9 Temmuz 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28702

YNETMELK

Eskiehir Osmangazi niversitesinden:

ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES TIP FAKLTES

ETM VE RETM YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayl Resm Gazetede yaymlanan Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesi Eitim ve retim Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (), (h) ve (j) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

) Ders Kurulu: Bir organ, sistem veya konunun birbirleriyle balantl olarak tp alanlarn btnletiren bir dzen ierisinde renciye verilen teorik retimi ve pratik uygulamalar,

h) Semeli staj: rencilerin Dekanlk tarafndan belirlenen anabilim dallar arasndan seerek ald uygulamal alma dnemini,

j) Tp d zorunlu ders: Eskiehir Osmangazi niversitesi Tp Fakltesinin eitim ve retim programnda yer alan ve rencilerin almak ve baarmak zorunda olduu tpla dorudan ilgili olmayan dersleri,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) rencinin; rencilik haklarnn devam etmesi, eitim, retiminin srdrlmesi ve snavlara girebilmesi iin her retim ylnn banda ilan edilen tarihler arasnda renci bilgi formunu doldurmas ve varsa katk payn yatrdn belgelemesi zorunludur.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmeliine gre yksekretim kurumundan karlma cezas alm olmak,

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Bir baka Tp Fakltesinden yatay gei ile Faklteye kabul edilen rencilerin mesleki derslerinin muafiyetleri, retim programlarnn uygunluu ve edeerlilii konusunda ilgili kurullarn gr dikkate alnarak Faklte Ynetim Kurulunda karara balanr. Tm derslerden muafiyeti kabul edilen rencinin renim sresi, daha nce renim grd Tp Fakltesinde geen sre ile birlikte deerlendirilir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 13 (1) Fakltede akademik takvim Faklte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onay ile yrrle girer. Bir akademik eitim ve retim yl en az otuziki haftadr. Yl sonu ve btnleme snavlar bu srenin dndadr. Zorunlu durumlarn ortaya kmas halinde Faklte Kurulu eitim srelerinde, snav tarihlerinde ve bunlarla ilgili ders programlarnda deiiklik ve dzenlemeler yapar.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Tp Fakltesinde eitim tam zamanl ve devam art ile yaplr. renciler, tm snflardaki teorik dersler ve laboratuar, uygulama, mesleki beceriler, probleme dayal retim oturumlar gibi pratik dersler ile ders kurulu ve stajlarda yaplan vizit, tartma, seminer, klinik ve poliklinik almas, saha almas ve aile hekimlii dnemi uygulamalarnn en az % 80ine katlmadklar takdirde o ders, ders kurulu veya stajn teorik ve pratik snavlarna alnmazlar. rencinin devam durumu, ilgili ders kurulunda veya staj sresi sonunda dzenlenen devam belgesinde belirlenir, teorik ve pratik derslerin devam durumu ayr ayr deerlendirilir ve devamsz rencinin durumu Dekanlka ilan edilir. Salk raporu, rencinin devam ykmlln ortadan kaldrmaz.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Mazeretlerle ilgili her trl mracaatn, mazeretin bitim tarihinden itibaren en ge 5 (be) i gn ierisinde elden veya mektup, telgraf, faks ve benzeri ekilde yazl olarak Dekanla bildirilmesi gerekir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmi, (b) bendi yrrlkten kaldrlm ve ayn maddenin ikinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Ders kurulu ara snav, ders kurulu snav, mazeret snav, yl sonu genel snav, ylsonu genel btnleme snav varsa probleme dayal retim deerlendirmesi,

(2) Snavlar; klasik, test usul ve kark yazl, szl, uygulamal, yaplandrlm klinik snav, yaplandrlm ksa snav veya bu usullerden bir ka bir arada uygulanmak zere yaplr.

(5) Snav tarihleri Senato tarafndan onaylanan ders program ile ilan edilir.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmi ve nc fkrasna aadaki (d) ve (e) bentleri eklenmitir.

(1) Snavlar 100 tam not zerinden deerlendirilir. lk snfta (dnemde) ders kurulu snav, ders kurulu mazeret snav, ylsonu genel ve yl sonu genel btnleme snav notlar virglden sonra iki basamakl olarak ilan edilir. Baar notu hesaplamasnda, virglden sonraki kesir 50 ve 50nin zerinde ise not bir st nota ykseltilir, 50nin altnda ise bir alt nota indirilir. 4. ve 5. snflarda snav sonular tam not olarak ilan edilir.

d) YT(Yeterli) notu, blmn nerisi, ilgili ynetim kurulunun karar ve senatonun onay ile not ortalamasna katlmayan kredisiz derslerde baarl olan renciye verilir.

