9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA LKN ESASLAR TEBL

(III-52.1)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak, Tanmlar ve Ksaltmalar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli ile yatrm fonlarnn kurulularna, faaliyet ilke ve kurallarna, katlma paylar ile bunlarn ihracna ve kamunun aydnlatlmasna ilikin esaslar dzenlenmitir.

(2) Borsa yatrm fonlar, gayrimenkul yatrm fonlar ve giriim sermayesi yatrm fonlar bu Tebli kapsam dndadr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 52 nci ve 54 nc maddelerine dayanlarak dzenlenmitir.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununun 3 nc maddesinde tanmlanan bankalar,

b) BA: Borsa stanbul A..yi,

c) Bilgilendirme dokmanlar: emsiye fon itz, fon izahnamesi ve yatrmc bilgi formunu,

) Borsa: 6362 sayl Kanunun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan sistemler ve pazar yerleri ile yurt d borsalar,

d) Borsa yatrm fonu: Kurulun borsa yatrm fonlarna ilikin dzenlemelerinde tanmlanan ve esaslar belirlenen yatrm fonunu,

e) Fon: Katlma paylar bir emsiye fona bal olarak ihra edilen yatrm fonunu,

f) Fon izahnamesi/izahname: Fonun zelliklerine ve buna bal hak ve risklere ilikin olarak yatrmclarn bilinli bir deerlendirme yapmasn salayacak nitelikteki tm bilgileri ieren kamuyu aydnlatma belgesini,

g) Fon toplam deeri: Fon portfyndeki varlklarn Kurulun ilgili dzenlemeleri erevesinde deerlenmesi neticesinde bulunan fon portfy deerine varsa dier varlklarn ve alacaklarn eklenmesi ve borlarn dlmesi suretiyle ulalan deeri,

) Garantr: Garantili yatrm fonlar tarafndan bilgilendirme dokmanlarnda belirlenen esaslar erevesinde yatrmclara geri denecei taahht edilen yatrm tutarnn Fon tarafndan karlanamayan ksmnn yatrmclara geri denmesini Fona garanti eden ve bu Teblide belirlenen nitelikleri haiz, banka ve tabi olduklar mevzuat hkmleri sakl kalmak kaydyla yurt dnda yerleik banka ve sigorta irketlerini,

h) Hazine Mstearl: T.C. Babakanlk Hazine Mstearln,

) tzk: emsiye fon itzn,

i) hra: Anonim ortakl,

j) Kanun: 6362 sayl Kanunu,

k) KAP: Kamuyu Aydnlatma Platformunu,

l) Katlma pay: Yatrmcnn sahip olduu haklar tayan ve fona katlmn gsteren, kayden izlenen sermaye piyasas aracn,

m) Kurucu: Kanunun 55 inci maddesi kapsamnda ana faaliyet konusu yatrm fonlarnn kurulmas ve ynetimi olan anonim ortaklk eklinde kurulan portfy ynetim irketini,

n) Kurul: Sermaye Piyasas Kurulunu,

o) Nitelikli Yatrmc: Kurulun ilgili dzenlemelerinde tanmlanan nitelikli yatrmcy,

) Portfy saklaycs: Kanunun 56 nc maddesi kapsamnda yetkilendirilmi portfy saklama hizmetini yrten kuruluu,

p) Takasbank: stanbul Takas ve Saklama Bankas A..yi,

r) TCMB: Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas A..yi,

s) TTSG: Trkiye Ticaret Sicili Gazetesini,

) Trev Aralar: Kurulca fon portfyne alnmas uygun grlen vadeli ilem ve opsiyon szlemelerini,

t) Yatrm Fonu: Kanun hkmleri uyarnca tasarruf sahiplerinden katlma pay karlnda toplanan para ya da dier varlklarla, tasarruf sahipleri hesabna, inanl mlkiyet esaslarna gre, bu Teblide belirtilen varlklar ve ilemlerden oluan portfy veya portfyleri iletmek amacyla portfy ynetim irketleri tarafndan itzk ile kurulan ve tzel kiilii bulunmayan mal varln,

u) Yatrmc Bilgi Formu: Fonun yapsn, yatrm stratejisini ve risklerini gsteren zet formu,

) Ynetici: Kurulca uygun grlen portfy ynetim irketini,

v) Ynetim hakimiyeti: Kurulun pay alm teklifine ilikin dzenlemelerinde tanmlanan ynetim hakimiyetini

ifade eder.

KNC BLM

Genel Esaslar

emsiye fon

MADDE 4 (1) emsiye fon, katlma paylar tek bir itzk kapsamnda ihra edilen tm fonlar kapsayan yatrm fonudur.

(2) emsiye fon, aada belirtilen varlklar ve ilemlerden oluan portfy veya portfyleri iletmek amacyla kurulur ve bunun dnda herhangi bir ile uraamaz.

a) zelletirme kapsamna alnanlar dahil Trkiye'de kurulan ihralara ait paylar, zel sektr ve kamu borlanma aralar,

b) Trk Parasnn Kymetini Koruma Hakknda 32 sayl Karar hkmleri erevesinde alm satm yaplabilen yabanc zel sektr ve kamu borlanma aralar ile ihra paylar,

c) 12 aydan uzun vadeli olmamak zere vadeli mevduat, katlma hesab ve mevduat sertifikalar,

) Borsada ilem grmeleri kaydyla; altn ve dier kymetli madenler ile bu madenlere dayal olarak ihra edilen sermaye piyasas aralar,

d) Fon katlma paylar,

e) Repo ve ters repo ilemleri,

f) Kira sertifikalar,

g) Gayrimenkul sertifikalar,

) Varantlar ve sertifikalar,

h) Takasbank para piyasas ilemleri,

) Trev ara ilemlerinin nakit teminatlar ve primleri,

i) Kurulca uygun grlen zel tasarlanm yabanc yatrm aralar ve ikraz itirak senetleri,

j) Kurulca uygun grlen dier yatrm aralar.

(3) emsiye fon itznde yer alan ve aada belirtilen esaslara uygun olarak, her katlma pay ihrac iin ayr bir izahname ve yatrmc bilgi formu dzenlenmesi artyla, emsiye fona bal fonlar oluturulur.

a) Her bir fonun tm varlk ve ykmllkleri birbirinden ayrdr.

b) emsiye fonun kurulu giderleri ile fonlarn katlma pay ihra giderleri hari olmak zere, bir emsiye fon iin yaplmas gereken tm giderler fonlarn toplam deerleri dikkate alnarak oransal olarak bu fonlarn portfylerinden karlanr.

c) Bir emsiye fonun bu Tebliin 28 inci ve 29 uncu maddeleri uyarnca tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda, bu emsiye fona bal fonlarn da tasfiye edilmesi veya devredilmesi gerekir.

) Bu Teblide yer alan hkmler aksi belirtilmedike her bir fon iin ayr ayr uygulanr.

Fonun malvarlna ilikin esaslar

MADDE 5 (1) Fonun malvarl, kurucunun ve portfy saklaycsnn malvarlndan ayrdr.

(2) Fon malvarlnn, fonun ynetim stratejisi dorultusunda, fonun yatrm yapabilecei varlklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasas alannda en az be yllk tecrbeye sahip portfy yneticileri tarafndan, yatrmc lehine ve yatrmcnn karn gzetecek ekilde Kurulun portfy yneticilii hizmetine ilikin dzenlemeleri erevesinde ynetilmesi zorunludur.

(3) Fon portfyndeki varlklarn, Kurulun portfy saklama hizmetine ilikin dzenlemeleri erevesinde saklanmas zorunludur.

(4) Fon malvarl, fon hesabna olmas ve itzkte ve izahnamede hkm bulunmas artyla kredi almak, trev ara ilemleri, aa sat ilemleri veya fon adna taraf olunan benzer nitelikteki ilemlerde bulunmak haricinde teminat gsterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarl kurucunun ve portfy saklaycsnn ynetiminin veya denetiminin kamu kurumlarna devredilmesi halinde dahi baka bir amala tasarruf edilemez, kamu alacaklarnn tahsili amac da dahil olmak zere haczedilemez, zerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasna dahil edilemez.

