9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SENDKA YELNN KAZANILMASI VE SONA ERMES LE

YELK ADATININ TAHSL HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, sendika yeliinin kazanlmas, sona ermesi ve yelik aidatnn tahsiline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 18 inci ve 19 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Dayanma aidat: Toplu i szlemesinin imzas srasnda taraf ii sendikasna ye olmayanlarn, sonradan iyerine girip de ye olmayanlarn veya imza tarihinde taraf ii sendikasna ye olup da ayrlanlarn veya karlanlarn toplu i szlemesinden doan haklardan yararlanabilmesi iin dedikleri aidat,

c) Tescil bilgisi: Sosyal Gvenlik Kurumu kaytlarna esas alnan iyeri unvan, iyerinin faaliyet gsterdii ikolu ve iyerinde alan iilerin saysn,

) yelik aidat: Sendikaya denecek yelik aidatn,

d) Yetkili organ: Sendika tznde belirlenen ve sendika yeliine kabul ve ret ilemlerinde yetkili olan organ,

ifade eder.

KNC BLM

i ve veren Sendikalarna yelik

Sendika yelii

MADDE 4 (1) Sendikaya ye olmak serbesttir. Hi kimse sendikaya ye olmaya veya olmamaya zorlanamaz.

(2) 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununa gre iveren saylanlar, iveren sendikalarna ye olabilir.

(3) i ve iverenler ayn ikolunda ve ayn zamanda birden ok sendikaya ye olamaz. Bu hkme aykr ekilde birden ok sendikaya ye olunmas hlinde sonraki yelikler geersizdir. Ancak ayn ikolunda ve ayn zamanda farkl iverenlere ait iyerlerinde alan iiler, ayn ikolunda altklar iyeri says kadar sendikaya ye olabilir.

i sendikas yeliinin kazanlmas

MADDE 5 (1) Sendika yelik bavurusu, ii tarafndan e-Devlet kaps zerinden yaplr. yelik bildirimi elektronik ortamda e zamanl olarak Bakanla ve sendikaya ular.

(2) yelik, yetkili organn e-Devlet kaps zerinden otuz gn ierisinde bavuruyu kabul ile kazanlr. yeliin balang tarihi, yetkili organ tarafndan yelik bavurusunun e-Devlet kaps zerinden kabul edildii tarihtir.

(3) yelik bavurusu, yetkili organ tarafndan otuz gnlk sre ierisinde reddedilmedii takdirde otuzuncu gnn sonunda yelik talebi kabul edilmi saylr.

(4) Bavuru sahibi, yetkili organ tarafndan yelik bavurusuna ilem yaplncaya kadar e-Devlet kaps zerinden yelik bavurusunu geri alma hakkna sahiptir.

(5) Yetkili organ, yelik bavurusunu e-Devlet kaps zerinden reddedebilir. Ret karar yetkili organ tarafndan gerekesi ile birlikte e-Devlet kapsna kaydedilir ve iiye yazl olarak tebli edilir.

(6) yelik bavurusunun haksz bir nedenle reddedildiini iddia eden ii, beinci fkrada belirtilen bildirimin tebliinden itibaren otuz gn iinde mahkemede dava aabilir. Mahkemenin karar kesindir. Mahkemenin davac lehine karar vermesi hlinde, ii mahkeme kararn Bakanla bildirir; bu karar Bakanlk tarafndan e-Devlet kapsna tanmlanr.

(7) Mahkeme karar ile kazanlan yeliin balang tarihi, yelik bavurusunun yetkili organ tarafndan reddedildii tarihtir.

(8) Yetkili organ tarafndan Bakanla bildirilen kiilere sendika adna e-Devlet kaps zerinden ilem yapma yetkisi verilir. Bu kiiler ayn usule gre deitirilebilir veya yetkileri kaldrlabilir. e-Devlet kaps zerinden yaplacak tm ilemler, ilgili sendikann Bakanla bildirilecei yetkili kullanc tarafndan gerekletirilir.

yelik ve tescil bilgilerinin paylalmas

MADDE 6 (1) Bakanlk, sendika yelii bilgilerini dzenli olarak en ge her ayn son gnne kadar gnceller. i sendikalarnn kurulu bulunduu ikolundaki iyerlerinin tescil ve Bakanlk kaytlarnda bulunan yelik bilgilerine, Bakanlka e-Devlet kaps zerinden verilecek yetkilendirmeyle ulalr.

veren sendikas yeliinin kazanlmas

MADDE 7 (1) Sendika yelik bavurusu, iveren tarafndan iyerinin veya iletmenin kurulu bulunduu ikolunda faaliyet gsteren iveren sendikasna yazl olarak yaplr. verenin tzel kiilik olmas halinde yetkili organnn alm olduu kararn rnei bavuruya eklenir. veren sendikasna yaplan yelik bavurusu sendika tarafndan e-Devlet kaps zerinden Bakanla bildirilir.

