9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES YAAM BLMLER UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesi Yaam Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, grevlerine, organlarna ve ynetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi Rektrlne bal olarak kurulan Gazi niversitesi Yaam Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Aratrma Birimleri: Merkezin aratrma birimlerini,

b) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

c) Merkez: Gazi niversitesi Yaam Bilimleri Uygulama ve Aratrma Merkezini,

) Mdr: Merkezin Mdrn,

d) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

e) Senato: Gazi niversitesi Senatosunu,

f) niversite: Gazi niversitesini,

g) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; yaam bilimleri alannda yaplan aratrmalarn ve uygulamalarn koordineli olarak yrtld ok disiplinli bir merkez oluturmak, katma deeri yksek rnler gelitirmek, kamu kurumlar ve zel sektre bu alandaki faaliyetlerinde destek vermek ve lkemizde bu yaam bilimlerinin gelitirilmesine katkda bulunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Yaam bilimleri alanndaki analizleri yksek kalite dzeyine ulatrmak iin gerekli almalar yapmak ve bu kalite dzeyinin devamlln salamak; teknolojik destek, eitim ve danmanlk hizmetleri vermek,

b) Yeni gelien teknolojilerde eitim iin seminerler ve/veya kurslar dzenlemek ve katlm belgeleri vermek, bror ve kitapklar yaynlamak,

c) Ulusal ve uluslararas bilimsel aratrma projelerine organize bir erevede devam etmek ve bu konuda projeler retmek, yrtmek, prestijli dergilerde bilimsel yaynlara dntrmek, eitli bilimsel toplantlar dzenlemek, yaam bilimleri alannda nitelikli almalar yapmak, almalara katlmak,

) Yurt iinde ve yurt dnda Merkezin faaliyet alan ile ilgili kii, kurum ve kurulularla ibirlii yaparak ortak projeler retmek, alma gruplar oluturmak, ortak almalar organize etmek, projelere ve aratrmalara destek vermek,

d) Yaam bilimleri ile ilgili almalarn gelitirilebilmesi iin Ynetim Kurulu ve Danma Kurulu araclyla anabilim dallar arasnda dzenli toplantlar yapmak ve internet yoluyla i birlii a oluturmak, yaam bilimleri konusunda her trl bilimsel ibirlii, yayn ve faaliyeti yrtebilecek bir alan oluturmak,

e) Yurt ii ve yurt dndan kullanclara hizmet vermek,

f) zel sektrce ihtiya duyulan konularda gelitirme ve uygulama almalar ile projeler hazrlamak, zel sektrden gelecek talepler dorultusunda bilimsel ve teknik destek vererek lke sanayisine katkda bulunmak,

g) Projelerin ve aratrma almalarnn sonularn yaynlamak, rn, yan rn ve benzeri gelitirilen mamullerin patentleri iin bavuruda bulunmak, elde edilen rn ve mamullerin uygulamaya aktarlmasn salamak ve ilgili sektrlere duyurmak,

) Merkezin alma alanlarna giren konularda dzenlenen uluslararas ve ulusal etkinliklere katlmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan niversitenin yaam bilimleri konusunda aratrma ve yayn faaliyetlerinde bulunan retim yeleri arasndan yl iin grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdr almalarnda kendisine yardmc olmak zere iki kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirir. Mdrn grevi banda olmad zamanlarda yerine yardmclarndan birisi veklet eder. Veklet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdr yardmcsnn grev sresi yldr. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Ynetim Kurulunun ald kararlar ve alma programn yardmclar ile birlikte uygulamak,

c) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek,

) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilikin koordinasyonu salamak,

d) Merkezin yllk faaliyet raporunu ve bir sonraki yla ait alma programn dzenlemek ve Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektrn onayna sunmak,

e) Ynetim ve Danma kurullarna bakanlk yapmak, gndemi hazrlamak, toplantlar ynetmek,

f) Mdr yardmclarnn hakl sebeplerle grevden alnmalar iin Rektre neride bulunmak,

g) Aratrma birimi ve dier personelin seimi ve grevlendirilmeleri ile ilgili ilemleri yerine getirmek,

