27 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

YÖNETMELİK

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Özel öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu kararda öğrencilerin hangi dersleri ya da programları izlemelerine izin verildiği belirtilir. Özel öğrencilerin en az bir üniversiteden mezun olmuş ya da halen bir üniversitede kayıtlı olmaları gerekir. FSMVÜ diploma programlarına kayıtlı olan öğrenciler, özel öğrenci statüsünde ders alamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye bağlı diploma programlarının ikinci ve üçüncü sınıflarına Üniversite dışından yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Programına devam etmiş olmaları ve Türkçe veya tamamen yabancı dille eğitim veren lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri için, Üniversitede yapılacak Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girmeleri ve başarmaları gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede öğretim dili Türkçe ve yabancı dildir.”

“(4) Öğretim dili Türkçe olan programlar ile tamamen yabancı dille eğitim verilen programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim; Yükseköğretim Kurulunca belirlenen zorunlu ortak dersler ile yıllara veya yarıyıllara göre yer alacak teorik dersler ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS kredi değerleri ve saat sayıları, derslerin zorunlu veya seçmeli yahut ön koşullu olup olmadıkları, bölüm önerileri esas alınarak ilgili kurullarca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan öğretim plânına göre yapılır.

(2) Staj, bitirme çalışması ve tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin AKTS kredi değerleri de öğretim plânında gösterilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders seçimlerinin belirlenmesi”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İki yarıyıldan ibaret olan yabancı dil hazırlık sınıfında görülen haftalık ders yükü 20 saatten, bir yarıyılda görülen ders yükü ise 260 saatten az olamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencinin ön lisans ve lisans öğretim programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Derslerin AKTS değerleri”

“(1) Bir dersin AKTS’si, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden bir değerdir. Derslerin AKTS’si, çalışma yüklerine göre belirlenir ve öğretim planında gösterilir. İlgili bölüm kurulunca AKTS değeri üzerinden hazırlanan ders planı, Senatoda onaylanır. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim ve öğretim çalışmaları yükü, ders planında gösterildiği kadardır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Önlisans ve lisans öğrencilerinin normal ders yükü kayıtlı oldukları akademik programların özelliklerine bağlı olarak bir yarıyıl için ortalama 30 AKTS’dir. Zorunlu hallerde normal ders yükü değiştirilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve izinli geçirilen süreler hariç, öğrenim ücretini mevzuata göre ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Dört yıllık programlar için en çok yedi yıl, iki yıllık programlar için en çok dört yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde ara sınavlar, kısa sınavlar, dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınav notu final notu yerine geçer. Bütünleme sınav hakkı dersin yapısına bağlıdır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diploma eki ve yabancı dil destekli öğrenim sertifikası

MADDE 37 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Senato tarafından onaylanan Diploma Eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart Diploma Eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma Eki, diploma yerine kullanılamaz.

(3) Yabancı dil seviye tespit (muafiyet) sınavını başaran ve en az 30 AKTS’lik seçmeli dersi o dilde alan öğrenciye Yabancı Dil Destekli Öğrenim Sertifikası verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerarası öğrenci değişim programı ve çift diploma programı uygulanır. Değişim programlarına katılma, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2012

28226