5 Temmuz 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28698

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şeklini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (RTEÜ TÖMER): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere dil öğretmek, Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak; dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

h) Dil sınavları düzenlemek.

ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek.

i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek.

j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak.

l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.

m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.

n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.

o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak.

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek.

s) Talep halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) RTEÜ TÖMER aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi/elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri/elemanları Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek, birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek.

g) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek.

Müdür

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından birini üç yıl için Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Süresi biten Müdür ve yardımcısı yeniden görevlendirilebilirler.

(4) Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

(5) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür; Merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amacına uygun projeler gerçekleştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir. Birimlerin oluşturulmasına ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.