27 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılacak lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki tüm enstitü ana bilim dallarında yürütülen yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AİYS: Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

b) EABD: Enstitü ana bilim dalını,

c) FBE: Fen Bilimleri Enstitüsünü,

ç) FBEK: Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulunu,

d) FBEYK: Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

f) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examination” sınavını,

g) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite : Atılım Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Usul ve Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvuracak Türk uyruklu öğrenciler için lisans başarı düzeyi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES-Sayısal veya GRE-Sayısal (Quantitative), eğitim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterlik düzeyi ve yapılacak mülakat sonuçları değerlendirilerek öğrenci alınır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES sayısal puan türünde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek asgari puana sahip olmaları gerekir. Bu puanların alındığı sınavların başvuru tarihinden itibaren geçerlilik süresi içerisinde olması gerekir. Değerlendirme ölçütleri ALES puanının ağırlığı %50’den az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise lisans başarı düzeyi, eğitim dili İngilizce olan programlar için İngilizce yeterlik düzeyi, eğitim dili Türkçe olan programlar için Senato tarafından kabul edilen Türkçe yeterlik düzeyi varsa GRE veya Senato tarafından kabul edilen diğer sınavların sonuçları değerlendirilerek öğrenci alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı şartı aranmaz.

(2) Doktora programına başvuracak adayların;

a) İlgili EABD’nin uygun göreceği ve FBE ile ilgili lisans veya tezli yüksek lisans programlarının birinden mezun olması gerekir.

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olması gerekir.

c) Türk uyruklu öğrenciler için ALES, GRE veya Senato tarafından kabul edilen sınavlar, İngilizce yeterlik sınavı ve yapılacak mülakat sonuçları değerlendirilerek öğrenci alınır. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için doktora programına lisans, yüksek lisans başarı düzeyi, İngilizce yeterlik düzeyi, eğitim dili Türkçe olan programlar için Senato tarafından kabul edilen Türkçe yeterlik düzeyi, varsa GRE veya GMAT sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci alınması gerekir.

d) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir.

(3) Lisansüstü programlarla ilgili başvurular FBE’ye yapılır. Adaylar, başvuru için gerekli belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır. Aday kaydıyla ilgili diğer konular, her yarıyılın başlangıç tarihinden önce Üniversite tarafından duyurulur.

İngilizce başarı düzeyi

MADDE 6 – (1) Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran adayların İngilizce bilgi düzeyleri, AİYS veya eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen diğer İngilizce bilgi düzeyi belirleme sınavları sonuçlarına göre ölçülür. İngilizce seviyelerinin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek asgari puanda olması gerekir. Ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğrenciler dil sınavından muaf tutulur.

(2) Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programına başvuran adayların AİYS’den 100 tam not üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans programlarının İngilizce yeterlik düzeyi Senato tarafından belirlenir. AİYS sınavının geçerlilik süresi Senato tarafından belirlenir.

(3) Doktora programına başvuran adayların İngilizce seviyelerinin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen asgari puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek asgari puanda olması gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) FBE’deki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, EABD’nin önerisi ve FBEYK kararıyla, yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kabulde Üniversitenin yüksek lisans programlarına öğrenci kabül koşulları göz önünde bulundurulur. İlgili EABD önerisinde, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin İngilizce yeterlik sınavında veya eşdeğer bir İngilizce sınavında başarılı olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu, Atılım Üniversitesinden farklı diğer üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliliği; EABD’nin önerisi ile FBEYK tarafından belirlenir.

(2) Bu Yönetmeliğin 5’inci maddesindeki başvuru koşullarını sağlayan ve başka yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenciler; ilgili EABD’nin önerisi ve FBEYK kararı ile doktora programına kabul edilebilir. Doktora programına yatay geçiş yolu ile başvuran adayların da, bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirtildiği şekilde danışmanlık protokolü imzalamaları gerekir. Bu adayların program intibakları ilgili EABD tarafından belirlenir ve FBEYK’nın onayı ile yapılır.

