9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

Mehmet Akif Ersoy niversitesinden:

MEHMET AKF ERSOY NVERSTES SALIK BLMLER ENSTTS

LSANSST ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayl Resm Gazetede yaymlanan Mehmet Akif Ersoy niversitesi Salk Bilimleri Enstits Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki (hh) bendi eklenmitir.

hh) YDS: Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki yedinci fkra eklenmitir.

(2) Uzmanlk alan dersleri danmann uzmanlk dersi ama formunu Enstitye teslim ettii dnem banda balar ve EYKnn rencinin mezuniyetine karar verdii tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak ekilde devam eder.

(7) Uzmanlk alan dersi alacak renci derse balamadan almay dnd en az iki konu ile ilgili drt sayfay gemeyecek nerilerini Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ile Enstit Mdrlne sunar.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Yksek lisans programlarna ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen rencilerin listeleri ilgili EABD bakanlnca i gn ierisinde Enstitye bildirilir. Kazanan adaylarn listesi EYK kararyla kesinleir ve Enstit Mdrl tarafndan ilan edilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 12 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn; bir lisans veya yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli Tp, Di Hekimlii ve Veteriner Faklteleri Diplomasna, Eczaclk ve Fen Fakltesi lisans veya yksek lisans derecesine veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar gerekir. Ayrca yabanc lkelerde lisans ve yksek lisans programlarn bitirmi Trkiye Cumhuriyeti uyruklu rencilerin YKten denklik belgesi almalar gerekir. Lisans diplomas ile bavuranlarn not ortalamas 100 zerinden en az 80 veya edeeri 4.00 zerinden en az 3.00 olmas gerekir. Lisans/yksek lisans mezuniyet notunun yzlk sistemdeki karl olmayan adaylarn notu iin YK dnm tablosu kullanlr.

b) Yksek lisans diplomas ile bavuranlardan ALESten 55 saysal puan, lisans diplomas ile bavuranlardan ALESden saysal puan trlerinde en az 80 standart puan alm olmalar veya niversiteleraras Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT snavlarndan edeer puan alm olmalar gerekir. Temel Tp Bilimlerinde doktora programna bavurabilmek iin Tp Fakltesi mezunlarnn lisans diplomasna ve 50 puandan az olmamak artyla Temel Tp Puan veya ALESin Saysal ksmndan en az 55 standart puan almalar gerekir. Temel Tp Puan, TUS, Temel Tp Bilimleri Testi-I blmnden elde edilen standart puann 0,7; Klinik Tp Bilimleri Testinden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak kan deerlerin toplanmas ile elde edilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Bilimsel hazrlk snfna dahil edilen renciler, bir eitim-retim yl ierisinde en ok 60 AKTS kredilik bilimsel hazrlk derslerini alabilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) zel rencilerden EYKnn nerisi ile niversite Senatosunca belirlenen miktarda katk pay alnr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Enstit anabilim dal akademik kurulu her renci iin uzmanlk alan anabilim dal ile ayn olan niversitenin kadrosundaki retim yeleri arasndan rencinin nceki bilimsel almalarn, almak istedii alan ve rencinin danman tercihini de dikkate alarak Enstitye danman nerir. Danman, EYK karar ile yaryl balangcndan itibaren en ge onbe gn iinde atanr. Tez almasnn nitelii birden fazla danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman; danmann istei ve EABD bakanlnn nerisi ile EYK tarafndan atanr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar, nc fkrasnn birinci cmlesi ve drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlar; ara snav, yaryl/ylsonu snav ve btnleme snavlarndan ibarettir. rencinin yaryl sonu snavna girebilmesi iin; teorik derslerin en az % 70ine, laboratuar ve uygulamalarn ise en az % 80ine katlm olmas gerekir.

(2) Snavlarda tam not 100 puandr. Snavlar yazl, szl, yazl-uygulamal, szl-uygulamal veya proje eklinde yaplabilir. Baar notu; ara snav puannn %40na yaryl sonu snav puannn %60nn eklenmesi ile hesaplanr. Baar notunun hesaplanmasnda, kesirli say en yakn tam sayya tamamlanr. Yaryl sonu snavlarnda baarsz olan renciler iin btnleme snav alr. Bir dersten baarl olabilmek iin baar notunun 100 tam puan zerinden yksek lisans iin en az 70 (CC), doktora iin en az 75 (CB), 4.00lk sisteme gre yksek lisansta en az 2.00, doktora iin en az 2.50 olmas gerekir.

