3 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28696

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Öğretim üyesi herhangi bir sebeple Üniversiteden ayrıldığı takdirde açmış olduğu dersi vermeye devam edebilir. Ancak EYK bütçe imkânlarını dikkate alarak ilgili ders için başka bir öğretim üyesi de görevlendirebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Uzmanlık alan dersleri, ilgili öğrenci danışmanlarının EYK’ce onaylanmasından itibaren danışmanın uzmanlık alan dersi açma formunu Enstitüye teslim ettiği dönem başında başlar ve EYK’nin öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekir:

a) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

b) ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 tam puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan almaları gerekir.

c) YDS, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birine girmiş olması gerekir.

ç) Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak ilgili EABDAK önerisi EK’nın onayı ile bazı programlarda yabancı dil koşulu da aranabilir.

(2) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(3) Adaylar mülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Mülakatta istenecek belgeler ve mülakat süreci aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrenciden alanı ile ilgili bir öğretim üyesinden alınmış referans mektubu istenebilir.

b) Öğrenciden, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

c) Yazılı mülakat sürecinde öğrencilere yönlendirilecek soruları tespit için sınav komisyonu sınav tarihinden bir gün önce toplanır. Sorular ve değerlendirme yöntemi ile ilgili kriterler belirlenerek aynı gün bir rapor halinde kapalı bir zarf içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

ç) Mülakat süreci, görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınır ve sınavı takip eden üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Talep edilmesi halinde gerekli araç-gereç Enstitü Müdürlüğünden sağlanabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES standart puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat notunun % 20’si alınarak hesaplanan not toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Yazılı/sözlü veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı/ sözlü veya mülakat sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı ve yazılı ve/veya sözlü sınav notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(6) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç iş günü içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(7) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil koşulu aranmaz. Bu programlara başvuran adayların başarı notunun değerlendirilmesinde; ALES standart puanının %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak hesaplanan notun toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı ve lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(8) İlgili EABDAK’nin önerisi ve EK’nin kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

(9) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK tarafında belirlenir. Başvuru için adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Adli sicil kaydı ve askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Doktora programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almaları da gerekir. Lisans diploması ile başvuranların not ortalamalarının yüzlük sistemde en az 70 veya 4’lük sistemde en az 2.0, yüksek lisans diplomasına sahip olanların yüksek lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 (75/100) ve dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 (75/100) olması gerekir. Dönüşüm gerektiğinde YÖK dönüşüm tablosu geçerlidir.

b) Yüksek lisans ve lisans diploması ile başvuranlardan ALES puanının başvurdukları program puan türlerinde en az 55 standart puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan alması gerekir.

c) Doktora programına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birinden en az 55 veya eşdeğer puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programın özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

ç) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların bu fıkranın (c) bendinde geçen dil sınavları içerisinden kendi alanının dışındaki başka bir yabancı dil sınavına girerek bu sınavdan en az 55 aldığına dair belge ibraz etmeleri gerekir.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen esaslar dikkate alınır.

e) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı dikkate alınarak, üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı/sözlü veya mülakat sonucu esas alınır. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı/sözlü veya mülakat sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanan puan değeri toplamının en az 70 olması gerekir.

(3) Adaylar mülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat sınavından en az 50 puan alamayan veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Mülakatta istenecek belgeler ve mülakat süreci aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrenciden alanı ile ilgili iki öğretim üyesinden alınmış referans mektubu istenebilir.

b) Öğrenciden, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

c) Yazılı mülakat sürecinde öğrencilere yönlendirilecek soruları tespit için sınav komisyonu sınav tarihinden bir gün önce toplanır. Sorular ve değerlendirme yöntemi ile ilgili kriterler belirlenerek aynı gün bir rapor halinde kapalı bir zarf içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

ç) Mülakat süreci, görsel ve yazılı olarak kayıt altına alınır ve sınavı takip eden üç iş günü içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Talep edilmesi halinde gerekli araç-gereç Enstitü Müdürlüğünden sağlanabilir.

(5) Doktora programlarını kazanan öğrencilerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç iş günü içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(6) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EYK tarafından belirlenir. Adaylardan istenen belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında aşağıda nitelikleri belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde danışmanın teklifi, ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. Alınan dersler, öğrencinin lisansüstü öğretiminde alması gereken ders yükünden sayılmaz.

(3) Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrenci lisansüstü dersi alamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar hakkında öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık sınıfına dâhil edilen öğrenciler, bir takvim yılı içerisinde en az 30 en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Özel öğrencilerin asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden izledikleri programlardaki AKTS kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, danışmanın önerisi ve ilgili EABDAK’nin teklifi ve EYK’nin onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.”

