27 Haziran 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28690

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısının; ön lisans ve lisans programlarında en az yirmi, lisansüstü programlarda en az beş olması gerekir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50’den fazla ise bu dersin paralel şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar ilgili birimin yönetim kurulunca değiştirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2009

27417

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/7/2011

27987

2-

29/4/2013

28632