3 Temmuz 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28696

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

b) Diploma programı: Belirli bir alana yönelik olarak eğitim veren ön lisans/lisans öğretim programını,

c) Eşdeğer diploma programı: Öğrenim süreleri birbirine eşit olan programları,

ç) Fakülte: Fırat Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki fakülteleri,

d) Yüksekokul: Fırat Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

e) Meslek yüksekokulu: Fırat Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

f) Örgün öğretim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Fırat Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

i) GNO: Genel Not Ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt, Geçiş, Muafiyet, Ders Kaydı

Kabul ve kayıt

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye'de bir liseden veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise dengi olarak kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bir okuldan, diploma almaya hak kazandığını gösteren bir belgeye sahip olmak.

b) ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar ve/veya Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt hakkı kazanmış olmak.

c) Başka bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan birimlerinde eşdeğer diploma programlarından birine kayıtlı olmamak.

(2) Kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında ilgili birim tarafından yapılır. Kayıt için ÖSYM tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıracak öğrencilerden, ÖSYM’nin belirlediği belgeler dışında da belgeler istenebilir. Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan birimlere, akademik takvimde belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(4) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın belirlenen tarihlerde başvurmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan öğrenci adayları kayıt hakkını kaybeder.

(5) Mazereti Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenci adayları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe vererek, noter aracılığı ile belirledikleri vekilleri tarafından kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

(6) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan birimlere kayıt olan öğrenciler, Üniversite Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve önceden tarihi ilan edilen güz yeterlik/seviye tespit sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olanlar ile Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, ilgili bölümün/programın öğrencisi olurlar ve öğrenimlerine başlarlar.

(7) Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin hazırlık sınıfları bulunan bölüm/programlarında yabancı dil eğitimi 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(8) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken ÖSYM tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişinin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri geri ödenmez. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun belirlenmesi veya öğrencinin başka bir eşdeğer örgün yükseköğretim programına (aynı anda iki ön lisans ya da iki lisans programına) kayıtlı olması hâllerinde, kesin kayıt yapılmış olsa bile kayıt iptal edilir.

(9) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenir.

Kimlik kartı

MADDE 6 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrenciler kimlik kartlarını iade etmek zorundadır. Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Kendisine yeni bir öğrenci kimlik kartı Rektörlük tarafından belirlenen bedel karşılığında verilir.

Oryantasyon ve danışmanlık

MADDE 7 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, derslerin başlamasından önce, ilgili birimlerce oryantasyon programları düzenlenir.

(2) Bölüm/program kurulları her öğrenci için bir danışman öğretim elemanı belirler. Belirlenen danışman, öğrencinin isteği ile kariyer planlaması doğrultusunda derslere kayıt, ekleme-çekilme ve ayrıca sağlık, kültür ve spor ile ilgili konularda öğrenciye yardımcı olur. İlgili birimdeki öğretim elemanlarına danışmanlık görevleri eşit oranda dağıtılır.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçişler

MADDE 8 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Yatay geçiş ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Dikey geçişler; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve YÖK kararlarına göre yapılır.

(2) Dikey geçiş ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal programı

MADDE 10 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak Üniversitenin başka bir lisans programına da kayıt yaptırabilir. Bu ikinci lisans programına Çift Anadal Lisans Programı denir. Bu programı tamamlayan öğrencilere, kayıtlı oldukları lisans programı diplomasına ek olarak  Çift Anadal Lisans Diploması verilir. Çift Anadal Lisans Programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı

MADDE 11 – (1) Üniversitede bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler, bu lisans programına ek olarak Üniversitenin diğer bir lisans programının belirli sayıda dersinden veya belirli sayıda disiplinlerarası dersten oluşan bir Yan Dal Programına kayıt yaptırabilir. Yan Dal Programı bir lisans programı değildir. Bu programı tamamlayan öğrencilere bir sertifika verilir.

