2 Temmuz 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28695

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ZOONOTİK HASTALIKLAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kafkas Üniversitesi Zoonotik Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; zoonotik hastalıklar konusunda hem yöresel hem de ülke genelinde problemlerin tespiti ve çözüm yollarına ilişkin araştırmaları ve teknolojiyi takip etmek, uygulamak, aktarmak ve yayım çalışmaları yapmak, zoonozların kontrolü ve önlenmesi konusunda standardizasyon çalışmaları yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vererek bölgesel ve küresel düzeyde eğitim, etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak için stratejiler geliştirmek, İnsan ve hayvan sağlığına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin görev alanı bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yürütmek ve koordine etmek ve alanında insan ve hayvan sağlığına somut katkılar sağlamaktır,

b) İnsan ve hayvan hastalıkları ile mücadelede araştırma önceliklerini belirlemek ve araştırma projelerini koordine etmek,

c) Ülkesel bazda başta zoonoz hayvan hastalıkları olmak üzere, her türlü hayvan, su ürünleri ve arı hastalıklarının epidemiyolojisi, kontrol ve eradikasyonuna yönelik araştırmalar yapmak,

ç) Zoonoz ve salgın hastalıklarda modern teşhis yöntemleri ve aşıları başta olmak üzere, biyolojik ürünlerin geliştirilmesinde ve üretiminde modern teknikler geliştirmek,

d) Hayvanlardan ve hayvansal gıdalardan ya da vektörler vasıtası ile insanlara bulaşabilen zoonotik hastalıklar üzerine ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak,

e) Hayvan hastalıkları ve gıda güvenliği konularında yürütülecek yıllık ve çok yıllık plan ve programların hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sağlamak ve raporlamak,

f) Teşhis ve analizler için metot geliştirmek, metot standardizasyonu sağlamak ve bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar düzenlemek,

g) İklim değişikliğinin hayvan hastalıkları üzerinde meydana getireceği muhtemel değişimleri belirlemek ve uygun adaptasyon önerileri geliştirmek,

ğ) Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegre projelerde koordinatörlük yapmak,

h) Hayvan hastalıkları ile ilgili konularda gelişmeleri izlemek, gözlem yapmak, raporlar hazırlayarak karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önlemleri öngören ayrıntılı raporlar sunmak,

ı) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda; projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

i) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına ilişkin birimlerinde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna ve diğer çalışma birimlerine başkanlık eder ve çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdür yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil tayin eder. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına ilişkin birimlerinde devamlı statüde çalışan iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısı; Müdürün vereceği görevleri yerine getirir ve Müdür herhangi bir nedenle geçici olarak görevi başında bulunmadığı sürede Müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Görevinden herhangi bir nedenle süresi dolmadan ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek,

b) Merkez kurullarına başkanlık etmek, Merkez kurullarının kararlarını uygulamak ve Merkez birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

ç) Bütçe ile ilgili öneriyi Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

(2) Müdür, Merkezin ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları arasından tespit ederek önereceği adaylar arasından Rektör tarafından her birimden bir kişi olmak üzere seçilen ve üç yıl süreyle görevlendirilen dört kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

b) Merkezin plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

ç) Zoonotik hastalıkların kontrol ve mücadelesi konusunda yeni politikalar üretmek ve önerilerde bulunmak,

d) Müdürün Merkez yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Üniversite içerisinden veya kabul edilmesi halinde başka üniversitelerin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen toplam altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilir. Danışma Kurulunu, Müdür gerekli gördüğü hâllerde toplantıya çağırır ve başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez ile ilgili faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak,

b) Zoonozların teşhisi, veteriner ve tıbbi önemi, bulaş potansiyeli, bulaş yollarının tanımlanması ve epidemiyolojik verilerin elde edilmesi gibi konularda katkı sağlamak,

c) Zoonozların kontrolünde yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak,

ç) Zoonotik hastalıklara karşı tedavi, aşı ve kontrol çalışmalarına yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.