27 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

YÖNETMELİK

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden:

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt ile lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlar ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı/anasanat dalı: Üniversiteye bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) CAE: Certificate in Advanced English sınavını,

f) CPE: Certificate of Proficiency in English sınavını,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan Senatonun belirlediği niteliklere sahip öğretim üyesini veya öğretim görevlisini,

ğ) DNO: Dönem not ortalamasını,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Müdürü: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) Enstitü: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,

k) FCE: First Certificate in English sınavını,

l) GMAT: Graduate Record Admission Test sınavını,

m) GNO: Genel not ortalamasını,

n) GRE: Graduate Record Examinations sınavını,

o) IELTS: International English Language Testing System sınavını,

ö) Öğrenci: Lisansüstü eğitim öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

p) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

s) TOEFL: Test of English as a Foreign Language sınavını,

ş) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini,

t) YADYO: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar

Programlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programları; tezli veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal tez ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programlarından olan tezsiz yüksek lisans programı ise; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama etkinliklerini kapsar.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve sanatta yeterlik uygulamasından oluşur.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile bir enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından değişik adlar taşıyan lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların usul ve esasları Senato tarafından belirlenerek Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Enstitülerde lisansüstü öğretimi Türkçe veya İngilizce yapılır. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlar, anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak program yürütme kurullarınca yürütülür. Bu konu ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul

Öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için;

a) Lisans diplomasına sahip olmak,

b) ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak (Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları ve tezsiz yüksek lisans programlarının tamamına öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz) veya YÖK tarafından belirlenen GMAT ve GRE eş değer taban puanını almış olmak,

c) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarında, YDS'den en az 50 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değer kabul edilen yabancı dil puanlarına sahip olmak,

ç) İngilizce eğitim yapılan anabilim dallarında YDS'den en az 55 puan almış olmak,

d) İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE gibi sınavların birinden eş değer puan almış olmak,

şartları aranır.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans not ortalaması ve İngilizce tezli programlarda yabancı dil puanı 100’lük sisteme çevrilir. Ayrıca, mülakat sınavı veya anasanat dalı uygulama sınavı yapılır. Adaylar başvuruda bulundukları yüksek lisans programının türüne göre aşağıdaki tablo ve esaslara göre değerlendirilir:

a)

 

Türkçe

Yüksek Lisans

İngilizce

Yüksek Lisans

Tezsiz

Yüksek Lisans

*Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Yüksek Lisans

ALES

%50

55£

%50

55£

-

-

YDS

-

50£

%10

55£

-

-

Lisans Not Ortalaması

%20

-

%15

-

%50

%50

Mülakat

%30

-

%25

-

%50

%50

Yüksek Lisans Ortalaması

-

-

-

-

-

-

Toplam

60£

65£

50£

*Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar.

 

b) Türkçe yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için;

1) ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE'den aldığı eş değer puanının %50'si,

2) Lisans mezuniyet not ortalamasının tezli programlarda %20'si,

3) Mülakat veya anasanat dalı uygulama sınavı sonucunun %30'u,

alınarak hesaplanır.

c) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümleri ve tezsiz yüksek lisans programlarında herhangi bir ALES ve YDS koşulu aranmamakla birlikte, yüksek lisans giriş puanı; mezuniyet notunun %50’si ve mülakat sınavının %50'si alınarak hesaplanır.

ç) İngilizce yüksek lisans programlarına giriş puanı her bir aday için;

1) ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE'den aldığı eş değer puanının %50'si,

2) İngilizce dil puanının %10’u,

3) Lisans mezuniyet not ortalamasının tezli programlarda %15'i,

4) Mülakat veya anasanat dalı uygulama sınavı sonucunun %25'i,

alınarak hesaplanır.

d) Türkçe yüksek lisans programlarına giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar ile İngilizce yüksek lisans programlarına giriş puanı 65 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümleri ve tezsiz yüksek lisans programlarına giriş puanı 50 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

(3) Doktora programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

b) Yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için, ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE eşdeğer taban puanını almış olmak.

c) Lisans derecesi ile başvuranlar için başvurduğu programın puan türünde ALES'ten en az 85 standart puan veya buna eşdeğer GMAT veya GRE puanını almış olmak.

