2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

YÖNETMELİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki (b), (c) ve (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (ö), (p), (r) ve (s) bentleri eklenmiştir.

“b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir akademik yılın 60 AKTS kredisine, her yarıyılın da 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda üç yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle, öğrenci çalışma yükünü esas alan, öğretim birimi kurulunca belirlenen ve Senatoca kabul edilen ölçü birimini,

c) Bağıl değerlendirme: Bir dersteki öğrencinin başarısının, o dersi seçen öğrenci grubundaki başarı düzeyleri ile bağıntılı bir şekilde Senato tarafından belirlenen istatistiksel bir yöntemle belirlenmesini,”

“o) Zorunlu ders: Bölüm/programda yer alan öğrencinin kayıt yaptırmak ve başarmak zorunda olduğu dersleri,”

“ö) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal eğitim sisteminde var olan tüm eğitim öğretim düzeyleri için öngörülen yeterlilikler ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren sistemi,

p) Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi: Ulusal yeterlilikler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ve tanımlanan, yükseköğretim içinde yer alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim ve öğretim programları için öngörülen yeterlilikler ile bunların birbirleri ile olan ilişkilerini gösteren yeterlilikler sistemini,

r) Düzey: Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik eğitimi vermeyi amaçlayan yükseköğretim programlarını,

s) Öğrenci Çalışma Yükü: Bir dersin öngörülen öğrenim kazanımlarının elde edilebilmesi için sınıf ortamında ders dinleme, sunum, seminer, sınav, ödev, sınıf ortamı dışında bilgi toplama, proje, mezuniyet tezi, araştırma, staj veya uygulama yapma yahut kendi başına çalışarak öğrenme faaliyetleri için geçen süreyi ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bölümler tarafından Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yeterlilikler kapsamında her diploma programı için düzeyini ve alan yeterliliklerini kapsayacak şekilde program kazanımları belirlenir. Belirlenen program kazanımlarının bir veya bir kaçını kapsayacak öğrenme kazanımlarına ve içeriğe sahip dersler belirlenir. Belirlenen bu derslere; öğrenci çalışma yüküne göre AKTS değeri belirlenir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yer alan beşinci düzey ön lisans için 120 AKTS, altıncı düzey lisans için 240 AKTS, yüksek lisans düzeyindeki bütünleşik programlar için ise 300 AKTS esas alınır. Bir AKTS, 25-30 saat arası öğrenci çalışma yüküne karşılık gelecek şekilde tespit edilir.

(3) İkinci fıkraya göre belirlenen derslerin yarıyıllık veya yıllık olarak düzenleneceği, seçmeli veya zorunlu olacağı, örgün, açık veya uzaktan eğitimle verileceği, haftalık teorik ve uygulama saatleri kredi veya AKTS değerleri varsa ön şartları ile yarıyıllara ve yıllara göre dağılımı ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Eğitim-öğretim programlarındaki değişiklikler uygulanacağı eğitim-öğretim yılından önce Senatoya sunulur.

(4) Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarını elde ettiğini kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır. Düzenli aralıklarla; ders müfredatlarının ders öğrenme kazanımlarını, ders öğrenme kazanımlarının program kazanımlarını, program kazanımlarının yeterlilikleri ne düzeyde sağladığı, ders bazında AKTS değerlerinin öğrenci çalışma yükünü ne düzeyde yansıttığı değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, ilgili mevzuatta belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili birimin belirleyeceği esaslar çerçevesinde, ilgili mevzuatta belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmesi koşulu ile kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

(2) Katkı payı/öğrenim ücreti ödenmeyenlerin ve ilgili yarıyılın ilk haftası içinde sunacakları mazeretleri birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenlerin o yarıyıl için kayıt yenileme işlemi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenciler; öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenci belgesi verilmez.”

“(7) Genel not ortalaması en az 3.00 olan, bulunduğu yarıyıla kadar eksik ve başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, açılan bir üst sınıf derslerine danışmanının onayı ile kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler daha kısa sürede de mezun olabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili birimin yönetim kurulu, öğrencinin muafiyet talebinde bulunduğu derslerin hangilerinin kabul edileceğini dersi veren öğretim elemanının ve/veya bölüm/program intibak komisyonunun görüşünü alarak karar verir. Bu öğrenciler bulundukları yarıyılda muaf tutuldukları derslerin AKTS toplamı kadar açılan bir üst sınıf derslerine kayıt yaptırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Her ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavından başarısız olan öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarının hangi tarihte ve nerede yapılacağı, sınav tarihinden en az iki hafta önce ilgili birim yönetimince belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarına girmeyen veya 40’ın altında puan alan öğrenciler başarısız kabul edilir. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için, devam koşulunu yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.”

“(4) Mezun olabilmesi için devam koşulunu yerine getirmiş olduğu başarısız tek dersi kalan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde tek ders sınav hakkı verilir. Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler de bu haktan faydalanabilir. Bu sınavdan E ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılır. Sadece tek ders sınav hakkını kullanan öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

“(7) Sınavların düzeni birim yönetimince sağlanır. Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, sınava hile karıştıran veya kopya çektiği ilgili öğretim elemanınca sınav evrakının incelenmesi sonucu sonradan anlaşılan öğrenciye, o sınav için sıfır (0) not verilir ve ilgili öğrenci hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerin başarı durumlarını, Öğrenci Değişim Programları hariç başka bir yükseköğretim kurumunda başarılmış dersleri, 16 ncı maddeye göre muaf kabul edilen dersler ile kurumlar arası yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programlarından aldığı derslerin başarı notunu göstermek için MU (muaf) notu kullanılır. Başarı notu MU ile değerlendirilen öğrenci o dersi başarmış sayılır ve bu başarı notu genel not ortalamasına katılmaz. Değişim programında alınan derslere; ilgili birim yönetim kurulunca öğrenci müfredatına uygun AKTS değeri ile yönetmeliğe göre harf notu belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının gerektirdiği bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi veya stajı yapmak zorundadırlar. Tüm ders ve uygulamalardan başarılı olsalar bile bu yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciler mezun olamaz. Bu durumdaki öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Birimlerin söz konusu eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili esaslar, öğretim birimi kurullarınca belirlenip Senato tarafından görüşülerek karara bağlanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez düzenlendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan mezunlara onur belgesi, 3.50 ile 4.00 arasında olan mezunlara ise üstün onur belgesi verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıda sayılan hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte, gerçeğe aykırı ve eksik belge verdiğinin veya yanlış beyanda bulunduğunun ilgili yönetim/disiplin kurulu kararı ile tespit edilmiş olması,”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/6/2009

27270

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/7/2010

27656

2-

21/10/2010

27736

3-

6/3/2011

27866

4-

25/8/2011

28036

5-

5/7/2012

28344