İngilizce hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce yeterlik sınavında başarısız olan veya bu sınava girmeyen adaylara İngilizce öğrenebilmeleri için en çok bir yıl süre verilir. Adayların bu süre içerisinde girdikleri AİYS’den veya bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen diğer eşdeğer İngilizce sınavlarından birinden aynı maddede belirtildiği şekilde başarılı olmaları gerekir. İngilizce öğrenimi için harcanan bu bir yıllık süre lisansüstü eğitim için verilen toplam süreye dahil değildir. Belirtilen koşulları sağlayan adaylar İngilizce hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans için bilimsel hazırlık programı; başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 18 krediyi geçmez. Bu programa alınacak öğrenciler EABD tarafından adayların lisans başarı düzeyleri ile izledikleri lisans programlarının yapısı değerlendirilerek belirlenir. Bunlardan;

a) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

b) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili EABD’nin önerisi ve FBEYK onayı ile yüksek lisans programına yönelik dersleri özel öğrenci statüsünde alabilir.

c) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans programı sürelerine dahil edilmez.

ç) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az DD notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

d) Bilimsel hazırlık programını bir takvim yılında tamamlayamayan veya bu programın herhangi bir döneminde kayıt yaptırmayan öğrenci yüksek lisans programına başlatılmaz.

(2) Doktora bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar; bilgi eksikliklerini tamamlamak üzere bilimsel hazırlık programı kapsamında toplam 18 kredi değerinde en fazla altı ders alabilirler. Bilimsel hazırlık programının en fazla bir takvim yılında tamamlanması gerekir. Bu programda geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen doktora programı süresine eklenmez. Bunlardan;

a) Bilimsel hazırlık programında yalnız lisans ve/veya yüksek lisans dersleri alınabilir. Alınacak dersler EABD’nin önerisi ve FBEYK onayı ile karara bağlanır.

b) Alınacak lisans derslerinden en az CC, yüksek lisans derslerinden ise en az BB notu alınması zorunludur. Bilimsel hazırlık programının en az 2.5 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir. Bu derslerden alınan notlar doktora programı ders ortalamasına katılmaz.

c) Bu maddede belirtilen asgari not şartlarını sağlamayan veya bilimsel hazırlık programını süresinde bitiremeyen aday Doktora programına başlatılmaz.

Yurtdışından öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurtdışında ikamet eden, Türk vatandaşları veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

(2) FBE’nin lisansüstü programlarına kabul edilmiş olan öğrenciler, ders aldıkları dönemlerde her dönem en az iki derse kayıt yaptırmak zorundadır. İstisnai durumlar öğrencinin başvurusu, EABD Başkanlığı önerisi ile FBEYK tarafından değerlendirilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD’nin önerisi ve FBEYK kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler kayıt oldukları her ders için, Üniversite tarafından lisansüstü programlarda tespit edilmiş olan ders ücretini öderler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programların Yürütülmesi

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yılı, 13/8/2000 tarihli ve 24139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

(2) Yüksek lisans programındaki öğrencilere izinli sayılacakları her dönem için, bir ders için tespit edilen eğitim ücretlerini ödemek kaydıyla, belgelendirilmiş haklı ve geçerli mazeretleri FBEYK tarafından geçerli bulunmak koşuluyla, iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencilerin izinli oldukları dönemler eğitim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli bulundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Bilimsel hazırlık programına kayıtlı olan öğrencilere izin verilmez.

(3) Kayıt sildirmek isteyen öğrenci bir dilekçe ile FBE Müdürlüğüne başvurur. Kayıt sildirme isteğinde bulunan öğrencinin ödemiş olduğu eğitim-öğretim ücreti iade edilmez.

(4) Lisanüstü öğrenimlerini herhangi bir dönemde bırakmış olan öğrencilerin öğrenimlerine kaldıkları yerden devam etmek istemeleri halinde devam etmedikleri dönemler için harçlar ve katkı paylarına yönelik uygulama Mütevelli heyetinin görüşü alınarak Senato tarafından düzenlenir.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 14 – (1) Bir yüksek lisans dersinin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır. Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı, EABD’nin önerisi ve Enstitü Kurulu kararıyla tespit edilir. Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması dersleri kredisiz derslerdir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka bir de yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından tespit edilen ve duyurulan yer ve zamanda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu gözönünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. EABD tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir.

