2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez (Hastane): Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini (Hastanesini),

d) Merkez Müdürü (Hastane Başhekimi): Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

e) Müdür yardımcıları (Hastane Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek, diş hekimi yetiştirmek, yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hastane bünyesinde; diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Fakültede çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına atanır. Süresi biten Merkez Müdürü, aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Merkez Müdürünün görevi de kendiliğinden sona erer.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin döner sermaye hizmetleri satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak.

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

d) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı/bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

e) Bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

f) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

ğ) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

h) Enfeksiyon kontrol komisyonunun çalışmasını sağlamak.

ı) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

(2) Müdür, Hastanenin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden Dekana karşı sorumludur.

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki Merkez müdür yardımcısı atanabilir. Merkez müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün yapacağı yetki devrine göre Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dâhilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden atanabilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Hastane Müdürü

MADDE 11 – (1) Hastane Müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde beş yıl deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane Müdürü, Merkez Müdürünün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 12 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en az üç yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından atanır.

(2) Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire ve görevleri

MADDE 13 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Merkez Müdürünün önerisi ile Dekan tarafından atanır.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup; hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkez Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütür ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 14 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı durumda Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve Dekan yardımcıları, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile Fakültede görev yapan profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin, farklı anabilim dallarından olmak üzere kendi aralarından seçeceği birer temsilciden oluşan toplam üç öğretim üyesi.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında Dekanlığa sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Merkez Müdürü, anabilim dalı başkanları, Diş Hekimliği uzmanlık öğrencileri ve araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçeceği bir temsilci, Başhemşire ve Merkez Müdürünün daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur. Seçilecek danışma kurulu üyeleri, bir yıl için seçilir, süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, gerekli olduğu takdirde, Dekanın çağrısı ile salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte Sekreteri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite ve birimleri

MADDE 17 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle görevli ünitelerde bulunan yataklı servis, ameliyathane, klinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimleri, yürüttükleri hizmetler açısından Dekan ve Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

(3) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından, anabilim dalı akademik kurul kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Merkez Müdürüne karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Oylama usulü

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya ret olarak vermekle yükümlüdür. Çekimser oy kullanamaz. Toplantı yeter sayısı kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Tüm kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 25/10/2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.