27 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK

RAPORLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin 7 nci maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rapor Alınması Üzerine Yapılacak İşlemler

Madde 7 – Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince verilen raporlarla sağlık kuruluşları tarafından verilen ve Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezine teslim edilen raporların aslı, öğrencinin bağlı olduğu akademik yönetim birimi olan bölüm başkanlığı, enstitü/meslek yüksekokulu/hazırlık sınıfı müdürlükleri veya dekanlığa gönderilir. Raporun bir örneği elektronik ortamda Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince muhafaza edilir. Geçerli raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içindeki rahatsızlığı mazeret olarak kabul edilir. Durum ilgili akademik yönetim birimi tarafından öğretim elemanlarına duyurulur.

b) Uzun süreli raporu olan öğrencilerin bir yarıyıldan dört yarıyıla kadar izinli sayılmalarına ilgili mevzuat hükümlerine göre karar verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.