ç) Lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 88 veya eşdeğer bir puana sahip olmak.

d) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarında, YDS'den en az 55 puan almış olmak veya eşdeğer kabul edilen yabancı dil puanlarına sahip olmak.

e) İngilizce eğitim yapılan anabilim dallarında YDS'den en az 60 puan almış olmak.

f) İngilizce dili için eşdeğerliği kabul edilen TOEFL, IELTS, CPE, CAE, FCE gibi sınavların birinden eşdeğer puan almış olmak.

g) Türkçe eğitim yapılan anabilim dallarına lisans derecesi ile başvuran adaylarda YDS'den en az 60 puan almış olmak veya eşdeğer kabul edilen yabancı dil puanlarına sahip olmak.

ğ) İngilizce eğitim yapılan anabilim dallarına lisans derecesi ile başvuran adaylarda YDS'den en az 70 puan almış olmak veya eşdeğer kabul edilen yabancı dil puanlarına sahip olmak.

h) ALES standart puanı 70 puandan veya kabul edilen GMAT ve GRE eşdeğer taban puanından aşağı olmamak koşuluyla, yükseköğretim kurumlarının belirlemiş olduğu asgari puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayanlardan, öğrenimini tamamladıktan sonra en fazla iki yarıyıl ara vererek doktora eğitimine başlayanların yeniden ALES veya GMAT ile GRE sınavına girmeleri gerekmez.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması ve İngilizce programlarda yabancı dil puanı 100’lük sisteme çevrilir. Ayrıca, mülakat sınavı veya gelişim dosyası (portfolyö) incelemesi yapılır. Adaylar başvuruda bulunduklarını doktora programının türüne göre aşağıdaki tablo ve esaslara göre değerlendirilir:

a)

 

Türkçe

Doktora

İngilizce

Doktora

Lisans Derecesi ile

İngilizce Doktora

Türkçe Doktora

ALES

%50

55£

%50

55£

%50

85£

%50

85£

YDS

-

55£

%10

60£

%10

70£

-

60£

Lisans Not Ortalaması

%10

-

%5

-

%15

88

%20

88£

Mülakat

%30

-

%25

-

%25

-

%30

-

Yüksek Lisans

Ortalaması

%10

-

%10

-

-

-

-

-

Toplam

70£

70£

70£

70£

 

b) Doktora giriş puanı her bir aday için;

1) Lisans derecesi ile İngilizce doktora programlarına başvuranlarda, ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE eş değer puanının %50'si, mezuniyet not ortalamasının %15'i, mülakat sınavı sonucunun %25'i, Yabancı dil puanının %10'u,

2) Lisans derecesi ile Türkçe doktora programlarına başvuranlarda, ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE eş değer puanının %50'si, mezuniyet not ortalamasının %20'si, mülakat sınavı sonucunun %30'u,

3) Yüksek lisans derecesi ile İngilizce doktora programlarına başvuranlarda, ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE eş değer puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %5'i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u, yabancı dil puanının %10'u ve mülakat sınavı sonucunun %25’i,

4) Yüksek lisans derecesi ile Türkçe doktora programlarına başvuranlarda, ALES standart puanının ya da GMAT veya GRE eş değer puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u ve mülakat sınavı sonucunun %30'u

alınarak hesaplanır.

c) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından yapılır.

(5) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

b) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarında ALES koşulu aranmaz. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların dışındaki programlara başvuran adayların, ALES sınavı sözel kısmından yüksek lisans derecesi ile başvuranlarda en az 55, lisans derecesi ile başvuranlarda ise en az 85 puan almış olması gerekir. Adaylar başvuruda bulunduklarını sanatta yeterlik programının türüne göre aşağıdaki tablo ve esaslara göre değerlendirilir:

1)

 

*Sanatta

Yeterlik

*Sanatta Yeterlik

Lisans Derecesi

ile Doktora

Sanatta

Yeterlik

Sanatta Yeterlik

Lisans Derecesi

ile Doktora

ALES

-

-

-

-

%50

55£

(Sözel)

%50

85£

(Sözel)

YDS

-

55£

-

55£

-

55£

-

55£

Lisans Not Ortalaması

%25

-

%50

88£

%10

 

%30

88£

Mülakat

%50

-

%50

-

%20

 

%20

-

Yüksek Lisans

Ortalaması

%25

-

-

-

%20

 

-

-

Toplam

70£

70£

70£

70£

*Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar.