(2) Yan dal programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uzaktan eğitim

MADDE 12 – (1) Uzaktan eğitim; eğitim-öğretimin her düzeyinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak, zamandan ve mekândan bağımsız olarak gerçekleştirilen, öğrenci ile öğretim elemanının aynı mekânda bulunmasını gerektirmeyen eğitim türüdür.

(2) Bu program, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda yürütülür.

Değişim programları

MADDE 13 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir.

(2) Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Uluslararası ortak lisans programı

MADDE 14 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisans programları açılabilir.

(2) Uluslararası ortak lisans programına ilişkin hükümler Senato tarafından belirlenir.

Sertifika programı

MADDE 15 – (1) Sertifika programlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Muafiyet

MADDE 16 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç on beş gün içinde bir defaya mahsus muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin intibak komisyonu, muafiyet talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı notu bakımından değerlendirerek intibak formu hazırlar. Bu formun hazırlanmasında öğrencinin mezun olduğu veya ayrıldığı son diploma programına ait öğrenim durum belgesi (transkript) dikkate alınır. Öğrencinin intibakı, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Ders muafiyetine ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlamasından önce akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde derslere kayıt yapar ve bu dersleri değiştirebilir. Öğrencinin kayıt yenileme işlemi, katkı payı/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışman onayı ile kesinleşir. Öğrenci, kendi ders kaydını yapmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur.

(2) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen ve katkı payını/öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretim süresi

MADDE 18 – (1) Üniversiteye bağlı ön lisans programlarında normal eğitim-öğretim süresi iki, azami eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki lisans programlarında (Veteriner Fakültesi hariç) normal eğitim-öğretim süresi dört, azami eğitim-öğretim süresi yedi yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir.

(3) Veteriner Fakültesinde normal eğitim-öğretim süresi beş, azami eğitim-öğretim süresi dokuz yıldır. Bu Fakülteyi başarıyla tamamlayan öğrencilere veteriner hekimliği diploması verilir.

(4) Yabancı dil hazırlık/bilimsel hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık hazırlık eğitimi, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen sürelerin dışındadır.

(5) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık/bilimsel hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğrenciler, ilgili mevzuatlarda belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Öğretim türü ve yılı

MADDE 19 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde birinci ve ikinci öğretim olmak üzere örgün öğretim yapılır. Ayrıca, ilgili birim kurulunun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan öğretim, yaygın öğretim, açık öğretim, karma öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir.

(2) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yoluyla da verilebilir. Bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ücret talep edilmez.

(3) Bir öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç her biri en az on dört hafta olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Gerekli hâllerde bu süre senato tarafından uzatılabilir. Akademik takvimde belirtilen resmî tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Gerekli görüldüğü takdirde dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri ile mesai saatleri dışında da yapılabilir.

(4) Akademik takvim, ilgili eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki nisan ayı sonuna kadar Senato tarafından karara bağlanarak ilan edilir.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 20 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından uygun görülen programlarda eğitim-öğretim ilgili yabancı dilde yapılır.

(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan, fakat zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde ilgili kurullarca belirlenecek dersler yabancı dilde yapılır. Ayrıca yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programların bazı dersleri yabancı dilde de yapılabilir.

(3) Yabancı dil eğitimi, Senato tarafından alınacak kararlara uygun olarak yürütülür.

(4) Yabancı dil eğitimi programı çerçevesinde yürütülen hazırlık sınıfı, lisans eğitim-öğretimine başlamadan önce ve iki yarıyıl süreyle yapılır. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre azami süreden sayılmaz.

(5) Yabancı dil hazırlık programı ile ilgili hususlarda 4/10/2012 tarihli ve 28431 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim programları

MADDE 21 – (1) Öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

(2) Öğretim planı; teorik dersler, uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, klinik çalışması, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, işyeri eğitimi, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(3) Dersin kredisi, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak belirlenir. Her bir eğitim-öğretim yılı için kredi asgari altmıştır. Diploma için gerekli olan asgari ders kredisi toplamı; ön lisans programları için yüz yirmi, lisans programları için iki yüz kırk ve Veteriner Fakültesi için üç yüz kredidir.