(5) Kurucunun nc kiilere olan borlar ve ykmllkleri ile fonlarn ayn nc kiilerden olan alacaklar birbirlerine kar mahsup edilemez.

emsiye fon trleri

MADDE 6 (1) emsiye fonlar aadaki trlerde kurulabilir.

a) Fon toplam deerinin en az %80i devaml olarak;

1) Yerli ve/veya yabanc kamu ve/veya zel sektr borlanma aralarna yatrlan fonlar kapsayan emsiye fonlar "BORLANMA ARALARI EMSYE FONU",

2) Yerli ve/veya yabanc ihralarn paylarna yatrlan fonlar kapsayan emsiye fonlar "HSSE SENED EMSYE FONU",

3) Borsada ilem gren altn ve dier kymetli madenler ile kymetli madenlere dayal sermaye piyasas aralarna yatrlan fonlar kapsayan emsiye fonlar "KIYMETL MADENLER EMSYE FONU",

4) Dier fonlarn ve borsa yatrm fonlarnn katlma paylarndan oluan fonlar kapsayan emsiye fonlar "FON SEPET EMSYE FONU",

b) Portfynn tamam devaml olarak, vadesine en fazla 184 gn kalm likiditesi yksek para ve sermaye piyasas aralarndan oluan ve portfynn gnlk olarak hesaplanan arlkl ortalama vadesi en fazla 45 gn olan fonlar kapsayan emsiye fonlar PARA PYASASI EMSYE FONU",

c) Portfynn tamam devaml olarak, kira sertifikalar, katlma hesaplar, ortaklk paylar, altn ve dier kymetli madenler ile Kurulca uygun grlen dier faize dayal olmayan para ve sermaye piyasas aralarndan oluan fonlar kapsayan emsiye fonlar KATILIM EMSYE FONU",

) Portfy snrlamalar itibaryla yukardaki trlerden herhangi birine girmeyen fonlar kapsayan emsiye fonlar "DEKEN EMSYE FON",

d) Katlma paylar sadece nitelikli yatrmclara satlmak zere kurulmu olan fonlar kapsayan emsiye fonlar "SERBEST EMSYE FON",

e) Yatrmcnn balang yatrmnn belirli bir blmnn, tamamnn ya da balang yatrmnn zerinde belirli bir getirinin bilgilendirme dokmanlarnda belirlenen esaslar erevesinde belirli vade ya da vadelerde yatrmcya geri denmesi;

1) Uygun bir yatrm stratejisine ve garantr tarafndan verilen garantiye dayanlarak taahht edilen fonlar kapsayan emsiye fonlar "GARANTL EMSYE FON",

2) Uygun bir yatrm stratejisine dayanlarak en iyi gayret esas erevesinde amalanan fonlar kapsayan emsiye fonlar "KORUMA AMALI EMSYE FON"

olarak adlandrlr.

(2) Fon toplam deerinin en az %80i devaml olarak menkul kymet yatrm ortaklklar paylar hari olmak zere BAޒta ilem gren ihra paylarndan oluan ve bu maddenin birinci fkrasnn (a) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen emsiye fona bal olarak ihra edilen fonlar Hisse Senedi Youn Fon olarak kabul edilir. Hisse senedi youn fonlarn portfylerinde yer alan ihra paylarna ve ihra pay endekslerine dayal olarak yaplan vadeli ilem szlemelerinin nakit teminatlar, ihra paylarna ve ihra payna dayal opsiyon szlemelerinin primleri ile borsada ilem gren ihra paylarna ve ihra payna dayal arac kurulu varantlar %80lik orann hesaplanmasna dahil edilir. Bu Tebliin 24 nc maddesinin beinci fkras hkmleri sakl kalmak kaydyla, bir fonun, hisse senedi youn fon olarak snflandrlabilmesi iin gnlk olarak gerekli olan artlar salamamas halinde, salanmayan gnlere ilikin, fonun, yatrmclarn ve/veya yatrm fonu katlma pay alm satmn yapan kurulularn tabi olaca tm ykmllklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portfy saklaycs mteselsilen sorumludur.

(3) Fon portfyne trev aralarn dahil edilmesi halinde, bu maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan %80lik orann hesaplanmasna ilikin esaslar Kurulca belirlenir.

(4) Kurulca uygun grlmesi kouluyla, yukarda saylanlar dnda yeni emsiye fon trleri belirlenebilir.

Fonun unvan

MADDE 7 (1) Fonun unvan;

a) Fonun yatrm stratejisine uygun olmak zorundadr.

b) Baka bir fonun unvan ile ar benzerlik gsterecek, fonla ilikili olmayan bir kurumu/kiiyi artracak, unvanda kurucunun veya yneticinin tevsik edilemeyen niteliklerine veya fonun dier fonlardan stn olduunu ima eden benzeri subjektif ifadelere yer verecek ekilde veya benzeri yollarla yatrmclarn yanltlmasna yol aacak nitelikte olamaz.

(2) Fon unvannda fonun vade yapsna yer verilmesi halinde bu Tebliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan esaslara uyulur.

(3) Kurul tarafndan uygun grlen bir endeks kapsamndaki varlklarn tmnden ya da rnekleme yoluyla seilen bir ksmndan oluan fonlarn unvanlarnda Endeks ibaresine yer verilmesi zorunludur.

(4) Koruma amal ve garantili fonlara ilikin olarak aada yer alan esaslara uyulur.

a) Koruma amal ve garantili emsiye fonlarn unvanlarnda koruma amal veya garantili fon ibarelerinin bulunmas yeterli olup, garantinin veya korumann balang yatrmna oranna ya da garantili fonlarda garantr tarafndan salanan garanti kapsamndaki getiri oranna emsiye fona bal fonlarn unvanlar ile fon izahnamesi ve yatrmc bilgi formlarnda yer verilir.

b) zel sektr tarafndan ihra edilen kira sertifikalarna ve borlanma aralarna yatrm yapan garantili ve koruma amal fonlarn unvanlarnda sz konusu sermaye piyasas aralarna yaplan yatrm belirtir bir ifadeye yer verilir.

(5) Yabanc para ve sermaye piyasas aralarna toplam deerinin en az %80i orannda yatrm yapan fonlarn unvanlarnda Yabanc ibaresine yer verilmesi zorunludur. Unvanlarnda bu ibareye yer vermeyen hisse senedi ve borlanma aralar fonlarnda, fon toplam deerinin en fazla %20si orannda yabanc para ve sermaye piyasas aralar fon portfyne dahil edilebilir.

(6) Kurulun finansal raporlama standartlarna ilikin dzenlemeleri kapsamndaki itiraklerin para ve sermaye piyasas aralarndan oluan fonlarn unvanlarnda tirak ibaresine yer verilmesi zorunludur.

emsiye fon itz

MADDE 8 (1) emsiye fon itz, katlma pay sahipleri ile kurucu, portfy saklaycs ve varsa ynetici arasnda fon portfynn inanl mlkiyet esaslarna gre iletilmesini, Kanunun 56 nc maddesi kapsamnda saklanmasn, vekalet akdi hkmlerine gre ynetimini ve garantili fonlarda garantiye ilikin esaslar konu alan genel ilem artlarn ieren iltihaki bir szlemedir.

(2) emsiye fonlara ilikin itzk standard Kurulca belirlenir. emsiye fon itznde bulunmas gereken asgari unsurlar Ek-1de yer almaktadr.

(3) emsiye fona bal her bir fonun katlma paylar, emsiye fon itzne dayal olarak ihra edilir.

Kurucunun yetki ve sorumluluu

MADDE 9 (1) Kurucu, fonun katlma pay sahiplerinin haklarn koruyacak ekilde temsili, ynetimi, ynetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin itzk ve izahname hkmlerine uygun olarak yrtlmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlklar zerinde kendi adna ve fon hesabna mevzuat ve itze uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doan haklar kullanmaya yetkilidir.

(2) Fonun faaliyetlerinin yrtlmesi esnasnda portfy yneticilii hizmeti dahil dardan salanan hizmetlerden yararlanlmas, kurucunun sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

(3) Kurucu ile katlma pay sahipleri arasndaki ilikilere Kanunda, ilgili mevzuatta ve itzkte hkm bulunmayan hllerde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayl Trk Borlar Kanununun 502 il 514 nc maddeleri hkmleri kyasen uygulanr.

NC BLM

emsiye Fonun Kuruluu ve Fon Katlma Paylarnn

hracna likin Esaslar

emsiye fonun kuruluu

MADDE 10 (1) Yatrm fonlarnn emsiye fon eklinde kurulmas zorunludur.