(2) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(3) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin uygulamalar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkelere göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Ortalama Hesaplama ve Ders Saydırma

Ders harf notları

MADDE 16 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur:

a) Ortalamaya katılan harf notları şunlardır:

1)    Puan                         Yarıyıl ders notu          Katsayısı

       90-100                      AA                               4.0

       85-89                        BA                               3.5

       80-84                        BB                               3.0

       75-79                        CB                               2.5

       70-74                        CC                               2.0

       65-69                        DC                               1.5

       60-64                        DD                               1.0

       50-59                        FD                               0.5

       49 ve aşağısı             FF                                0

                                        NA                               0

2) I (Eksik) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına teslim tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde I notu FF veya U notu haline dönüştürülür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EABD’nin önerisi ve FBEYK kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

3) NA (Devamsızlık nedeniyle başarısız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (NA) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.

b) Ancak; aşağıdaki harf notları ortalamaya katılmaz:

1) S (Yeterli) notu; tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (S) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve diğer üniversitelerden alınan dersler için, başarılı olma durumunda verilir.

2) P (Gelişmekte olan) notu; tez veya proje çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

3) U (Yetersiz) notu; tez, proje veya seminer çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (U) notu, ayrıca, kredisiz olarak alınan dersler ve diğer üniversitelerden alınan dersler için başarısız olma durumunda verilir.

4) EX (Muaf) notu; diğer üniversitelerden yatay geçiş yaparak gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için verilir.

5) NI (Not ortalamasına katılmayan) notu; not ortalamasına katılmamak koşuluyla alınan dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencilerin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programda ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

(2) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve aynı başkanlık tarafından açıklanır.

Notlarda maddi hata

MADDE 17 – (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili olduğu EABD tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren EABD’ce belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

Ders saydırma

MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrencilerin; özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ilgili EABD’nin önerisi ile FBEYK tarafından karara bağlanır.

(2) Yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, Üniversiteden özel öğrenci statüsünde almış oldukları derslerden en çok ikisini yüksek lisans programı içerisinde saydırabilir. Bu işlem öğrencinin başvurusu ile ilgili EABD’nin teklifi ve FBEYK kararı ile gerçekleştirilir.

(3) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi o programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır.

(4) Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir Yüksek Öğretim kurumundan ders almaları için başvurunun ilgili dönem başında danışman önerisi EABD Başkanlığının onayı ve FBEYK kararı ile yapılması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Süre, Ders Tekrarı ve Bütünleme Sınavları

Süre

MADDE 20 – (1) Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir. Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre hariç olmak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, doktora programını, izinli olduğu dönemler hariç, tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, EABD başkanlığının önerisi ve FBEYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Ders tekrarı ve bütünleme sınavları

MADDE 21 – (1) Yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler için derslerde başarı notu en az CC’dir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere EABD’ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere EABD’ce eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir. Bu durumda öğrencinin almış olduğu son not geçerlidir. Ancak, tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında EABD tarafından FBE Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekir.

(2) Doktora programında kayıtlı öğrenciler için derslerde başarı notu en az CB’dir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere EABD’ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Tekrarlanacak derslerle ilgili olarak yarıyıl başında EABD tarafından FBE Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekir.

(3) Lisanüstü eğitime ara verilmesi durumunda, önceden alınan derslerin hangi koşullarda halâ geçerli sayılacağına, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararlarına göre, EABD’nin önerisi üzerine FBYK tarafından karar verilir.