 

2) Lisans derecesi ile doktoraya başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamalarının 100 üzerinden en az 88 veya eş değer bir puana sahip olmak.

3) Adayların YDS'den en az 55 puan almış olması veya eş değer kabul edilen yabancı dil puanlarına sahip olması gerekir.

4) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans ve yüksek lisans not ortalaması ve İngilizce tezli programlarda yabancı dil puanı 100’lük sisteme çevrilir. Ayrıca, mülakat, yetenek sınavı ve gelişim dosyası (portfolyö) incelemesini içeren, 100 puan üzerinden bir değerlendirme puanı verilir. Mülakat, yetenek sınavı ve gelişim dosyası incelemesinin bu değerlendirmedeki ağırlıkları ilgili anasanat dalı akademik kurulu tarafından belirlenir.

5) Lisans derecesi ile başvuranlarda; mezuniyet not ortalamasının %50'si, değerlendirme puanının %50'si; yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalamasının %25'i, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25'i, değerlendirme puanının %50'si alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır.

6) ALES puan şartı aranan anasanat dallarında lisans derecesi ile başvuranlarda; ALES standart puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30'u, ve değerlendirme puanının %20'si; yüksek lisans derecesi ile başvuran adaylarda ise ALES standart puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve değerlendirme puanının %20'si alınarak sanatta yeterlik giriş puanı hesaplanır.

7) Sanatta yeterlik giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre sanatta yeterlik programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Kesin kayıtlar ilgili Enstitü müdürlüğü tarafından yapılır.

(6) Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde aranacak usul ve esaslar şunlardır:

a) Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvurabilmeleri için Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programları hariç, ALES'ten en az 55 standart puan veya YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE eş değer puanını almaları; lisans derecesi ile doktora programlarına başvuranlar için ALES'ten en az 85 standart puan veya YÖK tarafından belirlenen GMAT veya GRE eş değer puanını almaları gerekir,

b) Yabancı uyruklu adaylar için; İngilizce yüksek lisans programına başvuranlarda YDS'den 55, doktora veya sanatta yeterlik için başvuranlarda ise YDS'den en az 70 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değer kabul edilen yabancı dil puanlarına sahip olma şartı aranır.

c) Adayların, daha önce öğrenim gördüğü kurumların YÖK tarafından eşdeğer kabul edilmesi gerekir.

ç) Tamamen İngilizce eğitim yapan anabilim/anasanat dalları dışında bir anabilim/anasanat dalında lisansüstü eğitim için başvuran adayların Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin açacağı Türkçe dil bilgisi seviye tespit sınavını başarmaları gerekir.

d) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alanlarla, ikili anlaşmalarda hükmü bulunan hâllerde veya kendi hesabına yüksek lisans veya doktora yapmak üzere başvuran Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve akraba toplulukları öğrenci adayları; ayrıca bir sınav yapılmadan lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilir. Adayların daha önce öğrenim gördüğü kurumların YÖK tarafından tanındığını daha sonra belgelemeleri gerekir. Bu kapsamdaki adaylar için gerekli görülen hâllerde dil ve bilgi seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir, eksiklikleri belirlenen adayların bu eksiklikleri gidermesi sağlanabilir. Sınavı yapacak jüri üç asil bir yedek üyeden oluşur. Burslu öğrenciler ALES'e girmek zorundadır, ancak bu öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti uyruklulara uygulanan ölçütlere tabi değildirler ve ALES'ten almış oldukları puan değerlendirmeye alınarak yerleştirmeleri yapılır. Yerleştirmeler, verilen kontenjanlar çerçevesinde ilgili Enstitü Yönetim Kurulları tarafından uygun görülen yöntemlerle yapılır.