“f) Özel öğrencilere, diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci statülerini belirten, takip ettikleri derslerin kredisini ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenciler çalışmak istedikleri alan ve danışmanlara ilişkin isteklerini belirten bir dilekçeyi kesin kayıtlarını izleyen beş iş günü içinde EABD başkanlığına verirler. EABDAK öğrencinin taleplerini de dikkate alarak yarıyıl başlangıcından itibaren yedi iş günü içinde her öğrenci için EYK’ya bir danışman önerisinde bulunur.

(2) Danışmanlar öncelikle EABD’sinde görevli öğretim üyeleri arasından seçilirler. Ancak EABDAK tarafından uygun görüldüğü takdirde enstitüye bağlı diğer anabilim dalları, Üniversite içinden farklı enstitüler veya üniversitelerde görevli öğretim üyeleri/doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Danışman önerileri yarıyıl başlangıcından itibaren en geç 15 iş günü içerisinde EYK tarafından karara bağlanarak, danışman atamaları yapılır.

(4) Tez çalışmasının niteliği, birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve ilgili EABD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında danışmanın; Üniversitenin ilgili anabilim dalında kadrolu öğretim üyesi veya doktoralı öğretim görevlisi olması gerekir.

(6) Ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda görevlendirilmesi durumunda, isterse EYK onayı ile danışmanlığını ikinci danışman olarak devam ettirebilir. Ancak, ilgili danışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması halinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(7) Tez döneminde kabul edilmiş bir tez projesini yürüten danışman başka bir kurumda altı aydan fazla bir süre ile görevlendirildiği veya başka bir kuruma atandığı durumda, isterse EYK onayı ile danışmanlığını ikinci danışman olarak devam ettirebilir. Aksi durumda EYK onayı ile yeni bir danışman atanır.

(8) Öğrenci veya danışmanın başvurması halinde ilgili EABDAK’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile danışman değiştirilebilir ve aynı yöntemle EABD öğretim üyeleri arasından yeni bir danışman atanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Öğrenciler, her yarıyılda açılan dersler arasından ileride yapacakları çalışmaları dikkate alarak ders seçerler.

(2) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri, tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora tez danışmanları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD başkanı veya ilgili EABD’nin Enstitüye bildirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(3) Öğrenciye yapacağı çalışmaya bağlı olarak veya birbirinin devamı olan derslerle ilgili, EABD başkanlığının teklifi ve EK’nin kararı ile ön şartlı dersler aldırılabilir.

(4) Ders aşamasında yüksek lisans öğrencisi bir, doktora öğrencisi iki seminer vermek zorundadır. Seminerler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde ders tekrarlanır. Seminer çalışması dönem sonunda ilgili EABD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye gönderilir. Seminer yazımında Enstitü yazım kuralları dikkate alınır.

(5) Enstitü tarafından geçerli bir mazereti, sağlık raporu ya da izni olmadan, ders ve tez kayıtlarını süresi içinde yaptırmayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve bunların öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi koşulları danışman görüşü, ilgili EABDAK’nin önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir. Öğrencilerin aldıkları krediler, izledikleri programlardaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışman ve ilgili EABD başkanının önerisi ve EYK’nin onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(2) Ders muafiyeti talepleri her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde yapılır ve takip eden bir hafta içinde sonuçlandırılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğrencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi danışmanın onayı ile lisans programındaki derslerden seçebilir. Doktora öğrencilerinin yüksek lisans programından alması gereken dersleri, danışmanın uygun görüşü, ilgili EABDAK’nin teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Yüksek lisans programında bilimsel hazırlık programından ve doktora programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler kredi yüküne sayılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.”

“(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uygulamalı veya proje şeklinde yapılır. Bu sınavların nasıl değerlendirileceği EYK tarafından belirlenir. Başarı notu; ara sınav puanının % 40’ına yarıyıl sonu sınav puanının % 60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında, kesirli sayı en yakın tam sayıya tamamlanır. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılır. Bir dersten başarılı olabilmek için, başarı notunun; 100 tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB), 4’lük sisteme göre yüksek lisansta en az 2, doktora için en az 2,5 olması gerekir.”

“(3) Ara sınavlara, 33 üncü maddede belirtilen mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavı açılması ve tarihinin belirlenmesi, ilgili EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

(2) Ders dönemini üç ve üzeri not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler bir seminer ve derslerden oluşan 2 dönem 60 AKTS kredisini tamamlama ve en az bir yarıyıl 30 AKTS kredisi tez çalışması yapmak üzere toplam en az 90 AKTS krediyi tamamlamak koşulu ile  üç yarıyılda mezun olabilirler.