(4) Güz ve bahar dönemlerinin sonunda kayıt yaptırdıkları derslerin dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip sınava girmeyenler ile dönem sonu sınavına girdikleri derslerden FF, FD, DD, DC, CC, CB notu alan öğrencilere her ders için bütünleme sınav hakkı verilir. Bu sınav dönem sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve koşullarda öğrencinin ilgili EABD’ye başvurusu üzerine gerçekleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş öğrencinin başvurusu, EABD’nin önerisi ve FBEYK onayı ile yapılır. Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda bulunamaz. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programla ilgili şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları ilgili EABD başkanlığının başvurusu FBEYK önerisi ve Senato’nun onayı ile açılabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programı ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının uygulanmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, seminer dersi ve EABD başkanlığı programında öğrencinin alması gerektiği belirtilen kredisiz dersler ve ilgili EABD’nin eğitim dilinde hazırlanan tez çalışmasından oluşur.

b) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciye tez danışmanı, en geç birinci yarıyılı sonuna kadar öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin önerisi ve FBEYK kararıyla atanır. Tez danışmanları öğretim üyeleri veya Senato’nun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları FBEK tarafından belirlenir.

c) Öğrencinin alacağı dersler tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD başkanlığı tarafından belirlenir. Kayıt işlemleri EABD başkanlığı tarafından müfredat programına uygun olarak yürütülür.

ç) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

d) Öğrencinin tezini jüri önünde savunabilmesi için kredili ve kredisiz derslerini başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir.

e) Öğrenci, yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans dersleri alabilir. Ancak lisans derslerinden en çok iki tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

f) Öğrenci, EABD’nin önerisi ve FBEYK kararı ile, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir. Bu durumdaki öğrenci o ders için üniversite yüksek lisans programında tespit edilmiş olan ücreti ödemek zorundadır.

g) EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılamaz, ancak not belgesinde belirtilir.

ğ) Öğrenci, Atılım Üniversitesi FBE’nin diğer anabilim dallarından veya diğer enstitülerinden danışmanının teklifi ve EABD başkanının onayı ile ders alabilir.

Tezli yüksek lisans programında tezin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tezi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları FBE tez yazım kılavuzuna uygun biçimde ilgili EABD eğitim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde aynı dilde savunmak zorundadır. Tez danışmanları, tamamlanan tezlerin bu kılavuza uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

b) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez savunmasını yapmak üzere ilgili EABD’ye başvurur. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve FBEYK kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

ç) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

d) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABD başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içinde FBE’ye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Tez savunmasında başarılı olan, bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun görülen öğrenci yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde FBE Müdürlüğü’ne teslim ederek yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur ve tezli yüksek lisans ibaresi belirtilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı ve ders yükü

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet kredili ders, EABD başkanlığı programında öğrencinin alması gerektiği belirtilen kredisiz dersler ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili EABD eğitim dilinde hazırlanan yazılı bir rapor vermek zorundadır.

b) Tezsiz yüksek lisans programında, EABD her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato’nun belirleyeceği niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

c) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi, dönem projesinin yürütülmesi ve kayıt işlemleri ilgili EABD başkanlığı tarafından yürütülür.

ç) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

d) Öğrenci EABD’nin önerisi ve FBEYK kararı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir. Bu durumdaki öğrenci o ders için Üniversite Yüksek Lisans programında tespit edilmiş olan ücreti ödemek zorundadır.

e) Öğrenci, Atılım Üniversitesi FBE’nin diğer anabilim dallarından veya diğer enstitülerinden danışmanının teklifi ve EABD başkanının onayı ile ders alabilir.

f) EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not belgesinde belirtilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans diploması; kredili ve EABD başkanlığı programında öğrencinin alması gerektiği belirtilen kredisiz dersler ile dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur ve tezsiz yüksek lisans ibaresi belirtilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EABD başkanlığının önerisi FBEYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; doktora öğrencilerinden bağımsız araştırma yapma, olayları irdeleyerek bilimsel yorum yapma, yeni teknikler geliştirme, yeni tekniklerin mühendislik problemlerinin çözümünde özgün ve başarı ile uygulanmasını sağlama, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneklerini geliştirerek/kullanarak özgün araştırmalar yapmalarını sağlamaktır.