(7) Yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğretim yaptırılacak anabilim/anasanat dallarının adları, bu programlara alınacak öğrenci sayıları, varsa öğrencilerde aranacak nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşleri de alınarak ilgili Enstitü Kurulu tarafından tespit ve Rektörlükçe ilan edilir. Bu ilanda yabancı öğrenci ve yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kontenjanları da ayrıca belirtilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile söz konusu ilan ilgili Enstitü tarafından her yarıyıl başında verilebilir.

(8) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş proje bütçelerinden desteklenir.

(9) Üniversitenin lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, genel not ortalamaları en az A2 olmak koşuluyla lisansüstü programlarda yer alan ve kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere mezuniyet yıllarında kayıt yaptırabilir ve lisansüstü programa kayıt yaptırdıktan sonra bu dersleri lisansüstü ders yüküne saydırabilir. Bu öğrenciler lisansüstü derslerden en fazla üç ders alabilir. Bu dersler hem lisans, hem de yüksek lisans programlarında zorunlu AKTS kredi hesabına katılmaz. Kontenjanlar ve yabancı dil ile ilgili koşullar anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin ders seçimleri ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır ve ilgili Enstitü müdürlüğüne bildirilir. Derse devam, sınavlar ve değerlendirmede, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu programa katılan öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

(10) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydıyla ilgili olarak adayın beyanına göre işlem yapılır. İlan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan adaylar haklarını kaybeder.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara ilgili anabilim/anasanat dalının olumlu görüşü de alınarak, yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Anabilim/anasanat dallarının yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Yatay geçişler yarıyıl başlarında ders alma süresi içerisinde yapılır. Lisansüstü programlara yatay geçiş yapan öğrencinin başvurduğu anabilim dalı için başvuru sırasında adaylarda aranan yabancı dil koşulunu sağlaması gereklidir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık, öğrencilerin akademik eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır.

(2) Bu programa alınacak öğrenciler Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı en çok bir yıldan (iki yarıyıl) oluşur. Bu süre, ilgili programın azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda otuz AKTS krediyi geçemez.

(5) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilirler.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir doktora öğrencisinin ders programı, lisans veya yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için programı en az 70 genel not ortalamasıyla tamamlaması; bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için, bilimsel hazırlık programını en az 75 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler lisansüstü programa başlayamazlar.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde alınan dersler lisansüstü programa saydırılabilir. Ancak bu kapsamdaki dersler lisansüstü program kapsamında alınması gereken derslerin yüzde ellisini geçemez. Lisansüstü eğitime özel öğrenci olarak kaydolan öğrenciler, lisansüstü eğitimde alacakları derslerin toplam AKTS kredi sayısının en çok %50'sini özel öğrenci olarak alabilir. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde diğer lisansüstü öğrencilere uygulanan esaslara göre işlem yapılır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler aldıkları dersleri daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak saydırabilir. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrenciler kredi/saat başına, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemek zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim öğretim yılı

MADDE 13 – (1) Lisansüstü eğitim öğretim takvimi Senato tarafından düzenlenir.

(2) Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl/yıl sonu sınav süreleri hariç her biri en az ondört haftalık iki yarıyıldan oluşur.

Lisansüstü dersler ve ders seçimi

MADDE 14 – (1) Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu hâllerde danışman olma niteliğine sahip olan öğretim görevlileri de lisansüstü düzeyde ders verebilir. Lisansüstü dersler ile varsa ön şart dersleri, bunların AKTS kredi saatleri, okutulacak yarıyıllar, sorumlu öğretim üyeleri veya görevlileri, Enstitüyü oluşturan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Mayıs ayı içerisinde Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra öğretim dönemlerinde uygulanır.

(2) Danışmanlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde lisansüstü öğrencilerle birlikte alınacak dersleri belirler ve Enstitüye bildirir. Öğrenciler, yarıyılın ilk iki haftası içerisinde danışmanının ve anabilim/anasanat dalı başkanının onayını alarak o yarıyıl programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir.

(3) Lisansüstü öğrencilerinin teorik derslerin %70'i ve uygulamalı derslerin %80'ine devam etmeleri zorunludur.