(2) Kurucu, taslak itzk ve Kurulca esaslar belirlenen bavuru formu ile Kurulca istenen dier bilgi ve belgelerle Kurula bavurur. emsiye fonlarn kurulu izni alabilmesi iin kurucu ile portfy saklaycs arasnda yaplan saklama szlemesinin kurulacak emsiye fonu da kapsamas ve itzn Kurulca onaylanmas gereklidir.

(3) Kurulu bavurusu kapsamnda, itzkte yer alan bilgilerin tutarl, anlalabilir ve Kurulca belirlenen itzk standardna gre eksiksiz olmas zorunludur.

(4) Kurulu bavurular, gerekli belgelerin Kurula eksiksiz olarak sunulmasndan itibaren iki ay iinde Kurul tarafndan karara balanr.

(5) Kurulca onaylanan itzk, Kurul kararnn irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen alt i gn iinde kurucunun merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG ile KAPta ilan olunur.

(6) Bu madde erevesinde yaplan inceleme neticesinde bavurunun onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

(7) emsiye fon kurulu bavurusu iin gerekli bilgi ve belgeler Kurul tarafndan belirlenir ve ilan edilir.

Fon katlma paylarnn ihrac

MADDE 11 (1) Katlma paylarnn halka arz edilmesi veya belirli kii ve/veya kurululara tahsisli ya da nitelikli yatrmclara satlmas zorunludur.

(2) Her bir fonun katlma pay ihrac iin Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak izahname ve yatrmc bilgi formu dzenlenir ve Kurulca istenen dier bilgi ve belgelerle birlikte kurucu tarafndan Kurula bavurulur. u kadar ki, bir emsiye fona bal olarak oluturulacak ilk fonun katlma pay ihrac bavurusunun itzn tescilinden itibaren en ge ay iinde yaplmas zorunludur. Bu sre iinde Kurula bavuru yaplmamas durumunda, itzk kurucu tarafndan ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilikin belgeler alt i gn iinde Kurula gnderilir. Kurulca uygun grlecek makul gerekelerin varl halinde, bu fkrada belirtilen aylk sre bir defaya mahsus olmak zere ay daha uzatlabilir.

(3) Katlma paylarnn ihra edilebilmesi iin fon izahnamesinin Kurul tarafndan onaylanmas gereklidir. zahnamede bulunmas gereken asgari unsurlar Ek-2de yer almaktadr.

(4) zahnamenin onaylanmas aamasnda aada yer alan esaslar uygulanr.

a) zahname Kurula sunulan bilgi ve belgeler erevesinde 20 i gn iinde incelenir; izahnamede yer alan bilgilerin tutarl, anlalabilir ve Kurulca belirlenen izahname standardna gre eksiksiz olduunun tespiti halinde onaylanr ve keyfiyet ilgililere bildirilir.

b) Sunulan bilgi ve belgelerin eksik olmas veya ek bilgi ve belgeye ihtiya duyulmas halinde, bavuru tarihinden itibaren 10 i gn iinde bavuru sahibi bilgilendirilir. Eksik bilgi ve belgelerin Kurulca belirlenecek sre iinde tamamlanmas gereklidir. Bu takdirde, bu fkrann (a) bendinde ngrlen 20 i gnlk sre, eksik bilgi ve belgelerin Kurula sunulduu tarihten itibaren ilemeye balar. Bu fkrann (a) bendi kapsamnda yaplan inceleme neticesinde izahnamenin onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

(5) zahnamenin onaylanmas, bu belgede yer alan bilgilerin doru olduunun Kurulca tekeffl anlamna gelmeyecei gibi, ilgili fon katlma paylarna ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

(6) zahname ve yatrmc bilgi formu, izin yazsnn irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen 10 i gn iinde KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde yaymlanr, ayrca ticaret siciline tescil ve TTSGde ilan edilmez. Ancak, izahnamenin nerede yaymland hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSGde ilan olunur. Yatrmc bilgi formunda sz konusu tescil tarihi belirtilir.

(7) Katlma paylar, yatrmc bilgi formunun KAPta yaymn takiben, bu formdaki esaslar erevesinde ve formda belirtilen sat balang tarihinden itibaren, formda belirtilen datm kanallar araclyla yatrmclara sunulur.

(8) Katlma paylar karl yatrmclardan toplanan para ve dier varlklarn, takip eden i gn izahnamede belirlenen varlklara ve ilemlere yatrlmas zorunludur. Garantili ve koruma amal fonlarda talep toplanmas halinde, birinci cmlede belirtilen sre iki i gn olarak uygulanr ve sz konusu srenin hesaplanmasnda talep toplamann sona erdii gn esas alnr.

Yatrmc bilgi formu

MADDE 12 (1) Yatrmc bilgi formu, yatrmclarn fonun yapsn, yatrm stratejisini ve risklerini makul lde anlayabilmeleri ve bilgiye dayal olarak yatrm kararlar alabilmeleri amacyla hazrlanr. Bu form, asgari unsurlar ve standard Kurul tarafndan belirlenen ve yatrm kararnn alnmasnda etkili olabilecek nitelikteki temel bilgileri ierir. Kurucu, bu formun itzk ve izahname ile tutarllndan, ieriinin doruluundan, gncelliinin salanmasndan ve bu formda yer alan yanl, yanltc veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur.

(2) Yatrmc bilgi formunun, fonun temel nitelikleri ile ilgili asgari olarak aadaki bilgileri iermesi zorunludur:

a) Fonu tantc bilgi,

b) Yatrm amalarnn ve yatrm politikasnn ksa tanm ile portfy dalm,

c) Fonun varsa gemi performans veya fon trne bal olarak performans senaryo analizleri,

) Fonun ynetim creti, komisyon ve dier giderleri ile toplam gider oran,

d) Fonun maruz kald risklerle ilgili uygun aklamalar ve uyarlar ieren risk ve getiri profili,

e) Katlma paylarnn alm satm esaslar.

(3) Formda, yatrmclarn itzk, izahname, finansal raporlar ile dier ek bilgileri nereden ve ne ekilde elde edebilecekleri belirtilir.

(4) Form ksa, z ve anlalr bir ekilde azami iki sayfa ve 12 punto olarak hazrlanr. Formda yer verilen bilgiler ak, yeterli, itzk ve izahname ile tutarl olmal ve yatrmcy yanltc nitelikte olmamaldr.

Bilgilendirme dokmanlarnda yaplacak deiiklikler

MADDE 13 (1) tzk deiiklikleri;

a) Bu Tebliin 10 uncu maddesinin nc fkras erevesinde incelenerek onaylanr. Yaplan inceleme neticesinde bavurularn onaylanmamas halinde bu durum gerekesi belirtilerek bavuru sahibine bildirilir.

b) Bu Tebliin 10 uncu maddesinin beinci fkras erevesinde tescil ve ilan edilir.

c) Yatrmclarn yatrm yapma kararn etkileyebilecek ve nceden bilgi sahibi olunmasn gerektirecek nitelikte ise, bir duyuru metni ile izin yazsnn irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen i gn ayrca KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yeni hususlarn yrrle giri tarihi 10 i gnnden az olmamak zere duyuru metninde belirtilir.

) zahnamede deiiklik yaplmasn gerektirir nitelikte ise bu maddenin ikinci fkras da uygulanr.

(2) zahname deiiklikleri;

a) Yatrmclarn yatrm yapma kararn etkileyebilecek ve nceden bilgi sahibi olunmasn gerektirecek nitelikte olmas halinde bu Tebliin 11 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde Kurul tarafndan incelenerek onaylanr ve ayn maddenin altnc fkras erevesinde ilan edilir. zahname deiikliklerine ilikin olarak dzenlenen duyuru metni izin yazsnn irket tarafndan tebell edildii tarihi izleyen i gn KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir. Yeni hususlarn yrrle giri tarihi 10 i gnnden az olmamak zere duyuru metninde belirtilir.

b) Bu fkrann (a) bendi kapsam dnda ise, Kurulun onay aranmakszn kurucu tarafndan yaplarak KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilir ve yaplan deiiklikler her takvim yl sonunu izleyen alt i gn iinde toplu olarak Kurula bildirilir.

