler koruma altndadr.

a) Patentler.

b) Numuneler.

c) Gda numuneleri.

) Koruma altndaki bitki eitleri.

d) Markalar.

e) simler ve iletme markalar.

f) Telif haklar.

Sergiyle ilgili grsel eler

MADDE 39 (1) Resm katlmclara ait rnlerin, yaplarn ve bahelerin i ve d fotoraflar veya dier grsellerinin oaltlmas veya sat, ilgili lke komiserinin iznine tabidir.

(2) Birinci fkra kapsamndakiler dnda, EXPO 2016 Antalyaya ilikin tm fotoraflarn ve dier grsellerin btn veya ksm olarak oaltlmas ve sat organizatrn iznine tabidir.

(3) zel katlmclar ve bayiler, birinci fkrada belirtilen grselleri organizatrden almak zorundadr. Katlm szlemelerinde aksi bir hkm bulunmad hallerde, zel katlmclar ve bayilerce organizatrden alnan bu grsellerin nc kiilere sat veya kullanmndan elde edilen her trl gelir organizatre aittir.

SEKZNC BLM

zel Dzenlemeler ve Hizmet Rehberi

zel dzenlemeler

MADDE 40 (1) Organizatr tarafndan karlan zel dzenlemeler, talep edilmesi halinde basl metin haline getirilir ve ayrca gncel ekliyle www.expo2016antalya.org.tr adresinde yaymlanr. zel dzenlemelere ilikin basl nihai belgeler her katlmcya en ge 1/1/2016 tarihine kadar ulatrlr.

Hizmet rehberi

MADDE 41 (1) Organizatr, katlmclar iin EXPO 2016 Antalya hazrlklar ve katlmlar kolaylatracak bir hizmet rehberi yaynlar. Hizmet rehberinde ilgili formlarn yan sra Expo Antalya 2016 kapsamnda sunulan hizmetler, iletiim ve adres bilgileri gibi genel bilgilere yer verilir.

(2) Organizatr hizmet rehberinin son halini www.expo2016antalya.org.tr adresinde yaymlar.

DOKUZUNCU BLM

Son Hkmler

Katlmclarn uyacaklar dzenlemeler

MADDE 42 (1) Katlmclarn EXPO 2016 Antalya kapsamndaki faaliyetlerinin tmnde, Paris Szlemesi hkmlerine, AIPH kurallarna, bu Ynetmelik hkmlerine, ilgili Trk mevzuatna ve organizatr tarafndan karlacak zel dzenlemelere uymalar gerekir. Bu dzenlemelerde yer almayan hususlarda karar verme yetkisi organizatre aittir.

(2) Tm anlamalar, taahhtler ve dzenlemeler ancak organizatr tarafndan yazl olarak onaylandktan sonra geerli olur.

Yrtme

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrrlk

MADDE 44 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.