(4) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartları yerine getirmekle ve ilgili Enstitü Müdürlüğünce istenen ders kayıt işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür. Ders kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan ders kaydını yaptırmayan öğrenciler sınavlara giremez ve o yarıyıl almakla yükümlü oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu hâllerde geçen süreler azami sürelerin hesaplanmasında dikkate alınır.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Dersten sorumlu öğretim elemanı; öğrenciye verilecek başarı notunu, her yarıyıl yapılan en az bir ara sınav notu, yarıyıl sonu sınav notu, varsa yarıyıl proje çalışmasını değerlendirerek belirler.

(2) İlgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladıkları hâlde final sınavına girmeyenlere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonlarında bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(3) Mezun olabilmek için gerekli olan ortalama şartını sağlayamayan öğrencilere, not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına katılma hakkı tanınabilir.

Başarı notları

MADDE 16 – (1) Ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı ve bütünleme sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden hesaplanır ve not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. Başarı notu değerlendirilmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ilgili derse ait ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavından aldığı notlar birlikte değerlendirilerek yapılır. Bu değerlendirmede yıl içi ve yıl sonu faaliyetlerinin genel başarı notu üzerine etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk on beş günü içerisinde ilan edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencilere 0 (sıfır) notu (F3) verilir. Öğretim elemanı tarafından öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki not dönüşüm tablosundaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:

 

Not Dönüşüm Tablosu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(AKTS/ECTS)

Puanlar

Notlar

Notlar

100-90

A1

A

85-89

A2

 

75-84

B1

B

70-74

B2

C

65-69

C1

D

60-64

C2

E

55-59

D1

 

50-54

D2

40-49

F1

F

20-39

F2

 

0-19

F3

 

NA (Devamsız)

 

 

S (Başarılı)

 

 

I (Eksik)

 

 

U (Başarısız)

 

 

EX (Muaf)

 

100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu esas alınarak hesaplanır.

 

(2) Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (S), tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız notu (U) verilir. Başarısız (U) notu ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersleri, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda da kullanılır. Başarılı (S) veya başarısız (U) notu dönem veya genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (I) notu, yarıyıl sonu sınavına ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı, bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapılarak başarı notu ilgili Enstitüye gönderilir. Aksi hâlde (I) notu (F3)'e dönüşür. Derse devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilere NA notu verilir.

(3) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Not ortalamaları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait DNO ve kayıtlı oldukları program süresince almış oldukları tüm dersler için GNO ile izlenir.

(2) Bu ortalamalar; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesiyle bulunur. Muaf olunan dersler ortalamaya dâhil edilmez. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması gerekir. Ortalamaların kayda geçmesinde, virgülden sonraki üçüncü hane 5’ten küçükse 0’a azaltılır; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci haneyi l’e artıracak şekilde yuvarlanarak, iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden en son alınan başarı notu katılır.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrenci, ayrıca ilgili Enstitü Anabilim Dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesiyle diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçim yapabilir. Ders saydırma işlemleri öğrencinin enstitüde ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın ilk dört haftası içinde yapılır.

(2) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları arasında yer alan ve Yükseköğretim alanı ile ilgili Erasmus programı kapsamında yurt dışına gidecek lisansüstü öğrenciler için Senatonun belirlediği esaslara göre işlem yapılır.

Ders tekrarı

MADDE 19 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; en az B2 notu alınmış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak ve başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olduğu dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen ders/dersleri alabilir. Ancak bu durumda ders alma talebi, ders kayıt süresi içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitü Yönetim Kurulu onayına sunulur. Azami öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki şartları yerine getiremeyen öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan kayıtları silinir:

a) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemesi.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığı tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

İzinli sayılma

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere en fazla iki yarıyıl Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hâllerde bu süre, izni veren ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir ve azami öğretim süresine eklenir:

a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacı ile süreli olarak yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi.

b) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer hâllerin ortaya çıkması.