e) YZ (Yetersiz) notu, not ortalamasna katlmayan kredisiz derslerden baarsz olan renciye verilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 22 (1) renciler, snav sonular ilan edildikten sonra, en ge be i gn ierisinde snav sonularna itiraz edebilir. tiraz bavurusu dileke ile Dekanla yaplr. tiraz Dekanlka deerlendirilir. Bilimsel ya da maddi hata tespit edilirse not dzeltilmesi Faklte Ynetim Kurulu Karar ile yaplr. Baka bir nedenle not deitirilemez.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnn ilk cmlesi ve ayn fkrann (a), (g) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

lk snfta (dnemde) Fakltede yaplan snavlara ilikin esaslar unlardr:

a) Ders kurulu ve snav: Birinci, ikinci ve nc snflarda dersler, ders kurullar eklinde verilir ve her ders kurulunun sonunda yaplan snava ders kurulu snav denir. Bu snavda alnan nota ders kurulu notu denir. rencinin ders kurulu snavlarnda elde ettii arlkl notlarn toplamnn o snfn ders kurullar saysna blnmesiyle hesaplanan rakam ders kurullar arlkl ortalama notu adn alr. rencinin ders kurullar arlkl ortalama notu, her eitim ve retim yl banda Faklte Kurulu tarafndan belirlenen muafiyet notuna eit veya zerinde ve her bir ders kurulu notu en az 60 olmak kayd ile renci ylsonu genel snavndan muaf tutulur. Ders kurulu snavna katlmayan rencinin snav notu (0) sfrdr.

g) Yl sonu btnleme snav sonunda yl sonu baar notu FF olan renciler, o yln tm ders kurulu programlarn bir kez daha tekrarlar ve snavlara yeniden girerler.

) Mazeret snav: Mazeretleri nedeniyle ders kurulu snavna girmeyen ve Faklte Ynetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen renciler iin mazeret snav alr. Mazeret snavlarnda, hangi ders kurulu snav ise o ders kurulunda rencinin ders kurulu ierisinde alm olduu PD notu mazeret snav deerlendirmesine ayn ekilde yansr. Mazeret snavna katlmayan renci iin ikinci kez mazeret snav yaplmaz. Ylsonu snavlar, btnleme snavlar iin mazeret snav almaz.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 24 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 24 (1) Drdnc ve beinci snflarda eitim kurul sistemi halinde yaplr. Bir ders kurulu iinde en az ara snav ve ders kurulunun bitiminde bir ders kurulu sonu snav yaplr. Ara snav ve ders kurulu sonu snavlar klasik, test usul ve kark yazl, szl, uygulamal, yaplandrlm klinik snav veya bu usullerden bir ka bir arada uygulanmak zere yaplr. Ders Kurullarnda baar notu 100 tam not zerinden 60tr. Baar durumu deerlendirilmesinde, bu Ynetmeliin 21 inci maddesindeki notlar uygulanr. rencinin ders kurulu baar notu ders kurulu iindeki derslerin arlklarna gre hesaplanr. Ara snav notu ve ders kurulu sonu snav notu arlklar ders yl banda TEBBnin gr dikkate alnarak Dekanlka belirlenir. Ders Kurulu snavlarnda baarsz olanlar yl sonunda btnleme snavna alnrlar. Btnleme snavlar son ders kurulunun bitiminden en az on i gn sonra yaplr.

(2) Btnleme snavlarnda baarl olamayan rencilere, baarsz olduklar kurullar bir sonraki akademik ylda tekrarlama hakk verilir. Bu tekrarlarda devam zorunluluu vardr.

(3) Drdnc ve beinci snflarda o snf programnda yer alan tm ders kurulu ve semeli stajlar baar ile tamamlanmadan bir st snfa kayt yaplamaz. Tekrarlanan ders kurulu veya semeli stajlar baar ile tamamlayan renci yeni ders yln beklemeden uygun bir tarihte bir st yln programna kayt yaptrabilir. Ders Kurulu ve semeli staj devam durumu ilgili anabilim dal tarafndan takip edilir ve Ders Kurulu sonunda Ders Kurul bakanlarnca Dekanla bildirilir.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesinin ikinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Aile hekimlii dnemi Fakltenin anabilim/bilim dallarnda yaplr. Semeli dilim Faklte Ynetim Kurulunun onay ile yurt ii veya yurt dnda eitim veren salk kuruluunda da yaplabilir. Kurum dnda yaplan stajlarn denkliine Faklte Ynetim Kurulu karar verir. Semeli dilim almas aile hekimlii dneminde zorunlu olarak yaplan klinik dallarda uygulanmaz. renciler semeli dilim tercihlerini programn balamasndan en az iki hafta nce Dekanla dileke ile bildirmek zorundadr. Yurt iindeki tp fakltelerinin aile hekimlii dnemi rencileri, fakltelerinin izni ve Faklte Ynetim Kurulu karar ile eitim dilimlerinden biri veya bir kan Fakltede yapabilir.

MADDE 14 Ayn Ynetmeliin geici 1 inci maddesine aadaki fkra eklenmitir.

(2) 2013-2014 eitim-retim ylndan nce kaytl rencilerin, uygulanacak olan mfredat programnda yaplan deiiklikler nedeniyle hak kaybna uramamas iin Senato tarafndan belirlenen esaslara gre gerekli nlemler alnr.

MADDE 15 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 16 Bu Ynetmelik hkmlerini Eskiehir Osmangazi niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/11/2010

27766

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

5/8/2011

28016