(3) Yatrmc bilgi formunda yaplacak deiiklikler iin Kurul onay aranmaz. Ancak, deiikliklerin alt i gn nce Kurula bildirilmesi, itzk ile izahnameye uygun olmas ve deiiklii takip eden i gn KAP'ta ve kurucunun resmi internet sitesinde ilan edilmesi zorunludur.

(4) Yatrmc bilgi formunda yaplacak bir deiikliin izahname deiikliini de gerektirmesi halinde bu maddenin ikinci, itzk deiikliini de gerektirmesi halinde birinci fkras ayrca uygulanr.

(5) Bilgilendirme dokmanlarnda yaplan aklamalarda, Kurul onaynn Kurul veya kamunun tekeffl olarak yorumlanmasna yol aacak ak veya dolayl bir ifade kullanlamaz.

Katlma paylarnn deeri

MADDE 14 (1) Katlma paylarnn itibari deeri yoktur.

(2) Fon birim pay deeri, fon toplam deerinin katlma paylarnn saysna blnmesiyle elde edilir.

(3) Fon birim pay deeri, katlma paylarnn alm satmna esas tekil eden fiyattr.

(4) Fonlarn birim pay deerinin gnlk olarak hesaplanmas ve ilan edilmesi esastr. Bilgilendirme dokmanlarnda hkm bulunmak kayd ile ayn gn iinde iki fiyat aklanabilir. Kurul katlma pay fiyatnn gnlk olarak hesaplanmasna ve aklanmasna bu Teblide belirtilen haller dnda da istisna getirebilir.

(5) Para piyasas fonlar ile ksa vadeli borlanma aralar fonlar dndaki fonlarda, katlma pay alm satm emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyat zerinden yerine getirilir. Para piyasas fonlar ve ksa vadeli borlanma aralar fonlarnda ise, alm satm emirleri en son ilan edilen birim pay fiyat zerinden gerekletirilir. Bununla birlikte, bilgilendirme dokmanlarnda belirtilmek kouluyla, para piyasas fonlar ve ksa vadeli borlanma aralar fonlarnda katlma pay alm ilemi ve satm ilemi farkl birim pay fiyat zerinden gerekletirilebilir.

(6) Bilgilendirme dokmanlarnda belirlenen esaslara gre hesaplanan birim pay deeri, katlma paylarnn alm-satm yerlerinde duyurulur.

(7) Bu Tebliin 31 inci maddesinin nc fkrasnda belirtilen durumlarda, Kurulca uygun grlmesi halinde, katlma paylarnn birim pay deerleri hesaplanmayabilir ve katlma paylarnn alm satm durdurulabilir.

(8) Fon katlma pay sahiplerine temett datlmas mmkndr.

Katlma paylarnn alm-satm

MADDE 15 (1) Katlma pay alm, birim pay deerinin tam olarak nakden teslim edilerek denmesi; katlma pay satm, yatrmclarn paylarnn bilgilendirme dokmanlarnda belirlenen esaslara gre fona iade edilmek suretiyle paraya evrilmesi artyla gerekletirilebilir. Fon toplam deerinin en az %80i orannda altna yatrm yapan fonlarda, katlma pay alm satmnda Kurulun onay alnmak kaydyla altn da kullanlabilir.

(2) Katlma paylarnn gnlk olarak alm satm esastr. Fon tr ve nitelii dikkate alnarak katlma paylarnn gnlk olarak alm satmna Kurulca istisna getirilebilir. zahnamede ve yatrmc bilgi formunda artlar belirlenmi olmak kouluyla katlma paylarnn yatrmclar tarafndan alm ve satmlarnda giri-k komisyonu uygulanabilir. Ancak, kurucu, ynetici ve ynetim veya sermaye bakmndan bunlarla dorudan ya da dolayl olarak ilikili olanlar tarafndan kurulan veya ynetilen fonlarn katlma paylarnn fon portfyne dahil edilmesi halinde bu fonlara giri ya da k komisyonu denemez. Elde edilecek komisyon tutar fon, kurucu, ynetici, katlma paylarnn alm satmn yapan kurulular veya portfy saklaycs arasnda paylatrlabilir. Bu kapsamda uygulanan komisyonlar bilgilendirme dokmanlarnn yan sra kurucunun resmi internet sitesinde ve KAPta ilan edilir. Yaplan aklamada, komisyonlarn hangi artlar dahilinde yatrmclardan tahsil edilecei bilgisine ayrntl olarak yer verilmelidir.

(3) zahnamede hkm bulunmas ve Borsann uygun grmesi art ile katlma paylar Borsada ilem grebilir.

(4) Katlma paylarnn alm satm Kurulun araclk ve portfy yneticilii hizmetine ilikin dzenlemeleri erevesinde gerekletirilir.

(5) Borsada ilem grmeyen katlma paylarnn, borsa dnda alm satm bilgilendirme dokmanlarnda hkm bulunmas kaydyla mmkndr. Bu durumda kurucu dnda alm satm gerekletirebilecek kurulularn KAPta ilan edilmesi zorunludur.

(6) Kurucu ve/veya ynetici tarafndan katlma paylarnn fon adna alm satm esastr. Kurucu ve/veya ynetici, fonun katlma pay saysnn %20sini amayacak ekilde katlma paylarn kendi portfyne dahil edebilir. Ancak katlma paylarnn satna balanmadan nce kurucu tarafndan fona avans olarak tahsis edilen tutar karlnda alnan katlma paylar fonun kuruluundan itibaren bir yl sre ile bu orann hesaplanmasnda dikkate alnmaz.

(7) Kurul, katlma paylarnn alm satmnn borsalar ve/veya takas kurumlar nezdinde kurulmu Kurulca uygun grlen merkezi bir fon datm platformu araclyla da gerekletirilebilmesini teminen, Kurulca uygun grlen tm fonlarn bu platforma dahil edilmesine ve yatrm kurulular ve portfy ynetim irketleri tarafndan bu platformda ilem gren katlma paylarnn alm satmna araclk yaplmasna ilikin dzenlemeler yapabilir.

(8) Katlma pay alm satm, fon toplam deerinin en az %80i orannda yabanc para ve sermaye piyasas aralarna yatrm yapan fonlarda, TCMB ve Hazine Mstearlnn gr alnarak, Kurulun onay alnmak kaydyla, TCMB tarafndan gnlk alm satm kurlar ilan edilen yabanc para birimleri zerinden gerekletirilebilir.

Pay gruplarnn oluturulmas

MADDE 16 (1) Fondan alnan ynetim creti, portfy ynetim creti ve pazarlama sat datm creti eklinde blnerek ve/veya fona giri-k komisyonu uygulanmak suretiyle ayn fon ats altnda farkl pay gruplar oluturulabilir. Bu cretler ve komisyonlar fon, kurucu, ynetici, katlma pay alm satmn yapan kurulular ve portfy saklaycs arasnda paylatrlabilir.

(2) Pay gruplar oluturan fonlarn kamuyu aydnlatmalarna ilikin esas ve standartlar Kurulca belirlenir.

DRDNC BLM

Portfy Snrlamalarna likin Esaslar

Fon portfyne alnacak varlklar ve ihralarna ilikin snrlamalar

MADDE 17 (1) a) Fonun toplam deerinin %10undan fazlas bir ihrann para ve sermaye piyasas aralarna ve bu aralara dayal trev aralara yatrlamaz. Bu orann hesaplanmasnda ipotek ve varlk teminatl menkul kymetler dikkate alnmaz ve bu varlklara yaplacak yatrmlar iin birinci cmlede belirtilen oran %25 olarak uygulanr; bu fkrann (b) bendinde yer alan snrlama ise uygulanmaz.

b) Fon toplam deerinin %5inden fazla yatrm yaplan ihralarn para ve sermaye piyasas aralarnn toplam deeri fon toplam deerinin %40n aamaz.

c) Fon toplam deerinin %20sinden fazlas Kurulun finansal raporlama standartlarna ilikin dzenlemeleri kapsamnda, ayn grubun para ve sermaye piyasas aralarna yatrlamaz.