(2) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek koşuluyla, aşağıdaki nedenlerle Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile izledikleri programlardan, bir defaya mahsus olmak üzere, bir yıla kadar öğrencilik hakları saklı kalmak kaydıyla eğitim öğretime ara verebilirler:

a) Öğrencinin zorunlu olarak askere gitmesi.

b) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alınan raporla belgelenmiş mazereti olması.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin birinci derecede yakınının hastalığı veya ölümü.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.

e) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi.

f) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hâllerin bulunması.

g) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği başka hâllerin ortaya çıkması.

(3) İzinli sayılma nedenlerinin ortaya çıkması hâlinde öğrencinin en geç onbeş gün içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye başvurması ve gerekçelerini belgeleriyle kanıtlaması zorunludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları adı altında iki farklı şekilde yürütülür.

(2) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans programları şeklinde de düzenlenebilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(3) Tezli yüksek lisans programından, tezsiz yüksek lisans programına geçiş, adayın başvurusu ile bu başvurunun ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile yapılır.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en az yedi adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık alan dersi ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(4) Sosyal Bilimler Enstitüsünde seminer çalışması, uzmanlık alan dersi şeklinde uygulanır ve bu dersten başarılı olan öğrenciler seminer çalışmasından başarılı olmuş sayılır. Fen Bilimleri Enstitüsünde seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer konusunu ve tarihini seminerin verileceği yarıyılın ders kayıt formunda belirtir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir. Bu süre içerisinde öğrenimin tamamlanamaması hâlinde 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Üç yarıyıl sonunda AKTS kredisi yükünü, seminerini başarıyla tamamlayamayan ve genel not ortalaması 70’in altında olan öğrenciler tez aşamasına geçemez.

(3) AKTS kredisi yükünü ve seminerini başarıyla tamamlayan, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, danışmanının ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, birinci yarıyıl başında, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı kurul kararı ile yapılan tez danışmanı önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâllerde; anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Emekli öğretim üyelerinin, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez önerisi kabul edilmiş öğrencisi varsa danışmanlıkları devam eder.

(2) Öğrenci 60 AKTS ders kredisini tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, en geç derslerin tamamlandığı yarıyılın son haftası içerisinde, öğrencinin danışmanı ile birlikte hazırladığı tez önerisini ve tez programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile Enstitüye önerir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri AKTS kredi yükünden sayılır. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

Tezli yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman olma niteliğine sahip üç veya beş öğretim elemanından oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Biri başka bir anabilim/anasanat dalından olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

(3) Öğrenci, jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren en erken bir hafta, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders AKTS kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans programında diploma

MADDE 27 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş en az yedi kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir ve bu durum diplomada belirtilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının başvurusu ve Enstitü Kurulu önerisi üzerine Senato kararı ve Yüksek Öğretim Kurulu onayı ile açılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en az on adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler) ile dönem projesi (proje çalışması) dersinden oluşur.

(4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(5) Dönem projesi dersi AKTS kredi yüküne dahildir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın ve anabilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer üniversitelerden ve/veya Üniversitedeki diğer Enstitülerden de dersler alabilir.

Danışman atanması

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı, anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senatonun belirlediği niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında ders danışmanı olarak önerir. Danışman, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâllerde; ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi, mevcut danışmanının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki en fazla altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde öğrenimini tamamlayamayan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında diploma

MADDE 31 – (1) AKTS kredi yükü ile dönem projesini başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az B1 olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 32 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve/veya uygulama,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama.

(2) Doktora programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en az yedi adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisizdir ve ders döneminde alınır. Kredili derslerin en fazla iki tanesi yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az ondört adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisizdir ve ders döneminde alınır.

(4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda yurt içi ile ilgili programlar, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Doktora programında süre

MADDE 33 – (1) Doktora programının normal eğitim öğretim süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için beş yıl (on yarıyıl)’dır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

(2) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(3) Doktora programı için gerekli AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(4) AKTS kredi yükünü başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(5) Bu süre içinde AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) Tez danışmanı; birinci yarıyıl başında öğretim üyeleri arasından, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili Enstitü anabilim dalı kurulu kararı ile önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâllerde; anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve mevcut danışmanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının görüşü alınarak enstitü anabilim dalı kurulu/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kurum içi veya başka yükseköğretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izlemeyi ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür. Emekli öğretim üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tez önerisi kabul edilmiş öğrencisi varsa danışmanlıkları devam edebilir.