) Merkez bnyesinde alan personelin alma esaslarn belirlemek ve almalarn denetlemek,

h) Merkezde yaplan btn ilemlerin ilgili mevzuat hkmleri erevesinde yrtlp yrtlmediini denetlemek. Danma Kurulunun gr ve nerilerini deerlendirmek,

) Yeni proje kaynaklar gelitirmek.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, iki mdr yardmcs ile niversitedeki konuyla ilgili faklte ve anabilim dallar, Trkiyedeki niversiteler, enstitler, aratrma merkezleri ve Yksekretim Kurulu tarafndan denklii kabul edilmi yabanc niversitelerde grevli retim elemanlar ile yaam bilimleri alannda aratrma ve retim yapan yerli-yabanc zel sektr kurulularnda alan kiiler arasndan Rektr tarafndan grevlendirilen drt ye olmak zere toplam yedi kiiden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi dolan yeler yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, ayn usulle yenileri grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn bakanlnda, daveti zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr. Toplantlarda ounluk art aranmaz.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili almalar dzenlemek, kararlar almak ve alnan kararlarn yrtlmesini salamak,

b) Faaliyet raporunun dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek, Rektre sunmak,

c) Bir sonraki dneme ait alma programnn dzenlenmesine ilikin esaslar tespit etmek ve sunulan raporu deerlendirmek, Rektre sunmak,

) lgili dier mevzuatla Ynetim Kuruluna verilen dier ileri yapmak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; niversite iinden ve dndan, yaam bilimleri alannda uzmanlklar ile tannan kiiler arasndan Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilen onbe kiiden oluur.

(2) Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten yeler yeniden Danma Kurulu yeliine seilebilir. Mdrn nerisi ve Danma Kurulunun onay ile gerektiinde; niversite dndan konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kiiler de gr bildirmek amac ile Danma Kurulu toplantlarna katlabilir. Danma Kurulu, Mdrn ars zerine toplanr ve oyokluu ile karar alr. Toplantlarda ounluk art aranmaz.

(3) Danma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak deerlendirmede bulunan ve istiari nitelikte gr bildiren bir Kuruldur. Danma Kurulu; Merkezin faaliyetlerini gzden geirerek Ynetim Kuruluna gerekli tavsiyelerde bulunur, alma program ve eitim faaliyetleri konusunda neri niteliinde kararlar alr.

Aratrma birimleri

MADDE 13 (1) Farkl bilim dallarnda grev yapan retim elemanlarnn, yeni projelerin gereklerine uygun olarak koordinasyon iinde uygulama ve aratrma faaliyetlerinde bulunmasn salamak iin, uzmanlk gerektiren konularda, geici veya daimi olarak faaliyette bulunmak zere aratrma birimleri oluturulur.

(2) Merkezde bir aratrma birimi kurulmasna Mdrn nerisi ile Ynetim Kurulu karar verir. Geici aratrma birimlerinin grev sresi Ynetim Kurulu kararyla belirlenir.

(3) Aratrma birimlerinde, Merkezin personeli ile kamu kurum ve kurulularnda ya da yaam bilimleri konusunda faaliyet gsteren zel sektrde alan Mdrn belirledii personel grev yapar.

(4) Aratrma birimleri, Mdr tarafndan Merkezin ama ve faaliyetlerine uygun olarak ynetilir.

Aratrma birimlerinin grevleri

MADDE 14 (1) Aratrma birimlerinin grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda, bu Ynetmelik ve ilgili dier mevzuat hkmleri, Ynetim Kurulu kararlar ve Mdrn talimatlar erevesinde uygulama ve aratrma faaliyetlerinde bulunmak,

b) lgili uygulama ve aratrma alanlarndaki mevcut faaliyetleri etik ve bilimsel kurallar erevesinde daha iyi ve verimli hale getirmek,

c) Dier aratrma birimleriyle koordinasyon halinde faaliyet gstermek,

) Uygulama ve aratrma alanlar ile ilgili bilimsel eitim faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararas toplantlara, ders ve seminerlere katlmak, ders ve seminerler vermek, bireysel ve toplumsal eitim almalarna katlmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 15 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.