(3) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans öğrencileri, 4 yarıyıllık normal öğrenimleri süresince yüksek lisans dersleri, bir seminer, bir uzmanlık alan dersi ve bir tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisi almak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dâhil iki dönemde 60 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olan öğrenciler ders aşamasını tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrenci her dönem en az 30 AKTS kredi olmak üzere bir takvim yılında toplam en az 60 AKTS kredi almak zorundadır.”

“(2) Lisans veya diğer yükseköğretim kurumlarında mevcut yüksek lisans programlarında verilmekte olan derslerden ders alma talebi olması halinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir ve bu dersler kredi yüküne sayılmaz.

b) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden ders alma talebi olması halinde; dersler aynı veya eşdeğer yüksek lisans programından alınabilir. Dersler ikiyi geçmemek ve öğrencinin devam ettiği tezli yüksek lisans programının zorunlu derslerinden olmamak kaydı ile danışmanın gerekçeli görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayıyla seçilir. Seçilen derslerden başarılı olma şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının başarıyla tamamlanmasından sonra, tez konusu ve önerisi ile birlikte en geç Enstitü akademik takviminde belirtilen tarihe kadar danışmanın teklifi, ilgili EABDAK'nin önerisi ve EYK’nin kararı ile kabul edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, dokuzuncu, onikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans öğrencileri tez savunma sınavına girmeden önce aşağıda belirtilen niteliklere sahip yayın şartını yerine getirmelidirler.

a) Yüksek lisans öğrencileri öğrenim süreleri boyunca, tez konusu ile ilgili veya başka bir konuda olmak üzere, ulusal hakemli dergilerde en az bir makale yayınlamalı ve/veya ulusal/uluslararası bildiri sunmalı veya kabul belgesi almalıdırlar.

b) İlgili yayının künyesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adı geçmelidir.”

“(2) Yayın şartını yerine getiren tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, sınav tarihinden en az bir ay önce akademik takvimde belirtilen sürede, ciltlenmemiş altı kopya olarak, danışmanının hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte ilgili EABD başkanlığına teslim eder. İlgili EABD başkanlığı tezleri ve jüri öneri formunu yazı ile Enstitüye bildirir.”

“(3) Yüksek lisans tez savunması öncesinde yapılacaklara dair hususlar aşağıdaki şekildedir:

a) Yüksek lisans tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili EABD başkanlığı, danışmanın önerisi doğrultusunda öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, beş öğretim üyesini, sınav tarihi, saati ve yerini sınavdan en geç bir ay önce EYK’ye önerir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Enstitünün ilgili EABD’dan veya Enstitünün diğer EABD’larından veya Üniversitenin başka bir EABD’dan ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili EABD’den, diğeri Üniversite içindeki başka bir Enstitünün EABD’sinden ya da başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili bilim alanından olmak üzere iki yedek jüri üyesi belirlenir. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

b) EYK, önerileri de dikkate alarak sınav tarihinden en geç 20 gün önce tez jürisini oluşturarak, tezleri jüri üyelerine gönderir.

c) Enstitü Müdürlüğü bir hafta önceden sınav tarihi, saati ve yerini Enstitü web sayfasında ilan eder.

ç) EABD Başkanlığının belirttiği tarih, saat ve yerde öğrenci danışman koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alınır.”

“(4) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılmayan asıl üyeler yerine, ilgili EABD başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılmaz.”

“(9) Tezin reddedilmesi halinde;

a) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

b) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek tezli yüksek lisans programıyla ilişkisi sona erdirilir.”

“(12) İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir ve 15 gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez jürinin toplanamaması durumunda savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.”

“(13) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 40 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve Enstitünün istediği diğer koşulları sağlamak kaydıyla, tezini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK’ce karar verilir.

(2) EYK’ce mezuniyeti onaylanan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(5) Diplomalar Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(2) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, kredili dersler ve dönem projesi olmak üzere toplam 120 AKTS krediden oluşur.

(3) Dönem projesi dersi yalnızca AKTS kredili olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman öğretim üyesi gözetiminde verilir. Dönem projesi ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile biri danışman olmak üzere öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik bir jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projesinin başarısız olarak değerlendirilmesi durumunda öğrenci başarılı oluncaya kadar dersi almaya devam eder.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, Enstitünün uzaktan eğitim yapan başka anabilim dallarından ve diğer internet destekli uzaktan eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından veya örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından danışmanının ve ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile ders alabilir. Bu derslerin kredilerinin toplamı; alınması gereken toplam kredinin 1/3’ünü geçemez.