(2) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri AKTS kredi yükünden sayılır. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Doktora programında genel not ortalaması en az 70 olan öğrenciler, yeterlik sınavına Şubat ve Eylül aylarında Enstitü Kurulunun belirlediği tarihlerde girer. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en erken ikinci, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerde bu süreler en erken dördüncü ve en geç yedinci yarıyıl sonuna kadardır.

(3) Yeterlik sınavları, Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyenin/üyelerin gerekçelerini tutanağa eklemeleri gerekir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam AKTS kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavını başararak tez dönemine geçen öğrenci için, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka ilgili Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından veya farklı bir kurumdan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi başkanı tez önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce anabilim dalı başkanlığı kanalı ile komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmekle yükümlüdür. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı tez gelişme raporunu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişme raporu, toplantının yapıldığı tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde Tez İzleme Komitesi tutanağı ile birlikte Enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez jürisi kurulurken birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(3) Tez izleme komitesi başkanı, öğrencinin jüri üyesi sayısının bir fazlası kadar hazırladığı tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla Enstitü Müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine tez teslim edilen jüri üyeleri, tez teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tez izleme komitesi başkanının başkanlığında toplanarak öğrenciyi sınava alır ve tez için kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Düzeltme kararı durumunda öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci bu süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur.

(4) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye/üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek zorundadır. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında diploma

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş yedi kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı, yeni sentezlere ulaşarak özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise ileri bir uygulama yeteneğini ve yaratıcılığı geliştirmeyi amaçlar. YÖK tarafından belirlenen dallarda sanatta yeterlik programı açılabilir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, Enstitü anasanat dalı başkanlığının öngördüğü en az yedi adet ders (zorunlu ve seçmeli dersler), uzmanlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı; lisans derecesi için kabul edilen öğrenciler için, 120 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, Enstitü anasanat dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler, uzmanlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(4) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 36 AKTS kredilik derse yazılabilir. AKTS Kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(5) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

Sanatta yeterlik programında süre

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programının normal eğitim öğretim süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için dört yıl (sekiz yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için beş yıl (on yarıyıl)dır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilir.

(2) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

(4) AKTS kredi yükünü ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan genel not ortalaması en az B2 olan öğrenciler, tez veya sergi veya proje çalışmasına başlayabilirler.

(5) AKTS kredi yükünü ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını (2) bendinde belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(6) Bu süre içinde AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 42 – (1) Danışman; birinci yarıyıl başında, talepte bulunmuş ise öğrencinin de görüşü alınarak ilgili Enstitü anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Danışman değişikliğini zorunlu kılan hâllerde, anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve mevcut danışmanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

(2) Öğrenci, her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, Enstitü Yönetim Kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri AKTS kredi yükünden sayılır. Uzmanlık alan dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken biri başka yükseköğretim kurumu üyesi olmak üzere, iki yedek üye de belirlenir.

(3) Enstitü tarafından kendilerine sanatta yeterlik çalışması veya tezi teslim edilen jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri hâlinde bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak, varsa jürinin istediği değişiklikleri yapmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik çalışmasının tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış ve ciltlenmiş yedi kopyasını sanatta yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve alanı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 45 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin Üniversiteye kayıt anında bildirdiği posta adresine ilgili mevzuat hükümlerine göre ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine ya da Üniversitede ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bunu Üniversiteye bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması hâlinde kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

(3) Bu Yönetmelik ve Üniversite tarafından yürürlüğe konulan diğer düzenleyici işlemler ve duyurular Enstitünün internet sayfasında yayımlanarak ilgililerin bilgi edinmesi sağlanır.

Disiplin işleri

MADDE 46 – (1) Öğrencilerin disiplin işleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Engelli öğrenciler

MADDE 47 – (1) Üniversite, engelli öğrencilerin eğitim öğretimi ve bilgiye erişimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve/veya Enstitü Kurulu kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.