) Fon portfyne bir ihrann borlanma aralarnn tedavlde olan ihra miktarnn %10undan fazlas dahil edilemez. Bu orann hesaplanmasnda ihrann tm borlanma aralarnn, borlanma aracnn fon portfyne dahil edildii tarihteki tedavlde olan ihra tutarnn piyasa deeri esas alnr.

d) TCMB, Hazine Mstearl ve ipotek finansman kurulular tarafndan ihra edilen para ve sermaye piyasas aralar iin bu fkrada yer alan snrlamalar uygulanmaz. Bu bent kapsamnda tek bir varla yaplan yatrm, fon toplam deerinin %35ini aamaz.

e) Varlk kiralama irketleri tarafndan ihra edilen sermaye piyasas aralar iin bu fkrann; (a) bendinde yer alan %10luk snrlama %25 olarak uygulanr, (b) bendinde yer alan snrlama ise uygulanmaz. Dier taraftan, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayl Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakknda Kanun erevesinde kurulan varlk kiralama irketleri tarafndan ihra edilen sermaye piyasas aralar iin bu fkradaki snrlamalar uygulanmaz.

(2) Fon tek bana hibir ihrann sermayesinin ya da tm oy haklarnn %10undan fazlasna, ayn yneticinin ynetimindeki tek bir kurucuya ait fonlar ise toplu olarak, hibir ihrann sermayesinin ya da tm oy haklarnn %20sinden fazlasna sahip olamaz.

(3) a) Yneticinin ynetim hakimiyetine sahip olan,

b) (a) bendinde belirtilen tzel kiiler ile ynetici yetkililerinin ynetim hakimiyetine sahip olduu,

c) Yneticinin ynetim hakimiyetine sahip olan gerek kiilerin ynetim hakimiyetine sahip olduu

ihralarn ihra ettii para ve sermaye piyasas aralarnn toplam deeri fon toplam deerinin %20sini aamaz.

(4) Arac kurulu ve ortaklk varantlar ile sertifikalara yaplan yatrmlarn toplam fon toplam deerinin %10unu aamaz. Tek bir ihra tarafndan karlan varantlar ile sertifikalarn toplam ise fon toplam deerinin %5ini aamaz.

(5) Fon toplam deerinin en fazla %10u, 12 aydan uzun vadeli olmamak artyla, bankalar nezdinde alan mevduat/katlma hesaplarnda ve mevduat sertifikalarnda deerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada deerlendirilebilecek tutar fon toplam deerinin %3n aamaz. Katlm fonlarnda bu fkrann birinci cmlesinde belirtilen oran %25, ikinci cmlesinde belirtilen oran ise %10 olarak uygulanr.

(6) Kurucunun Kurulun finansal raporlama standartlarna ilikin dzenlemeleri kapsamnda yer alan grup irketlerinin borsa dnda halka arzna araclk ettii ortaklk paylarna, borsada ilem grmesi artyla, ihra miktarnn azami %10u ve fon toplam deerinin azami %5i orannda yatrm yaplabilir.

Fon portfyne alnacak kolektif yatrm kuruluu paylarna ilikin snrlamalar

MADDE 18 (1) Fon ile borsa yatrm fonu katlma paylar ve menkul kymet yatrm ortaklklarnn paylarnn toplam deeri fon toplam deerinin %20sini aamaz.

(2) Fon portfyne, katlma pay satna ilikin izahnamesi Kurulca onaylanan fonlarn katlma paylarnn dahil edilmesi esastr. u kadar ki, yabanc borsalarda ilem gren borsa yatrm fonlarnn katlma paylar iin bu maddenin birinci fkrasnda yer alan snrlama dahilinde kalmak kaydyla sz konusu art aranmaz.

Fon portfyndeki varlklarn borsada ilem grme esaslar ve borsa dnda taraf olunan szlemelere ilikin snrlamalar

MADDE 19 (1) a) Fon portfyne borsada ilem gren varlklarn alnmas ve bu varlklarn alm satmlarnn borsa kanalyla yaplmas zorunludur. lk ihralarda ise borsada ilem grmesi uygun grlen sermaye piyasas aralar fon portfyne dahil edilebilir.

b) Fon portfyne dahil edilen katlma paylar iin bu fkrann (a) bendinde yer alan artlar aranmaz.

c) Fon adna katlma paylarnn alm satm nedeniyle, BAޒn ilgili piyasasndan ayn gn valr ile ayn gn valrl ilem saatleri dnda fon portfyne alm veya fon portfynden satm zorunluluu bulunuyorsa, BA tarafndan belirlenen ilem kurallarna uyulmas arttr.

(2) Borsada ilem gren kamu d borlanma aralarnn, borsa dnda yaplacak ilemler ile fon portfyne dahil edilmesi veya fon portfynden karlmas mmkndr.

(3) Kurucunun fon adna ve hesabna borsa dnda taraf olduu szlemelerin;

a) Fonlarn yatrm stratejisine uygun olmas,

b) Kar taraflarnn bu Tebliin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olmas,

c) Herhangi bir ilikiden etkilenmeyecek ekilde objektif koullarda yaplmas ve adil bir fiyat iermesi,

) Fonun fiyat aklama dnemlerinde geree uygun deeri zerinden nakde dntrlebilir olmas

zorunludur.

(4) Borsa d szlemelerin bu maddenin nc fkrasnn (c) bendinde yer alan ilkelere uygunluunun temini iin uygulanacak gvenilir yntemler ve szlemelerle ilgili genel ilkeler itzk ile izahnamelerde belirlenir ve KAPta aklanr.

Fon portfyne dahil edilecek varlklarn vade yapsna ilikin snrlamalar

MADDE 20 (1) Borlanma aralar fonlarnn unvanlarnda vade yapsna yer verilmek istenmesi durumunda, fon portfynn aylk arlkl ortalama vadesinin;

a) 25-90 gn olmas halinde ksa vadeli,

b) 91-730 gn olmas halinde orta vadeli,

c) 730 gnden fazla olmas halinde uzun vadeli

ifadelerine fon unvanlarnda yer verilir.

(2) Para piyasas fonlar ile ksa vadeli borlanma aralar fonlarnda vadeye kalan gn says hesaplanamayan varlklar fon portfyne dahil edilemez.

(3) Orta vadeli ve uzun vadeli borlanma aralar fonlarnda fon portfyne en fazla fon toplam deerinin %20si orannda vadeye kalan gn says hesaplanamayan varlklar dahil edilebilir.

(4) Portfyn arlkl ortalama vadesi, sermaye piyasas aralarnn vadeleri ayr ayr dikkate alnarak hesaplanr. Orta vadeli ve uzun vadeli borlanma aralar fonlarnda vadeye kalan gn says hesaplanamayan varlklar bu hesaplamada dikkate alnmaz.

Fonun kredi ilemleri ile repo ve ters repo ilemlerine ilikin snrlamalar

MADDE 21 (1) Fon portfylerinde yer alan repo ilemine konu olabilecek varlklarn rayi deerinin %10una kadar borsada veya borsa dnda repo yaplabilir, fon toplam deerinin %10unu gememek zere fon hesabna kredi alnabilir ve/veya borlanma amacyla Takasbank Para Piyasas ilemleri yaplabilir. Kredi alnmas halinde kredinin tutar, faizi, alnd tarih ve kredi alnan kurulu ile geri denecei tarih KAPta aklanr ve Kurula bildirilir.

(2) Ters repo szlemelerine ilikin olarak;

a) Fon portfyne borsada veya borsa dnda ters repo szlemelerinin dahil edilmesi mmkndr.

b) Borsa dnda taraf olunan ters repo szlemelerine, fon toplam deerinin en fazla %10una kadar yatrm yaplabilir.

(3) Borsa d repo-ters repo ilemlerinin vade ve faiz oran Kurulun ilgili dzenlemeleri erevesinde belirlenir. Faiz orannn belirlenmesi, borsada ilem gren benzer vade yapsna sahip szlemelerin faiz oranlarnn dikkate alnmas artyla, kurucu ve yneticinin sorumluluundadr. Bu tr szlemelere taraf olunmas durumunda, en ge szleme tarihini takip eden i gn iinde szlemenin vadesi, faiz oran, kar taraf ve kar tarafn derecelendirme notu KAPta aklanr; ilgili bilgi ve belgeler kurucu veya ynetici merkezinde szleme tarihini mteakip be yl sreyle saklanr.