Ara snavlarndan herhangi birine, bu Ynetmeliin 33 nc maddesinde belirtilen mazeretleri nedeniyle katlamayan renciler iin mazeret snav alr. Mazeret snav almas ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD bakanlnn nerisi zerine EYK tarafndan karara balanr. Bu snavlarn deerlendirilmesinde aadaki puanlama sistemi kullanlr:

(4) Danmanlk dersi, tez almas, seminer ve uzmanlk alan derslerinin deerlendirmesi baarl (B), veya baarsz (BZ) notu ile deerlendirilir. Devam eden tez almalarnda, tez baar deerlendirmesi doktora eitiminde TK raporlarna ve yksek lisansta ise danmannn deerlendirmelerine dayanlarak yaplr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 33 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

c) Salk kurulularndan alnan ve alma tarih ve saati belirtilen salk raporu ile belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretini kantlayc belgeler bir dilekeyle birlikte salk raporunun bitimini takip eden ilk i gn mesai bitimine kadar Anabilim Dal Bakanlnn nerisi ile Enstit Mdrlne ulatrlmas gerekir,

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki nc fkra eklenmitir.

(1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi en erken yaryl, azami yldr. Kredi derslerini ve seminer dersini baar ile bitiren, tezi jri tarafndan kabul edilen renci tezini kurallara uygun bir ekilde Enstitye teslim ederse nc yaryln sonunda diploma almaya hak kazanr. Tezli yksek lisans programn en az yarylda tamamlamak isteyen rencinin iki yaryl kredili derslerini ve seminer dersini en az 60 AKTS alarak baarl olarak bitirmesi ve bir yaryl tez aamasn tamamlamas gerekir.

(3) Tezli yksek lisans programn azami yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki altnc fkra eklenmitir.

(1) Tezli yksek lisans rencileri, renim sreleri iinde aldklar dersler ile bir seminer ve bir tez almas olmak zere toplam en az 90-120 AKTS kredisi almak ve baarl olmak zorundadr. Bir seminer dahil iki dnemde 60 AKTS krediyi baaryla tamamlam olan renciler ders aamasn tamamlam saylr ve tez aamasna geebilir. renci her bir dnem iin toplam en az 30 AKTS, ylda toplam en az 60 AKTS kredilik ders alabilir.

(6) Tezini almak zere yurt iinde veya yurt dnda baka yksekretim kurumuna gitmek isteyen renciye niversite Ynetim Kurulu kararyla izin verilir. Tezini tamamlayarak geri dnen rencinin alt sre tez kredisinden saylr ve rencinin en ge iki ay sonra tez savunma snavna girmek iin bavurmas gerekir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 39 uncu maddesinin onnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(13) Tezi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci, ay iinde; danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez savunmasna alnr. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir veya rencinin talepte bulunmas halinde, tezsiz yksek lisans programnn ders kredi yk, proje yazm ve benzeri gereklerini yerine getirmi olmak kaydyla kendisine tezsiz yksek lisans diplomas verilerek programla iliii sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen renci ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, tez ile ilgili artlar yerine getirmek ve snavlara katlmak hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin madde bal Tezli yksek lisans diplomas olarak ve ayn maddenin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tez snavnda baarl olmak ve dier koullar da salamak kaydyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az kopyasn ve elektronik ortamda yazlm bir kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan yksek lisans rencisine tezli yksek lisans diplomas verilir. Yksek lisans diplomas dzenleninceye kadar, diploma yerine gemek zere, rencinin yazl talebiyle geici mezuniyet belgesi verilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 41 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; mesleki konularda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program ikinci retim olarak da alabilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak kouluyla en az on adet ders ile dnem projesi dersinden oluur. Dnem projesi dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmak ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermek zorundadr. lgili senato tarafndan belirlenen esaslara gre tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. kinci lisansst retim programlarnda sadece tezsiz yksek lisans eitimi yrtlebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yksek lisans eitimi yaplamaz.

(2) Tezsiz yksek lisans program, her dnem en az 30 AKTS kredi ve yllk en az 60 AKTS kredi olmak zere toplam en az 90-120 AKTS krediden oluan dersler ve dnem projesinden oluur.

MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 42 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki nc ve drdnc fkralar eklenmitir.