(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Öğrenci, öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredideki seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

(6) Seçmeli bir dersi tekrarlama durumunda olan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda veya yıllarda eşdeğer başka bir seçmeli ders alabilir.

(7) Fakültelerden ve dört yıllık yüksekokullardan mezun olacak öğrencilere bitirme tezi yaptırılabilir.  Bitirme tezine ilişkin esaslar ilgili birim kurulunca belirlenir.

(8) Staj çalışmaları ve iş yeri uygulamaları, her programın özelliğine göre ilgili birim kurullarınca belirlenen esaslara göre yapılır.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 22 – (1) Lisans/ön lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, programda tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları programda tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler bölümün/programın önerisi üzerine ilgili kurul tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir.

a) Bir dersten önce alınması zorunlu olan ve başarı notu en az DD veya B olması gereken derse, o dersin ön koşul dersi denir.

b) Bir dersle eş zamanlı alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir.

(4) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili bölüm başkanlığı tarafından ek koşullar da belirlenebilir.

(5) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması durumunda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(6) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

Ders yükü

MADDE 23 – (1) Bir bölümün/programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla sayıda kredili dersin yer aldığı yarıyıldaki kredili ders sayısıdır.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü;

a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile GNO’su en az 2,20 olan öğrenciler için en fazla bir ders artırılabilir.

b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile GNO’su en az 3,00 olan öğrenciler için en fazla iki ders artırılabilir.

(3) Öğrenci bulunduğu sınıfın ilgili alt yarıyıllarından dersi varsa, üst sınıftan ders alamaz.

(4) Öğrencinin bulunduğu sınıfın ilgili üst yarıyılından alabileceği ders sayısı en fazla üç olabilir.

(5) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezler.

(6) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.

(7) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

(8) Öğrenci, ders seçme işleminde, önceki yarıyıllarda devamsız ve başarısız olduğu dersler ile hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile dersleri alır.

(9) Öğrencinin kaydolduğu derslerin haftalık saatlerinin kısmen de olsa çakışmaması gerekir.

(10) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci öğretimden ders alamazlar. Bu fıkra hükümleri, çift anadal ve yan dal öğrencilerine uygulanmaz. Ayrıca bu fıkra, yatay geçişle gelen öğrenciler için de yatay geçişin yapıldığı ilk iki yarıyıl uygulanmaz.

(11) Ders kaydının son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirlenen süre içerisinde onaylanır.

(12) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu  fıkralarının uygulanmasından danışman öğretim elemanı sorumludur.

Devam mecburiyeti

MADDE 24 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az % 70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Öğrenci, sadece dersin ilk tekrarında devamdan muaftır.

(3) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencinin bizzat kendisine ait elektronik imza, biyometrik imza ya da ıslak imzası karşılığı yoklamalarla tespit edilir. Her yoklama on beş gün içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde öğrenciye ilan edilir.

(4) Sağlık raporu olan öğrencinin raporlu geçirdiği süre, devamsızlık süresinden sayılır.

Dersten çekilme

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içerisinde danışmanının onayını alarak ders planındaki derslerden birisini bırakıp bir başka derse kayıt yaptırabilir ya da kayıt yaptırdığı bir dersten tümüyle çekilebilirler.

(2) Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

(3) Öğrenim süresi boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir.

(4) Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir.

(5) Seçmeli derslerden çekilme işlemi kontenjanlar dâhilinde sınırlı olup, ilgili birimlerin belirleyeceği kurallar çerçevesinde yapılır.

(6) Tekrarlanan veya daha önce çekilme işlemi yapılan seçmeli ve kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.

(7) Bir yarıyılda asgari ders yükü ya da bu yükün altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez.