Fonun dn ilemlerine ilikin snrlamalar

MADDE 22 (1) Fonlar, Kurulun ilgili dzenlemeleri erevesinde yaplacak bir szleme ile herhangi bir anda portfylerindeki sermaye piyasas aralarnn piyasa deerinin en fazla %50si tutarndaki sermaye piyasas aralarn dn verebilir.

(2) Fon portfynden dn verme ilemi, dn verilen sermaye piyasas aralarnn en az %100 karlnda Kurulun ilgili dzenlemelerinde zkaynak olarak kabul edilen varlklarn fon adna Takasbankta bloke edilmesi artyla yaplabilir. zkaynan deerlemesine ve tamamlanmamasna ilikin esaslarda Kurulun ilgili dzenlemelerine uyulur.

(3) Fon, Kurul dzenlemeleri uyarnca yaplacak bir szleme erevesinde portfyndeki kymetli madenlerin piyasa deerlerinin en fazla %75i tutarndaki kymetli madenleri Trkiyede kurulu borsalarda dn verebilir. Ayrca, piyasada gerekleen dn ilemleri karlnda dn alacaklarn temsil etmek zere karlan sertifikalar ayn oranda portfye alnabilir. Kymetli maden dn ilemleri ile kymetli maden dn sertifikas alm-satm ilemleri ilgili piyasadaki ilem esaslar ile teminat sistemi erevesinde yaplr.

(4) Fonun taraf olduu sermaye piyasas arac dn verme szlemelerine, szlemenin fon lehine tek tarafl olarak fesh edilebileceine ilikin bir hkmn konulmas zorunludur.

Belirli yatrmclara tahsis edilmi fonlar ile bir varlk veya varlk grubuna yatrm yapan fonlara ilikin snrlamalar

MADDE 23 (1) Katlma paylar nceden belirlenmi kii veya kurululara tahsis edilmi fonlarda;

a) Katlma pay yatrmcs olarak tanmlanm irketlerin ihra ettikleri para ve sermaye piyasas aralarnn toplam deeri, tek bir irket iin azami %5 olmak zere, fon toplam deerinin %25ini aamaz.

b) tzk ve izahname deiikliklerine ilikin duyurularn KAPta ilan edilmesi hkm uygulanmaz.

(2) Unvannda Endeks ibaresi yer alan fonlarda, ynetici fonu, fonun getirisi baz alnan endeksin getirisinden nemli lde sapmayacak ekilde ynetmekle ykmldr. Bu fonlarda, Ek-3te yer alan formle uygun olarak yaplan hesaplama erevesinde, baz alnan endeksin deeri ile fonun birim pay deeri arasndaki korelasyon katsays en az %90 olmaldr. Aksi bir durumun varlnn tespiti halinde Kurul tarafndan, sz konusu fonun tasfiyesi veya baka bir fona dnm istenebilir. Her ayn sonuncu gnnde son aylk dnemler itibariyle hesaplanan korelasyon katsaysnn, belirtilen orann altna dmesi halinde, kurucu bu durumu, alnacak tedbirlere ilikin olarak alnacak ynetim kurulu karar ile birlikte, izleyen ayn ilk alt i gn iinde Kurula bildirmekle ykmldr. Kurul, bu hkmn uygulanmasnda, bu Tebliin 31 inci maddesinin nc fkrasnda saylan olaanst olaylarn gerekletii dnemleri dikkate almayabilir.

(3) Unvannda Endeks ibaresi yer alan fonlarda, bu Tebliin 17 nci maddesinin birinci ve nc fkralarnda yer alan snrlamalar ile ayn maddenin ikinci fkrasnda yer alan %10luk snrlama, sz konusu varlklarn baz alnan endekse dahil olmas halinde uygulanmaz. Ayn maddenin ikinci fkrasnda yer alan %20lik snrlamann hesaplanmasnda ise, fonlarn portfynde yer alan paylar, baz alnan endekse dahil olmas kaydyla dikkate alnmaz.

(4) Belirli bir sektrde yer alan ihralarn para ve sermaye piyasas aralarna yatrm yapan fonlarda, bu Tebliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde yer alan %10luk snrlama ilgili sektrde faaliyet gsteren ihralar iin %20 olarak uygulanr; ayn fkrann (b) ve (c) bentlerinde yer alan snrlamalar ise uygulanmaz.

(5) Fon toplam deerinin en az %80i orannda yabanc para ve sermaye piyasas aralarna yatrm yapan fonlar tarafndan, nakit ihtiyacnn karlanmas amacyla szlemelere konu olabilecek varlklarn ilgili lkenin merkezi takas ve saklama kuruluunda saklanmas kaydyla yurt dnda borsa d repo szlemelerine taraf olunabilir.

(6) Unvannda tirak ibaresi yer alan fonlarda, bu Tebliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi ile ayn maddenin nc fkras uygulanmaz.

Dier snrlamalar

MADDE 24 (1) a) Fon portfyne riskten korunma ve/veya yatrm amacyla fonun trne ve yatrm stratejisine uygun olacak ekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar erevesinde trev aralar dhil edilebilir. Bu durumda, fonun portfy yneticilerinin tmnn sermaye piyasas faaliyetleri ileri dzey lisans belgesi ile trev aralar lisans belgesine sahip olmalar zorunludur.

b) Trev aralar nedeniyle maruz kalnan ak pozisyon tutar fon toplam deerini aamaz.

(2) Para piyasas fonlar ve ksa vadeli borlanma aralar fonlar ile zel sektr borlanma aralarna yatrm yapan koruma amal ve garantili fonlarda, fon portfyne dahil edilen banka borlanma aralar dndaki zel sektr borlanma aralar ihrasnn bu Tebliin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olmas zorunludur.

(3) Fon portfynn en fazla %20si Takasbank Para Piyasas ilemlerinden oluur.

(4) Fon, aa sat ve kredili menkul kymet ilemi yapamaz.

(5) Portfydeki varlklarn deerinin fiyat hareketleri ve temett datm gibi ynetici kontrol dnda veya yeni pay alma haklar nedeniyle, fonun bilgilendirme dokmanlar ile bu Teblide belirtilen snrlarn ihlal edilmesi halinde en ge 30 gn iinde sz konusu snrlara uyumun salanmas zorunludur. Belirtilen sre iinde uyumun salanmasnn imkansz olmas veya byk zarar douracann belirlenmesi halinde sre Kurul tarafndan uzatlabilir. Bu sre sonunda Kurula bavurmayan veya sre verilmesi Kurulca uygun grlmeyen fonlarn dnm veya tasfiyesi Kurul tarafndan istenebilir.

BENC BLM

Fon Trlerine zel Esaslar

Serbest fonlar

MADDE 25 (1) Serbest fonlar bu Tebliin 17 ila 24 nc maddelerinde yer alan portfy ve ilem snrlamalarna tabi olmakszn fonun bilgilendirme dokmanlarnda yer alan yatrm stratejileri ve limitleri dahilinde yatrm yapabilirler.

(2) Paylar serbest fonlarn portfylerine alnacak yabanc fonlar iin ilgili otoriteden izin alnm olma art aranr. Bu kapsamda, hangi lkelerde kurulu fonlarn portfye alnabileceine izahname ve yatrmc bilgi formunda yer verilir. Kurul serbest fonlarn portfylerine alnacak yabanc fon paylarna ilikin kstlamalar getirebilir.

(3) Serbest fonlar iin bu Tebliin 15 inci maddesinin nc fkras uygulanmaz.

(4) Serbest fonlarn katlma paylarnn satn yapacak kurulular, katlma pay satlarnn bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip sat personeli tarafndan gerekletirilmesini temin ederler. Sz konusu kurulular, sat yaplan yatrmclarn nitelikli yatrmc vasflarn haiz olduklarna dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve dzenli olarak tutmakla ykmldrler.

(5) Serbest fonun portfy yneticilerinin tmnn sermaye piyasas faaliyetleri ileri dzey lisans belgesi ile trev aralar lisans belgesine ve bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrbeye sahip olmalar gereklidir.

(6) Bu Tebliin 33 nc maddesi serbest fonlar iin uygulanmaz.

(7) Serbest fonlarn portfyne bu Tebliin 3 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendinde tanmlanan trev aralarn yan sra swap szlemeleri de dahil edilebilir. Serbest fonlarn portfylerinde yer alan vadeli ilem ve opsiyon szlemeleri ile swap szlemeleri nedeniyle maruz kalnan risklere ilikin limitler izahname ve yatrmc bilgi formlarnda belirtilir. Limitlerin almas halinde kurucunun ynetim kurulu tarafndan limitlere uyumun salanmas amacyla gerekli tedbirler alnr ve katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilir.