(2) Doktora programı dersler ve araştırma çalışması olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Araştırma çalışması doktora tezi şeklinde, akademik jüriye sunulur. Derslerin başarı ile tamamlanması, bilimsel yeterlik sınavlarından başarı ile geçilmesi ve doktora tezinin jüri tarafından kabulünden sonra ciltlenmiş nüshalarının FBE’ye teslimi ile adaylar doktora derecesi almaya hak kazanır.

Doktora programının süresi

MADDE 31 – (1) Doktora adayı öğrencilerin doktora tezini savunmadan önce EABD tarafından belirlenen müfredat programını tamamlaması, kredili ve kredisiz derslerden geçer not alması ve not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması gerekmektedir. Doktora programı en erken altı yarıyılda tamamlanabilir. Doktora eğitimine ara verilmesi halinde alınan kredili ve kredisiz derslerin geçerlik süresi 10 dönemdir. On dönem sonunda bu derslere veya EABD tarafından uygun görülen derslere kayıt yaptırılması ve geçer not alınması gerekmektedir. Doktora eğitimi süresince adaylar en fazla iki yarıyıl izin alabilirler.

Ders alma ve kredi

MADDE 32 – (1) Doktora programında ders alma ve kredi ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmiştir;

a) Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, ilgili EABD müfredat programında belirlenen kredisiz dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi ve ilgili doktora programı eğitim dilinde hazırlanacak tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet kredili ders, ilgili EABD müfredat programında belirlenen kredisiz dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi ve ilgili doktora programı eğitim dilinde hazırlanacak tez çalışmasından oluşur.

b) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

c) Öğrencinin kayıtlı olduğu doktora EABD programı dışından seçilen derslerin sayısı üçü geçemez. Öğrenci bu dersleri Atılım Üniversitesi FBE’nin diğer anabilim dallarından veya diğer enstitülerinden danışmanının teklifi ve EABD başkanının onayı ile alabilir. Ayrıca bu dersler EABD Başkanlığının önerisi ve FBEYK onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tez danışmanlığı

MADDE 33 – (1) Doktora programına kabul edilen adaylar, kayıt oldukları ilk dönem sonuna kadar bir öğretim üyesi ile danışmanlık protokolü imzalamak zorundadır. Danışmanlık protokolü, ilgili öğretim üyesi ve doktora öğrencisi tarafından imzalanır. Danışmanlık protokolünde doktora konusunun başlığı verilir ve yapılacak araştırma özet haline getirilerek tanımlanır. Doktora öğrencisinin doktora programı kapsamında alacağı dersler gerekirse seçenekli olarak önerilir. Danışmanlık protokolü, FBEYK onayı ile yürürlüğe girer. Protokolü imzalayan taraflardan herhangi biri veya her ikisi gerekçelerini belirtmek koşuluyla protokolün feshedilmesi için EABD Başkanlığına başvurabilir. Bu başvuru ilgili EABD tarafından değerlendirilerek FBE’ye bildirilir. FBE söz konusu talebi en geç bir ay içinde karara bağlar. Herhangi bir nedenle Protokolü feshedilen doktora öğrencisi, en geç bir ay içinde ilgili EABD’deki bir öğretim üyesiyle yeni bir protokol imzalamakla yükümlüdür. Tez danışmanlığı protokolü onaylanan öğrencinin bu dersleri alabilmesi için ikinci bir onaya ihtiyacı yoktur.

İkinci tez danışmanı

MADDE 34 – (1) Tezin yürütülmesinin gerektirdiği hallerde doktora derecesine sahip bir ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı en geç, öğrencinin doktora yeterlik sınavını geçtiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili EABD başkanlığının önerisi ile FBE tarafından onaylanarak atanır.

Mali hususlar ve burslar

MADDE 35 – (1) Doktora eğitimi ile ilgili mali hususlar ve adaylara sağlanacak burs imkanları Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavı doktora öğrencisinin ilgili bilim alanındaki bilimsel yeterliğini ve araştırma yeteneğini belirlemek amacıyla aşağıda belirtildiği şekilde yazılı ve sözlü olmak üzere yapılır:

a) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavları FBEYK tarafından seçilen ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere, en az üç en fazla beş kişiden oluşan yeterlik sınav jürileri kurar. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

b) Doktora yeterlik sınavının tümü EABD programı dilinde yapılır.

c) Doktora öğrencileri derslerini başarı ile tamamladıkları ve en az 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağladıkları dönemi izleyen dönem içinde doktora yeterlik sınavına alınır.