Sınıflar

MADDE 26 – (1) Üniversite Senatosu tarafından onaylanan öğretim planındaki toplam kredinin;

a) Ön lisans programlarında; % 40’ını tamamlayan öğrenciler ikinci sınıf,

b) Lisans programlarında; % 20’sini tamamlayan öğrenciler ikinci sınıf, % 40’ını tamamlayan öğrenciler üçüncü sınıf, % 65’ini tamamlayan öğrenciler dördüncü sınıf,

c) Veteriner Fakültesinde; % 15’ini tamamlayan öğrenciler ikinci sınıf, % 30’unu tamamlayan öğrenciler üçüncü sınıf, % 50’sini tamamlayan öğrenciler dördüncü sınıf, % 70’ini tamamlayan öğrenciler beşinci sınıf,

öğrencisi olarak tanımlanırlar. Bu öğrencilerin bu Yönetmeliğin 40 ıncı  maddesinde belirtilen not barajlarını da geçmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Sınavlar

MADDE 27 – (1) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve en az on beş gün önce ilan edilen programa göre belirlenen zaman ve yerlerde yapılır. Ancak ara sınav yerine geçecek bazı dönem içi etkinlikler, belirli bir sınav programına ve ilana bağlı olmadan da yapılabilir. Gerek görüldüğünde sınavlar, mesai saatleri dışında veya milli ve dini bayramlar haricindeki cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.

(2) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve ihtiyaca göre ilgili birim kurulu kararı ile sınavlar; sözlü/uygulamalı, hem yazılı hem sözlü/uygulamalı, proje tabanlı ya da internet tabanlı olarak da yapılabilir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılır ve disiplin soruşturma süreci başlatılır.

(4) Sınava ilişkin tüm belgeler, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kurallara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha edilir.

(5) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar gibi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim elemanı tarafından ders uygulama formu doldurularak önerilir. Bu öneri, ilgili bölüm kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.

(6) Dersle ilgili yarıyıl içerisindeki değerlendirme notları, ilgili dönemin son haftasından önce ilan edilir.

(7)  Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, Senatonun belirleyeceği esaslar çerçevesinde açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim üyesinden, dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden isteyebilir. Dersin öğretim elemanı tarafından yapılan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu istatistikleri ve değerlendirme raporu ders uygulama dosyasında yer alır. Dersin sorumlusu/sorumluları Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde ders uygulama dosyasını yarıyıl sonu sınavlar bittikten sonra bir hafta içerisinde hazırlamak ve bölüm/program başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

(8) Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmek zorundadır. Kulaklık, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve benzeri iletişim araçları ile sınav salonuna girilmesi yasaktır.

(9) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli öğretim elemanlarının sınav döneminde Üniversitede bulunamaması hâlinde sınavın kimin tarafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve ilgili birimin yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(10) Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim elemanları görevlendirilebilir.

Ara sınavlar

MADDE 28 – (1) İlgili birim yönetim kurulunca aksi yönde karar alınan dersler hariç, her ders için beşinci hafta ile on ikinci  hafta arasında en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri ilk iki hafta içerisinde ilan edilir. Bir dersin ara sınavlarına girebilmesi için, öğrencinin o derse kayıtlı olması gerekir. Ara sınav tarihlerine kadar devamsızlıktan kalması kesinleşen öğrenci ara sınavlara giremez, girmiş olsa bile sınavı geçersiz sayılır.

(2) Yarıyıl veya yıl içi değerlendirmeleri, ara sınav notunun yerine geçebilir.

(3) Ara sınavların başarı notuna katkısı % 40’tan az, % 60’tan fazla olamaz.

(4) Tekrarlanan dersler dahil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır sayılır ve ara sınavların not ortalaması buna göre hesaplanır.

(5) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel değildir.

Mazeret sınavı

MADDE 29 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav günlerini kapsayan tarihlerde Rektörlük tarafından görevlendirilen veya Senato tarafından belirlenmiş mazeretler nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılır. Öğrenci; mazeret belgesini bir dilekçe ekinde, ilgili bölüm/program başkanlığına, bu başkanlıkların bulunmadığı fakülte/yüksekokullarda dekanlığa/müdürlüğe, mazeretin bitiminden sonra en geç bir hafta içerisinde vermek zorundadır.