(8) Bu Tebliin 13 nc maddesinin ikinci fkras kapsamnda yaplacak izahname deiiklikleri yrrle giri tarihinden en az 30 gn nce katlma pay sahiplerine en uygun haberleme vastasyla bildirilir. tzk ve izahname deiikliklerine ilikin duyurularn KAPta ilan edilmesi hkm serbest fonlar iin uygulanmaz.

(9) Serbest fonlarn pay fiyatlarnn en az ayda bir kere hesaplanmas ve yatrmclara bildirilmesi zorunludur. Birim pay deerinin hesaplanmas ve ilan edilmesine ilikin olarak bu Tebliin 14 nc maddesinin drdnc fkras uygulanmaz.

(10) Serbest fonlar iin bu Tebliin 15 inci maddesinin altnc fkrasnda yer alan %20lik snrlama uygulanmaz.

(11) Serbest fonlarn izahname ve yatrmc bilgi formlarnda, katlma paylarnn fona iadesi iin pay fiyatlarnn ilan sresinden daha farkl ve uzun sreler belirlenebilir.

(12) Serbest fonlar fon sepeti fonu eklinde kurulabilir. Bu durumda bu Tebliin 26 nc maddesinde yer alan hkmler uygulanmaz.

Fon sepeti fonlar

MADDE 26 (1) Fon sepeti fonlarnda aadaki dzenlemelere uyulur.

a) Tek bir fona veya borsa yatrm fonuna ait katlma paylarnn deeri fon sepeti fonunun toplam deerinin %20sini aamaz.

b) Dier fon sepeti fonlarna yatrm yaplamaz.

c) Fon sepeti fonu portfyne alnan fon katlma paylar veya borsa yatrm fonu katlma paylarnn says, yatrm yaplan fonun katlma pay saysnn %25ini aamaz. Bu orann hesaplanmasnda katlma paylarnn fon portfyne dahil edildii tarihteki katlma pay says esas alnr.

) Fon sepeti fonu portfyne, katlma pay satna ilikin izahnamesi Kurulca onaylanan fonlarn katlma paylarnn dahil edilmesi esastr. Yabanc borsalarda ilem gren borsa yatrm fonlarnn katlma paylar iin sz konusu art aranmaz.

(2) Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katlma paylarnn deeri, fon toplam deerinin %10unu geemez.

(3) Fon sepeti fonlarnda, portfye alnacak katlma paylar iin denen ynetim, giri ve k cretleri de bu Tebliin 33 nc maddesi kapsamnda belirlenen toplam gider orannn hesaplanmasnda, fon sepeti fonunun bir gider kalemi olarak dikkate alnr.

(4) Fon sepeti fonlar iin bu Tebliin 17 nci maddesinin nc fkras ile 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar uygulanmaz.

Garantili ve koruma amal fonlar

MADDE 27 (1) Garantili ve koruma amal emsiye fona bal fonlarn vadelerinin asgari alt ay olarak belirlenmesi zorunludur.

(2) Garantiye ve korumaya ilikin olarak;

a) Koruma amal fonlar tarafndan, yatrmcnn balang yatrmnn belirli bir blmnn ya da tamamnn korunmasna ynelik olarak oluturulacak yatrm stratejisinin, kamu borlanma aralarna, ters repoya, kira sertifikalarna, banka borlanma aralarna, ipotek teminatl ve ipotee dayal menkul kymetlere ve ihras bu Tebliin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olan dier zel sektr borlanma aralarna veya korumay salayabilecek nitelikteki Kurulca uygun grlen dier sermaye piyasas aralarna yatrm yaplmasn iermesi zorunludur.

b) Katlma pay sahiplerinin garantiden ya da korumadan yararlanabilme koullar ve katlma paylarnn vadeden nce fona iadesi halinde uygulanacak esaslar fonlarn bilgilendirme dokmanlarnda belirlenir.

c) Yatrmclar tarafndan, vergi hari olmak zere, dorudan katlanlan maliyetler garanti edilen ya da korunan yatrm tutarn azaltamaz.

) Garanti ya da koruma, tm katlma pay sahipleri asndan ayn nitelikte olmaldr. Fonlarn portfy ynetim stratejisinde ve trnde fonun vadesi ierisinde deiiklik yaplamaz.

d) Garantili fonlarn portfy ynetim stratejilerinin oluturulmasnda bu fkrann (a) bendinin uygulanmas zorunlu deildir. Portfy ynetim stratejilerine izahname ve yatrmc bilgi formlarnda yer verilir.

e) Garantili ve koruma amal fonlar tarafndan, kamu ve zel sektr borlanma aralarna, kira sertifikalarna, ipotek teminatl ve ipotee dayal menkul kymetlere yaplan yatrmlar iin bu Tebliin 17 nci maddesinin birinci fkrasnda yer alan snrlamalar uygulanmaz.

(3) Garantre ve garanti szlemesine ilikin olarak;

a) Garantrn, bu Tebliin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olmas zorunludur.

b) Garantili fon kurucusu ile garantr arasnda lehdar katlma pay sahipleri olmak zere, garanti szlemesinin muacceliyetinde kurucunun talebi, kurucunun talepte bulunmamas halinde katlma pay sahiplerinden birinin talebi zerine, ilk talepte fona deme garantisi ieren bir garanti szlemesi imzalanmas zorunludur.

c) Garanti szlemesinde ve fonun bilgilendirme dokmanlarnda garantiye ilikin olarak bulunmas gereken asgari unsurlar Kurulca belirlenir ve bu unsurlarn garantili fonun vadesi boyunca korunmas zorunludur. Garanti szlemesi ve szlemede yaplacak deiiklikler iin Kurulun uygun grnn alnmas zorunludur.

) Garanti, fona aittir ve fonun ayrlmaz bir parasdr. Garanti edilen tutarn denmesi hibir koula balanamaz ve garantiden caylamaz.

(4) zel sektr borlanma aralarna yatrm yapan garantili ve koruma amal fonlarn;

a) Katlma pay satn yapacak kurulular, katlma pay satlarnn bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip sat personeli tarafndan gerekletirilmesini temin ederler. Bu hususa aykrlk nedeniyle doabilecek yatrmc zararlarndan katlma pay satn yapan kurulu ile kurucu mteselsilen sorumludur.

b) Katlma pay satnda, yatrmclardan yatrmc bilgi formunun okunup anlald ve risklerin algland bilgisini de ieren yazl pay alm talimatlar alnr.

(5) Garantili ve koruma amal fonlarn portfy yneticilerinin tmnn sermaye piyasas faaliyetleri ileri dzey lisans belgesi ile trev aralar lisans belgesine ve bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrbeye sahip olmalar gereklidir.

(6) Garantili ve koruma amal fonlarn pay fiyatlarnn en az ayda iki kere hesaplanmas ve ilan edilmesi zorunludur. Birim pay deerinin hesaplanmas ve ilan edilmesine ilikin olarak bu Tebliin 14 nc maddesinin drdnc fkras uygulanmaz.

(7) Garantili ve koruma amal fonlarn portfy snrlamalarna ilikin olarak;

a) Fonlar tarafndan portfye alnan ters repo szlemeleri, zel sektr tarafndan ihra edilen borlanma aralar ve kira sertifikalar, Kurulca uygun grlen vadeli ilem ve opsiyon szlemeleri ile dier sermaye piyasas aralar iin bu Tebliin 19 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri uygulanmaz.

b) Fonlar tarafndan, vade ve dier szleme koullar asndan borsada ilem gren edeerlerinin bulunmamas halinde, borsa dnda ters repo szlemelerine taraf olunabilir ve Kurulca uygun grlen dier sermaye piyasas aralarna yatrm yaplabilir. Borsa dnda taraf olunan ters repo szlemelerine ilikin olarak bu Tebliin 21 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde yer alan %10luk snrlama garantili ve koruma amal fonlar iin uygulanmaz.

c) Opsiyon szlemesi satn alnmas hari olmak zere trev aralar koruma amal fonlarn portfyne ancak riskten korunma amal olarak alnabilir.