(1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Tezsiz yksek lisans programn azami akademik yl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(3) Kredi derslerini ve seminer dersini baar ile bitiren, dnem projesi kabul edilen renci projesini kurallara uygun bir ekilde Enstitye teslim ederse nc yaryln sonunda diploma almaya hak kazanabilir. Tezsiz yksek lisans programn en az 90 AKTS alarak en az yarylda tamamlamak isteyen rencinin iki yaryl kredili derslerini ve seminer dersini baarl olarak bitirmesi ve bir yaryl dnem projesini tamamlamas gerekir.

(4) Tezini almak zere yurt iinde veya yurt dnda baka bir yksekretim kurumuna gitmek isteyen renciye niversite Ynetim Kurulu kararyla izin verilir. Tezini tamamlayarak geri dnen rencinin alt sre tez kredisinden saylr ve en ge iki ay sonra tez savunma snavna girmek iin bavurmas gerekir.

MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 44 nc maddesinin bal Tezsiz yksek lisans diplomas olarak, ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc fkra eklenmitir.

(2) Tezsiz yksek lisans diplomas zerinde rencinin izlemi olduu EABDdaki programn onaylanm ad bulunur.

(4) Tezsiz yksek lisans programna devam edenler, bavurduklar yksekretim kurumunca tezli yksek lisans program iin belirlenmi olan asgari artlar yerine getirmek kaydyla, tezli yksek lisans programna gei yapabilirler. Bu durumda tezsiz yksek lisans programnda alnan dersler Enstit Ynetim Kurulu kararyla tezli yksek lisans programndaki derslerin yerine saylr.

MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 46 nc maddesinin birinci fkras ve nc fkras aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki drdnc ve beinci fkralar eklenmitir.

(1) Doktora programn tamamlama azami sresi; yksek lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin on iki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin onsekiz yaryldr. Tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilen kredi derslerini ve seminer derslerini baar ile bitiren 180 AKTS krediyi tamamlayan renciler en erken alt, lisans derecesi ile kabul edilen kredi derslerini ve seminer derslerini baar ile bitiren 270 AKTS krediyi tamamlayan renciler ise en erken dokuz yarylda tezlerini de tamamlayarak tez yazm kurallarna uygun bir ekilde Enstitye teslim etmeleri halinde diploma almaya hak kazanrlar.

(3) Bu maddenin birinci fkrasnda belirtilen sre iinde kredili derslerini baaryla tamamlamayanlar ile azami sresi iinde tez almasn tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programna bavurmu olanlardan, gerekli kredi yk, proje ve benzeri dier artlar yerine getirmi olmalar kaydyla doktora tezinde baarl olamayan rencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

(4) Doktora program iin gerekli kredili dersleri baaryla tamamlamann azami sresi tezli yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin iki yl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin yldr.

(5) Tezini almak zere yurt iinde veya yurt dnda baka bir yksekretim kurumuna gitmek isteyen renciye niversite Ynetim Kurulu kararyla izin verilir. Tezini tamamlayarak geri dnen rencinin alt sre tez kredisinden saylr ve en ge iki ay sonra tez savunma snavna girmek iin bavurmas gerekir.

MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 47 nci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmi ve ayn maddeye aadaki dokuzuncu fkra eklenmitir.

(1) Doktora program; dersler, uzmanlk alan dersi, iki seminer, yeterlik snav ile tez nerisi ve tez almas olmak zere toplam drt yllk programlarda en az 180-240 AKTS kredi, be yllk programlarda ise en az 270-300 AKTS krediden oluur. Her dnem iin en az 30 AKTS olmak zere yllk en az 60 AKTS kredi eklinde hesaplanr.

(2) ki seminer dhil en az 120 AKTS krediyi baaryla tamamlayan renciler ders dnemini tamamlam saylr ve yeterlik snavna girebilir.

(9) Doktora program, tezli yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmibir krediden az olmamak kouluyla en az yedi adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Lisans derecesi ile kabul edilmi renciler iin de en az krkiki kredilik ondrt adet ders, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur.

MADDE 19 Ayn Ynetmeliin 52 nci maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6) Tezi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Byle bir durumda yeni bir TK atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci, ay iinde; danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez savunma snavna alnr. Tezi reddedilen veya dzeltme sonras savunmada tezi reddedilen renciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmi olanlardan tezde baarl olamayanlar iin talepleri halinde bu Ynetmeliin 46 nc maddesinin nc fkrasna gre tezsiz yksek lisans diplomas verilir.

MADDE 20 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 21 Bu Ynetmelik hkmlerini Mehmet Akif Ersoy niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

3/7/2012

28342

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/1/2013

28542