(2) Mazeret sınavı hakkı, Senato tarafından belirlenen esaslarda tanımlanan istisnai durumlarda,  sadece ara sınavlar için verilir. Mazeret sınavı, ara sınav sayısına bakılmaksızın her yarıyılda, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenen tarihte her ders için bir defa yapılır.

(3) Ara sınavın yapıldığı tarihte Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrenciler için her yarıyılda, her ders için ara sınav sayısı kadar mazeret sınavı yapılır.

(4) Öğrenci mazeret sınavında, o tarihe kadar olan ders içeriğinden sorumludur.

Genel sınav

MADDE 30 – (1) Öğrencinin, bir dersin genel sınavına girme hakkı kazanabilmesi için;

a) Derse kayıt olmuş,

b) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerde uygulamaların en az % 80’ine katılmış,

c) Öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği koşulları sağlamış

olması gerekir.

(2) Genel sınava girme hakkı kazanamayan öğrenci, ilgili dersten devamsız sayılır.

(3) Genel sınav için mazeret sınavı açılmaz.

Bütünleme sınavı

MADDE 31 – (1) Bütünleme sınavına girebilme şartları ve başarı notu, genel sınav ile aynıdır.

(2) Öğrencilere, genel sınavda başarısız olduğu (FF notu aldığı) dersler için, her yarıyılın sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında bir bütünleme sınav hakkı verilir.

(3) Not yükseltmek isteyen öğrenciler, genel sınavda şartlı başarılı olduğu (DD/DC notu aldığı) derslerden, akademik takvimde belirtilen sürede internet ortamında kaydolmak şartıyla, bütünleme sınavına girebilirler. İlgili dönemin ara sınav notu, bütünleme sınavında da geçerlidir.

(4) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu notu yerine geçer.

(5) Bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Mezuniyet sınavı

MADDE 32 – (1) Mezuniyet sınavına;

a) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’su 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten,

b) Mezun olmak için genel sınava girme şartlarını sağlamış ve başarısız oldukları ders sayısı en fazla iki olan öğrenciler, başarısız kaldıkları derslerden

girebilirler.

(2) Mezuniyet sınavı bahar döneminde bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.

(4) Mezuniyet sınavında daha düşük alınan notlar önceki notların yerine geçmez. Başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

(5) Öğrenci mezuniyet sınavına öğrenimi boyunca bir kez başvurabilir.

(6) Mezuniyet sınavı için mazeret sınavı açılmaz.

Muafiyet sınavı

MADDE 33 – (1) Muafiyet sınavı, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için, öğretim yılı başında yapılır.

Kopya ve intihal

MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin sınavlarda ve diğer değerlendirme etkinliklerinde (ödev, rapor, proje ve benzeri) kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği, intihal yaptığı veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yer alan benzer ihlallerde bulunduğu yönünde kuvvetli şüphe veya delil elde edilirse hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma süresi boyunca söz konusu değerlendirme etkinliği için not verilmez. Disiplin soruşturması sonucu suçsuz bulunan öğrencinin sınavı değerlendirilir ya da telafi sınavı veya telafi etkinliği düzenlenir. Suçlu olduğu tespit edilen öğrenciye, aldığı disiplin cezasının yanı sıra, söz konusu sınav veya değerlendirme etkinliğinden sıfır notu verilir.

(2) Yarıyıl sonu toplam notuna etkisi olan tüm projeler, laboratuvar raporları, ödevler ve benzeri değerlendirme etkinlikleri ilgili mevzuat hükümlerine göre sınav olarak kabul edilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 35 – (1) Bir dersin başarı notu; bağıl değerlendirme sistemi ya da öğretim elemanının takdiri kullanılarak belirlenir.

(2) Her eğitim-öğretim yılı başında; bağıl değerlendirmeye katma sınırı (BDKS), ham başarı notu alt sınırı (HNAS) ve yarıyıl sonu sınavı alt sınırı (YSAS) Senato tarafından belirlenir.