) Fonlarn portfyne borsa dndan alnan szlemelerin bu Tebliin 19 uncu maddesinin nc fkrasnn (b) ve () bentlerinde saylan niteliklere uygunluunu tevsik edici bilgi ve belgeler, szlemelerin portfye dahil edilmelerini takip eden 10 i gn iinde Kurula gnderilir. Gerekli nitelikleri tamad Kurulca tespit edilen szlemeler fon portfynden karlarak Kurul dzenlemelerine uygun olan szlemeler portfye dahil edilir; bu nedenle doan masraf ve zararlar fon malvarlna yanstlamaz. Trev ara szlemelerine ilikin imzalarn, szlemelerin portfye alnmasn mteakip en ge bir ay ierisinde tamamlanmas ve szlemenin imza tarihinden itibaren be yl sreyle kurucu ve ynetici nezdinde saklanmas zorunludur.

d) Fonlarn portfylerine borsa dndan alnan trev aralar nedeniyle maruz kalnan kar taraf riski fon toplam deerinin %20sini aamaz. Bu snrlamaya uyumun yalnzca sz konusu varlklarn portfye dahil edilmeleri aamasnda salanmas yeterlidir.

ALTINCI BLM

emsiye Fonun ve Fonun Sona Ermesine, Devrine ve

Yaplandrlmasna likin Esaslar

emsiye fonun ve fonun sona ermesi

MADDE 28 (1) Fon, aadaki nedenlerle sona erer:

a) Bilgilendirme dokmanlarnda bir sre ngrlm ise bu srenin sona ermesi,

b) Fon sresiz ise kurucunun Kurulun uygun grn aldktan sonra alt ay sonras iin feshi ihbar etmesi,

c) Kurucunun faaliyet artlarn kaybetmesi,

) Kurucunun mali durumunun taahhtlerini karlayamayacak kadar zayflamas, iflas etmesi veya tasfiye edilmesi,

d) Fonun kendi mali ykmllklerini karlayamaz durumda olmas ve benzer nedenlerle fonun devamnn yatrmclarn yararna olmayacann Kurulca tespit edilmi olmas.

(2) Fon mal varl, itzk ve izahnamede yer alan ilkelere gre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katlma pay sahiplerine paylar orannda datlr. Tasfiye durumunda yalnzca katlma pay sahiplerine deme yaplabilir. Fesih ihbarndan sonra yeni katlma pay ihra edilemez. Tasfiye anndan itibaren hibir katlma pay ihra edilemez ve geri alnamaz.

(3) Tasfiye ilemlerine ilikin olarak, birinci fkrann (b) bendinde yer alan alt aylk sre sonunda hala fona iade edilmemi katlma paylarnn bulunmas halinde, katlma pay sahiplerinin sat talimat beklenmeden pay satlar yaplarak elde edilen tutarlar kurucu ve katlma pay alm satm yapan kurulu nezdinde alacak hesaplarda yatrmclar adna ters repoda veya Kurulca uygun grlen dier sermaye piyasas aralarnda nemalandrlr.

(4) emsiye fonun tasfiyesine ilikin olarak da bu madde hkmleri uygulanr.

emsiye fonun ve fonun devri

MADDE 29 (1) Kurucunun iflas veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun grecei baka bir portfy ynetim irketine tasfiye amacyla devreder. Portfy saklaycsnn mali durumunun taahhtlerini karlayamayacak kadar zayflamas, iflas veya tasfiyesi halinde, kurucu fon varln Kurulca uygun grlecek baka bir portfy saklaycsna devreder.

(2) flas veya tasfiye durumlar dnda fonun baka bir kurucuya devri ancak Kurulun uygun grnn alnmas kayd ile mmkndr.

(3) Kurucu deiiklikleri bu Tebliin 30 uncu maddesi hkmlerine tabidir.

(4) Bu madde kapsamnda yaplacak masraflar fona yanstlamaz.

(5) Kurucu deiikliinin gerekletii tarihten nce mevzuattan kaynaklanan ykmllklerden her iki kurucu da mteselsilen sorumludur.

(6) emsiye fonun devrine ilikin olarak da bu madde hkmleri uygulanr.

Fonlarn dntrlmesi, birletirilmesi ve kurucusunun deitirilmesi

MADDE 30 (1) Kurucularnn talebi zerine Kurulun uygun gr alnarak veya Kurulca gerekli grlen durumlarda fonlar birletirilebilir veya dntrlebilir; emsiye fonlarn ise kurucular deitirilebilir.

(2) Fonlarn dntrlmesi ve birletirilmesi durumlarnda yaplacak deiikliklere ilikin izahname onay iin Kurula bavurulur.

(3) Katlma pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacyla, sz konusu deiikliklerin ve bu deiikliklerin gerekelerinin yer ald Kurulca onayl duyuru metni KAPta ve kurucunun resmi internet sitesinde Kurul tarafndan verilen izin yazsn takip eden alt i gn ierisinde ilan edilir. Duyuru metninde, deiikliklerin yrrle giri tarihinin yaym tarihinden itibaren 30 gnden az olmamak zere belirtilmesi gerekmektedir.

(4) Duyuru metninin yaymland tarih ile yeni hususlarn yrrle giri tarihi arasnda kalan sre zarfnda deiiklie konu olan fonun katlma paylarnn satna devam edilebilmesi iin bavuru srasnda yeni katlma pay alacak olan yatrmclarn datm kanal baznda bilgilendirilme esaslar ile yeni katlma pay satndan doacak olan tm ihtilaflardan kurucunun sorumlu olacana ilikin beyan Kurula gnderilir. Bu talebin Kurulca uygun grlmesi halinde sata devam edilebilir, aksi takdirde bu sre zarfnda yeni katlma pay sat durdurulur.

(5) Deiikliklerin yrrle giri tarihinde, izahnamenin nerede yaymland hususu ticaret siciline tescil edilir. zahname metni ile yatrmc bilgi formunda yaplan deiiklikler ve gncellenen izahname ve yatrmc bilgi formu KAPta ilan edilir.

(6) Fonlarn dnm ve birlemesi nedeniyle yaplan tm masraflar fon portfynden karlanmadan kurucular tarafndan stlenilir.

(7) Birlemeye ilikin ek olarak;

a) Fonlarn birletirilmesinde, birlemeye konu olacak fonlardan bnyesinde birleilecek fon dnda kalan fonlarn sona erme tarihlerine ynelik yaplacak deiiklie ilikin olarak izahname onay iin Kurula bavurulur. zahname metni KAPta ilan edilir. zahnamenin nerede yaymland hususu ayrca ticaret siciline tescil edilir. Bnyesinde birleilecek fon dndaki fonlara ilikin deiikliklerin nerede yaymland hususunun ticaret siciline tescili tarihinden itibaren, sz konusu fonlarn katlma paylarnn sat durdurulur.

b) Birleme ile ilgili duyuru metninde ayrca birleme tarihi ve deitirme orannn hesaplanma yntemi, birleme ileminin, bnyesinde birleilecek fonun mali yaps ve performans zerindeki muhtemel etkileri belirtilir.

c) Kurucu birleme tarihinde, bnyesinde birleilecek fonun birim pay deerini, sona erecek fonun birim pay deerine blerek deitirme orann tespit eder. Sona eren fonun pay says bulunan deitirme oranna blnr ve elde edilen pay says, bnyesinde birleilecek fonun pay saysna eklenir.

) Sona eren fonlarn btn mal varl, birleme tarihinde bnyesinde birleilen fona devredilir.

d) lan edilen birleme tarihinde yatrmclarn sahip olduu katlma pay saysnn deitirme oranna blnmesi ile elde edilen say kadar bnyesinde birleilen fonun katlma pay yatrmcnn hesabna kaydi olarak aktarlr. Katlma paylarnn iadesi halinde ise, buna tekabl eden tutar yatrmcya denir. Ksurat olmas halinde, ksurat yatrmcnn hesabna denir. Ksuratn tutar deitirmenin yapld gnk birim pay deeri zerinden hesaplanr.

(8) emsiye fonlarn kurucusunun deitirilmesi durumunda itzk onay iin Kurula bavurulur. Kurulca onayl itzk metni, duyuru metninde belirtilen yeni hususlarn yrrle giri tarihinde kurucunun merkezinin bulunduu yerin ticaret siciline tescil ve TTS