(2) yelik, yetkili organnn bavuruyu kabuln e-Devlet kaps zerinden Bakanla bildirmesi ile kazanlr. yeliin balang tarihi, yetkili organ tarafndan yelik bavurusunun kabul edildiinin e-Devlet kaps zerinden Bakanla bildirildii tarihtir.

(3) yelik bavurusu, yetkili organ tarafndan otuz gnlk sre ierisinde reddedilmedii takdirde otuzuncu gnn sonunda yelik talebi kabul edilmi saylr.

(4) veren, yelik bavurusu hakknda yetkili organ tarafndan ilem yaplncaya kadar yelik bavurusunu geri alma hakkna sahiptir.

(5) yelik bavurusu yetkili organ tarafndan reddedilirse, ret karar sendika tarafndan gerekesi ile birlikte e-Devlet kaps zerinden Bakanla bildirilir ve yazl olarak iverene tebli edilir.

(6) yelik bavurusunun haksz bir nedenle reddedildiini iddia eden iveren, beinci fkrada belirtilen bildirimin tebliinden itibaren otuz gn iinde mahkemede dava aabilir. Mahkemenin karar kesindir. Mahkemenin davac lehine karar vermesi hlinde, iveren mahkeme kararn Bakanla bildirir, karar Bakanlk tarafndan e-Devlet kapsna tanmlanr.

(7) Mahkeme karar ile kazanlan yeliin balang tarihi, yelik bavurusunun yetkili organ tarafndan reddedildii tarihtir.

(8) Kesinleen yelikler, yetkili organ tarafndan e-Devlet kaps zerinden Bakanla bildirilir.

(9) Sendika yetkili organ tarafndan Bakanla bildirilen kiilere sendika adna e-Devlet kaps zerinden ilem yapma yetkisi verilir. Sendika yetkili kullanclar ayn usulle deitirilebilir veya yetkileri kaldrlabilir. e-Devlet kaps zerinden yaplacak tm ilemler, ilgili sendikann Bakanla bildirilecei yetkili kullanc tarafndan gerekletirilir.

NC BLM

yelik ve Dayanma Aidatlar

yelik ve dayanma aidatnn belirlenmesi

MADDE 8 (1) yelik aidatnn miktar, sendika ve konfederasyonlarn tznde gsterilir.

(2) Dayanma aidatnn miktar, yelik aidatndan fazla olmamak kaydyla sendika tznde belirlenir.

(3) Toplu i szlemesinin imzas srasnda taraf ii sendikasna ye olmayanlar, sonradan iyerine girip de ye olmayanlar veya imza tarihinde taraf ii sendikasna ye olup da ayrlanlar veya karlanlarn toplu i szlemesinden yararlanabilmeleri, toplu i szlemesinin taraf olan ii sendikasna dayanma aidat demelerine baldr. Bunun iin ii sendikasnn onay aranmaz.

(4) Dayanma aidat demek suretiyle toplu i szlemesinden yararlanma, talep tarihinden itibaren geerlidir. Toplu i szlemesinin imza tarihinden nceki talepler imza tarihi itibaryla hkm dourur.

Aidatlarn sendika hesabna yatrlmas

MADDE 9 (1) yelik ve dayanma aidatlar, yetkili ii sendikasnn iverene yazl bavurusu zerine, iinin cretinden kesilerek ilgili sendikaya denir. Genel kurul karar ile aidatlarda deiiklik yapld takdirde, en ge bir ay iinde sendika tarafndan aidat miktar iverene bildirilir.

(2) yerinde uygulanan toplu i szlemesinin taraf olan ii sendikas veya toplu i szlemesi yaplmamsa ya da sona ermise yetki belgesi alan ii sendikas, aidatlarn iilerin cretlerinden kesilmesi iin iverene yazl talepte bulunur.

(3) veren aidatlar kesmeye, kestii aidatn trn belirterek tutar ile kesinti listesini sendikaya gndermekle ykmldr.