ç) Doktora yeterlik komitesi sınav sonuçlarını değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını ilgili EABD Başkanlığına iletir. Bu karar en geç üç gün içinde FBE’ye tutanakla bildirilir.

d) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan kredili dersler NI statüsünde olup en az CB notu alınması gerekir.

e) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda öğrenciye daha önceki yeterlik sınavında başarılı olduğu dersler/alanlardan almış olduğu notlar geçerli olmak üzere soru sorulmaz. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci bağlı olduğu EABD başkanlığı önerisi ile yeni bir protokol imzalayabilir.

Doktora tezi izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan araştırmacı için ilgili tez danışmanı ve EABD Başkanlığının önerisi ve FBEYK onayı ile bir ay içinde bir doktora tezi izleme komitesi oluşturulur. Doktora tezi izleme komitesi, tez danışmanı ve tez konusuyla ilgili FBE’ye bağlı EABD içinden ve Üniversite dışından görevlendirilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Bunların dışında ikinci tez danışmanının olması durumunda, bu kişi dilerse komite toplantılarına katılabilir. Doktora tezi izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili tez danışmanı ve EABD Başkanlığının önerisi ve FBEYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tezin izlenmesi

MADDE 38 – (1) Doktora tezi ve tezin izlenmesi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Tez izleme komitesi atanan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süre içinde o zamana kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir ve kararını ilgili EABD Başkanlığına iletir. Bu karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde FBE’ye tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise izleyen dönem içinde tez önerisi savunmasına alınır.

ç) Tez önerisi kabul edilen doktora öğrencisi için tez izleme komitesi, akademik takvimde belirtilen süre içinde her dönem ve yılda iki kez toplanır. Doktora öğrencisi, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve sunum yapar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Doktora öğrencisinin tez çalışması notu komite tarafından (S) veya (U) olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili EABD Başkanlığına iletilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Doktora tez çalışmasını bu Yönetmeliğin 20 nci ve 31 inci maddelerinde belirtilen süre içinde tamamlayan doktora öğrencisi, elde ettiği sonuçları Üniversite tez yazım kılavuzuna uygun biçimde ilgili EABD eğitim dilinde yazmak ve tezini jüri önünde aynı dilde savunmak zorundadır. Doktora tezinin sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tez danışmanınca tezi kabul edilen doktora öğrencisi, tez savunması yapmak için ilgili EABD Başkanlığına başvurur. Danışman, tez jürisi önerisi ile birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ve öğrencinin uluslararası bilimsel yayın indekslerinden olan SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI veya ilgili EABD başkanlığınca öngörülen alan indekslerinde yer alan dergilerde tez konusu ile ilgili basılmış olan veya bu dergilere basılmak üzere gönderilmiş bir makalesini ilgili EABD Başkanlığına iletir. Öğrencilerin tez savunması yapabilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

b) Doktora tez jürisi, EABD başkanlığının önerisi ve FBEYK kararı ile atanır. Jüri, biri tez danışmanı olmak üzere üçü doktora öğrencisinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, tezin ve bu fıkranın (a) bendinde belirtilen dergilerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere gönderilmiş bir makalenin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak doktora öğrencisini tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının ilgili EABD eğitim dilinde sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

ç) Tez savunması sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir ve tutanakla ilgili EABD Başkanlığına iletir. Jüri kararı EABD tarafından en geç üç gün içerisinde FBE’ye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen doktora öğrencisi izleyen dönemde ve akademik takvimde belirtilen süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Doktora öğrencisi, uzatma aldığı yarıyılda kayıt yaptırmak zorundadır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 40 – (1) Tez savunmasında başarılı olan, bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun görülen öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde FBE’ye teslim ederek doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onaylanmış adı bulunur.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 25/2/2008 tarihli ve 26798 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.