(6) Lisansüstü programlarda ikinci öğretimde sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi dört yarıyıl, azami tamamlama süresi ise altı yarıyıldır. Ancak ders dönemini üç ve üzeri not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler kredili derslerden oluşan iki dönem 60 AKTS kredisini tamamlamak ve en az bir yarıyıl 30 AKTS kredisi dönem projesi çalışması yapmak üzere toplam en az 90 AKTS krediyi tamamlamak koşulu ile üç yarıyılda mezun olabilirler.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasında öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları EABD tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için normal sekiz (dört yıl) ve azami on iki (altı yıl) yarıyıl olup, lisans derecesi ile kabul edilenler için normal on iki (altı yıl) yarıyıl ve azami on sekiz (dokuz yıl) yarıyıldır.

(2) Ders dönemini 3,51 ve üzeri not ortalaması ile tamamlamak şartıyla, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 2 seminer ve derslerden oluşan en az 2 yarıyıl olmak üzere 60 AKTS kredisini tamamlamak ve en az 4 yarıyıl olmak üzere 120 AKTS kredisi tez çalışması yapmak üzere toplam en az 180 AKTS krediyi tamamlamak koşulu ile 6 yarıyılda  (üç yıl) mezun olabilirler. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler 2 seminer ve kredili derslerden olmak üzere en az 4 yarıyıl 120 AKTS kredisi ve en az 5 yarıyıl tez çalışması 150 AKTS kredisi olmak üzere toplam 270 AKTS kredisini tamamlayarak 9 yarıyılda (dört buçuk yıl) mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nin onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde kredili derslerini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlayamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç; öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve gerekli diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programı; dersler, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 240 AKTS kredi, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 300 AKTS krediden oluşur. Öğrenci her dönem en az 30 AKTS kredi olmak üzere yılda toplam en az 60 AKTS kredi alabilir.”

“(2) İki seminer dâhil 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girme hakkı kazanır. Ancak 47 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan şartları yerine getiren öğrenciler daha önce de yeterlik sınavına girebilirler.”

“(3) Öğrenciler danışmanın isteği, ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nin onayı ile diğer enstitü programlarında veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en çok iki tanesini alabilirler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı seçme ve tez konusu belirleme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.”

“(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52 – (1) Doktora tez jürisi, danışmanın teklifi, ilgili EABDAK’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun ilgili bilim alanından öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Tez savunmasında ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(2) Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde, EABD başkanının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir ve on beş günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53 – (1) Doktora öğrencileri tez savunma sınavına girmeden önce aşağıda belirtilen niteliklere sahip yayın şartını yerine getirmelidirler.

a) Doktora Programı öğrencileri öğrenim süreleri boyunca tez konusu ile ilgili veya başka bir konuda olmak üzere, ulusal/uluslararası indeksli hakemli dergilerde en az iki makale yayınlamalı ve/veya en az iki ulusal/uluslararası bildiri sunmalı veya kabul belgesi almalıdırlar.

b) İlgili yayının künyesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adı geçmelidir.

(2) Yayın şartını yerine getirmiş doktora programındaki bir öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak, danışmanı ve TİK tarafından onaylanmış tezinin yedi nüshasını sınav tarihinden en az bir ay önce ilgili EABD başkanlığına teslim eder. İlgili EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezini öğrenci jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tez savunma süreci aşağıdaki gibidir.

a) İlgili EABD başkanlığı beş asil ve iki yedek öğretim üyesini, sınav tarihi, saati ve yerini sınavdan en geç 1 (bir) ay önce EYK’ye önerir.

b) EYK, önerileri de dikkate alarak sınav tarihinden en geç 20 gün önce tez jürisini oluşturarak, jüri üyelerine tezleri gönderir.

c) Enstitü sekreterliği bir hafta önceden sınav tarihi, saati ve yerini Enstitü web sayfasında ilan eder.

ç) EABD Başkanlığının belirttiği tarih, saat ve yerde öğrenci danışmanın koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alınır.

(4) İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye bildirilir ve on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır.

(5) EABD Başkanlığının belirttiği tarih, saat ve yerde toplanan jüri üyeleri, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Jüri üyeleri arasından biri başkan olarak seçilir. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı izleyiciye açık olarak yapılabilir ve süresi en az 45, en çok 90 dakikadır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili EABD başkanlığınca jüri üyelerinin tez ile ilgili kişisel raporları ve jüri ortak raporu ve diğer sınav evrakları ile birlikte tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Böyle bir durumda öğrenciye yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(9) Kabul edilen tezlerde, tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Salt çoğunlukla kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(10) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az dört kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış üç kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora yeterlik öğrencisine doktora diploması verilir.

(11) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 45 inci maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(12) Doktora programına, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler dokuz yılsonuna kadar takip ettikleri programı başarı ile tamamlayamadıkları takdirde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası ile 23 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/7/2012

28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/8/2012

28397