(4) Yukardaki hkmlere gre denmesi gereken aidat kesmeyen veya kesmesine ramen bir ay iinde ilgili ii sendikasna demeyen iveren, bildirim art aranmakszn aidat miktarn bankalarca iletme kredilerine uygulanan en yksek faiziyle birlikte demekle ykmldr.

DRDNC BLM

yeliin Sona Ermesi

yelikten ekilme

MADDE 10 (1) i sendikas yeliinden ekilme, e-Devlet kaps zerinden ekilme bildiriminde bulunmak suretiyle gerekleir. ekilme bildirimi elektronik ortamda e zamanl olarak Bakanla ve sendikaya ular.

(2) veren sendikas yeliinden ekilme bavurusu iveren tarafndan sendikaya yaplr. verenin tzel kiilik olmas halinde yetkili organn ekilmeye ilikin alm olduu kararn rnei bavuruya eklenir. ekilme bildirimi sendika tarafndan e-Devlet kaps zerinden Bakanla bildirilir.

(3) ekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geerlilik kazanr.

(4) ekilenin bir aylk sre iinde baka bir sendikaya ye olmas hlinde, yeni yelik bu srenin bitimi tarihinde kazanlm saylr.

(5) ekilmenin hkm ve sonu douraca bir aylk sre ierisinde, iinin yelik bavurusunda bulunduu sonraki sendika yeliinden de ekilerek bir nceki sendikasna yeniden ye olmas halinde, sendika yelii kesintisiz bir ekilde devam eder.

Sendika yeliinden karlma

MADDE 11 (1) Sendika yeliinden karlma karar genel kurul tarafndan verilir.

(2) karlma karar, e-Devlet kaps zerinden Bakanla bildirilir ve yelikten karlana yaz ile tebli edilir.

(3) karlma kararna kar ye, kararn tebliinden itibaren otuz gn iinde mahkemeye itiraz edebilir.

(4) Mahkeme iki ay iinde kesin olarak karar verir. yelik, karlma karar kesinleinceye kadar devam eder.

Sendika yeliinin ekilme ve karlma dndaki nedenlerle sona ermesi

MADDE 12 (1) kolunu deitiren ii veya iverenin sendika yelii kendiliinden sona erer.

(2) Bir yldan fazla sreyle isiz kalan iinin sendika yelii kendiliinden sona erer.

(3) i ve iverenlerin konfederasyon, sendika veya ubelerinin ynetim, denetleme ya da disiplin kurullarnda grev almalar sendika yeliini sona erdirmez.

(4) Sosyal Gvenlik Kurumundan yallk veya malullk ayl ya da toptan deme alarak iten ayrlan iilerin sendika yelii sona erer. Ancak bir yl ierisinde ayn ikolunda almaya devam edenler veya ara verdikten sonra bir yl ierisinde tekrar almaya balayanlar ile konfederasyon, sendika ve ubelerinin ynetim, denetleme ve disiplin kurullarndaki grevleri srasnda yallk veya malullk ayl ya da toptan deme alanlarn yelii, grevleri sresince ve yeniden seildikleri srece devam eder.

(5) veren veya iveren vekili sfatn kaybedenlerin sendika ve konfederasyonlardaki yelikleri ve grevleri, bu sfat kaybettikleri tarihte kendiliinden sona erer. Ancak, tzel kiilii temsilen iveren vekili sfat ile iveren sendikalarna ye olanlarn bu sfat kaybetmeleri hlinde tzel kiiliin yelii sona ermez. Bu durumda iveren vekilinin sendika organlar ve konfederasyonlardaki grevleri sona erer.

Sendika yeliinin askya alnmas

MADDE 13 (1) Herhangi bir askeri dev nedeniyle silah altna alnan yenin ii sendikas ile yelik ilikisi bu sre iinde askda kalr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

yeliklerin bildirilmesi

GEC MADDE 1 (1) Bakanlk, bu Ynetmeliin yaym tarihinden itibaren alt ay iinde kaytlarnda yer alan ye listelerini ii sendikalarna gnderir. Sendikalar, varsa itirazlarn bir ay iinde Bakanla bildirir. Bakanlk, itirazlar en ge bir ay iinde karara balar.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 5 inci ve 7 nci maddeleri, 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fkralar ile 11 inci maddesinin ikinci fkras 7/11/2013 tarihinde,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.