(3) Bağıl değerlendirme sistemi ve öğretim elemanı takdirinin uygulandığı derslerde değerlendirmeye alınmak için öğrencinin yarıyıl sonu sınav notunun en az YSAS olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılır.

(4) Bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımı kullanılarak başarı derecelerinin karşılığı harf notları, Senato tarafından 100 puan üzerinden oluşturulan tablodan dersi veren öğretim elemanının takdiri ile belirlenir. Öğretim elemanı bu tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, fakat yukarıya çıkaramaz.

(5) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıda belirtilen harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

a)   Başarı Notu            Katsayı             Açıklama

      AA                         4.00                  Başarılı

      BA                          3.50                  Başarılı

      BB                          3.00                  Başarılı

      CB                          2.50                  Başarılı

      CC                          2.00                  Başarılı

      DC                          1.50                  Koşullu Başarılı

      DD                         1.00                  Koşullu Başarılı

      FF                           0.00                  Başarısız

b) B= Kredisiz dersler için başarılı.

c) K= Kredisiz dersler için kalır.

ç) D= Devamsız.

d) G= Girmedi.

e) M= Muaf.

(6) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:

a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini almış olan öğrenci o dersi koşullu başarmış sayılır. DD ve DC harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için GNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

c) Bir dersten FF notu alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.

ç) Muaf sayma (M); bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, en son izledikleri yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

d) Başarı notu belirtilmeyip M ve B olarak gösterilen dersler, GNO’nun hesabında değerlendirmeye katılmaz.

e) D notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir ve genel not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. D notu ile değerlendirilen dersler verildiği ilk yarıyıl tekrar alınır.

f) Kredisiz bir dersten K notu alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır ve aynı dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 36 – (1) Genel sınav ve bütünleme sınavı sonuçları, ilgili sınav döneminin bitimini izleyen en geç üç iş günü içinde öğrenci işleri otomasyonuna girilir. Aynı süre içinde sınav sonuçlarının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere ilgili birim başkanlığına verilmesi zorunludur. Sınav evrakı ve derse devam çizelgeleri, ilgili birim tarafından iki yıl süreyle saklanır.

(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğrenciler veya öğretim elemanları not düzeltme taleplerini, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak iletirler.

(3) İtiraz edilen sınav evrakı, bölüm başkanı ve sınavı yapan öğretim elemanı tarafından incelenir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulu kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olması koşuluyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını inceletebilir. Sınav evrakında maddi hata varsa, itiraz, ilgili birim yönetim kurulunda karara bağlanır.

(4) Öğrencinin itirazı bir hafta içerisinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; bu Yönetmeliğin 35 inci maddesine göre, derslerden almış oldukları başarı notlarının katsayıları ve derslerin kredileri ile hesaplanan dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleriyle izlenir.

(2) DNO; bir yarıyılda alınan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan başarı notlarının katsayılarının çarpımları toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle elde edilir. GNO; öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, tamamladığı yarıyıl itibarıyla almış olduğu tüm dersler ve o derslerden almış olduğu geçerli son notlar dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen sonuçların yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane beşten küçükse, birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yapılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 38 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen başarılı öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 39 – (1) Bir yarıyıldaki tüm dersleri almak, önceki yarıyıl veya yıllardan FF notu olmamak ve disiplin cezası almamış olmak koşulu ile o yarıyıl veya yıldaki en düşük notu CC ve DNO’su 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencileri, DNO’su 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencileri sayılır. Bu öğrencilerin durumları öğrenim durum belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Onur ve yüksek onur öğrencilerinin listesi, her yarıyıl sonunda Rektörlük tarafından Üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

Sınamalı öğrenciler

MADDE 40 – (1) Aşağıda tanımlanan öğrenciler sınamalı öğrenci listesine alınır:

a) İkinci sınıfta olup, GNO’su 1.80’in altında olan öğrenciler.

b) Üçüncü sınıfta olup, GNO’su 1.90’ın altında olan öğrenciler.

c) Dördüncü veya beşinci sınıfta olup, GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler.

(2) Sınamalı öğrenciler, yeni ders alamazlar, öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler, ancak döneme ait ders yükünü aşmamak şartı ile koşullu geçtikleri ve başarılı oldukları dersleri de alabilirler.

Mezuniyet

MADDE 41 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu staj gibi çalışmaları başarmış olması ve GNO’sunun en az 2.00 olması zorunludur. GNO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler, DD ve DC notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(2) GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, GNO’su 2.00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alırlar. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı son not geçerlidir.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 42 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Lisans Diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

b) Çift Anadal Lisans Diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.

c) Ön Lisans Diploması: Ön lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler ile lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencilere başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları durumunda verilir. Lisans programında ön lisans diploması almaya hak kazanmak için, kayıtlı olunan lisans programının müfredattaki ilk dört yarıyılının tüm derslerinden en az DD veya B harf notu alınması ve en az 2,00 GNO’ya sahip olunması gerekir.

ç) Geçici Mezuniyet Belgesi: Diplomanın mezuniyet tarihinden sonraki bir ay içerisinde verilememesi durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere verilen ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Diploma Eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomaya ek olarak verilen bir belgedir.

e) Mezuniyet Başarı Belgesi: Lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara verilen bir belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

f) Yan Dal Sertifikası: Bir lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı olduğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma değildir.

g) Not Çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Yarıyıl Başarı Belgesi: Yarıyıl sonunda “Onur” veya “Yüksek Onur” öğrencisi olanlara verilen bir belgedir.

h) Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıtlı olduğunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Ön lisans, lisans ve çift anadal diplomaları ve yan dal sertifikası Rektör ve ilgili dekan/müdür.

b) Geçici mezuniyet belgesi, rektör yardımcısı, ilgili dekan/müdür.

c) Mezuniyet ve yarıyıl başarı belgeleri ilgili rektör yardımcısı.

ç) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetkilisi.

(3) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.

(4) Lisans ve/veya çift anadal programlarından “Onur” yada “Yüksek Onur” ile mezun olanların dereceleri diplomalarında belirtilir.

(5) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(6) Diploma ve sertifikaların kaybı hâlinde kaçıncı kez düzenlendiği belirtilmek ve basın yolu ile kayıp ilanı vermek koşuluyla yenisi hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin, Burs ve Yardım, Sağlık İşleri, Katkı Payı ve Ücretler, İzin,

Kayıt Sildirme ve İlişik Kesme

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

(3) Tutuklu veya hükümlü bulunan öğrenciler, sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak; tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Burs ve yardım

MADDE 44 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 46 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzinli sayılma

MADDE 47 – (1) İzin, öğrencilerin ilgili akademik birimlerin onayı ile geçici bir süre için kayıtlı oldukları bölüme/programa ara vermeleridir. İzin başvurusu yapılabilmesi için başvuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli statüde olması zorunludur. İzinli öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir. İlgili yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye en çok iki yarıyıl süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı usulle işlem yapılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana çıkmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı bulunduğu fakülteye başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.

(4) Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Ekonomik nedenler ve ilgili yönetim kurullarınca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin ancak yarıyıl başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve belgelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(5) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.

(6) Bir öğrenciye öğretim süresince toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak, bu maddenin ikinci fıkrasında gösterilen nedenlerin devamı halinde, ilgili yönetim kurulunca iznin uzatılması yoluna gidilebilir.

(7) Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(8) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, yeniden sağlık raporu almaları istenir. Bu rapor, ilgili yönetim kurulunca incelendikten sonra, öğrencinin öğrenimine devam edip edemeyeceğine karar verilir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 48 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi hâlinde ödemiş olduğu katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Ön lisans diploması alan lisans öğrencileri veya mezuniyet koşullarını sağlamadan kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler ve Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler, Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 49 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine, kayıtlı olduğu bölüme ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 23/5/2012 tarihli ve 28301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.